Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-06-23
Data orzeczenia:
23 czerwca 2014
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
23 czerwca 2014
Sygnatura:
VIII Pz 31/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Jolanta Łanowy
Sędziowie:
Grażyna Łazowska
Joanna Smycz
Hasła tematyczne:
Zażalenie
Podstawa prawna:
art. 397 § 2 k.p.c., art. 386 § 1 k.p.c. i art. 461 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VIII Pz 31/14

POSTANOWIENIE

Dnia 23 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Jolanta Łanowy (spraw.)

Sędziowie: SSO Grażyna Łazowska

SSR(del.) Joanna Smycz

po rozpoznaniu sprawy w dniu 23 czerwca 2014 w G.

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie A. Z.

przeciwko (...) Sp. z o.o.w W.

o wynagrodzenie

na skutek zażalenia powoda A. Z.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 20 marca 2014 sygn. akt IV P 236/14

p o s t a n a w i a:

uchylić zaskarżone postanowienie w całości

(-) SSO Grażyna Łazowska (-) SSO Jolanta Łanowy (spraw.) (-) SSR(del.) Joanna Smycz

Sędzia Przewodniczący Sędzia

Sygn. Akt VIII Pz 31/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 20 marca 2014., sygn. IVP 236/14 – Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach uznał się niewłaściwym miejscowo i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu VI Wydziałowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dla miasta stołecznego W. P. w W..

W uzasadnieniu wskazano, iż siedziba pracodawcy powoda znajduje się w W. ul. (...), a więc w okręgu Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy P. w W.. Wskazano, iż zgodnie z art. 200 § 1 kpc Sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi właściwemu. Z dokumentów przedłożonych przez powoda, zdaniem Sądu Rejonowego , wynikało, iż świadczył on pracę na stanowisku konserwatora i serwisanta urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych na terenie całego kraju m.in. na terenie K., Ż., S., i W. , a zatem nie na terenie objętym właściwością Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Dlatego na mocy wyżej powołanych przepisów, w związku z art. 461§ 1 kpc orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Zażalenie na to postanowienie wniósł powód. Domagał się jego zmiany lub uchylenia poprzez uznanie, że Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach jest właściwy do rozpoznania sprawy.

W uzasadnieniu wskazał , iż strony bardzo szeroko określiły jego miejsce pracy w umowie. Praca była świadczona na terenie całego kraju, w zależności od konkretnego zlecenia, ale także w miejscu zamieszkania powoda. Bowiem w jego miejscu zamieszkania znajdował sie komputer, z którego powód wykonywał czynności monitoringu urządzeń, nadto w miejscu pracy wykonywał wszystkie prace związane z fakturowaniem dokonanych czynności.

Sąd Okręgowy Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w G. zważył co następuje:

Zażalenie powoda zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Sądu Okręgowego zaskarżone postanowienie jest błędne. Sąd Okręgowy nie podziela argumentacji Sądu Rejonowego, gdyż pozostaje ona w sprzeczności z treścią art. 461 par 1 kpc..

Wskazać należy i przepis art. 461 . § 1. kpc stanowi, iż powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Jak wynika zaś z okoliczności sprawy, powoda łączyła z pozwanym umowa o pracę, w której strony zawarły postanowienie, iż praca będzie świadczona przez powoda na terenie Polski, poza granicami, w miejscach wskazanych przez pracodawcę. W pozwie powód nie podał, miejsca świadczenia pracy. Ale powołał się na świadectwo pracy , umowę o pracę , wskazał także historię przelewów z rachunku bankowego. Ponadto wnosząc przedmiotowy środek zaskarżenia powód wyjaśnił na czym polegał charakter jego pracy i tym samym wskazał między innymi, iż prace świadczył w miejscu swojego zamieszkania miejsce świadczenia pracy.

Zdaniem Sądu Okręgowego, z okoliczności sprawy wynika jednoznacznie, iż powód świadczył pracę w różnych miastach , w tym także w T.. Świadczy o tym historia operacji – przelewów dokonywanych przez powoda na rzecz pozwanej , dołączona już do pozwu Miejsce pracy powoda zostało jedynie w zażaleniu doprecyzowane.

W tych okolicznościach , Sąd Okręgowy uznał, iż Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach jest właściwy do rozpoznania sprawy.

Podkreślić należy, iż cyt. przepis art. 461 par. 1 kpc przewiduje właściwość miejscową przemienną sądu w sprawach z zakresu prawa pracy, ułatwiając tym samym powodowi dochodzenie swych roszczeń. Przy czym możliwość wyboru sądu właściwego ze względu na brak ustawowych ograniczeń podmiotowych, przysługuje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy ( uchwała całej Izby Cywilnej SN z dnia 19 marca 1955 r., I CO 8/55, OSNCK 1956, nr 1, poz. 1; postanowienie SN z dnia 18 czerwca 1980 r., IV PZ 38/80, LEX nr 14534; uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów SN – zasada prawna z dnia 10 maja 1982 r., III PZP 12/82, OSNC 1982, nr 11–12, poz. 159, z glosą W. Siedleckiego, OSP 1983, z. 4, poz. 74.).

Z tych też względów Sąd Okręgowy na mocy art. 386 par. 1 kpc w zw. z art. 397 par. 2 kpc w zw. z art. 461 par. 1 kpc uchylił zaskarżone postanowienie uznając, iż Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach jest właściwy w miejscowo do rozpoznania sprawy.

(-) SSO Grażyna Łazowska (-) SSO Jolanta Łanowy (spraw.) (-) SSR(del.) Joanna Smycz

Sędzia Przewodniczący Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.