Sobota 15 grudnia 2018 Wydanie nr 3946
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Brzegu z 2014-03-12
Data orzeczenia:
12 marca 2014
Data publikacji:
15 lutego 2018
Sygnatura:
I C 154/12
Sąd:
Sąd Rejonowy w Brzegu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Hasła tematyczne:
Bezpodstawne Wzbogacenie
Podstawa prawna:
405 kc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 154/12

UZASADNIENIE

Powódka E. B. (1) wniosła przeciwko W. D. (1) pozew o zapłatę kwoty 45 900 zł wraz z odsetkami od dnia 7.07.2010r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazała, iż kwota dochodzona pozwem wynika z umowy zawartej z dnia 22.06.2010r. zgodnie z która powódka umocowała pozwanego do zakupu w jej imieniu i na jej rzecz od firmy (...) długów W. K., przekazując pozwanemu kwotę łączną 45 900 zł w ratach – tj przed zawarciem umowy przekazała 18.400 zł i 13500 zł oraz w dniu 7.07.2010r. kwotę 14000 zł. Pomimo wielokrotnych wezwań pozwany nie przedłożył powódce dowodów na potwierdzenie wykonanego zobowiązania ani tez nie rozliczył się z pobranych pieniędzy.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany zaprzeczył by pobrał o powódki kwotę ponad 31900 zł , zaprzeczył by podpisał i wypełnił pokwitowanie z dnia 22.06.2010r. oraz w dniu 7.07.2010r. na kwotę 14000 zł. Pozwany wskazał, że otrzymał od powódki zlecenie na poszukiwanie majątku W. K. żądając od pozwanego wykupu długów W. K.. Jednakże w miarę upływu czasu odkąd powódka został oskarżona o uzyskanie weksli wystawionych przez M. K. (1) drogą przymusu zleciła pozwanemu wykup tych weksli. Powódka weksel wystawione na jej rzecz przez M. K. (1) sprzedała H. V. (...) S.. Pozwany wykupił weksle o czym poinformował powódkę a następnie złożył je do depozytu do sprawy II K (...) prowadzonej przeciwko powódkę przez Sądem rejonowym we W. dla W..

W odpowiedzi na sprzeciw powódka podtrzymał a powództwo w całości dodatkowo podnosząc, iż nigdy nie zlecała pozwanemu wykupu weksli wystawionych przez M. K. (1) o czym świadczy pismo z 12.07.2011r. kierowane do pozwanego. Ponadto opinia grafologa potwierdziła , ze wszelkie zapiski na dokumencie z 22.06.2010r. pochodzą od pozwanego.

W odpowiedzi pismem z dnia 26.03.2012r. pozwany W. D. (1) wniósł o oddalenie powództwa w całości podnosząc, iż kwestionuje opinię biegłego grafologa dopuszczoną w sprawie prowadzonej przeciwko pozwanemu o czyn z art. 286§1 kk, która stwierdziła, że zapisy i podpisy złożone na dokumencie z dnia 22.06.2010r. pochodzą od niego. Nadto pozwany wskazał, że nigdy nie spotkał się i nie zna W. K. i nie mógł wpływać na okoliczność przyjęcia zlecenia w zakresie dokonanych ustaleń majątku posiadanego przez W. K. lub podjęcia próby wykupu jego wierzytelności. Jednocześnie pozwany nie zaprzeczał by otrzymał od powódki kwotę 31 900 zł jednakże nigdy nie podpisywał żadnego pokwitowania, kwoty 14000 w dniu 7.07.2010r. nie otrzymał i nie napisał z tą datą pokwitowania na dokumencie z dnia 22.06.2010r.

Na rozprawie w dniu 5.02.2014r. pozwany ostatecznie przyznał, że nie kwestionuje pobranie od powódki zarówno kwoty 31900 zł jak im kwoty 14000, choć nie pamięta skąd się pojawił zapis na oświadczeniu z dnia 22.06.2010r. co do tej kwoty.

