Piątek 14 grudnia 2018 Wydanie nr 3945
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-01-30
Data orzeczenia:
30 stycznia 2014
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
7 marca 2014
Sygnatura:
X GC 446/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
X Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Iwona Wańczura
Protokolant:
Grzegorz Kaczmarczyk
Hasła tematyczne:
Zdolność Sądowa I Procesowa ,  Postępowanie Cywilne
Podstawa prawna:
art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe
(Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432)

Sygn. akt X GC 446/13

POSTANOWIENIE

Dnia 30 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Iwona Wańczura

Protokolant: Grzegorz Kaczmarczyk

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2014 r. w Gliwicach

na rozprawie sprawy

z powództwa: (...) Co O. C.

przeciwko : D. (...) .. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w R.

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

1)  odrzucić pozew;

2)  zasądzić od powoda na rzecz pozwanego kwotę 4 475,15 zł (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć 15/100 złotych) tytułem kosztów procesu.

SSO Iwona Wańczura

Sygn. akt X GC 446/13

UZASADNIENIE

Powód G. (...) Co O. w K. wniósło zasądzenie od D. (...).(...)Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. kwoty 39.310 USD wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 grudnia 2011 roku.

W uzasadnieniu powód podał, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej strony w dniu 22 listopada 2010 roku zawarły umowę, na mocy której powód zobowiązał się do świadczenia na rzecz pozwanego usług mających na celu ułatwienie pozwanemu zawarcia i wykonania, jako dostawcy, umowy polegającej na dostarczeniu tokarki na rzecz firmy (...) z siedzibą na U.. Za wyżej wymienione usługi pozwany zobowiązał się zapłacić powodowi wynagrodzenie (prowizję)w wysokości 45.000 USD. Wynagrodzenie miało być płatne przelewemw terminie 10 dni od otrzymania przez pozwanego pierwszej płatności od firmy (...). W wyniku działań powoda pozwany zawarł umowę na dostawę tokarki. Pozwany jednak nie zapłacił powodowi wynagrodzenia. Powód wystawił na rzecz pozwanego rachunek na kwotę 39.310 USD. Przewidzianąw umowie kwotę prowizji pomniejszono o kwotę 5.690 USD otrzymanej przez powoda prowizji za pośrednictwem P., L. z siedzibą wK.. Do pozwu powód dołączył przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego odpisz kanadyjskiego rejestru zgodnego z Ustawą o nazwach spółek, z którego wynika, że powód prowadzi działalność gospodarczą i jest podmiotem prawa kanadyjskiego. Z rejestru wynika, że data ważności rejestracji powoda upłynęła 7 lutego 2001 roku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Pozew podlega odrzuceniu ponieważ powód nie wykazał, że nadal jest podmiotem prawa kanadyjskiego.

Na podstawie art. 11 ustawy prawa prywatnego międzynarodowe zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej podlegają jej prawu ojczystemu. Jeżeli osoba fizyczna dokonuje czynności prawnejw zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, wystarczy, że ma ona zdolność do dokonania tej czynności według prawa państwa, w którym przedsiębiorstwo jest prowadzone.

Zgodnie z art. 199 § 1 pkt 3 kpc pozew podlega odrzuceniu, jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeliw składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie. Na podstawie art. 64 kpc zdolność sądową ma każda osoba fizyczna i prawna, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz organizacje społeczne dopuszczone do działania na podstawie obowiązujących przepisów, choćby nie posiadały osobowości prawnej.

Z przedstawionych przez strony dokumentów wynika, że powodemw niniejszej sprawie jest (...) Co prowadzone przez V. B.. Prowadzenie działalności w takiej formie jest na terenie K.dopuszczalne i w związku z art. 11 PPM brak jest podstaw, aby takiemu podmiotowi odmówić podmiotowości prawnej.

W niniejszej sprawie odrzucenie nastąpiło z powodu utraty podmiotowości prawnej przez powoda. Jak wynika z odpisu z rejestru z dnia7 lutego 2001 roku wpis tego podmiotu do rejestru utracił ważność. W sprzeciwie od nakazu pozwany również wskazał na tę okoliczność, wnoszącw związku z powyższym o odrzucenie pozwu. Powód wniósł o zakreślenie dodatkowego terminu na przedstawienie dokumentu potwierdzającego, żew chwili zawierania umowy z pozwanym powód prowadził działalność gospodarczą. W zakreślonym 3 –tygodniowym terminie powód nie przedstawił żadnych dokumentów, wykazujących jego status prawny.

Na rozprawie dnia 23 stycznia 2014 roku powód przedstawił dokumenty, których Sąd nie dopuścił jako dowodów w sprawie, ponieważ zostały złożone po upływie zakreślonego terminu do ich przedstawienia. Na marginesie należy wskazać, że dotyczą one spraw podatkowych powoda i na tej podstawie nie można ustalić, czy powód jest jeszcze podmiotem prawa prywatnego na gruncie prawa kanadyjskiego.

Powód nie wykazał, że pomimo wygaśnięcia rejestracji, nadal może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania związane z obrotem cywilnoprawnym.

Orzeczono jak w sentencji na podstawie wyżej wskazanych przepisów.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 kpc uznając, że powód przegrał sprawę w całości i zobowiązany jest zwrócić pozwanemu kwotę 4.475,15 zł tytułem zwrotów kosztów postępowania. Na powyższą kwotę składają się koszty zastępstwa prawnego pozwanego w wysokości 3.617 zł wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa oraz kwotą 858,15 zł tytułem kosztów tłumaczenia niezbędnych w sprawie dokumentów, na co przedstawił pozwany stosowne rachunki.

SSO Iwona Wańczura

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.