Sobota 15 grudnia 2018 Wydanie nr 3946
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Krakowie z 2015-04-28
Data orzeczenia:
28 kwietnia 2015
Data publikacji:
15 lutego 2018
Data uprawomocnienia:
28 kwietnia 2015
Sygnatura:
IV Kz 73/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Krakowie
Wydział:
IV Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Tomasz Grebla
Sędziowie:
Sławomir Noga
Szymon Majcher – spraw.
Protokolant:
st. prot. Marta Kruk
Hasła tematyczne:
Zażalenie
Podstawa prawna:
art. 437 § 1 kpk, art. 430 § 2 kpk, art. 786 § 1 kpk, art. 88 kpk
Powołane przepisy:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt IV Kz 73/15

POSTANOWIENIE

Dnia 28 kwietnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący : SSO Tomasz Grebla

SSO Sławomir Noga

SSR /del./ Szymon Majcher – spraw.

Protokolant : st. prot. Marta Kruk

przy udziale Marii Zębali Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Krakowie

w sprawie o przestępstwo z art. 160 § 1 k.k.

na skutek zażalenia skarżącej D. S. na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział (...)z dnia 22 stycznia 2015 r., sygn. akt IV Kz 779/14, w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania zażalenia skarżącej D. S. na postanowienie w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika z urzędu

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. w zw. z art. 430 § 2 k.p.k.

p o s t a n a w i a :

zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 22 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział (...), na podstawie art. 430 § 1 k.p.k. w zw. z art. 429 § 1 k.p.k., pozostawił bez rozpoznania zażalenie skarżącej D. S. wniesione przez skarżącą na postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział (...)z dnia 27 listopada 2014 r., sygn. akt XIV Kp 1183/14/S, na mocy którego nie uwzględniono wniosku skarżącej o ustanowienie jej pełnomocnika z urzędu. W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział (...)z dnia 22 stycznia 2015 r., sygn. akt IV Kz 779/14, wskazano, że zażalenie skarżącej D. S. na postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, (...)z dnia 27 listopada 2014 r., sygn. akt XIV Kp 1183/14/S jest niedopuszczalne z mocy ustawy, bowiem postanowienie o odmowie przyznania pełnomocnika z urzędu nie należy do kategorii postanowień wskazanych w przepisie art. 459 § 1 i § 2 k.p.k., ani ustawa procesowa nie przewiduje możliwości kontroli instancyjnej tego rodzaju postanowień.

Powyższe postanowienie, w ustawowym terminie, zaskarżyła skarżąca D. S., zaskarżając je – jak wynika z treści i z intencji wniesionego postanowienia – w całości, i wnosząc o jego uchylenie. Skarżąca D. S. podniosła, że na postanowieniu o odmowie przyznania jej pełnomocnika z urzędu było umieszczone pouczenie o przysługującym jej zażaleniu. Nadto skarżąca D. S. wskazała, że nie zgadza się ona z uzasadnieniem postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział (...)z dnia 27 listopada 2014 r., na mocy którego odmówiono jej ustanowienia pełnomocnika z urzędu, podnosząc, że ona zawsze pisze to samo uzasadniając swoje wnioski o przyznanie jej pełnomocnika z urzędu i we wszystkich innych sprawach pełnomocnik z urzędu był je przydzielony.

Sąd Odwoławczy zważył, co następuje:

Zażalenie skarżącej D. S. nie jest zasadne i nie zasługuje na uwzględnienie.

Przede wszystkim wskazać należy, iż zupełnie chybiony jest zarzut skarżącej D. S. uwypuklający fakt, że doręczając skarżącej postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział (...)z dnia 27 listopada 2014 r., sygn. akt XIV Kp 1183/14/S, o odmowie ustanowienia skarżącej pełnomocnika z urzędu, pouczono ją o przysługującym jej zażaleniu na przedmiotowe postanowienie. Podkreślenia bowiem wymaga, że ewentualne błędne pouczenie strony o przysługującym tej stronie środku odwoławczym nie spowoduje wykreowania prawa do wniesienia takiego środka odwoławczego w sytuacji, gdy ustawa procesowa nie przewiduje możliwości wnoszenia środka odwoławczego i kontroli instancyjnej danego orzeczenia.

Sąd Odwoławczy popiera bowiem ocenę dokonaną w zaskarżonym postanowieniu z dnia 22 stycznia 2015 r., że zażalenie na postanowienie o odmowie ustanowienia pełnomocnika z urzędu jest niedopuszczalne z mocy ustawy. Postanowienie o odmowie ustanowienia pełnomocnika z urzędu nie należy bowiem do katalogu postanowień wymienionych w przepisie art. 459 § 1 i § 2 k.p.k., na które przysługuje środek odwoławczy w postaci zażalenia, ani także ustawa procesowa w żadnym miejscu nie przewiduje możliwości wniesienia zażalenia na tego rodzaju postanowienie. Słusznie także zauważył Sąd w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, że jakkolwiek Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt K 30/11, orzekł, że przepis art. 81 § 1 k.p.k. w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia zarządzenia o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu dla oskarżonego, który złożył wniosek w trybie art. 78 § 1 k.p.k., jest niezgodny z przepisami Konstytucji RP statuującymi prawo do obrony, prawo do rzetelnego procesu i prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydawanych pierwszoinstancyjnie, to jednak powyższe oznacza, że należy przyjąć – kierując się wprost przepisami Konstytucji RP - możliwość zaskarżania pierwszoinstancynie wydanych decyzji procesowych wskazanych w powołanym powyżej orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego (a zatem decyzji o odmowie ustanowienia obrońcy z urzędu dla oskarżonego). Natomiast dopóki nie zostanie ewentualnie stwierdzona niekonstytucyjność przepisów regulujących kwestie dotyczące zaskarżalności decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stronie pełnomocnika z urzędu, bądź dopóki nie nastąpi w tym zakresie ingerencja ustawodawcy, w ocenie Sądu Odwoławczego brak jest podstaw do kwestionowania tych przepisów, czy też do ich samodzielnego uzupełniania przez Sąd. W związku z powyższym uznać należy, iż rację miał Sąd orzekający zaskarżonym postanowieniem z dnia 22 stycznia 2015 r., że wobec faktu, iż ustawa procesowa nie przewiduje możliwości kontroli instancyjnej postanowień o odmowie uwzględnienia wniosku strony o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, zażalenie wniesione na taką decyzję procesową należy uznać za niedopuszczalne z mocy ustawy. To zaś powoduje, że w pełni prawidłowe i uzasadnione jest zaskarżone postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania zażalenia wniesionego w tym zakresie przez skarżącą D. S..

Mając wszystkie powyższe okoliczności na uwadze, zażalenia skarżącej D. S. nie uwzględniono, a zaskarżone postanowienie utrzymano w mocy.

SSO Sławomir Noga SSO Tomasz Grebla SSR /del./ Szymon Majcher

Sygn. akt IV Kz 73/15

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

(...)

(...)

SSR /del./ Szymon Majcher

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.