Sąd ustalił stan faktyczny:

W dniu 22.06.2010r. pozwany W. D. (1) potwierdził pisemnie pobranie od powódki pieniędzy w łącznie kwocie 31900 zł dla firmy windykacyjnej R. z siedziba w O. jako zlecenie wykupu w/w kwocie długów W. K.. Pieniądze przekazano w dwóch ratach 18400 zł i 13500 zł. Następnie w dniu 7.07.2010r. pozwany pobrał od powódki dodatkowo 14000 zł. co potwierdził zapisem na tym samym dokumencie oraz złożonym podpisem. Z zaświadczenia banku zachodniego (...) z dnia 24.10.2011r. wynika, że w dniu 7.07.2010r. o godz. 10.44 na konto powódki wpłynęła kwota 14000 zł od P. G. (1), natomiast o godz. 11.07.tego samego dnia powódka dokonała wypłaty tejże kwoty. P. G. (2) – krewny powódki na jej prośbę przekazał jej powyższą kwotę. Pozwany pobrał od powódki pieniądze pomimo, że nie znał W. K. i nigdy do nie poznał, co potwierdził pismem kierowanym do powódki z dnia 17.06.2011r .Powódka pisemnie wzywała pozwanego do podania informacji na temat realizacji wykupienia długów W. K. wskazując na brak związku z wykupem weksli należących do niej a podpisanych przez M. K. (1). W jednym z pism skierowanych do pozwanego - z dnia 21.06.2011r. powódka wskazała, że nie zlecała pozwanemu wykupu weksli M. K. (1) i nie wie dlaczego pozwany orzezsłał powódce weksle M. K. (1) skoro zadaniem pozwanego było zakupienie długów W. K..

Dowód:

- odpis oświadczenia z dnia 22.06.2010r., k. 7

- z zeznań pozwanego w sprawie IIK (...), k. 97 - - pisma kierowane do pozwanego –przez powódkę z dnia 8.06.2011r., 21.06.2011, 5.09.2011r., 12.07.2011r. wraz z dowodami nadania, k. 8-17

- pismo pozwanego kierowane fdo powódki z dnia 17.06.2011r., k. 101

Powódka była w posiadaniu weksli własnych wystawionych przez M. K. (1)- syna W. K.- na kwotę 3400 zł – weksel z dnia 16.10.2009r. oraz z na kwotę 9000 euro – weksel z dnia 17.10.2009r. Weksle te następnie zostały przekazane na rzecz H. V. (...) S. - z którym powódka utrzymywała bliskie kontakty. Umową z dnia dniu 5.04.2011r. H. V. (...) S. sprzedał w/w weksle na rzecz pozwanego W. D.. Przed sądem Rejonowym we W. w sprawie II k (...) toczy się postępowanie karne przeciwko E. Z. (1), której zarzuca się wymuszenie pod wpływem gróźb sporządzenia przedmiotowych weksli przez M. K. (1).

Dowód:

- Umowa cesji wierzytelności z dnia 5.04.2011r. wraz z pokwitowaniem, k. 71-73

- Zeznania św. W. D. w sprawie II k (...), k. 97

- Wydruk z poczty e- mail pomiędzy obrońca E. B. a H. V. (...) S., k. 104

Powódka rozmawiała o współpracy z pozwanym ze znajomymi D. D. oraz M. K. (2). Ten ostatni na prośbę powódki skontaktował się z pozwanym telefonicznie w sprawie zwrotu pieniędzy przeznaczonych na zakup długów od W. K.. Pozwany poinformował go, że rozliczy się z powódka dopiero po dokonaniu innej zapłaty przez powódkę a następnie i ostatecznie poinformował świadka, ze żadnych pieniędzy od powódki nie pobrał.

