Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Słupsku z 2015-11-10
Data orzeczenia:
10 listopada 2015
Data publikacji:
14 września 2018
Sygnatura:
I Ns 797/12
Sąd:
Sąd Rejonowy w Słupsku
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Joanna Kończyk
Protokolant:
Emilia Bilska
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. - Kodeks rodzinny
(Dz. U. z 1950 r. Nr 34, poz. 308)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Dekret z dnia 11 października 1946 r. - Prawo rzeczowe
(Dz. U. z 1946 r. Nr 57, poz. 319)

Sygn. akt. I Ns 797/12

I.POSTANOWIENIE

Dnia 10 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Joanna Kończyk

Protokolant E. B.

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. w Słupsku

na rozprawie

sprawy z wniosku J. M. (M.)

z udziałem W. M.

o podział majątku

postanawia:

I.  ustalić, że w skład majątku wspólnego byłych małżonków J. M. i W. M. wchodzą:

1.  prawo własności nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ul. (...) o powierzchni 36,30 m2, dla którego Sąd Rejonowy w S. VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...) o wartości 0 zł (zero złotych i 00/100),

2.  prawo własności nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ul. (...) o powierzchni 63,59 m2, dla którego Sąd Rejonowy w S. VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...) o wartości 214.495 zł (dwieście czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i 00/100),

3.  prawo do działki Rodzinnego O. Działkowego, położonej w Zespole (...) w B. o wartości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100)

4.  udział ½ w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr (...) położonej w S. przy ul. (...) i w prawie własności budynku wzniesionego na tej działce-garażu, dla którego Sąd Rejonowy w S. VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...) o wartości 7.000 zł (siedem tysięcy złotych i 00/100),

5.  prawo własności ruchomości znajdujących się w lokalu mieszkalnym przy ul. (...):

a.  kompletu wypoczynkowego (sofy dwuosobowej i fotela) o wartości 800,00 zł (osiemset złotych i 00/100),

b.  stolika pod telewizor o wartości 100,00 zł (sto złotych i 00/100),

c.  stołu z czterema krzesłami (kompletu) o wartości 500,00 zł (pięćset złotych i 00/100),

d.  witryny-komody narożnej o wartości 200,00 zł (dwieście złotych i 00/100),

e.  łóżka dwuosobowego z materacem o wartości 400,00 zł (czterysta złotych i 00/100),

f.  kuchenki gazowej o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych i 00/100),

g.  reprodukcji obrazu-pejzażu o wartości 100,00 zł (sto złotych i 00/100),

h.  szafy garderobianej o wartości 700 złotych (siedemset złotych 00/100),

i.  regału o wartości 600 zł (sześćset złotych 00/100),

6.  prawo własności ruchomości znajdujących się w lokalu mieszkalnym przy ul. (...):

a.  kompletu wypoczynkowego (trójka) o wartości 300,00 zł (trzysta złotych i 00/100),

b.  stolika pod telewizor D. rustical o wartości 200,00 zł (dwieście złotych i 00/100),

c.  stołu z czterema krzesłami (kompletu) o wartości 300,00 zł (trzysta złotych i 00/100),

d.  komody o wartości 500,00 zł (pięćset złotych i 00/100),

e.  łóżka dwuosobowego z materacem o wartości 400,00 zł (czterysta złotych i 00/100),

f.  kuchenki elektryczno-gazowej marki A. o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych i 00/100),

g.  reprodukcji obrazu (...) o wartości 100,00 zł (sto złotych i 00/100),

h.  szafy typu I. o wartości 100 zł (sto złotych i 00/100),

i.  szafy garderobianej o wartości 200 zł (dwieście złotych i 00/100),

j.  lodówki marki A. o wartości 0 zł (zero złotych),

k.  pralki automatyczna marki W. o wartości 0 zł (zero złotych),

7.  prawo własności samochodu osobowego marki V. (...) rok produkcji 2001 o nr rejestracyjnym (...) o wartości 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych i 00/100),

8.  udział ½ we współwłasności samochodu osobowego marki T. (...) rok produkcji 2001 o nr rejestracyjnym (...) o wartości 4500 zł (cztery tysiące pięćset tysięcy złotych i 00/100),

9.  prawo własności komputera typu laptop marki L. o wartości 700 zł (siedemset złotych i 00/100)

10.  prawo własności telewizora marki S. o przekątnej ekranu 32 cale o wartości 600 zł (sześćset złotych 00/100),

11.  prawo własności telewizora marki P. o przekątnej ekranu 42 cale o wartości 500 zł (pięćset złotych 00/100),

12.  wierzytelność z tytułu papierów wartościowych akcji (...) (3 szt), (...) (3 szt.), (...) (3 szt), B. (...) (3 szt.), J. (6 szt.), K.(3 szt.), M.(15 szt.), (...) (7szt.), R. (10 szt.) zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym nr (...) prowadzonym na rzecz J. M. przez (...) Bank (...) S.A. w W. o łącznej wartości 354,54 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery złote 54/100),

13.  wierzytelność z tytułu umorzonych przez O. (...) A. jednostek rozrachunkowych przekazanych do Z. (...) o wartości 28.854,63 zł (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 63/100)

II.  ustalić, że łączna wartość składników majątkowych opisanych w pkt I postanowienia wynosi 279.604,17 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset cztery złote i 17/100), ,

III.  ustalić, że udziały byłych małżonków J. M. i W. M. w majątku wspólnym są równe i wynoszą po ½, a wartość udziału to kwota 139.802 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwa złote)

IV.  ustalić, że wnioskodawca J. M. poczynił z jego majątku osobistego na majątek wspólny wydatki i nakłady w kwocie 62.915,94 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset piętnaście złotych 94/100),

V.  ustalić, że uczestniczka postępowania W. M. poczyniła z jej majątku osobistego na majątek wspólny wydatki w kwocie 12.222,99 zł (dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 99/00),

VI.  dokonać podziału majątku wspólnego J. M. i W. M. w ten sposób, że:

1.  przyznać wnioskodawcy J. M. na własność nieruchomość opisaną w pkt I podpunkt 2 postanowienia oraz ruchomości wymienione w pkt I podpunkt 6 a-k, 7,9,11 i wierzytelność z papierów wartościowych opisaną w pkt I podpunkt 12 o łącznej wartości 230.199,54 zł (dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 54/100),

2.  przyznać uczestniczce postępowania W. M. na własność nieruchomość opisaną w pkt I podpunkt 1 postanowienia, udział w prawie użytkowania wieczystego i własności posadowionego na nim budynku opisany w pkt I podpunkt 4, prawo opisane w pkt I podpunkt 3 oraz ruchomości wymienione w pkt I podpunkt 5 a-i, 10, udział w prawie własności ruchomości opisany w pkt I podpunkt 8 i wierzytelność z umorzonych przez A. O. (...) jednostek rozrachunkowych w pkt I podpunkt 13 o łącznej wartości 49.404,63 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta cztery złote i 63/100),

VII.  zasądzić od wnioskodawcy J. M. na rzecz uczestniczki postępowania W. M. kwotę 65.050,90 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 90/100) tytułem dopłaty do jej udziału w majątku wspólnym i rozliczenia nakładów i wydatków na majątek wspólny, płatną w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, z odsetkami ustawowymi w razie uchybienia terminowi zapłaty;

VIII.  oddalić wnioski stron o rozliczenie nakładów i wydatków z majątków osobistych na majątek wspólny w pozostałym zakresie,

IX.  umorzyć postępowanie w zakresie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym,

X.  ustalić, że strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie we własnym zakresie,

XI.  nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego w S. od wnioskodawcy J. M. kwotę 1808,10 zł (tysiąc osiemset osiem złotych 10/100 zł), zaś od uczestniczki postępowania W. M. kwotę 1458,10 zł (tysiąc czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 10/100) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych- wydatków, poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.

