Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-11-10
Data orzeczenia:
10 listopada 2015
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
10 listopada 2015
Sygnatura:
VII Pz 125/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Karol Kotyński
Sędziowie:
Magdalena Lisowska
Ewa Chałubińska
Hasła tematyczne:
Biegli
Podstawa prawna:
art. 288 kpc i art. 89 ustawy z dn. 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
(Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596)

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie z powództwa G. B. i W. J. przeciwko Spółdzielni (...) w Ł. o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia Sąd Rejonowy w Skierniewicach IV Wydział Pracy określił wysokość wynagrodzenia biegłego sądowego z zakresu budownictwa i materiałów budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych dr inż. P. S. za wydanie opinii na kwotę 3.701,25 zł (pkt 1) oraz nakazał wypłacić wymienionemu biegłemu kwotę 3701,25 zł tymczasowo ze Skarbu Państwa – Kasy Sądu Rejonowego w Skierniewicach

W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia wskazano, że biegły sądowy dr inż. P. S. sporządził na zlecenie Sądu opinię pisemną, a za wykonaną pracę przedstawił rachunek, który został sprawdzony pod kątem formalnym i rachunkowym. Przywołując przepis art. 288 k.p.c. oraz art. 89 i n. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. 2014, poz. 1025) Sąd zważył, że za wykonaną pracę biegłemu przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość określa Sąd uwzględniając wymagane kwalifikację, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności na podstawie złożonego rachunku.

W ocenie Sądu meriti, żądana przez biegłego kwota jest adekwatna do nakładu pracy i innych wymogów określonych przepisami prawa oraz zgodna z obowiązującymi w tym zakresie stawkami. Przyznane biegłemu kwoty należy wypłacić tymczasowo za Skarbu Państwa - Kasy Sądu Rejonowego w Skierniewicach.

Postanowienie Sądu Rejonowego w Skierniewicach IV Wydział Pracy z dnia 21 lipca 105 r. zostało zaskarżone w całości przez pełnomocnika strony pozwanej. W zażaleniu podniesiono zarzut naruszenia art. 288 k.p.c. oraz art. 89 i art. 90 ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych poprzez przyjęcie, iż sporządzona opinia wymagała nakładu pracy i czasu w ilości 63 godzin i przyznanie w związku z tym biegłemu wynagrodzenia w wysokości znacznie przewyższającej czas i nakład pracy niezbędny do wydania opinii w sprawie, bez analizy rachunku i karty pracy przedstawionych przez biegłego pod względem nakładu jego pracy, czasu niezbędnego do jej sporządzenia, stopnia skomplikowania przedmiotu opinii.

W granicach tako określonego zarzutu skarżący wniósł o:

-zmianę postanowienia poprzez przyznanie biegłemu niższego wynagrodzenia adekwatnego do nakładu i czasu pracy przy sporządzaniu opinii

ewentualnie

uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania;

zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego

Sąd Okręgowy w Łodzi VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zważył, co następuje.

Zażalenie jest uzasadnione.

Rację ma skarżący, że określając wysokość przyznanego biegłemu wynagrodzenia Sąd ograniczył się jedynie do lakonicznej oceny przedłożonego rachunku oraz przytoczenia podstawy prawnej rozstrzygnięcia. W związku ze złożoną opinią biegły przedłożył kartę pracy i spis kosztów dodatkowych. Wnikliwa analiza karty pracy z całą pewnością umożliwiłaby Sądowi Rejonowemu właściwą ocenę czasu i nakładu pracy niezbędnego do wydania opinii. Określając czasochłonność biegły wskazał 7 różnych rodzajowo czynności podjętych dla wydania opinii, przypisując każdej z nich konkretną liczbę godzin pracy. Suma godzin pracy została w konsekwencji powyższego wyrażona liczbą 63, na którą składały się m.in. 4 godziny poświęcone na wstępne zapoznanie się z aktami sprawy oraz 45 godzin opracowania opinii (szczegółowa analiza zebranego materiału dowodowego w konfrontacji z innymi źródłami poznawczymi wskazanymi w opinii, przygotowanie robocze opinii). W ocenie Sądu Okręgowego wskazany przez biegłego w tych pozycjach czas na wydanie opinii jest zawyżony. Akta niniejszej sprawy do chwili ich przekazania biegłemu liczyły zaledwie 100 kart, z czego znaczącą część stanowiły zwrotne potwierdzenia odbioru korespondencji sądowej i inne dokumenty nie związane bezpośrednio z meritum sporu. Nie w całości zatem akta stanowiły dokumentację, którą biegły powinien poddać analizie. Zapoznanie się z aktami i to na dodatek wstępne nie powinno więc zająć doświadczonemu biegłemu więcej niż 2 godziny pracy. Dlatego Sąd nie uwzględnił wniosku biegłego o przyznanie wynagrodzenia co do pozostałych dwóch godzin. Zdaniem Sądu II instancji także czynność opracowania opinii nie uzasadnia nakładu czasu w wymiarze aż 45 godzin, który jest równoważny prawie sześciu dniom ośmiogodzinnej pracy. Opinia zawiera 28 stron, jednakże sporządzona została dużą czcionką, a układ stron został rozbity. Z tego aż na siedmiu stronach biegły cytuje przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, które biegłemu - jako profesjonaliście - są dobrze znane i nie wymagały aż trzech godzin ujętych w pozycji analiza przepisów prawa na dzień zdarzenia. Mając to na uwadze Sąd przyjął, że dla opracowania opinii wystarczający był czas odpowiadający trzem pełnym dniówkom roboczym, a zatem w wymiarze 24 godzin, przez co nie uwzględnił wniosku biegłego o przyznanie wynagrodzenia za 21 z 45 godzin, wskazanych w pozycji opracowanie opinii.

W związku z powyższym i na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. Sąd Okręgowy zmienił zaskarżone orzeczenie i przyznał biegłemu wynagrodzenie łącznie za 40 godzin pracy z uwzględnieniem stawki 45,05 zł. za godzinę pracy i kosztów dodatkowych, tj. w kwocie 2.426,79 zł.

ZARZĄDZENIE

Odpis postanowienia w raz uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom stron i biegłemu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.