Czwartek 23 maja 2019 Wydanie nr 4105
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Otwocku z 2015-01-16
Data orzeczenia:
16 stycznia 2015
Data publikacji:
12 października 2018
Sygnatura:
III RC 32/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Otwocku
Wydział:
III Rodzinny i Nieletnich
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygnatura III RC 32/13

UZASADNIENIE

A. G. reprezentująca małoletniego S. G. pozwem z dnia 24.01.2013r. wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego K. T. z kwoty po 700 zł miesięcznie do kwoty po 1200 zł miesięcznie. Uzasadniając swoje stanowisko wskazała, iż z upływem 4 lat wzrósł zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka S. G..

Pozwany K. T. zajmując ostateczne stanowisko w sprawie wniósł o oddalenie powództwa w całości z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości partycypowania w kosztach utrzymania małoletniego w większym zakresie niż dotychczas. (stanowisko pozwanego k.235 akt).

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Obecny obowiązek alimentacyjny pozwanego orzeczony został wyrokiem Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 27.05.2009r. w sprawie III RC 121/09, który ustalił obowiązek alimentacyjny pozwanego K. T. w kwocie po 700 zł miesięcznie (d. akta sprawy III RC 121/09).

Matka małoletniego A. G. otrzymywała w tym czasie wynagrodzenie w kwocie 2 526 zł netto. Wraz z małoletnim zamieszkiwała z matką, braćmi i babcią. Na utrzymanie wspólnego gospodarstwa domowego przekazywała kwotę ok. 300 zł. miesięcznie. Małoletni powód S. G. miał dwa lata, był pod opieką prywatnej opiekunki, której koszt miesięczny wynosił ok. 1500 zl. (d. akta sprawy III RC 121/09).

W tym czasie pozwany K. T. zatrudniony był jako policjant w W. , otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 3 700 zł netto. Mieszkał we własnym domu wraz z rodzicami, bratem i jego rodziną, pokrywając wraz z nimi wszystkie koszty związane z utrzymaniem domu. Nadto zobowiązany był do alimentacji małoletniego dziecka pochodzącego ze związku małżeńskiego w kwocie po 700 zł miesięcznie. Posiadał stałe obciążenia w postaci trzech kredytów (raty miesięczne łącznie ok.800 zł. miesięcznie) oraz kredyt na kwotę 50 000 zł (1310 zł.-rata miesięczna), które systematycznie spłacał. Kredyty te zostały zaciągnięte na spłatę długów brata, współwłaściciela zabudowanej nieruchomości, na której pozwany mieszkał .

A. G. nadal zatrudniona jest jako funkcjonariusz policji w W., otrzymuje wynagrodzenie w kwocie ok.3 100 zł netto (d. zeznania A. G. k.234 akt, pit za rok 2012 k.121-126 akt, pit za rok 2013 k.111-116 akt). Obecnie mieszka z synem w mieszkaniu służbowym w W., które musiała wyremontować. Koszty remontu to kwota ok. 10.000 zł. Środki na ten cel pochodziły z kredytu z (...) (w kwocie 6000 zł.) oraz ze sprzedaży samochodu (w kwocie 4000 zł.). Koszty utrzymania mieszkania to kwota ok. 600 zł. miesięcznie. Nadal w ograniczonym zakresie matka małoletniego korzysta z opiekunki w czasie dyżurów 12-godzinnych oraz w okresie wakacyjnym. Koszty związane z zapewnieniem opieki małoletniemu to kwoty ok. 275 zł. miesięcznie oraz ok. 1500 zł. w czasie wakacji. Małoletni S. G. ma 7 lat , jest uczniem pierwszej klasy szkoły podstawowej. W związku z tym matka małoletniego zobowiązana jest do opłat związanych z uczęszczaniem dziecka do szkoły, takich jak: opłata za obiady (ok. 200 zł. miesięcznie), opłata za świetlicę (15 zł. miesięcznie), zakup podręczników, przyborów szkolnych. Małoletni chciałby uczęszczać na dodatkowe zajęcia z gimnastyki, których obecnie matka nie jest mu w stanie zapewnić z uwagi na ich koszt. (50 zł. za jedne zajęcia ).Małoletni pozostaje pod opieką okulisty , wizyta kontrolna raz w roku kosztuje ok.120 zł., wymiana okularów-430 zł. Małoletni jest leczony neurologicznie oraz pozostaje pod opieką psychologa ( z powodu braku kontaktów z ojcem). S. G. korzysta z basenu (koszt160 zł. miesięcznie), kina ( kwota ok. 50 zł.) . Matce małoletniego brakuje pieniędzy na zakup nowej odzieży dla małoletniego, na finansowanie wyjazdu na kolonie (tygodniowy pobyt kosztuje 900 zł.), zakup mebli: szafy (koszt ok. 600 zł.). Z relacji matki wynika, iż na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego potrzeba ok.2500 zł. miesięcznie. Matka małoletniego pozostaje pod opieką ortodonty (250 zł. co 6 tygodni), kontynuuje studia na kierunku zarządzania zasobami ludzkimi (opłata czesne 340 zł.)-d. zeznania A. G. (k.170-171 akt, k.234-235 akt. )

Obecnie pozwany K. T. nadal zatrudniony jest w Komendzie Stołecznej Policji w W., według relacji pozwanego, z miesięcznym wynagrodzeniem ok.4500 zł netto (d. zeznania K. T. k.232 akt). Zamieszkuje we własnym domu wraz z małoletnim synem z poprzedniego związku małżeńskiego na którego nie otrzymuje alimentów od matki dziecka. Jego obowiązek alimentacyjny w kwocie 700 zł. na rzecz syna, który pozostaje pod opieka pozwanego został uchylony. (d. zeznania K. T. k. 232 akt). Posiada kredyt hipoteczny na spłatę długów swojego barta zaciągnięty na kwotę 150 000 zł na okres 30 lat. Ponadto posiada trzy inne dodatkowe kredyty oraz dwie karty kredytowe (d. zeznania K. T. k.232 akt, zestawienie transakcji kart kredytowych k.227,228 akt, umowy kredytowe k.59-80 akt). Pozwany nie utrzymuje kontaktów z małoletnim synem S. G., nie interesuje się nim, poza alimentami nie partycypuje w kosztach utrzymania małoletniego (d. zeznania K. T. k.233 akt).