Sygn. akt I Ns 797/12

UZASADNIENIE

Wnioskodawca J. M. , reprezentowany przez pełnomocnika w osobie adwokata, wniósł o podział majątku wspólnego jego i jego byłej żony – uczestniczki postępowania W. M. domagając się ustalenia, że w skład majątku wspólnego wchodzi: nieruchomość – lokal mieszkalny, położony w S. przy ulicy (...) , dla którego prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Słupsku Księga Wieczysta o numerze (...), o wartości 100.000,00 zł wraz z wyposażeniem: komplet wypoczynkowy (sofa dwuosobowa + fotel) o wartości 800,00 zł, stół z 4 krzesłami (komplet) o wartości 1.000,00 zł, stolik pod telewizor o wartości 200,00 zł, witryna – narożnik o wartości 700,00 zł, łóżko dwuosobowe wraz z materacem o wartości 500,00 zł, lodówka o wartości 500,00 zł, kuchenka gazowa o wartości 200,00 zł, pralka automatyczna o wartości 500,00 zł, reprodukcja obrazu, pejzaż o wartości 100,00 zł, o łącznej wartości 4.500,00 zł, nieruchomość – lokal mieszkalny, położony w S. przy ulicy (...) , dla którego Sąd Rejonowy w S.prowadzi Księgę Wieczystą o numerze (...), o wartości 200.000,00 zł wraz z wyposażeniem tj. komplet wypoczynkowy (trójka o wartości 500,00 zł), stół okrągły z 4 krzesłami o wartości 800,00 zł, stolik pod telewizor o wartości 200,00 zł, komoda o wartości 700,00 zł, łóżko dwuosobowe wraz z materacem o wartości 500,00 zł, lodówka o wartości 100,00 zł, kuchenka elektryczno – gazowa marki W. o wartości 200,00 zł, pralka automatyczna marki W. o wartości 500,00 zł, reprodukcja obrazu – (...) o wartości 100,00 zł, o łącznej wartości 3.600,00 zł, ½ udziału w garażu położonym w S. przy ulicy (...) na działce o numerze ewidencyjnym (...) dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze (...) o wartości 7.000,00 zł, działka rekreacyjna położona w S. – B. o wartości 5.000,00 zł, pojazd marki V. (...) rok produkcji 2001 o numerze rejestracyjnym (...) o wartości 10.000,00 zł, pojazd marki T. (...) rok produkcji 2001 o numerze rejestracyjnym (...) o wartości 10.000,00 zł, telewizor P. (...) cali o wartości 500,00 zł, telewizor S. (...) cale o wartości 500,00 zł, środki zgromadzone na O. (...) uczestniczki postępowania (...) S.A. – przy czym bez porozumienia z uczestniczką postępowania, wnioskodawca nie jest w stanie wskazać wysokości zgromadzonych środków.

Wnioskodawca wniósł o ustalenie nierównych udziałów stron w majątku dorobkowym, w ten sposób, że wnioskodawca posiada udział w wysokości 60 %, a uczestniczka w wysokości 40 %, dokonanie podziału majątku wspólnego w ten sposób, że uczestniczce postępowania przyznać składniki majątku w postaci nieruchomości – lokal mieszkalny położony w S. przy ulicy (...) wraz z wyposażeniem, działki rekreacyjnej położonej S. – B., pojazdu marki T. (...) rok produkcji 2001 o numerze rejestracyjnym (...), telewizora S. (...) cale, połowę środków zgromadzonych na Otwartym Funduszu emerytalnym uczestniczki postępowania (...) S.A., wnioskodawcy przyznać składniki majątki w postaci nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ulicy (...) wraz z wyposażeniem, ½ udziału w garażu położonym w S. przy ulicy (...), pojazdu marki V. (...) rok produkcji 2001 o numerze rejestracyjnym (...), telewizora P. (...) cali i połowę środków zgromadzonych na Otwartym Funduszu emerytalnym uczestniczki postępowania (...) S.A..

Wnioskodawca wniósł nadto o zasądzenie od uczestniczki postępowania na rzecz wnioskodawcy dopłaty w kwocie 49.727,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wydania orzeczenia, tytułem wyrównania udziału w majątku wspólnym.

Na uzasadnienie wniosku wnioskodawca wskazał, iż małżeństwo jego i jego żony zawarte w dniu 7 lipca 1984 roku zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w S. I Wydziału Cywilnego z dnia 9 lutego 2012 roku, który uprawomocnił się po rozprawie odwoławczej przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku w dniu 25 maja 2012 roku (sygn. akt I RC 7/11 oraz ACA 493/12). W toku małżeństwa strony nie zawierały umów majątkowych i w ich związku panował ustawowy ustrój majątkowy. Strony zgodnie wnoszą o jego podział, wskazując, iż na ich zakup został zaciągnięty kredyt. Wnioskodawca podniósł, iż sposób spłaty należności został przez strony uzgodniony, a wnioskodawca za zgodą banku przejmie całość zobowiązań. Po rozliczeniu nierównych udziałów, porównaniu wartości poszczególnych składników majątku i przejęciu przez wnioskodawcę zobowiązań kredytowych, domaga się on od uczestniczki spłaty w wysokości 49.727,00 zł, dopłata została obliczona w ten sposób, że wartość całego majątku (bez środków na OFE) wynosi 341.100,00 zł. Po uwzględnieniu nierównych udziałów wnioskodawcy winny przypaść składniki majątku w wysokości 204.660,00 zł (bez uwzględnienia kapitału głównego zobowiązań kredytowych) a uczestniczka postępowania winna zwrócić wnioskodawcy kwotę 49.727,00 zł.

Uczestniczka postępowania W. M. nie złożyła odpowiedzi na wniosek. Na rozprawie w dniu 7 grudnia 2012 roku uczestniczka postępowania reprezentowana przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego zakwestionowała skład majątku w zakresie lodówki i pralki automatycznej, wskazała, iż jest to własność syna stron M. M. (2), zakwestionowała pkt. A4 wniosku – działkę rekreacyjną położoną S. – B. wskazują, iż nie jest to własność lecz prawo pracownicze do ogrodów działkowych o odrębnym statusie, zakwestionowała nadto wartość przyjętą na 5.000,00 zł, w jej ocenie prawo do działki nie ma żadnej wartości rynkowej. Uczestnika postępowania zakwestionowała nadto wartości rzeczy ruchomych znajdujących się w wyposażeniu nieruchomości – lokalów mieszkalnych przy ulicy (...), pojazdów wymienionych we wniosku i telewizora P. (...) cali. W ocenie uczestniczki postępowania w skład majątku wchodzą również: środki zgromadzone na koncie maklerskim w Biurze (...), na którym zgromadzone są akcje z majątku odrębnego wnioskodawcy, ale również i akcje nabyte w czasie trwania małżeństwa o nieznanej wartości, laptop marki L. znajdujący się w posiadaniu wnioskodawcy o wartości 2.500,00 zł, środki zgromadzone na kontach bankowych w (...) S.A. i (...) Oddziałach w S.. W mieszkaniu przy ulicy (...) mieszka syn stron postępowania i je posiada, natomiast mieszkanie przy ulicy (...) jest w posiadaniu uczestniczki postępowania. Strony posiadają po ½ udziału we własności garażu.

