Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2015-11-09
Data orzeczenia:
9 listopada 2015
Data publikacji:
13 czerwca 2018
Sygnatura:
VI RC 248/15
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
SSR Barbara Ciwińska
Protokolant:
Izabela Katryńska
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
art. 128,133,135 kro
Teza:
zasądza alimenty
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

UZASADNIENIE

J. R. wniósł w dniu 12 czerwca 2015 roku o zasądzenie na swoją rzecz alimentów od ojca T. R. w kwocie 2.000 złotych miesięcznie płatnych do rąk powoda do dnia 10-tego każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat. Jednocześnie złożył wniosek o rozstrzygnięcie w trybie zabezpieczania przez zobowiązanie pozwanego do łożenia tytułem alimentów na rzecz powoda kwoty 1.500 zł miesięcznie, płatnych do rąk powoda do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat (pozew, 1 – 8).

Pozwany T. R. uznał powództwo do kwoty po 200 złotych a w pozostałym zakresie wnosił o jego oddalenie. T. R. w odpowiedzi wniósł o oddalenie wniosku o zabezpieczenie, argumentując, iż kwota 1500 złotych miesięcznie jest nadal egzekwowana od niego na rzecz powoda w drodze egzekucji komorniczej, na którą to okoliczność przedstawił zaświadczenie Komornika z 17.06.2015r. (k.58). Nadto podniósł, że syn ze względu na trwające wakacje może podjąć pracę, która umożliwi mu zaspokojenie choć części kosztów jego utrzymania.

Postanowieniem z dnia 5.03.2012 roku Sąd oddalił wniosek o zabezpieczenie alimentów.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny :

T. R.i A. A.z domu T.zawarli związek małżeński (...)roku. Mają dwóch synów J. R. urodzonego w dniu (...)(18 lat) i K. R. urodzonego w dniu (...)(14 lat). Małżonkowie z dziećmi mieszkali razem na ul. (...)w W.w mieszkaniu będącym własnością pozwanego T. R.. W dniu 2 lipca 2012 roku T. R.złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o rozwód.

J. R. ur. (...)ma 19 lat, jest synem pozwanego T. R.oraz A. T. (akt urodzenia, k. 9). Powód jest pełnoletni od (...)r. W roku szkolnym 2014/2015 ukończył szkołę średnią i zdał maturę. Został przyjęty na studia na kierunku Geodezja i Kartografia na Politechnice (...)prowadzone w trybie stacjonarnym. Posiada certyfikat (...) Szkoły (...)z 2015 roku, pomyślnie ukończył profesjonalne szkolenie barmańskie zakończone egzaminem praktycznym i teoretycznym oraz posiada kwalifikacje niezbędne do fachowego wykonywania zawodu barmana zarówno w kraju jak i za granicą (k. 65). Powód uczy się w trybie dziennym i nie jest w stanie pogodzić nauki z pracą wieczorami. Nadto z akt sprawy prowadzonej przed tutejszym Sądem sygn. akt VI Nsm 184 /15 z wniosku T. R.o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego K. R.wynika, że K. R.oraz J. R.nabyli spadek po prababce ojczystej M. C., gdzie na nich obu przypada około 55 tysięcy złotych. Z powództwa J. R.i K. R.toczy się sprawa o zachowek w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia pod syg. akt VI C 330/ 14 (k.4 akt VI Nsm 184/15), gdzie w ramach ugody J. R.ma otrzymać kwotę 27.500 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) złotych. Jednak przedmiotowa sprawa nie została do dnia dzisiejszego zakończona prawomocnym orzeczeniem. J. R.mieszka z matką i młodszym bratem w mieszkaniu o powierzchni około 100 m 2 będącym własnością jego ojca T. R.. Matka powoda ponosi koszty eksploatacji mieszkania tj. opłaty za media według zużycia. Powód zawodowo uprawia taniec w (...)”, był mistrzem Polski w tańcach polskich. Prowadzi szkołę tańca „O. (...)” na kanale youtube.com. W ocenie Sądu, obecnie koszty usprawiedliwionych potrzeb powoda oscylują w granicach 2.200 zł. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem miesięczne wydatki na jedzenie wynoszą 1.000 zł, koszt biletu miesięczny z kartą młodego warszawiaka 49 zł, przybory higieniczne, kosmetyczka, fryzjer – 65 zł, uczestnictwo w turniejach, wyjazdach zagranicznych, wydatki związane z tańcem – 480 zł, odzież około 240 zł, rozrywka i inne wydatki – 267 zł, wyjazdy wakacyjne – 100 zł.

Ojciec nie partycypuje w kosztach utrzymania powoda od 17 lipca 2015 r. – egzekucja komornicza została umorzona w stosunku do J. R. w wyżej wskazanym dniu, w związku z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2015 r. sygn. akt. I ACa 1309/14. W związku z powyższym wszystkie wydatki finansuje matka powoda.

