Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-04-28
Data orzeczenia:
28 kwietnia 2014
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
22 maja 2014
Sygnatura:
VIII U 2802/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Teresa Kalinka
Hasła tematyczne:
Ubezpieczenia Społeczne
Podstawa prawna:
art. 47713 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

0.a.Sygn. akt: VIII U 2802/12

1)P O S T A N O W I E N I E

Dnia 28 kwietnia 2014 r.

a.b.Sąd Okręgowy Wydział VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w G.

w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Teresa Kalinka

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2014r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy E. L. (L.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

w związku z odwołaniem od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział

w Z.

z dnia 22 sierpnia 2012r. Nr (...)

postanawia

umorzyć postępowanie

SSO Teresa Kalinka

3)U z a s a d n i e n i e

Decyzją z dnia 22 sierpnia 2012r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. stwierdził, że ubezpieczona E. L. jako osoba duchowna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w kraju podległa obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w okresie od 1 stycznia 2009r. do 10 listopada 2011r. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, iż mimo oświadczenia ubezpieczonej o podleganiu ubezpieczeniom społecznym w Norwegii, nie przedstawiła ona dokumentów potwierdzających ten fakt i nie wykonała wezwania do złożenia stosownych dokumentów ubezpieczeniowych.

Ubezpieczona odwołała się od powyższej decyzji, wnosząc o jej uchylenie, uzasadniając, że faktycznie we wskazanym okresie prowadziła działalność gospodarczą w Polsce, jednak podlega od 12 lat obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w Norwegii z tytułu prowadzenia w tym kraju działalności gospodarczej, a nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku przedłożenia dowodów dokumentujących ten fakt z powodu utrudnień technicznych, o czym informowała ZUS. W załączeniu do odwołania ubezpieczona przedłożyła rozliczenia podatkowe za rok 2009-2011 i zaświadczenie Urzędu Skarbowego, iż jest norweskim rezydentem podatkowym.

W odpowiedzi na odwołanie, organ rentowy wniósł o oddalenie odwołanie, wskazując, iż mimo uznania ubezpieczonej prowadzenia przez nią działalności gospodarczej w Norwegii, nie wykazała stosownym zaświadczeniem uiszczania w tym kraju składek na ubezpieczenie społeczne.

W piśmie procesowym z dnia 12 listopada 2012r. ubezpieczona podniosła, iż na dowód opłacania przez nią w Norwegii składek na ubezpieczenie społeczne nie mogła przedstawić zaświadczenia z norweskiego urzędu skarbowego, gdyż (...) udziela wymaganych wyjaśnień w formie formularza A1 tylko na pisemne zapytanie ZUS. W załączeniu do pisma odwołująca przedłożyła wydane na jej wniosek pisemne poświadczenie (...), iż od 2009r. ubezpieczona jest płatnikiem składek.

W odpowiedzi na powyższe, organ rentowy wskazując, iż we własnym zakresie zwrócił się do (...) o dokonanie wyjaśnień i ustaleń co do okoliczności spornych, wniósł w piśmie z dnia 19 listopada 2012r. o zawieszenie postępowania.

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2013r. Sąd na mocy art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. zawiesił z urzędu postępowanie do czasu wiążącego ustalenia instytucji właściwej do określenia czy i w jakich okresach ubezpieczona podlegała ubezpieczeniom społecznym.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego (...) w piśmie z dnia 23 stycznia 2014r. wyjaśnił, iż ubezpieczona E. L. jest od 6 czerwca 2007r. osobą samozatrudnioną, a od 1 stycznia 2009r. opłaca składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z norweskim systemem ubezpieczeniem społecznych. W związku z powyższym ZUS ustalił, iż w okresie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, wskazanym w decyzji, odwołująca podlegała ustawodawstwu norweskiemu.

W piśmie z dnia 16 kwietnia 2014r. ZUS wniósł o umorzenie postępowania w związku z uwzględnieniem w całości odwołania ubezpieczonej E. L. i wydaniem nowej decyzji z dnia 8 kwietnia 2014r. uchylającej decyzję z dnia 22 sierpnia 2012r.

Sąd zważył co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 477 13 k.p.c. zmiana przez organ rentowy zaskarżonej decyzji przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd – przez wydanie decyzji uwzględniającej w całości lub w części żądanie strony – powoduje umorzenie postępowania w całości lub w części.

W przedmiotowej sprawie roszczenie ubezpieczonej zostało zaspokojone w całości, gdyż nową decyzją organ rentowy uchylił decyzję z dnia 22 sierpnia 2012r.

Wobec uchylenia zaskarżonej decyzji, a przez to zaspokojenia w całości roszczeń ubezpieczonej, dalsze rozpoznanie odwołania stało się bezprzedmiotowe i zgodnie z treścią cytowanego wyżej przepisu art. 477 13 k.p.c. Sąd orzekł jak w sentencji.

SSO Teresa Kalinka

Zarządzenie:

1) odnotować postanowienie,

2) odpis postanowienie doręczyć:

-

organowi rentowemu,

-

ubezpieczonej z pouczeniem,

3) kal. 7 dni

G., dnia

SSO Teresa Kalinka

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.