Na rozprawie w dniu 7 grudnia 2012 roku wnioskodawca oświadczył, iż z działki rekreacyjnej korzysta uczestniczka postępowania, z ruchomości przy ulicy (...) korzysta syn stron będąc w jego posiadaniu, uczestniczka korzysta z ruchomości przy ulicy (...), z samochodu Passat korzysta wnioskodawca, a samochód T. (...), telewizor P. jest w posiadaniu uczestniczki, telewizor S. jest w posiadaniu syna stron. Co do wartości poszczególnych składników majątku wnioskodawca wskazał, że ruchomości znajdujące się w lokalu mieszkalnym przy ulicy (...) mają wartość: komplet – 1.000,00 zł, stół z krzesłami – 300,00 zł, stolik pod telewizor 100,00 zł, witryna – narożnik – 200,00 zł, łóżko – 400,00 zł, kuchenka gazowa – 50,00 zł, reprodukcja obrazu – 100,00 zł, ruchomości znajdujące się w lokalu mieszkalnym przy ulicy (...) mają wartość: komplet wypoczynkowy 300,00 zł, stół okrągły z krzesłami – 300,00 zł, stoli pod telewizor 200,00 zł, komoda – 500,00 zł, łóżko 400,00 zł, lodówka – nie ma wartości, kuchenka elektryczna – bez wartości, pralka – bez wartości, reprodukcja 100,00 zł, samochód P. – 12.000,00 zł, samochód T. – 9.000,00 zł, telewizor P. – 1.400,00 zł, telewizor S. 500,00 zł, środki zgromadzone na O. – 40.000,00 zł. Wnioskodawca przyznał, iż w skład majątku wchodzi Laptop L. o wartości 100,00 zł i zaprzeczył by jakiekolwiek pieniądze wspólne znajdowały się na koncie (...) S.A. i (...) Oddziałach w S.. Akcje w (...) Biurze (...) w (...) S.A. stanowią jego majątek odrębny, który odziedziczył w spadku po ojcu. Na nieruchomości przy ulicy (...) jest ustanowiona hipoteka na zabezpieczenie kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania. Wnioskodawca oświadczył, iż kredyt spłaca sam, nawet po rozwodzie. W ocenie wnioskodawcy przyczynił się on w większym stopniu do powstania majątku. Na jego barkach spoczywało w większości zabezpieczenie majątku rodziny i dbałość o rodzinę pod względem wypełniania obowiązków domowych i wychowawczych.

W piśmie procesowym z dnia 28 grudnia 2012 roku wnioskodawca zmodyfikował wniosek z dnia 5 sierpnia 2012 roku i wniósł o ustalenie, że w skład majątku wspólnego wchodzą następujące składniki: nieruchomość – lokal mieszkalny, położony w S. przy ulicy (...) o wartości 100.000,00 zł wraz z wyposażeniem tj. komplet wypoczynkowy (sofa dwuosobowa + fotel) o wartości 800,00 zł, stół z 4 krzesłami (komplet) o wartości 1.000,00 zł, stolik pod telewizor o wartości 100,00 zł, witryna – narożnik o wartości 200,00 zł, łóżko dwuosobowe wraz z materacem o wartości 400,00 zł, lodówka o wartości 500,00 zł, kuchenka gazowa o wartości 50,00 zł, pralka automatyczna o wartości 500,00 zł, reprodukcja obrazu, pejzaż o wartości 100,00 zł, o łącznej wartości 3.650,00 zł, nieruchomość – lokal mieszkalny, położony w S. przy ulicy (...), o wartości 70.000,00 zł wraz z wyposażeniem tj. komplet wypoczynkowy (trójka) o wartości 300,00 zł, stół okrągły z 4 krzesłami o wartości 300,00 zł, stolik pod telewizor o wartości 200,00 zł, komoda o wartości 500,00 zł, łóżko dwuosobowe wraz z materacem o wartości 400,00 zł, lodówka o wartości 50,00 zł, kuchenka elektryczno – gazowa marki W. o wartości 50,00 zł, pralka automatyczna marki W. o wartości 500,00 zł, reprodukcja obrazu – (...) o wartości 100,00 zł, o łącznej wartości 2.400,00 zł, ½ udziału w garażu położonym w S. przy ulicy (...) o wartości 7.000,00 zł, działka rekreacyjna położona w S. – B. o wartości 5.000,00 zł, pojazd marki V. (...) rok produkcji 2001 o numerze rejestracyjnym (...) o wartości 12.000,00 zł, pojazd marki T. (...) rok produkcji 2001 o numerze rejestracyjnym (...) o wartości 9.000,00 zł, telewizor P. (...) cali o wartości 600,00 zł, telewizor S. (...) cale o wartości 600,00 zł, środki zgromadzone na Otwartym Funduszu Emerytalnym uczestniczki postępowania (...) S.A. – o wartości wskazanej przez O. A., akcje zgromadzone na rachunku w (...) Biurze (...) w (...) w dniu 25 maja 2012 roku (za wyjątkiem akcji (...) S.A, które stanowią majątek odrębny wnioskodawcy) o łącznej wartości 294,16 zł. Jednocześnie wnioskodawca cofnął wniosek o ustalenie nierównych udziałów w majątku dorobkowym.

W piśmie procesowym z dnia 21 stycznia 2012 roku uczestniczka postępowania wskazała, iż nie wyraża zgody na proponowany przez wnioskodawcę podział majątku.

Na rozprawie w dniu1 lutego 2013 roku strony i ich pełnomocnicy zgodnie wnieśli o ustalenie, że w skład majątku wspólnego wchodzą następujące rzeczy ruchome o następującej wartości: komplet wypoczynkowy – sofa dwu osobowa + fotel o wartości 800,00 zł, stół z 4 krzesłami o wartości 500,00 zł, stolik pod telewizor o wartości 100,00 zł, witryna – komoda narożna o wartości 200,00 zł, łóżko dwuosobowe wraz z materacem o wartości 400,00 zł, kuchenka gazowa o wartości 50,00 zł, reprodukcja obrazu – pejzaż o wartości 100,00 zł, komplet wypoczynkowy sofa trzyosobowa o wartości 300,00 zł, stół okrągły z 4 krzesłami o wartości 300,00 zł, stolik pod telewizor D. R. o wartości 200,00 zł, komoda o wartości 500,00 zł, łóżko dwuosobowe z materacem metalowe o wartości 400,00 zł, lodówka A. o wartości 50,00 zł, kuchenka elektryczno – gazowa A. o wartości 50,00 zł, pralka automatyczna W. o wartości 100,00 zł, reprodukcja obrazu (...) o wartości 100,00 zł, samochód osobowy V. (...) rok produkcji 2001 o nr rejestracyjnym (...) o wartości 12.000,00 zł, telewizor S. (...) cale o wartości 600,00 zł, udział w ½ we współwłasności garażu przy ulicy (...) w S. Księga Wieczysta nr (...) o wartości 7.000,00 zł, udział we współwłasności do ½ samochodu T. (...) rok produkcji 2001 nr rej. (...) o wartości 9.000,00 zł. Co do nieruchomości strony oświadczyły, iż bezsporne jest między nimi, że w skład majątku wspólnego wchodzi prawo do użytkowania działki ogrodowej położonej w B. w Zespole (...) działkowych (...) o wartości 5.000,00 zł. Strony zgodziły się nadto, że w skład majątku wspólnego wchodzi odrębna własność lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ulicy (...) objętego KW (...), przy czym wnioskodawca twierdzi, że lokal jest warty 100.000,00 zł a uczestnika postępowania, że 125.000,00 zł. Strony przyznały nadto, że lokal jest obciążony hipoteką umowną kaucyjną w wysokości 175.854,13 zł przy czym aktualne zadłużenie zabezpieczone tą hipoteką to około 38.000,00 zł, odrębna własność lokalu położonego przy ulicy (...) objęty KW (...), przy czym wnioskodawca twierdzi, że lokal jest wart 225.000,00 zł a uczestniczka, że 200.000,00 zł, telewizor P. (...) cale przy czym wnioskodawca twierdzi, że jest wart 600,00 zł a uczestniczka 1.400,00 zł, laptop L., przy czym wnioskodawca twierdzi, że jest wart 680,00 zł a uczestniczka 1.000,00 zł. Strony oświadczyły, że w skład majątku wspólnego wchodzą akcje zgromadzone na rachunku w (...) Biurze (...) przy czym wartość tych akcji należy określić na dzień orzekania w sprawie o podział majątku, kwestia wartości tych akcji jest kwestią otwartą, środki zgromadzone w O. A. według pisma A. z 17 grudnia 2012 roku przy czym wartość na dzień podziału majątku będzie aktualnie wskazywana. Wnioskodawca wskazał, iż w jego ocenie w skład majątku wspólnego wchodzą nadto: lodówka o wartości 500,00 zł pralka automatyczna o wartości 500,00 zł.