T. R. ma 46 lat, z wykształcenia jest magistrem rehabilitacji ruchowej, terapeutą audio-psycho-lingwistycznym (k.129). Jest właścicielem całego budynku przy ul. (...)gdzie znajduje się formalnie 10 lokali, z tego dwa zajmowała jego rodzina. Siedem lokali jest przez pozwanego wynajmowanych, a w jednym prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej pozwanego gabinet pod nazwą (...). Pozwany jak twierdzi otrzymuje dochody z wynajmu ośmiu lokali rzędu 4.600 złotych miesięcznie. Od 09.07.1998 r. prowadzi działalność gospodarczą, która obecnie jest zawieszona. W ramach działalności prowadził prywatną działalność terapeutyczną dla dzieci. Pozwany wyprowadził się od rodziny 29 stycznia 2012 roku i zamieszkał osobno. Obecnie pozwany twierdzi, że pracuje jedynie w przedszkolu integracyjnym uzyskując dochód 1.100 zł miesięcznie za 11 godzin w tygodniu (kopia umowy o pracę k. 68). W dniu (...) r. zawarł związek małżeński z E. R., również fizjoterapeutką. Z żoną ma rozdzielność majątkową, jednak twierdzi, że w dniu 3 września 2015 r. została zawarta umowa majątkowa, na podstawie której żona stała się współwłaścicielką nieruchomości przy ul (...)w W.. Nie posiada samochodu, natomiast żona posiada dwa auta.

Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o rozwód toczącej się pod sygn. akt VII C 443/12 postanowił zobowiązać T. R. na czas trwania postępowania do łożenia na potrzeby małoletniego wtedy syna J. R. tytułem alimentów kwotę 1.500 zł, płatnych do rąk matki A. T., do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, tym samym podwyższając kwotę alimentów orzeczonych postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 5 marca 2012 r., sygn. akt VI RC 109/12 (postanowienie, k. 10). W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż możliwości zarobkowe T. R. są zdecydowanie większe niż wskazuje. Siedem lokali będących własności pozwanego było wynajmowanych, a w jednym prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej pozwanego gabinet pod nazwą (...). Odbywają się tam płatne zajęcia z terapii logopedycznej, psychologicznej i słuchowej dla dzieci. Za prywatne wizyty, świadcząc usługi z zakresu fizjoterapii, może otrzymywać około 90 złotych. Pozwany na stałe współpracuje z Fundacją (...) z Pomocą” z czego ma stałe wpływy rzędu 6.000 – 7.000 zł (sześć – siedem tysięcy) złotych miesięcznie. Współpracował również z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, dla którego świadczył specjalistyczne usługi opiekuńczego, z którego to tytułu otrzymywał około 1.200 złotych miesięcznie, oraz wynajmował salę w przedszkolu do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej. Powód był przedstawicielem na Polskę niemieckiej firmy sprzedającej taśmy terapeutyczne. W sumie łączne dochody pozwanego ze wszystkich źródeł przekraczały miesięcznie kwotę 10.000 złotych. Z końcem czerwca 2013 r. pozwany ponadto sprzedał samochód za 11.000 złotych.

W powyższym postanowieniu Sąd wskazał, iż nakłady na utrzymanie dzieci stron uległy zwiększeniu z uwagi na ich wiek, usprawiedliwione potrzeby, nakłady związane z ich zainteresowaniami, możliwości zarobkowe rodziców oraz dotychczasowy poziom życia rodziny i uznał, że zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb chłopców w wieku ówcześnie 17 i 12 lat, wymaga nakładów po 2500 zł średnio miesięcznie. Pozwana ponosiła dodatkowe koszty związane z turniejami i wyjazdami zagranicznymi związanymi z tańcem. Ponadto małoletni w czasie wydania postanowienia znajdowali się w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju, dlatego Sąd uznał, że kwota 2.000 zł jest niewystarczająca i nieadekwatna do rosnących kosztów chociażby wyżywienia, koniecznej wymiany odzieży i obuwia. A. T. podniosła wówczas, iż średni miesięczny koszt utrzymania synów wynosi 6.000 zł tj. po 3.000 na każdego z nich.

Na rozprawie w dniu 22 października 2015 r. Sąd przesłuchał w charakterze świadka A. T. matkę powoda. Świadek pracuje jako starszy specjalista ds. ubezpieczeń finansowych z wynagrodzeniem miesięcznym netto 3.718 zł.

