Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2016-03-05
Data orzeczenia:
5 marca 2016
Data publikacji:
15 listopada 2017
Sygnatura:
VI RC 278/15
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
SSR Barbara Ciwińska
Protokolant:
Izabela Katryńska
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
art. 135, 138 kro
Teza:
oddala powództwo o obniżenie alimentów oraz pozew wzajemny o podwyższenie alimentów z uwagi na brak przesłanek z art. 138 kro - brak istotnych zmian stosunków uzasadniających zmianę orzeczenia
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 25 marca 2015 r. M. O. złożył pozew przeciwko małoletniej J. O. (1) reprezentowanej przez E. Ś. o obniżenie alimentów z kwoty po 600 złotych miesięcznie do kwoty po 300 złotych miesięcznie płatnych do 10- go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy matki małoletniej J. E. Ś. oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych.

Swoje stanowisko uzasadnił faktem, iż od dnia wydania wyroku przez Sąd Rejonowy w Legionowie z dnia 13.12.2012 roku w sprawie syg. akt III Rc 392/11 (zmienionego 13 grudnia 2012 r. przez Sąd Okręgowy Warszawa- P.) zasądzającego alimenty od niego na rzecz małoletniej J. O. (1)w wysokości 600 złotych miesięcznie , możliwości majątkowe powoda uległy w znacznym stopniu pogorszeniu. M. O.podniósł, że (...)r. całkowicie przysposobił córkę żony : małoletnią L. O., w związku z czym jego obowiązkiem jest partycypowanie w kosztach utrzymania małoletniej, które miesięcznie wynoszą około 300 zł. Powód ma jeszcze na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci : O. O. (1) ur. (...)i J. O. (2) ur. (...), których łączny koszt utrzymania wynosi jak twierdzi 800-850 zł miesięcznie. Wynagrodzenie powoda wynosi 3745 zł miesięcznie zaś wydatki na utrzymanie mieszkania, wyżywienia, dojazdy, środki czystości, odzież wynoszą łącznie 2500 zł miesięcznie. Powód ponadto pomaga rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Łącznie miesięczne koszty powoda wynoszą około 4.450 zł. Powód podniósł, że w związku z tym, że został zobowiązany do uiszczania kwoty 600 zł miesięcznie na rzecz córki, koszty jej utrzymania zostały określone na kwotę 1200 złotych miesięcznie, którą to powód uważa za zdecydowanie zawyżoną, nieadekwatną do codziennych realiów, potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych obojga rodziców małoletniej. Córka stron uczęszcza do szkoły, zatem matka nie ponosi comiesięcznego wydatku związanego z przedszkolem, który wynosił 500 zł, małoletnia rzadziej choruje, a zatem nie wymaga częstego kupowania leków, ponadto matka wstąpiła w związek małżeński z G. Ś., z którym posiada we współwłasności mieszkanie, które wynajmuje. Powód wskazał, że dąży do zapewnienia równych warunków bytowych wszystkim dzieciom będącym na jego utrzymaniu.

Żądanie zasądzenia na rzecz powoda od pozwanej kosztów procesu, powód uzasadnił faktem pozostawania w trudnej sytuacji materialnej oraz brakiem zgody pozwanej na pozasądowe porozumienie w przedmiotowej sprawie, czym zmusiła go do wystąpienia na drogę sądową.

W odpowiedzi na pozew (k:48) z dnia 19 października 2015 r. E. Ś. działająca w imieniu małoletniej pozwanej J. O. (1) wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Ponadto w ramach wniesionego w odpowiedzi na pozew powództwa wzajemnego wniosła o podwyższenie alimentów z kwoty po 600 zł miesięcznie do kwoty po 900 złotych miesięcznie płatnych z góry do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia płatności którejkolwiek z rat począwszy od daty wniesienia powództwa.