Na rozprawie w dniu 20 marca 2013 roku pełnomocnicy stron zgodnie oświadczyli, iż zgodna wartość udziału do ½ w samochodzie T. to 4.500,00 zł. Sprecyzowali nadto, iż zabezpieczenie hipoteką lokalu przy ulicy (...) to nie 38.000,00 zł a około 38.000,00 franków szwajcarskich.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W. M. z domu G. i J. M. zawarli związek małżeński w dniu 7 lipca 1984 roku. Małżeństwo stron zostało rozwiązane przez rozwód na mocy wyroku Sądu Okręgowego w S. Wydziału I Cywilnego z dnia 9 lutego 2012 roku sygn. akt I RC 7/11 z wyłącznej winy J. M.. Wyrok został zaskarżony przez obie strony. Wyrokiem z dnia 25 maja 2012 roku sygn. akt V ACa 493/12 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wydział V Cywilny oddalił apelacje od wyroku Sądu Okręgowego w S. w sprawie I RC 7/11

dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa w aktach k. 4, wyrok Sądu Okręgowego w S.z dnia 9 lutego 2012 roku k. 268, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 25 maja 2012 roku k. 365 – w aktach sprawy I RC 7/11

W czasie trwania związku małżeńskiego pomiędzy uczestnikami postępowania istniała ustawowa wspólność majątkowa.

bezsporne

W trakcie trwania małżeństwa J. M. i W. M. nabyli w drodze zamiany lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ulicy (...), o powierzchni 63,590 m, będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S.. W dniu 19 kwietnia 2001 na wniosek małżonków M., Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w S. dokonała przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ul. (...) w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W dniu 8 stycznia 2009 r. J. M. i W. M. zawarli ze Spółdzielnią Mieszkaniową (...) w S. umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy w S. założył i prowadzi księgę wieczystą nr (...). Aktualna wartość tej nieruchomości wynosi 214.495,00 zł. Gdyby lokal ten był przedmiotem lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego aktualna wartość tego prawa wynosiłaby 186.000 zł

dowód: dokumenty w aktach lokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S., odpis zwykły z Księgi Wieczystej nr (...) k. 21-24, opinia biegłego sądowego A. D. k. 228 - 256, 731-751

Na pokrycie wkładu na lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ul. (...) J. M. i W. M. zrealizowali książeczkę mieszkaniową (...) nr (...), (...) na kwotę 4.841,19, której wkład w 1/3 został zgromadzony przez J. M. przed zawarciem związku małżeńskiego.

dowód: zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S. k. 70, 436-437, zaświadczenia (...) k. 798, 799, zaświadczenie Wojewódzkiego (...) k. 563

W trakcie trwania małżeństwa J. M. i W. M. nabyli prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonego w S. przy ulicy (...) o powierzchni 36,30 m 2, o wartości 120.916,00 zł dla którego Sąd Rejonowy w S. prowadzi księgę wieczystą o numerze (...). Nieruchomość obciążona jest hipoteką umowną kaucyjną w wysokości 175.864,13 zł. Aktualnie wartość obciążenia hipotecznego przekracza wartość tej nieruchomości. Zadłużenie pozostałe do spłaty z tytułu kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości wynosi 30.739,82 CHF. Średni kurs NBP franka szwajcarskiego w dniu 10 listopada 2015 r. wynosił 3,9435 zł.

dowód: odpis zwykły Księgi Wieczystej nr (...) k. 29 – 31 verte, opinia biegłego sądowego A. D. k. 202 – 227, zaświadczenie Banku (...) S.A. k. 721

By sfinansować zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ulicy (...) W. M. i J. M. zaciągnęli kredyt mieszkaniowy w wysokości 103.449,49 CHF w (...) Banku S.A. z siedziba w G., którego następcą prawnym jest Bank (...) S.A. z siedzibą w G.. Po rozwiązaniu małżeństwa J. M. spłacił tytułem zobowiązania z tego kredytu kwotę 33.802,63 zł, a W. M. kwotę 2000 zł.

dowód: umowa kredytu nr (...) z dnia 29 października 2008 roku k. k. 12 – 20 verte, potwierdzenia przelewów bankowych i wpłat k. 78, 79, 80, 81, 82, 521, 524, 525, 526, 528, 529, 532, 536, 539, 541, 544, 552, 554, 555, 556, 557, 559, 565, 568, 569, 572, 574, 576, 581, 657, 662, 663, 669, 670, 671, 818, 819, 822, 823, 825, 826, 828, 829, 830, 831, 834, 685

W trakcie trwania małżeństwa J. M. i W. M. nabyli prawo do działki Rodzinnego O. Działkowego, położonej w Zespole (...) w B. o wartości 5.000 zł oraz udział ½ w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr (...) położonej w S. przy ul. (...) i w prawie własności budynku wzniesionego na tej działce-garażu, dla którego Sąd Rejonowy w S. VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...) o wartości 7.000 zł.

dowód: odpis księgi wieczystej nr (...) k. 25-27

W skład majątku wspólnego byłych małżonków W. M. i J. M. wchodzi ponadto prawo własności ruchomości stanowiących wyposażenie lokalu mieszkalnego położonego w S., przy ul. (...): kompletu wypoczynkowego (trójka) o wartości 300,00 zł, stolika pod telewizor D. rustical o wartości 200,00 zł, stołu z czterema krzesłami (kompletu) o wartości 300,00 zł, komody o wartości 500,00 zł, łóżka dwuosobowego z materacem o wartości 400,00 zł, kuchenki elektryczno-gazowej marki A. o wartości 50,00 zł, reprodukcji obrazu (...) o wartości 100,00 zł, szafy typu I. o wartości 100 zł, lodówki marki A. bez wartości rynkowej, pralki automatycznej marki W. bez wartości rynkowej, szafy garderobianej o wartości 200 zł, ruchomości stanowiących wyposażenie lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ul. (...): kompletu wypoczynkowego (sofy dwuosobowej i fotela) o wartości 800,00zł,stolika pod telewizor o wartości 100,00 zł, stołu z czterema krzesłami (kompletu) o wartości 500,00 zł, witryny-komody narożnej o wartości 200,00 zł, łóżka dwuosobowego z materacem o wartości 400,00 zł, kuchenki gazowej o wartości 50,00 zł, reprodukcji obrazu-pejzażu o wartości 100,00 zł, szafa garderobiana o wartości 700 złotych, regał o wartości 600 zł, nadto prawo własności samochodu osobowego marki V. (...) rok produkcji 2001 o nr rejestracyjnym (...) o wartości 12.000 zł, komputera typu laptop marki L. o wartości 700 zł, telewizora marki S. o przekątnej ekranu 32 cale o wartości 600 zł, telewizora marki P. o przekątnej ekranu 42 cale o wartości 500 zł ora z udział ½ we współwłasności samochodu osobowego marki T. (...) rok produkcji 2001 o nr rejestracyjnym (...) o wartości 4500 zł.

dowód: opinia biegłego sądowego M. M. (3) k. 306 – 319, zeznania świadka M. M. (2) k. 154-157, umowa kupna-sprzedaży k. 102, odpis dowodu rejestracyjnego l. 103-104

