Poniedziałek 18 lutego 2019 Wydanie nr 4011
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-03-02
Data orzeczenia:
2 marca 2015
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
2 marca 2015
Sygnatura:
VIII Pz 6/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Teresa Kalinka
Sędziowie:
Jolanta Łanowy
Grażyna Łazowska
Hasła tematyczne:
Zażalenie
Podstawa prawna:
art. 394 § 1 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

  Sygn. akt VIII Pz 6/15

POSTANOWIENIE

Dnia 2 marca 2015r.

Sąd Okręgowy Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w G.

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Teresa Kalinka

SSO Jolanta Łanowy

SSO Grażyna Łazowska (spraw.)

po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2015r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko Syndykowi Masy Upadłości (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o wynagrodzenie

na skutek zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 22 grudnia 2014r. sygn. akt IVP 355/14

postanawia

odrzucić zażalenie.

(-) SSO Jolanta Łanowy (-) SSO Teresa Kalinka (-) SSO Grażyna Łazowska (spraw.)

UZASADNIENIE

Wyrokiem zaocznym z dnia 7.11.2014r. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach zasądził od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz powódki K. S., wymienione w orzeczeniu kwoty tytułem wynagrodzenie za pracę.

Postanowieniem z dnia 22.12.2014r. Sąd Rejonowy oddalił wniosek Syndyka Masy Upadłości (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w W. o zawieszenie postępowania.

W zażaleniu na powyższe postanowienie, Syndyk Masy Upadłości wymienionej spółki wniósł o jego zmianę w oparciu o przepis art. 174§ 1 pkt. 4 oraz 174 § 2 kpc poprzez zawieszenie postępowania oraz uchylenie wyroku zaocznego z dnia 7.11.2014r.

Sąd Okręgowy zwa­żył, co następuje:

Zażalenie strony pozwanej podlega odrzuceniu jako niedopuszczalne .

Zgodnie z art. 394 § 1 k.p.c., zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a nadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego wymienione enumeratywnie w tym przepisie.

Postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania nie jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie, jak również nie zostało wymienione w przywołanym przepisie, co oznacza, że stronie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na tego rodzaju orzeczenie.

Po myśli art. 397 § 2 k.p.c. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu apelacyjnym. Jak stanowi art. 372 kpc Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy odrzucił wniesione zażalenie na podstawie art. 372 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c., jako niedopuszczalny środek zaskarżenia.

Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że zgodnie z art. 174 § 1 pkt i 4 kpc sąd z urzędu zawiesza postępowanie jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku strony. Natomiast jak stanowi zdanie drugie art. 174 § 2 kpc, zawieszając postępowanie, sąd z urzędu uchyla orzeczenia wydane po nastąpieniu tych zdarzeń, chyba że nastąpiły one po zamknięciu rozprawy.

W rozpoznawanej sprawie, Sąd I instancji wydał wyrok zaoczny w dniu 7.11.2014r., ale ogłoszenie upadłości likwidacyjnej pozwanej spółki nastąpiło w dniu 3.10.2014r. Po uzyskaniu informacji o fakcie i dacie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej strony pozwanej, Sąd Rejonowy z urzędu winien podjąć czynności przewidziane prawem.

W konsekwencji, nadal aktualnym obowiązkiem Sądu Rejonowego jest po myśli przytoczonych przepisów, uchylenie wyroku zaocznego z dnia 7.11.2014r. i zawieszenie postępowania.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy w Gliwicach w oparciu o przywołane przepisy orzekł jak sentencji.

(-) SSO Jolanta Łanowy (-) SSO Teresa Kalinka (-) SSO Grażyna Łazowska (spraw.)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.