Poniedziałek 25 maja 2020 Wydanie nr 4473
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2014-12-01
Data orzeczenia:
1 grudnia 2014
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
1 grudnia 2014
Sygnatura:
I ACz 2160/14
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Jan Kremer
Sędziowie:
Zbigniew Ducki
Regina Kurek
Hasła tematyczne:
Zwrot Pozwu
Podstawa prawna:
130 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I ACz 2160/14

POSTANOWIENIE

Dnia 1 grudnia 2014 roku

Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jan Kremer (spr.)

Sędziowie: SSA Zbigniew Ducki

SSA Regina Kurek

po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2014 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. M.

przeciwko Wspólnocie (...) (...) przy ul. (...) w K.

o uchylenie uchwał

na skutek zażalenia powoda na zarządzenie przewodniczącego posiedzenia w Sądzie Okręgowym w Krakowie z dnia 8 września 2014 roku, sygn. akt I C 981/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt I ACz 2160/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 8 września 2014 r. przewodniczący posiedzenia Sądu Okręgowego w Krakowie zwrócił pozew M. M. skierowany przeciwko Wspólnocie (...) (...) przy ul. (...) w K. o uchylenie uchwał.

W uzasadnieniu podniesiono, że zarządzeniem z dnia 4 lipca 2014 doręczonym w dniu 22 lipca 2014 r. wezwano powoda do uzupełnienia braków fiskalnych pozwu oraz do uzupełnienia licznych braków formalnych pozwu, między innymi poprzez dołączenie jednego odpisu pozwu wraz z załącznikami – w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu. Pozew podlegał zwrotowi na podstawie art. 130 § 2 k.p.c., gdyż powód w zakreślonym terminie uzupełnił jedynie część braków formalnych pozwu. Do dnia wydania zaskarżonego zarządzenia powód nie dołączył jednego odpisu pozwu wraz z załącznikami. Z prezentaty sądu wynika, że powód dołączył dwa odpisy pisma z dnia 4 sierpnia 2014 r., lecz nie dołączył żadnego załącznika – a więc ani odpisu pozwu ani jego załączników.

Zarządzenie o zwrocie pozwu zaskarżył zażaleniem powód, domagając się jego uchylenia. Wskazał, że z treści art. 130 § 1 1 k.p.c. wynika, że sąd wzywając stronę do uzupełnienia pisma procesowego w terminie tygodniowym, przesyła złożone pismo. W ocenie skarżącego, Sąd, nie przesyłając mu pozwu, pozbawił go możliwości wykonania zarządzenia z dnia 4 lipca 2014 r., naruszając art. 5 k.c. i art. 58 § 2 k.c. Wskazał, że w aktach znajduje się jedyny odręcznie napisany egzemplarz pozwu, zatem powód nie ma możliwości dostarczenia jego duplikatu. Dlatego tez celem zażalenia jest to, aby Sąd zwrócił powodowi pozew i załączniki albo umożliwił do nich dostęp, aby wykonać zarządzenie z dnia 4 lipca 2014 r.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Powód nie kwestionuje ustalenia, że nie uzupełnił niektórych braków formalnych pozwu.

Uzupełnianie braków formalnych reguluje między innymi art. 130 § 1 k.p.c. stanowiący, że jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę pod rygorem zwrócenia pisma, do jego poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu (§ 2).

W świetle powyższej regulacji należy uznać, że zarzuty powoda nie mogły odnieść skutku. Sąd I instancji, wraz z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych pozwu, nie miał podstaw do przesłania powodowi pozewu. Powołana przez powoda w tym celu regulacja kodeksowa, zobowiązująca Sąd do przesłania stronie pisma procesowego wraz z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych tego pisma, jest zawarta w art. 130 1 § 1 1 k.p.c. i ma zastosowanie wyłącznie do pism procesowych, które powinny być wnoszone na urzędowym formularzu. Katalog spraw, w których powód jest obowiązany wnieść pozew na urzędowym formularzu określa przepis art. 187 1 pkt 1-6 k.p.c. Nadto przepis art. 505 2 k.p.c. wskazuje, że również pozew w postępowaniu uproszczonym powinien zostać złożony na urzędowym formularzu. Tymczasem zainicjowana przez powoda sprawa o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej nie jest wymieniona w katalogu art. 187 1 pkt 1-6 k.p.c., nie należy również do spraw określonych w art. 505 1 pkt 1-2 k.p.c., które są rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym. W konsekwencji należy uznać, że Sąd I instancji, wzywając powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu, nie był zobligowany do zastosowania przepisu art. 130 1 § 1 1 k.p.c., i przesłania powodowi dokumentu wniesionego pozwu.

Końcowo wskazać należy, że ratio legis określonego w art. 128 § 1 k.p.c. obowiązku dołączenia do pozwu jego odpisów i odpisów załączników dla doręczenia uczestniczącym w sprawie osobom polega na umożliwieniu osobom biorącym udział sprawie zaznajomienia się z materiałem procesowym oraz przygotowanie się do udziału w postępowaniu (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2006 r., V CZ 103/06, niepubl.). W sytuacji gdy powód, pomimo otrzymanego wezwania, nie uzupełnił braków pozwu w tym zakresie, przewodniczący w Sądzie Okręgowym miał podstawy do zastosowania art. 130 § 2 k.p.c., zgodnie z którym po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na uzupełnienie braków pozwu, przewodniczący zwraca pozew.

Argumenty podnoszone w dalszej części zażalenia, dotyczące niemożności sporządzenia przez powoda odpisu pozwu nie mają wpływu na ocenę prawidłowości zaskarżonego rozstrzygnięcia. Sąd zauważa, że zwrot pozwu nie zamyka drogi do ponownego wniesienia sprawy. Należy jednak zwrócić uwagę, że zasadniczo dopuszczalność złożenia pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej jest ograniczona terminami ustawowymi.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.