Do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską J. M. i W. M. weszły również wierzytelność z tytułu papierów wartości -akcji (...) (3 szt), (...) (3 szt.), (...) (3 szt), B. (...) (3 szt.), J. (6 szt.), K. (3 szt.), M. (15 szt.), (...) (7 szt.), R. (10 szt.) zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym nr (...) prowadzonym na rzecz J. M. przez (...) Bank (...) S.A. w W. o łącznej wartości 354,54 zł oraz wierzytelność z tytułu umorzonych przez A. O. (...) jednostek rozrachunkowych przekazanych do Zakładu (...)na subkonto W. M. o wartości 28.854,63 zł.

dowód: zaświadczenie (...) k. 615, zaświadczenie (...) S.A. k. 60, zaświadczenie Z. (...) k. 728

Po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej, od czerwca 2012 r. J. M. dokonywał płatności z tytułu opłat za lokal mieszkalny położony w S. przy ul. (...) i łącznie z tego wydatkował kwotę 12.180,63 zł.

dowód: potwierdzenia przelewów bankowych k. 73, 74, 75, 75, 76, 77, 522, 523, 526v, 531, 533, 527, 537, 538, 542, 543, 551, 558, 564, 566, 570, 573, 575, 580, 656, 658, 664, 667, 817,, 820, (...), 833

Po dniu 25 maja 2012 r. J. M. opłacał również składki z tytułu ubezpieczenia lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) w S., z tytułu czego poniósł łącznie wydatki w wysokości 511 zł , opłacał abonament radiowo-telewizyjny za lata 2013, 2014 i 2015 na co wydatkował łącznie kwotę 642,05 zł. J. M. zakupił nowy zasilacz do laptopa marki L. za kwotę 90 zł.

dowód: potwierdzenia przelewów k. 530, 550, 668, umowa ubezpieczenia k. 571, 578, 816, dowód zakupu k. 540

J. M. uiścił podatek od nieruchomości lokalowych objętych wspólnością ustawową małżeńską w 2013 r. kwotę 93 zł, w 2014 r. kwotę 98 zł i w 2015 r. kwotę 98 zł, zaś z tytułu nieruchomości położonej przy ul. (...) kwotę 223 zł za rok 2013 r., 234 zł za rok 2014 r. i 234 zł za rok 2015r. Z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste J. M. w latach 2013 i 2014 r. uiścił kwotę po 136,64 zł, a w 2015 r. kwotę 136,61 zł.

dowód: pismo Urzędu M. w S. k. 714, potwierdzenia przelewu k. 535, 548, 659

Po dniu 25 maja 2012 r. W. M. dokonywała opłat za lokal mieszkalny położony w S. przy ul. (...) i do dnia 28 października 2015 r. wydatkowała z tego tytułu kwotę 9.623,19 zł. Z tytułu opłat za działkę Rodzinnego O. Działkowego W. M. uiściła za okres od czerwca 2012 r. do października 2015 r. opłaty w łącznej wysokości 599,80 zł.

dowód: zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S.” k. 106, 547, 674, 684, dowody przelewów k. 579, 591, 600, 602, 781, 782, 789

Lokal mieszkalny położony w S. przy ul. (...) zakupili, by w przyszłości zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe syna M.. Obecnie M. M. (2) zamieszkuje w tym lokalu. W. M. zamieszkuje w lokalu mieszkalnym przy ul. (...). W. M. po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej korzystała i korzysta z prawa do działki Rodzinnego O. Działkowego. Od dnia ustania wspólności ustawowej małżeńskiej z samochodu marki T. (...) korzystała W. M. oraz drugi współwłaściciel M. M. (2), natomiast samochód marki V. (...) znajdował się w posiadaniu J. M.. W. M. korzysta nadto z garażu posadowionego na nieruchomości położonej przy ul. (...) w S..

dowód: zeznania wnioskodawcy, zeznania uczestniczki postępowania -protokół rozprawy z dnia 08.04.2015 r. kk. 695

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 46 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej krio) od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. Z kolei na mocy art. 688 kodeksu postępowania cywilnego (dalej kpc) do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o zniesieniu współwłasności. Zgodnie z art. 43 § 1 k.r.o. oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Początkowo wnioskodawca w trybie art. 567 § 1 k.p.c. domagał się ustalenia nierównych udziałów byłych małżonków M. w majątku wspólnym, następnie jednak za zgodą uczestniczki postępowania cofnął wniosek w tym zakresie. Z tego względu Sąd uznał, że J. M. i W. M. mieli równe udziały (po ½) w majątku wspólnym i na podstawie art. 512 § 1 k.p.c. w zw. Z art. 355 § 1 k.p.c. przy zast. Art. 13 § 2 k.p.c. umorzył postępowanie w przedmiocie ustalenia nierównych udziałów (punkt IX sentencji postanowienia).

W toku postępowania Sąd z urzędu ustala skład majątku wspólnego i stan składników na dzień ustania wspólności ustawowej małżeńskiej oraz wartość składników na dzień orzekania.

W większości strony zgodnie wskazały składniki majtku objętego wspólnością ustawową małżeńską. Sporne było, czy w skład majątku wspólnego wchodzi używany przez wnioskodawcę laptop marki L., lodówka marki W. i pralka marki C.. Domniemanie przynależności do majątku dorobkowego przedmiotów majątkowych nabytych w trakcie trwania wspólności ustawowej przez któregokolwiek z małżonków w myśl art. 31 § 1 kro jest domniemaniem wzruszalnym- można je obalić poprzez wykazanie, że nabycie określonego składnika majątkowego nastąpiło ze środków finansowych stanowiących majątek odrębny. (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6.02.2003r., sygn. IV CKN 1721/00).W oparciu o zeznania świadków M. M. (2) (k. 154-156), E. S. (k. 157-158) oraz przedłożone przez M. M. (2) dokumenty (k. 180-187) Sąd ustalił, że znajdująca się w lokalu mieszkalnym stron przy ul. (...) lodówko-zamrażarka marki W. oraz znajdująca się w lokalu mieszkalnym przy ul. (...) pralka automatyczna marki C. stanowią własność syna stron. Sąd ocenił jako wiarygodne zeznania tych świadków bowiem są one logiczne, spójne i korespondują ze sobą, jak również z przedłożonymi dowodami z dokumentów-umowy kredytowej, paragonu, dowodów wpłat, z których wynika, że M. M. (2) zaciągnął kredyt na zakup lodówko-zamrażarki marki W.. Z kolei E. S., jako matka chrzestna M. M. (2) zakupiła, a następnie podarowała mu pralkę marki C., gdy M. M. (2) zamieszkał sam w lokalu mieszkalnym przy ul. (...).

W ocenie Sądu do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską weszło również prawo własności komputera marki L.. Bezsporne było, że został on zakupiony w trakcie trwania małżeństwa, za środki pochodzące z majątku wspólnego. Wnioskodawca twierdził, że należy on do jego majątku osobistego, ponieważ jedynie on z niego korzysta, a uczestniczka postępowania korzystała z komputera stacjonarnego. Podkreślić jednak należy, że nie sposób uznać komputera za przedmiot, który służy jedynie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (art. 33 pkt 4 k.r.i o.).

Sąd nie miał również wątpliwości, iż wypłacona J. M. odprawa emerytalna weszła do majątku wspólnego (art. 31 § 1 k.r.io.), a zatem wszystko, co zostało nabyte z tych środków również weszło do tego majątku. Tym samym twierdzenia wnioskodawcy, że zakupione za pieniądze z odprawy emerytalnej samochód marki V. (...), udział w samochodzie T. (...) oraz udział w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej przy ul. (...) i własności posadowionego na nim garażu stanowią jego majątek osobisty, były niezasadne.

