Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2014-07-21
Data orzeczenia:
21 lipca 2014
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
21 lipca 2014
Sygnatura:
I ACz 581/14
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Małgorzata Wołczańska
Sędziowie:
Zofia Kawińska-Szwed
Tomasz Ślęzak
Hasła tematyczne:
Zwrot Pozwu
Podstawa prawna:
art. 130 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt I ACz 581/14

POSTANOWIENIE

Dnia 21 lipca 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSA Małgorzata Wołczańska

Sędziowie: SA Zofia Kawińska-Szwed

SO (del.) Tomasz Ślęzak (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, w dniu 21 lipca 2014 r., w K., sprawy z powództwa J. K.

o ochronę dóbr osobistych

na skutek zażalenia powódki

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Katowicach z dnia 9 maja 2014 r., sygn. akt I C 227/14,

p o s ta n a w i a:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt I ACz 581/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Katowicach zwrócił pozew powódce. W uzasadnieniu zarządzenia o zwrocie pozwu wskazano, że powódka w zakreślonym, siedmiodniowym terminie nie usunęła braków formalnych pozwu poprzez podanie imion nazwisk i adresów zamieszkania pozwanych, co w oparciu o przepisy art. 126 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 k.p.c. oraz art. 130 § 1 i 2 k.p.c., stanowiło podstawę zwrotu pozwu.

W zażaleniu na to zarządzenie powódka, powołując się na art. 208 ( 1) k.p.c., podała, że dostarczyła Sądowi dostatecznych informacji umożliwiających ustalenie danych pozwanych członków Rady Wydziału (...) Uniwersytetu (...) w K. takich jak imiona, nazwiska, adresy a nawet numery pesel, z uwagi na to, że pozwani pozostają w stosunku pracy w Uniwersytecie (...) w K.. Wobec tego, zdaniem powódki, to na Sądzie spoczywa obowiązek ustalenia danych osobowych pozwanych. W kolejnym piśmie procesowym, złożonym po wniesieniu zażalenia, powódka wymieniła imiona i nazwiska 55 członków Rady Wydziału.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Wymogi formalne jakim powinien odpowiadać pozew wynikają, między innymi, z art. 126 k.p.c. który dotyczy każdego pisma procesowego. Powinno ono zawierać, między innymi, imię i nazwisko lub nazwę stron (art. 126 § 1 pkt 1 k.p.c.), a gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, także oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron (art. 126 § 2 pkt 1 k.p.c. Wynika z tego, że pozew, będąc pismem procesowym inicjującym postępowanie w sprawie, powinien spełniać te wymogi, a obowiązek ich dopełnienia spoczywa na stronie, w tym wypadku na powódce. Nie może ona w żaden sposób przerzucać ciężaru ustalenia imion, nazwisk i adresów pozwanych na sąd. Nie wynika to, wbrew zarzutom zażalenia, z art. 208 1 k.p.c. Przepis ten przewiduje ustalanie przez sąd z urzędu numeru PESEL, a nie imion, nazwisk i adresów strony i nie może być podstawą do wyłączenia obowiązku powódki podania tych danych w pozwie pod rygorem zwrotu pozwu. Zastosowanie tego rygoru w okolicznościach tej sprawy nie stoi w sprzeczności z następczym podaniem przez powódkę imion i nazwisk osób które pozywa. Po pierwsze w dacie wydania zaskarżonego zarządzenia pozew w tym zakresie nie został uzupełniony i skutek upływu terminu zakreślonego do tego uzupełnienia nastąpił, po drugie powódka w dalszym ciągu nie usunęła braku formalnego pozwu w postaci podania adresów pozwanych.

Z tych względów Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c., oddalił zażalenie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.