Sąd zważył co następuje:

Podstawą zmiany wysokości istniejącego obowiązku alimentacyjnego jest zgodnie z art. 138 k.r.o. zmiana stosunków polegająca w przypadku żądania podwyższenia alimentów na wzroście usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej. Zgodnie z dyspozycją art. 133 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Art. 135 § 1 k.r.o. stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Orzekając o alimentach Sąd bierze za podstawę rozstrzygnięcia potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego według stanu istniejącego w dacie orzekania (art. 316 § 1 k.p.c.).

Nie ulega wątpliwości, iż upływ 5 lat w życiu małoletniego powoda wpłynął niewątpliwie na wzrost jego usprawiedliwionych potrzeb, których zakres jest nieporównywalnie większy w porównaniu z datą ustalenia ostatniego obowiązku alimentacyjnego, kiedy małoletni powód był dwuletnim dzieckiem. W prawdzie zmniejszyły się wydatki matki związane z korzystaniem z opiekunki, jednak wzrosły bieżące potrzeby związane z zakupem żywności ,edukacją, rozwijaniem zainteresowań, wypoczynkiem, rekreacją, opieką lekarską (okulistyczną, neurologiczną).Obecnie udział małoletniego w kosztach utrzymania mieszkania to kwota ok. 300 zł. miesięcznie, koszt wyżywienia w szkole to ok. 200 zł. miesięcznie, zaś w domu ok. 20 zł. dziennie (600 zł. miesięcznie), koszt opiekunki-275 zł. miesięcznie (okoliczności bezsporne). Suma tych podstawowych wydatków związanych z utrzymaniem małoletniego to kwota ok. 1400 zł. miesięcznie, nie uwzględnia ona kosztów związanych z edukacją, zakupem odzieży, zorganizowaniem wypoczynku, zapewnieniem opieki lekarskiej. W tych okolicznościach należy uznać, iż usprawiedliwione potrzeby małoletniego S. G. na dzień orzekania to co najmniej kwota 1500 zł. miesięcznie. Udział ojca małoletniego w alimentacji syna nie powinien być mniejszy , niż udział jego matki, która realizuje swój obowiązek alimentacyjny poprzez osobiste starania o utrzymanie i wychowanie syna (art. 135§ k.r.o.). Należy podnieść, iż wynagrodzenie pozwanego K. T. jest większe od wynagrodzenia matki małoletniego o kwotę ok. 1300 zł. netto. Ponadto ojciec małoletniego na przestrzeni ostatnich 5 lat został zwolniony z obowiązku alimentacyjnego wobec drugiego syna (w kwocie po 700 zł. miesięcznie). Ważnym jest także fakt, iż pozwany posiada zasoby majątkowe w postaci własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, jak również ma zgromadzony wkład w (...) w wysokości 21.878 zł-k.201-202 akt.

W tych okolicznościach, mając na względzie także pogląd wyrażany w orzecznictwie SN, zgodnie z którym na zakres obowiązku alimentacyjnego rodzica ma wpływ sposób wywiązywania się przez niego z obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej (art. 96 k.r.o), Sąd stanął na stanowisku, iż obowiązek alimentacyjny pozwanego powinien zostać podwyższony o 200 zł. miesięcznie , t.j. do kwoty po 900 zł. miesięcznie , gdyż kwota ta pozwoli zaspokoić ponad 50% usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz leży w zasięgu możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do alimentacji K. T.. Za zwiększeniem udziału ojca małoletniego w kosztach utrzymania powoda przemawia także okoliczność, iż pozwany nie utrzymuje kontaktów z synem, nie ma udziału w opiece nad nim, mimo problemów zdrowotnych i psychologicznych małoletniego. Zdaniem Sądu za podwyższeniem obowiązku alimentacyjnego przemawia również stabilna sytuacja ekonomiczna i zdrowotna pozwanego. Jest on osobą czynną zawodowo, otrzymuje stałe wynagrodzenie za wykonywaną pracę, ponadto pozwany ma większe możliwości zarobkowe (np. może pełnić dodatkowe odpłatne dyżury), niż matka małoletniego powoda, która sama wychowuje syna.

W tych okolicznościach Sąd uwzględnił powództwo w części i podwyższył alimenty od daty wniesienia powództwa do kwoty po 900 zł. miesięcznie, zaś w pozostałym zakresie powództwo to oddalił. W ocenie Sądu tak przyjęte rozwiązanie pozwoli matce małoletniego S. G. na zaspokojenie większego zakresu usprawiedliwionych miesięcznych potrzeb dziecka.

Sąd nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 120 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu na podstawie art. 98 k.p.c. Rygor natychmiastowej wykonalności nadano z ostrożności procesowej alimentom bieżącym na podstawie art. 333§1 pkt.1 k.p.c.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.