Sąd zgodnie z wnioskami uczestniczki zwrócił się również do banków o informację, czy na dzień ustania wspólności ustawowej małżeńskiej istniały wierzytelności z tytułu rachunków bankowych prowadzonych na rzecz wnioskodawcy. Uczestniczka postępowania argumentowała, że podziałowi powinny podlegać również środki, które w toku trwania małżeństwa wnioskodawca wydatkował na zaspokojenie swoich potrzeb oraz na osobę trzecią, z którą związał się w tym czasie nieformalnie. Jednak jak wskazano wyżej, Sąd ustala skład majątku wspólnego na dzień ustania wspólności. W oparciu o informacje nadesłane przez banki, do których Sąd się zwrócił nie ma podstaw do ustalenia, że na dzień 25 maja 2012 r. istniały wierzytelności z rachunków bankowych, które podlegałyby rozliczeniu w niniejszym postępowaniu (vide k. 136, 138, 139, 168-169, 395, 400). Nie ma również dowodów, by przyjąć, że wnioskodawca na ten dzień posiadał środki pieniężne w gotówce. Na marginesie zauważyć należy, że uczestniczka nie uprawdopodobniła nawet wysokości kwoty, którą wnioskodawca miał wydatkować.

Do majątku wspólnego, zgodnie z art. 31 § 2 pkt 3 i 4 k.r.io., weszła również wierzytelność z tytułu środków zgromadzonych przez uczestniczkę postępowania w A. Otwartym (...), przekazane następnie do Zakładu (...) i zewidencjonowane na subkoncie uczestniczki.

Wartość części składników majątku wspólnego była niesporna. Sporna była wartość nieruchomości lokali mieszkalnych, telewizora marki P. oraz komputera-laptopa marki L.. Na okoliczność ustalenia wartości tych składników Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu wyceny nieruchomości oraz biegłego z zakresu wyceny ruchomości. Biegła rzeczoznawca majątkowy A. D. ustaliła wartość nieruchomości lokalowej położonej w S. przy ul. (...) na kwotę 214.495,00 zł, zaś nieruchomości lokalowej położonej w S. przy ul. (...) na kwotę 120.916,00 zł. W toku postępowania operaty sporządzone przez biegłą zdezaktualizowały się, ale strony przyjęły wartości z nich wynikające jako bezsporne (k. 582). Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie stanowiskiem przy ustalaniu wartości nieruchomości sąd zobowiązany jest uwzględnić obciążenie nieruchomości hipoteką i wartość tego obciążenia odliczyć zarówno przy ustaleniu wartości tego składnika majątkowego, jak i przy zaliczaniu wartości nieruchomości przyznanej jednemu z małżonków na poczet przysługującego mu udziału w majątku wspólnym (vide postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26.09.2013 r., II CSK 650/12,Lex nr 1408410, a nadto uchwała Sądu Najwyższego z 25.06.2008 r., III CZP 58/08, postanowienia z dnia: 05.10.2000 r., II CKN 611/99, 20.04.2011 r., I CSK 661/10, 29.09.2004 r., II XK 538/03, 26.10.2011 r., I CSK 41/11). Nieruchomość lokalowa położona przy ul. (...) w S. jest obciążona hipoteką, której wartość aktualnie, przy średnim kursie NBP franka szwajcarskiego na dzień orzekania-3,9435 zł, przekracza wartość rynkową tej nieruchomości. (zaświadczenie banku (...) k. 721). Podzielając przytoczone wyżej stanowisko Sądu Najwyższego Sąd ustalił, że aktualna wartość tej nieruchomości wynosi 0 złotych.

Sąd jako spójną, pełną i odpowiadającą na tezę dowodową ocenił również opinię biegłego z zakresu szacowania ruchomości M. M. (5) (k. 306-319). Biegły w sposób wyczerpujący odniósł się do zarzutów do opinii zgłoszonych przez pełnomocnika wnioskodawcy. Ustalając wartość komputera-laptopa marki L. oraz telewizora marki P. Sąd oparł się na wiarygodnej opinii biegłego M.. Wartość wierzytelności z tytułu papierów wartościowych oraz z tytułu umorzonych jednostek A. OFE Sąd ustalił w oparciu o informacje przekazane przez (...) S.A. oraz zaświadczenia (...) S.A. oraz Zakładu (...).

Uwzględniając powyższe ustalenia, łączna wartość składników majątkowych opisanych w pkt I postanowienia wyniosła 279.604,17 zł, a wartość udziału 139.802 zł.

W przedmiocie sposobu zniesienia współwłasności należy wskazać, iż na mocy art. 211 k.c. każdy ze współwłaścicieli może żądać, aby zniesienie współwłasności nastąpiło poprzez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Z kolei zgodnie z art. 212 k.c. jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W ocenie Sądu, mając na względzie skład majątku wspólnego byłych małżonków M., możliwe jest i celowe sięgnięcie do podstawowego podziału fizycznego spadku.

Zgodnie z ustalonymi w orzecznictwie i doktrynie poglądami przy rozstrzyganiu o sposobie podziału majątku spadkowego połączonego ze zniesieniem współwłasności istotne znaczenie mają okoliczności istniejące w chwili dokonywania działu. Dlatego ocena co do tego, jaki sposób podziału najbardziej odpowiada usprawiedliwionym interesom każdego ze współwłaścicieli (...) powinna uwzględniać sytuację osobistą, majątkową i rodzinną istniejącą w chwili podziału (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 1979 r., III CRN 137/79, OSNCP 1980 r., poz. 33).

W niniejszej sprawie możliwy był podział fizyczny i przydzielenie każdemu z małżonków składników majątkowych, tj., nieruchomości i stanowiących ich wyposażenie ruchomości. Obie strony wnioskowały, aby przyznać im lokal mieszkalny przy ul. (...), przy czym uczestniczka postępowania argumentowała, że w mieszkaniu przy ul. (...) mieszka syn stron i mieszkanie to jest za małe, by mogła ona tam zamieszkać z synem. Z kolei wnioskodawca twierdził, że syn może z nim zamieszkać w mieszkaniu przy ul. (...). Sąd przychylił się do wniosku J. M. i przyznał nieruchomość lokalową położoną przy ul. (...) wraz z ruchomościami stanowiącymi wyposażenie tego mieszkania wnioskodawcy, zaś lokal mieszkalny położony przy ul. (...) wraz z ruchomościami stanowiącymi jego wyposażenie uczestniczce postępowania. Za takim podziałem przemawiała okoliczność, że sytuacja majątkowa wnioskodawcy jest lepsza niż uczestniczki i w ocenie Sądu, gdyby przyznać lokal mieszkalny przy ul. (...), spłata na rzecz wnioskodawcy, przy uwzględnieniu dodatkowo konieczności rozliczenia nakładów i wydatków na majątek wspólny, byłaby tak wysoka, że wymagałaby zaciągnięcia przez uczestniczkę kredytu. Zdaniem Sądu wnioskodawca, który pozostaje na emeryturze, a nadto dodatkowo pracuje posiada realne możliwości spłaty uczestniczki, a nadto nawet gdyby musiał zaciągnąć na ten cel zobowiązanie kredytowe, nie będzie ono tak wysokie, jak to, które musiałaby zaciągnąć uczestniczka. Nie przekonujący jest dla Sądu argument uczestniczki, iż mieszkanie przy ul. (...) było przeznaczone dla syna stron. Po zakupie tego lokalu strony nie dokonały darowizny tego lokalu na rzecz M. M. (2). M. M. (2) jest osobą dorosłą, ma 28 lat, ukończył studia, ma zatem możliwość podjęcia zatrudnienia i zabezpieczenia swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie. Lokal mieszkalny przy ul. (...) jest dwupokojowy, zatem uczestniczka postępowania, jeśli taka będzie jej wola, może w nim zamieszkiwać razem z synem. Sąd nadto przyznał uczestniczce postępowania wierzytelność z tytułu umorzonych jednostek OFE zgromadzonych na jej subkoncie w ZUS, prawo do działki ogrodowej, udział w prawie własności samochodu osobowego marki T. (...) oraz udział w prawie użytkowania wieczystego i własności posadowionego na nim garażu, co uzasadniała okoliczność, że po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej uczestniczka postępowania korzystała zarówno z działki, samochodu i garażu. Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS powinny w całości przypaść uczestniczce, bowiem ich dzielenie spowodowałoby uszczuplenie w przyszłości jej świadczeń emerytalnych i byłoby niesprawiedliwe, jeśli się uwzględni okoliczność, że wnioskodawca nabył już przed rozwiązaniem małżeństwa uprawnienia emerytalne. Z kolei wnioskodawcy Sąd przyznał ruchomości, z których on korzystał-samochód V. (...), laptop L. oraz wierzytelność z tytułu papierów wartościowych-akcji. Mając na uwadze niewielką ilość i wartość papierów wartościowych wchodzących w skład majątku wspólnego przyznanie ich częściowo uczestniczce, zgodnie z jej wnioskiem (uczestniczka chciała, by przyznać jej akcje P. (...) (...)) byłoby nieopłacalne, wiązałoby się bowiem z koniecznością otwarcia przez nią rachunku maklerskiego i ponoszenia z tego tytułu kosztów.