W uzasadnieniu E. Ś. podniosła, że powód nie wykazał, aby nastąpiła taka zmiana okoliczności, która by uzasadniała zmniejszenie nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego względem małoletniej córki ani nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swojego powództwa. Ponadto podniosła, że wydatki na dziecko z upływem czasu ulegają zwiększeniu, a nie zmniejszeniu, albowiem do stałych miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem dochodzą wydatki na zajęcia dodatkowe, opłaty w szkole, wycieczki, wyjścia klasowe, koszty związane z uczestnictwem w konkursach, realizacją pasji dziecka. Małoletnia zaczęła uczęszczać na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i karate. E. Ś. podniosła, że powód nie wykazał, aby jego sytuacja finansowa czy majątkowa uległa zmianie, która uzasadniałaby wystąpienie z żądaniem wskazanym w pozwie. Ponadto w jej ocenie sytuacja majątkowa powoda uległa wręcz poprawie w stosunku do daty wydania orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym na rzecz małoletniej córki stron. Powód bowiem otrzymał spłatę z udziału w nieruchomości położonej w L. przy ul. (...). E. Ś. zwróciła także uwagę na fakt, iż wydatki na przysposobioną w 2014 r. L. O. ponosił już w dacie ostatniego orzekania o obowiązku alimentacyjnym. Ponadto powód wraz z żoną są właścicielami nieruchomości rekreacyjnej w powiecie (...) o powierzchni ponad 1100 m 2, która nie jest obciążona kredytem.

Powództwo o podwyższenie alimentów E. Ś. uzasadniła wzrostem kosztów utrzymania uprawnionej, wzrostem cen i usług, produktów żywnościowych i energii. Z uwagi na rozpoczęcie nauki w szkole nastąpił wzrost wydatków na córkę – konieczność zakupu wyprawki szkolnej, koszty zajęć dodatkowych i obiadów w szkole. E. Ś. jest zatrudniona w Fundacji (...) w W. na stanowisku księgowej i z tego tytułu osiąga dochód w wysokości 2450 zł miesięcznie. Wspólnie z mężem wynajmuje mieszkanie w L. osiągając z tego tytułu dochody w wysokości 1400 zł. Spłacają także wspólnie z mężem kredyt w wysokości 1300 zł miesięcznie. Powódka oprócz małoletniej J. posiada także na utrzymaniu syna K., który uczęszcza do żłobka, za który płaci czesne w wysokości 1350 zł miesięcznie.

M. O. pismem z dnia 9 listopada 2015 r. wniósł o oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów w całości oraz zasądzenie na rzecz powoda od powódki wzajemnej zwrotu kosztów postępowania w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Swoje stanowisko uzasadnił, iż alimenty w wysokości żądanej przez powódkę wzajemną są zbyt wygórowanym żądaniem, nieuzasadnionym faktem rozpoczęcia nauki w szkole przez małoletnią J. O. (1).

Powód wycofał powództwo o obniżenie alimentów do kwoty 300 zł i wniósł o obniżenie do kwoty 500 zł.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

J. O. (1) urodzona (...) jest dzieckiem z nieformalnego związku (...). Wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 13.12.2012 roku w sprawie syg. akt III Rc 392/11 zostały zasądzone alimenty na od ojca na rzecz małoletniej w wysokości po 600 złotych miesięcznie. Wtedy małoletnia miała 4 lata.

M. O. ma 32 lata posiada wyższe wykształcenie- w 2009 r. ukończył stosunki międzynarodowe. Poprzednio pracował w (...) Instytucie (...) na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży z wynagrodzeniem nie wyższym niż 3100 zł miesięcznie. Od 2010 r. jest zatrudniony w jednostce objętej ustawą o informacji niejawnej z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 3.750 zł po potrąceniu alimentów. Stara się o awans, aby uzyskiwać wyższe wynagrodzenie. Obecnie pozostaje w związku małżeńskim z O. O. (2), posiadają 4 dzieci, w tym dwoje wspólnych i jedno przysposobione. Dwójka małoletnich dzieci powoda- J. i O. O. (1) uczęszcza do żłobka. Żona powoda pracuje i osiąga wynagrodzenie miesięczne w kwocie 4400 złotych miesięcznie. Poza wynagrodzeniem otrzymuje dodatki w postaci trzynastej pensji, dodatku do wczasów, także na córkę J., która korzysta z tego dodatku oraz dodatek na zakup stroju tzw. „mundurówkę”. Posiada we współwłasności z żoną działkę o powierzchni 1200 m 2 w okolicach P., która jak twierdzi powód została zakupiona ze środków żony zgromadzonych przed zawarciem związku małżeńskiego. Jest to działka rolna i została zakupiona w celu odsprzedaży z zyskiem. Powód mieszka w mieszkaniu należącym do żony, lokal obciążony jest kredytem, którego miesięczna rata wynosi 1400 zł, koszty utrzymania mieszkania to około 1000 zł. Powód wraz z żoną posiadają dwa samochody. Powód zabiera córkę na wczasy, wyjazdy weekendowe, sale zabaw.

