Sobota 23 marca 2019 Wydanie nr 4044
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2014-05-28
Data orzeczenia:
28 maja 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
28 maja 2014
Sygnatura:
III AUz 229/14
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wydział:
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jolanta Cierpiał
Sędziowie:
Ewa Cyran
Katarzyna Schönhof-Wilkans
Protokolant:
inspektor ds. biurowości Agnieszka Perkowicz
Hasła tematyczne:
Zażalenie
Podstawa prawna:
art. 98 kpc, art. 13 § 2 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)

Sygn. akt III AUz 229/14

POSTANOWIENIE

Dnia 28 maja 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Jolanta Cierpiał (spr.)

Sędziowie:

SSA Ewa Cyran

del. SSO Katarzyna Schönhof-Wilkans

Protokolant:

inspektor ds. biurowości Agnieszka Perkowicz

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku A. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) w U.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P.

przy udziale zainteresowanego: A. K.

o podstawę wymiaru składek

na skutek zażalenia pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 10 kwietnia 2014 r. sygn. akt VIII U 3835/11

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie

del. SSO Katarzyna Schönhof-Wilkans

SSA Jolanta Cierpiał (spr.)

SSA Ewa Cyran

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2014r., sygn. akt VIII U 3835/11, Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił wniosek pełnomocnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. o zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności w pozostałym zakresie (pkt. 3 sentencji) tj. ponad kwotę 60 zł zasądzoną tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu o nadanie klauzuli . W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności pełnomocnika organu rentowego dotyczył dwóch wyroków, jednak w jednej sprawie. Wobec powyższego i nadania klauzuli wykonalności dwóm wyrokom w jednej sprawie właściwe na podstawie § 10 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu było zasądzenie kwoty 60,00 zł. tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnego wyroku.

Powyższe postanowienie właśnie w zakresie pkt. 3 zaskarżył organ rentowy. Skarżący zarzucił Sądowi I instancji naruszenie § 10 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu i wskazał, że przepis ten traktuje stawkę za udział radcy prawnego w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności jednostkowo.

W związku z powyższym skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia w części oraz zasadzenie na rzecz wierzyciela 60,00 zł. tytułem kosztów zastępstwa procesowego za postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności co do drugiego tytułu egzekucyjnego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie jako bezzasadne podlega oddaleniu.

Zgodnie z przepisem art. 98 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. Sąd powinien zasądzić od dłużnika na rzecz wierzyciela koszty postępowania klauzulowego. W praktyce oznacza to zasądzenie wynagrodzenia dla adwokata lub radcy prawnego oraz zasądzenie zwrotu uiszczonej przez wierzyciela opłaty za nadanie klauzuli wykonalności.

Wskazać należy, że postępowanie o nadanie klauzuli jest szczególnym postępowaniem o ściśle określonym przez jego przepisy zakresie kognicji. Ogranicza się ono w zasadzie do badania tytułu egzekucyjnego pod względem formalnym opierając się wyłącznie na prawie procesowym. W szczególności sąd nie bada, czy świadczenie to zostało spełnione. Zauważyć trzeba, że postępowanie egzekucyjne w ścisłym tego słowa znaczeniu zaczyna się dopiero od wszczęcia egzekucji (art. 796 k.p.c.). Wszczęcie egzekucji może zaś nastąpić po dołączeniu tytułu wykonawczego, a więc tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 776 i art. 797 zdanie drugie k.p.c.). Koszty postępowania egzekucyjnego w tym węższym rozumieniu nie obejmują więc kosztów uzyskania klauzuli wykonalności. Dlatego też zgodnie z treścią art. 108 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. należy wydać rozstrzygnięcie o kosztach postępowania o nadanie klauzuli wykonalności łącznie z postępowaniem co do nadania klauzuli wykonalności. Oznacza to, że rozstrzygnięcie o kosztach postępowania związanych z nadaniem klauzuli wykonalności należy traktować pod względem prawnym jako integralną część postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności.

Należy jednak rozważyć, co obejmują koszty postępowania o nadanie klauzuli wykonalności. W myśl art. 770 k.p.c. dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, a więc również koszty uzyskania klauzuli wykonalności. Stawkę należną pełnomocnikowi za postępowanie klauzulowe określa § 10 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1349 ze zm.), który stanowi, że stawka minimalna za prowadzenie sprawy o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności wynosi 60 zł.

Pamiętać należy, że zgodnie z zasadą odpowiedzialności za koszty procesu – zwrot następuje zawsze tylko niezbędnych kosztów procesu. Zdaniem niniejszego Sądu, obciążenie dłużnika podwójną opłatą za jedno postępowanie klauzulowe, nie stanowi kosztów niezbędnych i celowych w świetle art. 770 k.p.c. Jednocześnie wskazać należy, że nawet, jeśli pełnomocnik złożyłby dwa osobne wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, które następnie zostałyby rozpatrzone w jednym postępowaniu klauzulowym, wciąż należałoby przyznać mu jedną opłatę. Z kolei, gdyby pełnomocnik złożył dwa osobne wnioski o nadanie klauzuli wykonalności dwóm różnym tytułom egzekucyjnym wydanym w tej samej sprawie, w różnych odstępach czasu – celowo, aby w sprawie zostały przeprowadzone dwa osobne postępowania klauzulowe - sąd rozpoznający sprawę powinien wziąć pod uwagę nieekonomiczne postępowanie strony, nakierowane wyłącznie na to, aby uzyskać podwójną opłatę. Wówczas należałoby także stwierdzić, że koszty postępowania klauzulowego w związku z dwukrotnym postępowaniem klauzulowym nie powinny obciążać dłużnika, dlatego nie są należne pełnomocnikowi wierzyciela.

Powyższe oznacza, że wynagrodzenie pełnomocnika przyznawane jest za prowadzenie konkretnej sprawy. Odnosząc się do wykładni literalnej § 10 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (…), na powyższe wskazuje użyte sformowanie „stawka za prowadzenie sprawy”. A więc stawka za prowadzenie sprawy w postępowaniu klauzulowym jest jedna – bez względu na ilość tytułów wykonawczych nadanych w tym postępowaniu. Tym samym Sąd Apelacyjny zgadza się ze stanowiskiem Sądu I instancji, że w przypadku, gdy mamy do czynienia z jednym postępowaniem klauzulowym, w trakcie którego nadajemy klauzule wykonalności nawet na kilka tytułów wykonawczych, pełnomocnikowi należy się jedno wynagrodzenie w wysokości ustalonej w cytowanym rozporządzeniu. Ustawodawca nie uzależnia bowiem wysokości kosztów w sprawie nadania klauzuli wykonalności od ilości tytułów wykonawczych wydanych w jednym postępowaniu klauzulowym. Zatem, choć w przedmiotowej sprawie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności dotyczył kilku tytułów egzekucyjnych, z uwagi na to, iż były one nadawane w ramach jednego postępowania klauzulowego, Sąd I instancji słusznie przyznał pełnomocnikowi organu rentowego świadczenie w wysokości wskazanej w cytowanym rozporządzeniu.

Mając powyższe na uwadze Sad Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.

del. SSO Katarzyna Schönhof-Wilkans

SSA Jolanta Cierpiał (spr.)

SSA Ewa Cyran

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.