Uwzględniając powyższe Sąd na podstawie art. 212 § 1 k.c. orzekł jak w pkt V sentencji postanowienia. Wnioskodawca otrzymał składniki majątku o łącznej wartości 230.199,54 zł, zaś uczestniczka postępowania o wartości 48.804,63 zł. Tytułem dopłaty do majątku wspólnego uczestniczka powinna otrzymać kwotę 90.397,37 zł.

Zgodnie z treścią art. 45 k.r.o. każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z jego majątku osobistego na majątek wspólny. Wniosek o rozliczenie takich wydatków i nakładów wymaga sprecyzowania co do wysokości, jak i udowodnienia, zgodnie z regułami określonymi w art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. W toku postępowania wnioski o rozliczenie wydatków i nakładów zgłosiły obie strony. Wnioskodawca domagał się rozliczenia spłaconych przez niego zobowiązań z tytułu umowy kredytowej zaciągniętej na zakup lokalu mieszkalnego przy ul. (...), opłat za lokal mieszkalny położony przy ul. (...), opłat z tytułu użytkowania wieczystego, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia lokalu mieszkalnego przy ul. (...), abonamentu radiowo-telewizyjnego, kosztów zakupu nowego zasilacza do laptopa, kosztów naprawy samochodu marki V. i ubezpieczenia tego samochodu. Uczestniczka nie kwestionowała co do zasady poniesienia przez wnioskodawcę wydatków z tytułu opłat za lokal mieszkalny, spłaty zobowiązania kredytowego, kwestionując zgłoszenie do rozliczenia opłaty za mieszkanie za maj 2012 r., bowiem została uiszczona przed datą ustania wspólności ustawowej małżeńskiej. Wnioskodawca domagał się również ustalenia, że książeczka mieszkaniowa zrealizowana na pokrycie wkładu na lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. (...) jest nakładem z jego majątku osobistego na majątek osobisty, bowiem wkład na tej książeczce został zgromadzony przed zawarciem małżeństwa przez strony. Uczestniczka postępowania zakwestionowała to twierdzenie, przyznając, że wkład na książeczce przed zawarciem małżeństwa był zgromadzony w 1/3. Zgłoszone nakłady i wydatki zostały przez wnioskodawcę udowodnione dokumentami-potwierdzeniami przelewów bankowych, dowodami wpłat, umowami ubezpieczenia. Wiarygodność tych dokumentów nie była kwestionowana przez uczestniczkę postępowania, Sąd również nie znalazł podstaw, by ją zakwestionować. Sąd uwzględnił do rozliczenia udokumentowane przez wnioskodawcę potwierdzeniami przelewu i wpłat, opłaty za lokal mieszkalny przy ul. (...) za okres od czerwca 2012 r. do dnia orzekania, a także wydatki na spłatę kredytu hipotecznego. Z kolei okoliczność uiszczania przez wnioskodawcę podatku od nieruchomości została potwierdzona przez Urząd M. w S.. Zasadnie w ocenie Sądu uczestniczka postępowania zakwestionowała, że rozliczeniu powinna podlegać cała kwota podatku od nieruchomości położonej przy ul. (...) w S., bowiem stronom przysługuje jedynie udział ½ w prawie użytkowania tej nieruchomości. Sąd ustalając wysokość nakładów i wydatków w zakresie zapłaconego przez wnioskodawcę podatku od tej nieruchomości za lata 2013, 2014 i 2015 przyjął do rozliczenia połowę tych kwot. Sąd zaliczył również jako nakład na majątek wspólny koszt zakupu przez wnioskodawcę nowego zasilacza do laptopa L. (90 zł), bowiem bez tej części przedmiot ten nie mógłby być użytkowany i byłby niepełnowartościowy, Zdaniem Sądu nie było natomiast podstaw do uwzględnienia jako nakładu poniesionych przez wnioskodawcę kosztów prac mechaniczno-lakierniczych (łącznie 3000,60 zł k. 545, 553) oraz składek na ubezpieczenie samochodu marki V. (...). Sąd w podziale majątku ustala wartość składników majątkowych według ich stanu na dzień ustania wspólności ustawowej małżeńskiej, wobec czego nie ma podstaw do rozliczania napraw dokonanych po tej dacie, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę, że pojazd będący w posiadaniu wnioskodawcy był przez niego przez cały czas użytkowany. Uznać więc należy, że konieczność przeprowadzenia prac naprawczych, konserwacyjnych, lakierniczych wynikać mogła właśnie z używania przez wnioskodawcę tego pojazdu po dacie ustania wspólności majątkowej. Z kolei obowiązek ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej jest związany z jego posiadaniem (przepisy dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.), nie zaś z tytułem prawnym. Brak było zatem podstaw do uwzględnienia jako wydatków i nakładów na majątek wspólny zgłoszonych przez wnioskodawcę, wyżej opisanych, wydatków, jak również analogicznych wydatków poniesionych przez uczestniczkę postępowania na samochód marki T. (...). Sąd nie uwzględnił również zgłoszonych przez uczestniczkę kosztów dokonania napraw w mieszkaniu, bowiem naprawy te nie zwiększały wartości nieruchomości, a nie zostało udowodnione, by konieczność ich dokonania powstała przed 25 maja 2012 r., a zatem by zwiększały one wartość nieruchomość. Zdaniem Sądu nie ma również podstaw, by uznać za nakład na majątek wspólny opłat uiszczanych przez wnioskodawcę za prowadzenie rachunku maklerskiego (60 zł rocznie). Na rachunku tym są przede wszystkim akcje stanowiące majątek osobisty wnioskodawcy, zaś te, które stanowią majątek wspólny stanowią niewielką części ogółu zgromadzonych papierów wartościowych. By dokonać transakcji akcjami stanowiącymi majątek osobisty wnioskodawca musiał utrzymywać rachunek maklerski i brak jest podstaw do obciążania kosztami utrzymania tego rachunku uczestniczki postępowania.

