Wtorek 17 lipca 2018 Wydanie nr 3795
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Głogowie z 2016-02-15
Data orzeczenia:
15 lutego 2016
Data publikacji:
10 kwietnia 2017
Sygnatura:
I C 2447/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Głogowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

I C 2447/14

UZASADNIENIE

Powód K. P. domagał się w pozwie skierowanym przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. zasądzenia kwoty 10.000,00zł tytułem świadczenia w związku z uszczerbkiem na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku.

W uzasadnieniu żądania powód podał ,że w dniu 08.09.2011r. uległ wypadkowi w pracy w wyniku którego doznał całkowitego zwichnięcia stawu łokcia prawego.

Leczenie urazu zakończyło się operacją. Po zabiegu pozostał przykurcz i duża blizna , a nadto wystąpiła pourazowa choroba zwyrodnieniowa. Ubezpieczyciel wypłacił mu świadczenie jedynie za 5 % uszczerbku na zdrowiu.

Strona pozwana , (...) Zakład (...) na (...) S.A. w W. wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

Strona pozwana przyznała,że powód był ubezpieczony w ramach umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem ( kod warunków (...) 30) w (...) S.A.- polisa nr (...).

Z tytułu tego ubezpieczenia pozwany zobowiązał się do wypłacenia ubezpieczonemu świadczenia pieniężnego za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem- kwoty 550 zł za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

U powoda , po przebytym leczeniu, lekarza orzecznik pozwanego 5 % trwałego uszczerbku na zdrowiu i pozwana wypłaciła świadczenie w kwocie 2.750zł

W toku postępowania powód ograniczył do kwoty 2.750zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wytoczenia powództwa , a w pozostałym zakresie cofnął pozew.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód zawarł umowę ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem ( kod warunków (...) 30) z (...) S.A.- polisa nr (...).

Zgodnie z umową pozwana zobowiązała się do wypłaty świadczenia pieniężnego w przypadku doznania przez powóda trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku - kwoty 550 zł za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W dniu 08.09.2011r. K. P., który jest policjantem w czasie służby uległ wypadkowi wskutek którego doznał urazu –skręcenia stawu łokciowego.

Pozwana realizując zobowiązanie umowne wypłaciła powodowi kwotę 2.750zł uznając, że wskutek wypadku z dnia 08.09.2011r. powód doznał 5% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Dowód: - okoliczności bezsporne –OWU i akta szkody k.50 -67

- przesłuchanie powoda K. P. rozprawa z dn. 18.01.2016 00:03:07

Wskutek wypadku z dn. 08.09.2011r. K. P. doznał zwichnięcia stawu łokciowego prawego ze złamaniem w obrębie nasady dalszej kości ramiennej ( główka kości ramiennej ) oraz złamaniem w obrębie nasady bliższej kości łokciowej co stanowi 10 % trwałego uszczerbku na zdrowiu .

Dowód:- opinia biegłego sądowego z zakresu ortopedii B. J. z dnia 15.10.2015r. k. 87-88

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo było uzasadnione.

Strona pozwana nie kwestionowała faktu zawarcia z powodem umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem ( kod warunków (...) 30) w (...) S.A.- polisa nr (...).

Z tytułu tego ubezpieczenia pozwany zobowiązał się do wypłacenia ubezpieczonemu świadczenia pieniężnego za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem- kwoty 550 zł za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Pozwana kwestionowała zasadność żądania powoda w zakresie ich wysokości podnosząc, że spełniła swoje zobowiązanie bowiem lekarz orzecznik pozwanej stwierdził u powoda 5% trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku z dn. 08.09.2011r. i świadczenie zostało wypłacone.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy , w szczególności opinia biegłego sądowego z zakresu ortopedii pozwoliły na ustalenie ,że powód wskutek wypadku z dn. 08.09.2011r. doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 10 %.( pkt. 118 bP tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu OWU (...) na (...) S.A. )

Opinia ta była rzeczowa i wyczerpująca.

Strony nie zgłosiły zastrzeżeń do opinii.

Wobec powyższego tj. ustalenia ,że wskutek wypadku z dn. 08.09.2011r. powód doznał 10 % trwałego uszczerbku na zdrowiu żądanie zasądzenia kwoty 2.750zł było uzasadnione.( przy przyjęciu zgodnie z łączącą strony umową świadczenia w kwocie 550zł za każdy % uszczerbku na zdrowiu )

O odsetkach orzeczono , w oparciu o przepis art. 481 § 1 i 2 k.c., przyjmując datę wymagalności świadczenia zgodnie z żądaniem powoda na dzień wytoczenia powództwa tj. doręczenia pozwu pozwanej.

W oparciu o przepis art. 355 § 1 kpc umorzono postępowanie w zakresie , w którym powód cofnął pozew w sprawie uznając ,że częściowe cofnięcie pozwu było zgodne z prawem.

Orzeczenie o kosztach postępowania oparto na przepisie art. 100 zd. 1 kpc zgodnie z którym w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone.

Powód wygrał sprawę w 27,5 % , a uległ w 72,5% swojego pierwotnego żądania stąd obciążono go kosztami postępowania w 72,5%; pozwana przegrała sprawę w 27,5% i w takim zakresie winna ponieść koszty postępowania.

Sąd nie znalazł podstaw do wnioskowanego przez powoda nieobciążania go kosztami postępowania. Powód nie wskazał żadnych szczególnie uzasadnione okoliczności , które pozwoliłby na odstąpienie od obciążenia go kosztami postępowania stosownie do wyników postępowania.

Faktem jest ,że rozstrzygnięcie sprawy wymagało zasięgnięcia opinii biegłego tj. wiedzy specjalnej , jednak powód wystąpił z żądaniem 3 lata po zaistnieniu wypadku. W tym czasie był leczony i rehabilitowany nie miał więc trudności w uzyskaniu choćby szacunkowej wiedzy w zakresie rozmiaru doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Jednocześnie powód znał warunki ubezpieczenia i określoną w nim wartość świadczenia za % uszczerbku na zdrowiu. Stąd powód wytaczając powództwo winien realnie ocenić zasadność swoich żądań i wysokość dochodzonego roszczenia .

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.