Wtorek 17 lipca 2018 Wydanie nr 3795
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-04-27
Data orzeczenia:
27 kwietnia 2015
Data publikacji:
10 kwietnia 2017
Data uprawomocnienia:
27 kwietnia 2015
Sygnatura:
II Cz 247/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Hasła tematyczne:
Zwrot Pozwu
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
(Dz. U. z 1982 r. Nr 19, poz. 147)

Sygn.akt II Cz 247/15

POSTANOWIENIE

Dnia 27 kwietnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący : Maria Leszczyńska (spr.)Sędziowie : SO Aurelia Pietrzak

: SO Wojciech Borodziuk

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2015 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa : K. S., L. K., S. S., J. K., Z. S. (1)

przeciwko: M. K., P. S., S. K.

o : ochronę naruszonego posiadania

na skutek zażalenia powodów

na zarządzenie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 12 stycznia 2015 r., sygn. akt IC 3601/14

postanawia:

1.  sprostować oczywistą omyłkę zawartą w zaskarżonym zarządzeniu w ten sposób, że w miejsce słów: „o zapłatę", wpisać słowa: „o ochronę naruszonego posiadania";

2.  oddalić zażalenie.

II Cz 247/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zarządzeniem z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie z powództwa K. S., L. K., S. S., J. K., Z. S. (2) przeciwko M. K., P. S., S. K. zwrócił pozew.

Wskazał Sąd iż, powodowie wnieśli o ochronę naruszonego posiadania. Zarządzeniem z dnia 27 listopada 2014 r. powodowie zostali wezwani do uiszczenia kwoty 200 zł tytułem opłaty od pozwu a także do sprecyzowania żądania pozwu poprzez wskazanie w jaki sposób domagają się ochrony naruszonego posiadania tj. co Sąd wedle powodów powinien nakazać, ewentualnie czego zakazać pozwanym i na czym polegał ostatni stan spokojnego posiadania, w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu.

Zarządzenie powyższe doręczono powodom w dniu 11 grudnia 2014 r.Powodowie uiścili jednak opłaty od pozwu ani nie uzupełnili pozostałychbraków pozwu do dnia 27 grudnia 2014 r.

Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 kpc jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeśli od pisma nie uiszczono należnej opłaty Przewodniczący wzywa stronę pod rygorem zwrotu pisma do uzupełniania lub opłacenia pisma w terminie tygodniowym, a w razie jego bezskutecznego upływu zwraca pismo stronie.

Zgodnie z art. 27 pkt 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005, nr 167, poz. 1398 ze zm.) pozew o ochronę naruszonego posiadania winien zostać opłacony opłatą stałą w wysokości 200 zł.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 130 § 2 kpc zarządzono jak w sentencji.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wnieśli powodowie.

Twierdzili, że nie występowali z powództwem o zapłatę, nie składali pozwu o ochronę naruszonego posiadania, nie wpłacali zatem kwot na wezwanie Sądu, mimo doręczenia im w dniu 14 listopada 2015r. wezwania do uzupełnienia braków.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie powodów nie zasługiwało na uwzględnienie.

Wskazać należy, że powodowie w dniu 16 kwietnia 2014r. złożyli do Sadu Rejonowego w Bydgoszczy pozew zatytułowany „o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w oparciu o art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece".

W powyższym piśmie, które w istocie stanowiło kompilację fragmentów poglądów doktryny i stanowisk sądów orzekających w innych sprawach, w tymSądu Najwyższego powodowie zgłosili kilka roszczeń. Nastąpiło to wbrew treści tytułu: „o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym". Między innymi na k. 19 swojego pisma powodowie sformułowali

żądanie ochrony naruszonego posiadania poprzez przywrócenie ostatniego spokojnego stanu - tj. przed 1.08.2007r. W tej sytuacji pozew o ochronę naruszonego posiadania zgodnie z zarządzeniem sędziego z dnia 3 listopada 2014r. został wyłączony i zarejestrowany w rep. C jako nowa sprawa pod sygn. I C 3601/14.

Zarządzeniem z dnia 27 listopada 2014r. powodowie wezwani zostali do uiszczenia opłaty od pozwu w wysokości 200 zł oraz do sprecyzowania w jaki sposób domagają się ochrony naruszonego posiadania tj. co Sąd wedle powodów powinien nakazać ewentualnie czego zakazać pozwanym i na czym

polegał ostatni stan spokojnego posiadania w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu.

Powodowie powyższego zarządzenia w zakreślonym terminie nie wykonali. W dniu 18.12.2014r. jedynie powódka J. K. złożyła pismo, w którym twierdziła, że opłata została już uiszczona w sprawie I C 2180/14.

Sąd Rejonowy ustalił w Oddziale Finansowym, że od kwietnia 2014r. do 18.12.2014r. uiszczone zostały przez K. S. kwota 33 zł w sprawie 1376/14, a w dniu 17.11.2014r. przez L. K. i Z. S. (2) kwota 666 zł do sprawy sygn. akt IC 2180/14.

Mając na względzie powyższe słusznie postąpił Sąd I instancji dokonując zwrotu pozwu w dniu 16 kwietnia 2014r. w części, w której dotyczył on ochrony naruszonego posiadania.

Powodowie bowiem prowadzą przed Sądem I instancji wiele spraw o różnym charakterze i uiszczenie opłat sądowych w niektórych z nich nie zwalnia powodów od uiszczenia opłat w przedmiotowej sprawie.

W sentencji zarządzenia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2015r. zakradł się błąd polegający na tym, że jako przedmiot postępowania wpisano „zapłatę", nie zaś „ ochronę naruszonego posiadania". W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy na podstawie art. 350§1 i §3 kpc w zw. z art. 397§2 kpc sprostował oczywistą omyłkę zawartą w zaskarżonym zarządzeniu w ten sposób, że w miejsce słów: „ o zapłatę", wpisał słowa „o ochronę naruszonego posiadania". Zażalenie natomiast podlegało oddaleniu na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397§2 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.