Sobota 20 lipca 2019 Wydanie nr 4163
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2013-11-18
Data orzeczenia:
18 listopada 2013
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
18 listopada 2013
Sygnatura:
V ACz 1119/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny w Katowicach
Wydział:
V Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Jadwiga Galas
Sędziowie:
Barbara Kurzeja
Anna Tabak
Hasła tematyczne:
Zwrot Pozwu
Podstawa prawna:
art.130 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 27, poz. 199)

Sygn. akt V ACz 1119/13

POSTANOWIENIE

Dnia 18 listopada 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący SSA Jadwiga Galas

Sędziowie SA Barbara Kurzeja

SA Anna Tabak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2013 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R.

przeciwko D. D.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Katowicach

z dnia 23 sierpnia 2013 r., sygn. akt XIV GNc 527/13

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

Sygn. akt V ACz 1119/13

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Katowicach zwrócił pozew (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R., jako nienależycie opłacony - na podstawie art. 1302 § 1 k.p.c.

W zażaleniu na powyższe zarządzenie powódka wniosła o jego uchylenie podnosząc, iż uiściła od pozwu stosowną opłatę w wysokości ¼ opłaty stosunkowej, na dowód czego do pozwu załączyła potwierdzenie przelewu tejże opłaty. Zdaniem skarżącej, w sprawie zachodzą przesłanki do wydania nakazu w postępowaniu nakazowym. Wskazała, iż zaskarżone zarządzenie nie zawiera wyjaśnienia przyczyn zwrotu pozwu, poza uznaniem go za nienależycie opłacony.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie, zaś rozstrzygnięcie Sądu I instancji jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Przepis art. 130 2 § 1 k.p.c. nakłada na profesjonalnych pełnomocników strony, tj. adwokata, radcę prawnego i rzecznika patentowego, obowiązek należytego opłacenia (czyli opłacenia w pełnej wysokości) pisma procesowego pod rygorem jego zwrotu, bez wzywania o uiszczenie opłaty. Przy czym chodzi tu tylko o takie pisma, które podlegają opłacie stałej lub stosunkowej obliczanej od wartości przedmiotu sporu. Nadto, pismem, które nie zostało należycie opłacone, jest zarówno pismo, od którego w ogóle nie została uiszczona opłata lub opłatę uiszczono po upływie terminu, jak i pismo, od którego wniesiono opłatę w niepełnej wysokości, a także pismo, które zostało opłacone w inny sposób niż określony w § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 27, poz. 199 z późn. zm.).

W niniejszej sprawie powódka, reprezentowana przez adwokata, pismem z dnia 20 maja 2013 r. (data wpływu) wniosła pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym, od którego – bez wezwania - należało uiścić czwartą część opłaty stosunkowej, obliczonej od wskazanej wartości przedmiotu sporu – zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Tymczasem opłata ta - wbrew twierdzeniom skarżącej - nie został uiszczona do dzisiaj. Nie sposób uznać za wiarygodne argumenty skarżącej, iż do pozwu zostało dołączone potwierdzenie przelewu tej opłaty na rachunek bankowy Sądu Okręgowego. Jak wynika bowiem z adnotacji umieszczonej na pieczęci z datą wpływu pozwu do Sądu, powódka złożyła (w 2 egzemplarzach) pozew wraz z 5 załącznikami, wśród których nie ma potwierdzenia przelewu kwoty tytułem opłaty od pozwu (akta sprawy k. 2).

Warto w tym miejscu wskazać, iż § 2 art. 130 2 k.p.c. przewiduje możliwość sanowania błędu, jakim jest nieuiszczenie należnej od pisma procesowego opłaty. W ustawowym bowiem terminie tygodniowym od doręczenia zarządzenia o zwrocie nienależycie opłaconego pisma strona może uiścić brakującą opłatę. Brakująca opłata oznacza pełną kwotę lub jej brakującą część. Należycie opłacone pismo wywoła skutki od daty pierwotnego wniesienia.

Powódka, którą reprezentuje fachowy pełnomocnik, miała zatem możliwość uiścić - w terminie tygodniowym od dnia doręczenia jej pełnomocnikowi zarządzenie o zwrocie pozwu, tj. od dnia 2 września 2013 r. – opłatę od pozwu, czego jednak nie uczyniła.

W konsekwencji słusznie Sąd I instancji zwrócił pozew na skutek nieuiszczenia przez skarżącą należnej od niego opłaty.

Z tych względów, argumenty zażalenia, okazały się bezzasadne, a jako takie nie mogły zostać uwzględnione, wobec czego - na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. - Sąd oddalił zażalenie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.