Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-10-03
Data orzeczenia:
3 października 2013
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
3 października 2013
Sygnatura:
I ACz 1679/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Mariola Głowacka
Sędziowie:
Roman Stachowiak
Jerzy Geisler
Hasła tematyczne:
Zwrot Pozwu
Podstawa prawna:
art. 130 par. 2 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz. U. z 1974 r. Nr 14, poz. 85)

Sygn. akt I Cz 1679/13

POSTANOWIENIE

Dnia 3 października 2013r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący - Sędzia SA Mariola Głowacka (spr.)

Sędziowie SA Roman Stachowiak

SA Jerzy Geisler

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 października 2013r.

sprawy z powództwa J. M. Ż.

przeciwko S. M.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu

z dnia 25 marca 2013r. sygn. akt XIV C 281/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

/-/R. Stachowiak /-/ M. Głowacka /-/ J. Geisler

UZASADNIENIE

Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Poznaniu zarządzeniem z dnia 25 marca 2013r. na podstawie art. 130 § 1 i 2 k.p.c. zwrócił pozew.

W uzasadnieniu do zarządzenia wskazano, że powód wezwaniem doręczonym w dniu 8 marca 2013r. został zobowiązany do usunięcia braków pozwu przez:

1) podanie własnego imienia i nazwiska według zapisu w dowodzie osobistym,

2) podanie własnego adresu zamieszkania (adresu pod którym mieszka na wolności),

3) sprecyzowanie wysokości kwoty dochodzonej pozwem przez wskazanie czy domaga się kwoty 24.000.000 zł czy też 24.000.000.000.000 zł,

4) wskazanie czy domaga się odsetek ustawowych od dnia wniesienia pozwu tj. od 25 lutego 2013r. czy też od dnia 21 lutego 2013r.

w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. Powód w terminie nadesłał pismo w którym jednak nie usunął wszystkich braków pozwu.

Powód nie wskazał adresu swego zamieszkania, który to obowiązek wynika z art. 126 § 2 k.p.c. i związany jest z koniecznością dokonywania doręczeń pism sądowych. Adresem zamieszkania powoda nie jest adres zakładu karnego w którym jest on osadzony, gdyż powód nie przebywa w nim z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.p.c.). W swoim piśmie powód podał jedynie, że na wolności mieszka w Szwajcarii oraz wskazał miejscowość zamieszkania w tym kraju. Nie podał natomiast ulicy, numeru domu i numeru mieszkania. Tym samym nie wskazał on adresu swego zamieszkania.

Powód nadto nie podał adresu zamieszkania pozwanego, który to obowiązek wynika z art. 126 § 2 k.p.c. Każda osoba ma obowiązek zabezpieczyć sobie możliwość odbioru prywatnej korespondencji w miejscu zamieszkania, natomiast nie ma takiego obowiązku w odniesieniu do miejsca pracy. Doręczenia w miejscu pracy powinny być ostatecznością podejmowaną wtedy, gdy zawiedzie możliwość doręczenia pisma sądowego w miejscu zamieszkania. Powód ma możliwość uzyskania adresu pozwanego w urzędzie gminy lub w okręgowej radzie adwokackiej w trybie art. 44h ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz art. 23 ustęp 1 punkt 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Powód nie sprecyzował żądania pozwu. Zgodnie z art. 187 § 1 punkt 1 k.p.c. pozew musi zawierać dokładnie określone żądanie. Powód wniósł o zasądzenie kwoty 24.000.000.00 mln zł. Takie zapisanie żądania stwarzało wątpliwości czy chodzi o 24.000.000 zł czy też o 24 miliony milionów (24.000.000.000.000). W odpowiedzi na wezwanie powód powtórzył zapis z pozwu „24.000.000.00 mln zł”, a więc nie wyjaśnił wątpliwości jakiej kwoty się domaga.

Powód wniósł o zasądzenie odsetek od dnia wniesienia pozwu podając, że jest to 21 luty 2013r. Pozew został jednak wniesiony w dniu 25 lutego 2013r. Powodowało to wątpliwości czy powód domaga się odsetek od 21 lutego 2013r. czy też od 25 lutego 2013r. W odpowiedzi na wezwanie powód nie wyjaśnił wątpliwości.

Zażalenie od powyższego zarządzenia wniósł powód.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie powoda nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powód w piśmie oddanym w zakładzie karnym w dniu 11 marca 2013r. nie uzupełnił wszystkich braków formalnych pozwu, chociaż został do tego zobowiązany wezwaniem z dnia 5 marca 2013r. doręczonym w dniu 8 marca 2013r. W tej sytuacji zasadnie Przewodniczący zarządził zwrot pozwu. Sąd Apelacyjny akceptuje stanowisko przedstawione w uzasadnieniu do zarządzenia o zwrocie pozwu z wyłączeniem jedynie, że nie sprecyzowanie daty od której powód domaga się zasądzenia odsetek ustawowych uzasadniało zwrot pozwu.

Biorąc powyższe pod rozwagę zażalenie powoda, na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c., oddalono.

/-/R. Stachowiak /-/M. Głowacka /-/ J. Geisler

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.