Ustalając powyższy stan faktyczny Sąd oparł się na dokumentach złożonych do akt postępowania w szczególności: odpisie aktu urodzenia małoletniego (k. 9); wyciągu z (...) (k. 16, 17), zaświadczenie o zarobkach A. T. (R.) (k. 20), potwierdzenia przelewów (k. 38, 95, 96, 97), potwierdzenie zakupu biletu (k. 21), decyzja o przyjęciu na studia (k. 93); umowa o pracę pozwanego (k. 68); sprawozdania kuratora sądowego – k. 69-70 wypowiedzenia umów najmu lokali (k. 63, 64); zaświadczenie o kursie barmańskim (k. 67) informacji o toczącym się postepowaniu egzekucyjnym (k. 58), informacji o zakończonym postepowaniu egzekucyjnym (k. 94). Autentyczności ani treści tych dokumentów żadna ze stron postępowania nie kwestionowała. Sąd również nie miał wątpliwości co do ich wartości dowodowej, stąd były one przydatne dla ustalenia stanu faktycznego, w zakresie w jakim miały związek z przedmiotem postępowania.

Sąd uwzględnił także twierdzenia powoda oraz pozwanego wyrażone w pismach procesowych. Dla ustalenia stanu faktycznego przydatne były również dowody z przesłuchania powoda, pozwanego oraz zeznania świadka A. T. (protokół z rozprawy z dnia 22 października 2015 r., k. )

Sąd Rejonowy zważył co następuje :

Powództwo należało uwzględnić zasądzając alimenty od pozwanego T. R. na rzecz jego pełnoletniego syna J. R. ur. (...) w kwocie po 1500 złotych miesięcznie poczynając od dnia 01 września 2015r. płatne do rąk powoda do dnia 10-go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat.

W pozostałym zakresie powództwo należało oddalić.

W myśl przepisu art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Rodzice zobowiązani są w pierwszej kolejności do utrzymania dzieci. Stosownie do art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Ustalając zakres świadczeń alimentacyjnych należy kierować się usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego oraz zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego (art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeśli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się (art. 133§3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości Sądu, iż powód J. R. mając lat 19 dokłada odpowiednich starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się, bowiem uczy się na studiach wyższych w systemie dziennym, nie ma żadnych opóźnień. Jego koszty utrzymania wynoszą miesięcznie ok. 2.200 zł. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem miesięczne wydatki na jedzenie wynoszą 1.000 zł, koszt biletu miesięczny z kartą młodego warszawiaka 49 zł, przybory higieniczne, kosmetyczka, fryzjer – 65 zł, uczestnictwo w turniejach, wyjazdach zagranicznych, wydatki związane z tańcem – 480 zł, odzież około 240 zł, rozrywka i inne wydatki – 267 zł, wyjazdy wakacyjne – 100 zł. Zdaniem Sądu takie wydatki są potrzebne na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb powoda. Potrzeb tych nie jest w stanie zaspokajać sama matka powoda.

W ocenie Sądu Rejonowego sytuacja pozwanego T. R. pozwala mu płacić alimenty w kwocie po 1. 500 złotych miesięcznie i co do tego Sąd Rejonowy nie ma wątpliwości. Pozwany jest właścicielem budynku przy ul. (...) gdzie znajduje się formalnie 10 lokali, siedem lokali jest przez pozwanego wynajmowanych, a w jednym prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej pozwanego gabinet pod nazwą (...). Pozwany jak twierdzi otrzymuje dochody z wynajmu lokali rzędu 4.600 złotych miesięcznie, ale wysokość ta jest przypuszczalna, zakładając że z wynajmu jednego lokalu może uzyskać dochód rzędu 1.000 złotych byłoby to ok. 7.000 złotych miesięcznie. W mieście stołecznym W. raczej nie jest możliwe wynajęcie mieszkania za mniej niż 1.000 złotych miesięcznie.

Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeżeli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił zarobki i dochody były większe, a istniejące warunki społeczno- gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (wyrok SN z dnia 16 maja 1975 r., III CRN 48/75, post. SA w W. z dnia 26 marca 2013 r., VI Acz 590/13, nie publ.).

Pozwany ma wykształcenie wyższe, posiada doświadczenie zawodowe i może również pracować w ramach gabinetu który ma w swojej posesji, gdzie prowadził działalność gospodarczą uzyskując w ten sposób dodatkowe dochody.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

W sprawach o świadczenia alimentacyjne strona powodowa dochodząca takich świadczeń jest zwolniona z kosztów sądowych, dlatego też Sąd obciążył pozwanego T. R. opłatą sądową w wysokości 900 złotych, która stanowi 5 % procent od wartości przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu w tej sprawie to kwota alimentów w okresie jednego roku czyli 1.500 złotych razy 12 miesięcy równa się 18.000 z czego 5% = 900 zł.

Tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z §6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28.09.2002 r. ( Dz. U. nr 163 poz.1348 z późniejszymi zmianami) od pozwanego na rzecz powoda zasądzona została kwota 2.400 złotych zgodnie ze stawką minimalną przy wartości przedmiotu sporu w granicach 10.000 = 50.000 złotych.

Zgodnie z art. 333 par 1 pkt 1 Kodeksu postepowania cywilnego wyrokowi w pkt 1 nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.