Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-12-19
Data orzeczenia:
19 grudnia 2014
Data publikacji:
14 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
19 grudnia 2014
Sygnatura:
II Cz 756/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Barbara Jankowska-Kocon
Sędziowie:
Janusz Kasnowski
Aurelia Pietrzak
Hasła tematyczne:
Zwrot Pozwu
Podstawa prawna:
art. 130 § 2 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 756/14

POSTANOWIENIE

Dnia 19 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Barbara Jankowska-Kocon

Sędziowie: SO Janusz Kasnowski

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa I. S.

przeciwko A. T.

o ustalenie nieważności umowy

na skutek zażalenia powódki na zarządzenie Przewodniczącego – Sędziego Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt I C 351/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

sygn. akt: II Cz 756/14

UZASADNIENIE

Powódka I. S., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wystąpiła z pozwem przeciwko A. T. o ustalenie nieważności umowy.

Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego w Świeciu zarządzeniem z dnia 26 sierpnia 2014 r. zarządził zwrot pozwu.

W uzasadnieniu Przewodniczący stwierdził, że do pozwu nie było załączone pełnomocnictwo, a także wymienione w nim dokumenty wskazane jako załączniki. Wobec tego w dniu 16 lipca 2014 r. doręczono pełnomocnikowi powódki wezwanie do uzupełniania powyższych braków formalnych wraz z odpisem dokumentów podanych w pozwie w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu. Pełnomocnik złożył dwa komplety załączników, jednakże nie złożył pełnomocnictwa.

W związku z powyższym Przewodniczący wskazał, że na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. pozew podlegał zwrotowi.

Jednocześnie Przewodniczący zwrócił uwagę, że pozew nie został w ogóle podpisany, co przeoczono podczas kontroli braków formalnych. Dodatkowo wątpliwości budzi pisownia nazwiska powódki, albowiem w oświadczeniu majątkowym podpisała się jako nazwiskiem „S. (1)”, a nie „S.” jak podano w pozwie.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożyła powódka zarzucając Przewodniczącemu – Sędziemu Sądu Rejonowego w Świeciu naruszenie art. 130 § 2 k.p.c. poprzez wydanie zarządzenia o zwrocie pozwu w sytuacji, gdy jej pełnomocnik w terminie uzupełnił braki formalne wskazane w wezwaniu. Z uwagi na powyższe powódka wniosła o uchylenie zaskarżonego zarzdzenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu stwierdziła, że pełnomocnictwo zostało dołączone do pisma z dnia 23 lipca 2014 r., jednakże nie jest w stanie tego wykazać. Najwyraźniej, jej zdaniem, dokument ten „zapodział się” w Sądzie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Zgodnie z art. 126 § 3 k.p.c. do pisma procesowego należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. Przepis ten służy realizacji obowiązku pełnomocnika, wynikającego z treści art. 89 § 1 k.p.c., a polegającego na wykazaniu umocowania. Wprowadzenie obowiązku załączenia dokumentu pełnomocnictwa lub jego wierzytelnego odpisu do pisma procesowego (w tym wypadku pozwu), wraz z odpisem dla strony przeciwnej, stanowi niewątpliwie warunek formalny uniemożliwiający nadanie mu biegu. Jego naruszenie skutkuje zastosowaniem art. 130 § 1 k.p.c. Jeżeli zatem brak ten nie zostanie usunięty w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania w tym zakresie, pismo procesowe należy zwrócić (art. 130 § 2 k.p.c.), a nie wzywać stronę do potwierdzenia czynności dokonanej przez pełnomocnika.

Uwzględniając powyższe w pełni podzielić należy stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego zarządzenia dotyczące wystąpienia podstaw do zwrotu złożonego w sprawie pozwu. Istotnie, z materiału zawartego w aktach sprawy nie wynika, aby pełnomocnik powódki wykonując doręczone mu wezwanie Przewodniczącego do usunięcia braków formalnych pozwu, załączył także dokument pełnomocnictwa, do czego został zobowiązany tym wezwaniem /k.7/.

Podjęta w złożonym zażaleniu próba przerzucenia na Sąd pierwszej instancji odpowiedzialności za wystąpienie powyższego braku formalnego pozwu, oparta wyłącznie na nieuzasadnionych domysłach, nie mogła przynieść efektu w postaci uchylenia zaskarżonego zarządzenia. Podkreślić należy, że pełnomocnik składający przedmiotowy środek odwoławczy również i przy tej czynności nie wykazał swojego umocowania do reprezentowania w sprawie powódki za pomocą dokumentu pełnomocnictwa.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie jako niezasadne.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.