Wnioskodawca domagał się również rozliczenia jako jego nakładu z majątku osobistego na majątek wspólny książeczki mieszkaniowej, z której wkład został zrealizowany na pokrycie wkładu na lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. (...), które weszło do majątku stron w trakcie trwania ich małżeństwa. Wnioskodawca twierdził, że wkład na tej książeczce został pokryty przez jego rodziców zanim wstąpił on w związek małżeński. Na tę okoliczność wnioskodawca zawnioskował dowód z zeznań swojego brata A. M. (k. 156-157), kuzyna Z. O. (k.422-423) i ciotki T. O. (k. 420 v-421v). Wszyscy ci świadkowie zeznali, że wnioskodawca dostał od rodziców książeczkę mieszkaniową z pokrytym wkładem przed zawarciem małżeństwa, jednak Sąd odmówił wiary zeznaniom tych świadków, gdyż są one ze sobą sprzeczne, nadto stoją w sprzeczności z dokumentami zawnioskowanymi jako dowód przez uczestniczkę postępowania, która przyznała, że przed zawarciem małżeństwa wkład na książeczce był pokryty w 1/3 a reszta wkładu została zgromadzona poprzez wpłaty jakich dokonywały strony w trakcie trwania małżeństwa. Z. O. zeznał, że ojciec wnioskodawcy założył książeczki mieszkaniowe dla obu synów, podczas gdy T. O. zeznała, że została ona założona jedynie dla wnioskodawcy. T. O. podała, że w dniu 18 urodzin wnioskodawca dostał książeczkę z pełnym wkładem, ale następnie ojciec wnioskodawcy miał dokonywać dalszych wpłat. Żaden ze świadków nie pamiętał, jaka kwota środków pieniężnych widniała na książeczce. W ocenie Sądu zeznania T. O. są tendencyjne, miały potwierdzić tezę wnioskodawcy. Świadek nie miała bowiem wiedzy o innych składnikach majątkowych stron, ale stanowczo twierdziła, że strony nie dokonywały wpłat na książeczkę, bo ojciec wnioskodawcy by na to nie pozwolił. Zdaniem Sądu zeznania tego świadka są zatem jedynie jej przekonaniami, a nie potwierdzają faktu. Z. O. z kolei zeznał, że nie wie, czy na książeczkę mieszkaniową wpłacał pieniądze oprócz ojca wnioskodawcy, jeszcze ktoś inny. Również brat wnioskodawcy zeznał, że J. M. dostał od ojca książeczkę mieszkaniową z pełnym wkładem, ale nie potrafił wskazać, jaka to była kwota. Z kolei E. S. (k. 157-158) zeznała, że strony w trakcie małżeństwa wpłacały środki na książeczkę mieszkaniową, bowiem wkład na niej zgromadzony był niewielki. Z zeznaniami świadka korespondują dokumenty w postaci zaświadczeń banku (...) (k. 798,799) Z zaświadczenia wystawionego w 1987 r. wynikało, że stan oszczędności wynosi 5700 zł, zaś z zaświadczenia wystawionego w dniu 17.07.1995 r. wynika, że wkład zgromadzony na książeczce wynosi 6,10 zł (czyli przed denominacją 61.000 zł). Z kolei wymagany wkład na lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu wynosił w przybliżeniu 168.000 zł, jak wynika z zaświadczenia Wojewódzkiego (...)Mieszkaniowych z dnia 01.10.1984 r. (k. 563) i był gromadzony (nie zgromadzony) na książeczce mieszkaniowej nr (...). W ocenie Sądu dokumenty te potwierdzają, że strony gromadziły wkład na książeczce już w trakcie trwania małżeństwa. Wobec tego Sąd uznał, że jedynie 1/3 wkładu na książeczce mieszkaniowej została zgromadzona na książeczce przed zawarciem małżeństwa, jak przyznała to uczestniczka. Z zaświadczenia Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S. wynikało z kolei, że środki z książeczki pokryły 24% wkładu na lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu położonego przy ul. (...) (k. 436). Zatem wysokość nakładu uczestnika na lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego wynosiła 8% wkładu. Nie można było tej wartości odnieść automatycznie do ustalonej przez biegłego rzeczoznawcy wartości prawa odrębnej własności do tego lokalu, bowiem prawo własności jest najpełniejszym prawem rzeczowym, a lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu jest prawem ograniczonym, niezbywalnym, niedziedzicznym, a zatem choć posiadającym wartość, to nieporównywalnym do prawa własności. By móc dokonać rozliczenia nakładu uczestnika z majątku osobistego na majątek wspólny Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego na okoliczność ustalenia jaką aktualną wartość miałby lokal mieszkalny położony w S. przy ul. (...), gdyby stanowił lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu. Biegła A. D. ustaliła w swojej opinii aktualną wartość tego prawa na kwotę 186.000 zł (k. 730-751). Opinia ta nie została zakwestionowana przez żadną ze stron. W ocenie Sądu jest ona rzeczowa, logiczna, spójna i odpowiada na zakreśloną przez Sąd tezę dowodową. Uwzględniając wnioski opinii Sąd ustalił, że wartość nakładu wnioskodawcy w postaci 1/3 wkładu książeczki mieszkaniowej zrealizowanej na pokrycie wkładu na lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ul. (...) wynosi 14.880 zł.

Sumując powyższe Sąd ustalił, iż wnioskodawca J. M. poczynił z jego majątku osobistego na majątek wspólny wydatki i nakłady w łącznej kwocie 62.915,94 zł.

Sąd uwzględnił jako wydatki poczynione z majątku osobistego uczestniczki postępowania na majątek wspólny opłaty za lokal mieszkalny położony przy ul. (...) oraz opłaty za prawo do ogrodu działkowego, udokumentowane dowodami przelewów bankowych oraz zaświadczeniami Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S.. Sąd przyjął również do rozliczenia kwotę 2000 zł wydatkowaną przez W. M. na poczet spłaty zobowiązania kredytowego z tytułu kredytu na zakup w/w lokalu mieszkalnego. Łącznie uczestniczka postępowania W. M. poczyniła z jej majątku osobistego na majątek wspólny wydatki w kwocie 12.222,99 zł.

Uczestniczka postępowania z tytułu nakładów i wydatków powinna zwrócić wnioskodawcy kwotę 31.457,97 zł, zaś wnioskodawca uczestniczce kwotę 6111,50 zł. Różnica tych kwot to kwota 25.346,47 zł, którą uczestniczka powinna zwrócić wnioskodawcy i o tę kwotę Sąd pomniejszył należną uczestniczce dopłatę do majątku wspólnego i zasądził na podstawie art. 212 § 2 k.c. i art. 45 k.r.i o. na rzecz W. M. od J. M. kwotę 65.050,90 zł płatną w terminie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, z odsetkami ustawowymi w razie uchybienia terminowi zapłaty. W ocenie Sądu taki termin zapłaty da wnioskodawcy realną możliwość zgromadzenia środków na dopłatę dla uczestniczki np. poprzez zaciągnięcie kredytu. W pozostałym zakresie Sąd oddalił wnioski stron o rozliczenie nakładów i wydatków. (punkt VII i VIII sentencji postanowienia)

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 520 § 1 kpc w punkcie X postanowienia ustalając, że wnioskodawca i uczestniczka postępowania ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 520 § 1 kpc każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie, co oznacza, że obciążają go koszty tej czynności, którą sam dokonał, jak i czynności podjętej w jego interesie. Zasada rządząca kosztami w postępowaniu nieprocesowym odbiega od reguły dominującej w procesie, zgodnie z którą koszty obciążają stronę przegrywającą proces. Zasada ujęta w art. 520 § 1 kpc jest nienaruszalna w sytuacji, gdy uczestnicy są w równym stopniu zainteresowani wynikiem postępowania bądź ich interesy są wspólne. W toku postępowania Sąd wydatkował na wynagrodzenie biegłej A. D. kwoty 3065,76 zł, na wynagrodzenie biegłego M. M. (5) kwotę 250 zł, za czynności podjęte przez biegłą G. S. kwotę 71,53 zł, zaś za informacje przekazane przez banki kwoty 20,70zł, 20,70 zł, 20 zł i 280 zł. Koszty sądowe do kwoty 2350 zł zostały pokryte z zaliczek uiszczonych przez strony (1000 zł- wnioskodawca, 1350 zł -uczestniczka postępowania). Stosownie zaś do treści art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. Nr 2014. (...)) Sąd nakazał ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Słupsku odpowiednio od wnioskodawcy kwotę 1808,10 zł i uczestniczki postępowania kwotę 1458,08 zł, tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych, o czym orzekł w punkcie XI sentencji postanowienia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.