Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-08-18
Data orzeczenia:
18 sierpnia 2015
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
18 sierpnia 2015
Sygnatura:
III Cz 934/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Tomasz Tatarczyk
Sędziowie:
Krystyna 1 Iadryś
Barbara Konińska
Hasła tematyczne:
Zażalenie
Podstawa prawna:
art. 394 § 2 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

POSTANOWIENIE

Dnia 18 sierpnia 2015r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach Wydział 111 Cywilny-Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Tomasz Tatarczyk

Sędziowie: SSO Krystyna 1 Iadryś

SSO Barbara Konińska (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2015r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T. C. (1)

przeciwko S. P. i K. C.

o alimenty

w przedmiocie rozpoznania zażalenia pozwanego od postanowienia Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 16 kwietnia 2015r. sygn. akt IV RC 452/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Barbara Konińska SSO Tomasz Tatarczyk SSO Krystyna Hadryś

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2015r. Sąd Rejonowy w Rybniku sygn. akt IV RC 452/14 odrzucił zażalenie powoda T. C. (2) od postanowienia Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przeciwko K. C. i S. P. o alimenty.

Sąd Rejonowy ustalił, iż odpis postanowienia z dnia 18 marca 2015r. został doręczony powodowi w dniu 23 marca 2014r., zaś powód złożył zażalenie od tego postanowienia w dniu 31 marca 2015r. W efekcie Sąd I instancji uznał, iż zażalenie powoda zostało złożone po terminie określonym art. 394 § 2 k.p.c. i odrzucił je orzekając w oparciu o art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

W zażaleniu od powyższego postanowienia powód wskazał, iż odpis postanowienia doręczono mu w dniu 23 marca 2015r. i że kierując się wcześniej otrzymanym pouczeniem, iż termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni był pewien, że dotrzymał terminu do złożenia zażalenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następu je:

Zażalenie podlega oddaleniu. Słusznie bowiem Sąd Rejonowy w Rybniku stwierdził, iż zażalenie powoda od postanowienia Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 18 marca 2015r. zostało wniesione po terminie.

Jak wynika z akt sygn. IV RC 452/14 Sądu Rejonowego w Rybniku w dniu 23 marca 2015r. doręczono powodowi odpis postanowienia lego Sądu z dnia 18 marca 2015r. wraz z pouczeniem o zażaleniu /k. 123, 127 akt/. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia oraz kończy z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu (art. 394 § 2 k.p.c. w zw. z art. 165 § 1 k.c., w zw. z art. 112 k.c.). Tym samym termin ten upłynął w dniu 30 marca 2015r. Termin do wniesienia zażalenia jest terminem ustawowym i jako taki nie może być przedłużany ani skracany w trybie określonym art. 166 k.p.c. Wniesienie środka zaskarżenia po upływie ustawowego terminu powoduje bezskuteczność tej czynności procesowej. Skutek ten następuje samoistnie poprzez upływ czasu od ogłoszenia orzeczenia.

Skoro zaś powód złożył zażalenie dopiero w dniu 31 marca 2015r., wniesione przez niego zażalenie podlegało odrzuceniu, o czym prawidłowo orzekł Sąd Rejonowy w sentencji zaskarżonego postanowienia.

Dlatego leż Sąd Okręgowy oddalił zażalenie jako bezzasadne o czym orzekł, jak w sentencji na zasadzie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Barbara Konińska SSO Tomasz Tatarczyk SSO Krystyna Hadryś

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.