E. Ś. ma 35 lat, wykształcenie wyższe, pozostaje w związku małżeńskim z G. Ś., oprócz małoletniej J. posiada także syna K. Ś. ur. (...) E. Ś. jest zatrudniona jako księgowa z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 2450 zł, obecnie poszukuje lepiej płatnej pracy. Mąż powódki wzajemnej jest analitykiem i osiąga dochody w wysokości ok. 6000 zł. Sytuacja powódki poprawiła się odkąd prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem. E. Ś. i G. Ś. posiadają we współwłasności mieszkanie w L., które wynajmują za kwotę 900 zł miesięcznie, zaś sami zamieszkują w lokalu przy ul. (...) w W. w mieszkaniu G. Ś.. W dniu 22 grudnia 2015 r. E. Ś. otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia będzie trwał do końca marca 2016 r. Obecnie poszukuje pracy. Koszty utrzymania córki matka ocenia na 2000 zł miesięcznie.

Sąd ocenił koszty zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb 7 –letniej J. O. (1) na kwotę z 1400 złotych miesięcznie, w tym wyżywienie-600 zł, koszty mieszkania, zakupu butów, odzieży- 400 zł, edukacja szkolna-120 zł, dodatkowe wydatki szkolne -280 zł, przy czym wydatki na treningi karate Sąd nie uznał, za konieczne. Zasadne natomiast jest działanie matki w zakresie zapewnienia córce dodatkowych zajęć z języka angielskiego, z uwagi na to, że dziecko powinno posiadać znajomość języka obcego na poziomie wyższym niż ten nauczany w szkole.

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił w oparciu o materiał dowodowy zebrany w aktach sprawy oraz dowód z przesłuchania stron w trybie art. 299 i 304 Kodeksu postępowania cywilnego.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Powództwo M. O. o obniżenie alimentów z kwoty po 600 zł do kwoty po 300 zł miesięcznie należało umorzyć z uwagi na cofnięcie pozwu w tym zakresie. Zgodnie z art. 203 Kodeksu postępowania cywilnego pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego, aż do rozpoczęcia przewodu sądowego, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia- aż do wydania wyroku. Natomiast zgodnie z art. 355 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeśli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Powództwo M. O. o obniżenie alimentów z kwoty po 600 zł do kwoty po 500 zł miesięcznie oraz powództwo wzajemne o podwyższenie alimentów należało oddalić. Zgodnie z dyspozycją art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumieć należy wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka, w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania dziecka (art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokajane, wyznacza treść art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do jego uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa. Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), a także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego), dostarczania rozrywek i wypoczynku. Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.

W niniejszej sprawie w ocenie Sądu strony żyją na średnim poziomie, usprawiedliwione potrzeby małoletniej J. O. (1) nie zmniejszyły się, a raczej wzrosły, zaś powód nie udowodnił zmniejszenia jego możliwości majątkowych czy zarobkowych. Zdaniem Sądu powód ma w dalszym ciągu możliwości finansowe, aby zaspokoić potrzeby swojej małoletniej córki J. O. (1). Narodziny kolejnych dzieci, przysposobienie całkowite córki żony L. i wydatki z tym związane są obciążeniem finansowym dla powoda, jednak nie mogą uzasadniać niezaspokajania potrzeb starszej córki J. O. (1), która ma obecnie 7 lat, więc jej potrzeby raczej zwiększają się w związku z wchodzeniem w wiek szkolny.

M. O. wraz z małżonką posiada we współwłasności działkę o powierzchni ponad 1000 m 2 oraz dwa samochody, posiada stałe źródło dochodu- jest zatrudniony na umowę o pracę od 2010 r, zatem nie miała miejsca taka zmiana stosunków, która uzasadniałaby obniżenie jego obowiązku alimentacyjnego wobec córki J. O. (1). Powód powiększając rodzinę ( m.in przez przysposobienie) musiał liczyć się iż ma już starszą córkę na której utrzymanie musi łożyć. Jeśli więc podjął się roli ojca wobec kolejnego dziecka przysposabiając dziecko żony, nie może to odbywać się kosztem jego własnej starszej córki. Alimenty dotychczas ustalone na J. O. (1) w kwocie 600 są niskie i powód powinien liczyć się iż z czasem jej potrzeby będą rosnąć. Powództwo wzajemne natomiast nie zostało uwzględnione z uwagi na fakt iż M. O. ma obecnie więcej dzieci na utrzymaniu niż poprzednio. Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.