Wtorek 23 lipca 2019 Wydanie nr 4166
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-06-18
Data orzeczenia:
18 czerwca 2014
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
18 czerwca 2014
Sygnatura:
II Cz 152/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Piotr Starosta
Sędziowie:
Wojciech Borodziuk
Aurelia Pietrzak
Hasła tematyczne:
Zwrot Pozwu
Podstawa prawna:
art. 130 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 152/14

POSTANOWIENIE

Dnia 18 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący - SSO Piotr Starosta

Sędziowie: SO Wojciech Borodziuk

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa P. M.

przeciwko H. M.

o zachowek

na skutek zażalenia powoda na zarządzenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 16 lipca 2013 r., sygn. akt I C 771/13

postanawia:

uchylić zaskarżone zarządzenie.

Sygn. akt II Cz 152/14

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 16 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu zwrócił pozew P. M.o zachowek. W uzasadnieniu zarządzenia wskazał, iż powód został wezwany do uzupełnienia braków pozwu poprzez nadesłanie odpisu pozwu, podanie kwoty jakiej żąda od pozwanej z tytułu zachowku, przedstawienie wyliczenia tej kwoty, podanie elementów masy spadkowej po Z. M. i ich wartość, nadesłanie postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku po Z. M. – w terminie 14 dni pod rygorem zwrotu pozwu. Wezwanie doręczono prawidłowo w dniu 25 czerwca 2013 roku, a P. M.nie uzupełnił w terminie wszystkich wskazanych braków, tj. nie przedłożył odpisu pozwu, nie przedstawił wyliczenia żądanej kwoty, nie podał wartości elementów masy spadkowej oraz nie przedłożył postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Z. M..

Wskazując na treść art. 130 § 1 i 2 k.p.c., wobec nie uzupełnienia braków w terminie na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. pozew zwrócono.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniósł powód, wskazując na błędne informacje jakie otrzymał w zakresie tego, co stanowi dowód nabycia spadku przez niego. Ponadto wskazał, iż nie jest w stanie przedstawić szczegółowego wyliczenia wartości, albowiem nie posiada pełnej wiedzy co do majątku zmarłego ojca.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie powoda jest zasadne, co skutkowało uchyleniem wydanego zarządzenia.

Zgodnie z art. 130 § 1 k.p.c., jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. Określenie „warunki formalne pisma” nie zostało w przepisach k.p.c. precyzyjnie zdefiniowane, jednakże dla jego prawidłowej interpretacji kluczowe znaczenie ma początkowy fragment omawianego przepisu, w którym wskazano, iż chodzi w nim o takie uchybienia, które uniemożliwiają nadanie złożonemu pismu prawidłowego biegu. Jako przykłady tego rodzaju braków wskazuje się w orzecznictwie: brak przytoczenia w pozwie okoliczności faktycznych uzasadniających zgłoszone żądanie, brak podpisu pod pismem (vide: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 września 2012 r., I ACz 1218/12; postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2012 r., I ACz 1581/12).

Ponadto podkreślenia wymaga okoliczność, iż termin do uzupełnienia braków formalnych wskazany w treści art. 130 § 1 k.p.c. to termin tygodniowy. Jako termin ustawowy nie może on być zatem wydłużany ani skracany. Błędnie więc zakreślony w wezwaniu został termin 14 dni. Jednakże wobec takiej treści wezwania nadesłanie pisma w tym terminie przez powoda należy uznać za dokonane z zachowaniem terminu.

Kolejnym błędem było wydanie zarządzenia przez Sąd, gdyż z art. 130 § 2 k.p.c. wprost wynika, iż zarządzenie wydaje przewodniczący.

Niemniej, w ocenie Sądu Okręgowego, braki, na które wskazano w wezwaniu nie należą do kategorii braków uniemożliwiających nadanie sprawy dalszego biegu. Przede wszystkim wskazane w wezwaniu okoliczności będą właśnie podlegały analizie w toku postępowania. Powód uzupełnił brak formalny poprzez wskazanie wartości przedmiotu sporu, tj. jakiej kwoty domaga się zasądzenia od pozwanej.

Odnosząc się zaś do kwestii braku formalnego w postaci niedołączenia odpisu pozwu, który to jako jedyny uzasadniać mógłby zwrot pozwu, należy wskazać, iż uwadze Sędziego umknęło, iż w zakreślonym terminie do uzupełnienia braków formalnych powód dołączył również odpis pozwu, który znajduje się w aktach sprawy.

Pozostałe kwestie tj. elementy masy spadkowej i ich wartość, brak postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku po Z. M. – nie są to braki formalne pozwu. Są to kwestie, które winien powód wykazać w postępowaniu przed Sądem powołując na tę okoliczność stosowne dowody.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy na podstawie art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc uchylił zaskarżone zarządzenie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.