Dowód;

- zeznania św. M. K., k. 173

- zeznania Św. D. D., k. 172

- Zeznania pozwanego W. d., k. 228-229

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Sądu materiał rodowody zebrany w niniejszej sprawie wskazuje, ze pozwany W. D. (1) nie tylko złożył pisemne oświadczenie z dnia 22.06.2010r. oraz z dna 7.07.2011r, - co ostatecznie na rozprawie w dniu 5.02.2014r. poprzedził ale także to, iż istotnie pieniądze od pozwanej na łączną kwotę 45 900 zł pobrał. Początkowo wobec stanowiska pozwanego – kwestionującego opinię biegłego grafologa dopuszczona na poczet sprawy II k (...) Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego grafologa na okoliczność ustalenia czy zapisy zakreślone odręcznie na oświadczeniu z dnia 22 czerwca 2010r. o przyjęciu od E. B. (1) kwoty 31.900 zł zostały nakreślone przez E. B. (1) lub W. D. (1) a także czy zapisy nakreślone odręcznie pod treścią oświadczenie – z datą 7.07.2010r. , 14.000 zł jak również podpis pod P. W. D. (1) zostały nakreślone przez pozwanego. W tym celu Sąd wyznaczył dwa posiedzenia celem pobranie próbek pism od pozwanego zgodnie z zaleceniem biegłego. Na posiedzenia te pozwany nie przybył. Dopiero na rozprawie w dniu 5.02.2014r. pozwany ostatecznie oświadczył, iż nie kwestionuje zapisu sporządzonego przez niego a złożonego w dniu 22.06.2010r. jak i w dniu 7.7.2010r. Zgodnie z przyjętą przez pozwanego linią obrony, pieniądze jakie otrzymał od powódki przeznaczył na wykup weksli M. K. (1), które następnie przekazał do depozytu sądowego na potrzeby sprawy jaka toczy się przez sądem Rejonowym we W. przeciwko E. Z.. W ocenie Sądu pozwany w żaden sposób nie udowodnił jednak swojego stanowiska.

Faktem jest, że pozwany wykupił weksle wystawione przez M. K. (1) od H. V. (...) S., co zostało potwierdzone w przedłożonej do sprawy umowy cesji wierzytelności wraz z pokwitowaniem oraz wydrukiem e- mail pomiędzy obrońcą E. B. a H. V. (...) S. ( k. 104). Pozwany jednak nie wykazał, że wykonał te czynność na polecenie powódki, która jednocześnie zwolniła go z obowiązku wykupu długów W. K.. Pozwany jednoznacznie zaprzeczał by kiedykolwiek powódka zlecała mu wykup długów W. K.. Treść oświadczenia z dnia 22.06.2010r. jednoznacznie wskazuje, że chodzi o długi W. K. a nie wykup weksli M. K. (1). Bez znaczenia pozostaje fakt, czy pozwany osobiście znał osobę W. K. czy też nie- istotne, ze pobrał od powódki (...)zł i nie rozliczył się z nich. Pozwany pismem z dnia 17.06.2011r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie powódki z dnia 8.06.2011r. wskazuje, że nie rozumie zapytań o W. K. wskazując, że powódka zleciła mu wykup weksli M. K. (1). Treści tych pism pozwany nie zaprzeczył a wręcz potwierdził w zeznaniach złożonych na rozprawie w dniu 3.11.2011r., w sprawie II k (...) ( k. 97).

Postawa pozwanego zaprzeczająca przyjęciu zlecenia wykupu długów W. K. budzi wątpliwości i w ocenie Sądu nie poparta jest żadnymi dowodami. Pozwany nie wykazał również by powódka kiedykolwiek zwolniła go z obowiązku wykupu długów W. K. w zamian za wykup weksli M. K. (1) od H. V. (...) S.. Powyższe okoliczności wskazują, że pozwany nie rozliczył się z pieniędzy przekazanych przez powódkę na łączną kwotę 45 900 zł a wynikających z zobowiązania z dnia 22.06.2010r. zatem pozwany pozostaje bezpodstawnie wzbogacony i winien zwrócił równowartość tejże kwoty powódce na zasadzie art. 405 kc. Z powyższych względów powództwo należało uwzględnić w całości.

Orzeczenie w przedmiocie kosztów postępowania wynika z treści art. 98kpc, który nakłada na stronę przegrywającą obowiązek zwrotu przeciwnikowi kosztów procesu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.