Wtorek 23 lipca 2019 Wydanie nr 4166
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2015-05-12
Data orzeczenia:
12 maja 2015
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
12 maja 2015
Sygnatura:
I ACz 798/15
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Jan Kremer
Sędziowie:
Anna Kowacz – Braun
Barbara Górzanowska
Hasła tematyczne:
Zwrot Pozwu
Podstawa prawna:
130 § 2 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
(Dz. U. z 2010 r. Nr 190, poz. 1277)

Sygn. akt I ACz 798/15

POSTANOWIENIE

Dnia 12 maja 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Jan Kremer ( spr.)

Sędziowie:

SSA Anna Kowacz – Braun

SSA Barbara Górzanowska

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa S. Ś.

przeciwko E. P.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki na zarządzenie przewodniczącego posiedzenia w Sądzie Okręgowym w Krakowie z dnia 22 grudnia 2014roku, sygn.. akt I C 1939/14

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

I ACz 798/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 22 grudnia 2014 roku, sygn. akt I C 1939/14, przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Krakowie zwrócił pozew wniesiony przez S. Ś.. W uzasadnieniu wskazano, że powódka została wezwana do uzupełnienia braków formalnych pozwu między innymi poprzez uiszczenie opłaty od pozwu w terminie jednego tygodnia pod rygorem zwrotu pozwu. Wezwanie nie zostało podjęte przez powódkę pomimo dwukrotnego awizowania. Braki pozwu nie zostały uzupełnione w zakreślonym terminie, co skutkowało zwrotem pozwu na podstawie art. 130 § 1 i 2 k.p.c.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniosła powódka wnosząc o uchylenie zaskarżonego zarządzenia i nadanie sprawie biegu, a nadto zarzuciła, że nie otrzymała żadnego awiza od firmy przesyłkowej (...). Wskazała, że problemy z brakiem zawiadomienia o awizie trwają od września 2014 roku. Do zażalenia przedłożyła także dwa pisma skierowane do (...) S.A. z dnia 22 stycznia 2015 roku oraz 28 stycznia 2015 roku, w których skarżyła się na działalność tego podmiotu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie S. Ś. nie było zasadne.

Sąd Apelacyjny podziela ustalenia i wnioski przedstawione w zaskarżonym zarządzeniu. Sąd Okręgowy prawidłowo wezwał powódkę o uzupełnienie braków formalnych pozwu, między innymi przez uiszczenie opłaty od pozwu. Wezwanie prawidłowo zostało uznane za skutecznie doręczone. Stosownie do art. 139 k.p.c. oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1350) przedmiotowe wezwanie (k. 8) zostało dwukrotnie awizowane w dniach: 3 listopada 2014 roku oraz 12 listopada 2014 roku. Wskutek niepodjęcia przesyłki przez S. Ś. wezwanie zostało uznane za doręczone w dniu, w którym upłynął siedmiodniowy termin do jego odbioru po powtórnym awizowaniu tj. 19 listopada 2014 roku. Tygodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych (art. 130 § 1 k.p.c.) upłynął więc w dniu 26 listopada 2014 roku. Wskazane braki formalne pozwu nie zostały uzupełnione. Prawidłowo zwrócono więc pozew na podstawie art. 130 § 2 k.p.c.

Przedstawione powyżej okoliczności wskazują na brak podstaw do przyjęcia, nieskuteczności doręczenia. Ponadto nie wykazano, że dokonane przez operatora pocztowego adnotacje na stronie adresowej przesyłki są nierzetelne, a dwukrotne zawiadomienie nie zostało umieszczone w oddawczej skrzynce pocztowej.

Twierdzenia powódki dotyczące braku informacji o awizie, jak i fakt kierowania przez powódkę skarg do spółki (...) w innym czasie niż nadejście przesyłki z sądu nie dowodzą nie złożenia zawiadomień o przesyłce we właściwy sposób. Z twierdzeń powódki zawartych w zażaleniu wynika, że „problemy z brakiem zawiadomienia” trwają od września 2014 roku. Powódka nie wykazała jednak, by złożyła skuteczną reklamację lub skargę z tego tytułu. Niewiarygodne jest więc, że powódka pomimo nieotrzymywania przesyłek od września 2014 roku podjęła pierwsze czynności w celu wyjaśnienia sytuacji dopiero pod koniec stycznia 2015 roku. Skargi złożone do podmiotu zajmującego się doręczaniem przesyłek zostały złożone po upływie znacznego czasu i w żadnym razie nie wykazują, by powódka rzeczywiście miała trudności z odbiorem kierowanych do niej zawiadomień.

Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c. oddalił zażalenie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.