Wtorek 26 marca 2019 Wydanie nr 4047
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-07-15
Data orzeczenia:
15 lipca 2015
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Sygnatura:
IV C 1121/09
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
IV Wydział Cywilny
Powołane przepisy:

Transkrypcja uzasadnienia wyroku ogłoszonego w dniu 15 lipca 2015 r., sygn. akt IV C 1121/09

UZASADNIENIE

Otóż powodowie pan K. W. i pani E. W. złożyli do Sądu pozew w dniu 19 sierpnia 2009 roku o zasądzenie kwoty 100.000 złotych tytułem szkody wynikającej z wprowadzenia stref ograniczonego użytkowania, przy czym tytułem szkody dotyczącej rewitalizacji akustycznej budynków usytuowanych na tym terenie. W dniu 13 grudnia 2013 karta 202 strona powodowa okazała Sądowi akt zgonu pani E. W. pani powódki, jak również okazane zostało postanowienie, znaczy nie postanowienie a akt poświadczenia dziedziczenia, z którego wynikało, że cały spadek po pani E. W. nabył mąż K. W.. I stąd z tych powodów Sąd nie zawieszał postępowania tylko kontynuował je dalej, dlatego że w miejsce pani E. wstąpił pan K.. Również na rozprawie w dniu 13 grudnia 2013 roku strona powodowa cofnęła roszczenie dotyczące odszkodowania z tytułu rewitalizacji akustycznej budynku i wniosła o zasądzenie kwoty 100.000 złotych tytułem odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości. W dniu dzisiejszym strona powodowa cofnęła ze zrzeczeniem się roszczenia, roszczenie co do kwoty 33.000 złotych i popierała powództwo zasądzenie kwoty 67.000 złotych. Z tego powodu w punkcie pierwszym Sąd umorzył postępowanie w sprawie. Podstawa ustalenia faktyczne Sądu. Otóż powodowie, a w tej chwili powód, są właścicielami nieruchomości położonej w J. w gminie P. przy ulicy (...). Ta nieruchomość w chwili wprowadzenia wejścia w życie rozporządzenie numer (...) Wojewody (...) leżała w części w strefie M, a w części poza tą strefą. Ponieważ artykuł 36, który był podstawą do wydawania rozporządzeń uległ zmianie i zmiana ta weszła w życie 1 stycznia 2008 roku i te strefy ogłaszał już nie Wojewoda w rozporządzeniu tylko organy Sejmik Województwa (...). W dniu 3 sierpnia 2011 roku weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa (...) numer (...) i według tej uchwały ta nieruchomość znalazła się w strefie ogólnej, czyli poza strefą Z1 i Z2 w ogólnej strefie ograniczonego użytkowania. Na podstawie dowodu z opinii biegłego Sąd ustalił, to jest opinia pani biegłej A. G.... G., to jest opinia z karta 220, następnie opinie uzupełniające karta 289 i 300, Sąd ustalił, iż wartość tej nieruchomości w związku z wejściem w życie uchwały Sejmiku Województwa (...) zmniejszyła się o 67.000 złotych. Sąd również dokonywał ustaleń dotyczących jakie prace należałoby wykonać w tym budynku w związku z rewitalizacją budynku, to jest Sąd tutaj oparł się na opinii biegłego karta 131, który wyliczył koszt tych prac na 23.901,57 złotych. Ale ponieważ strona powodowa cofnęła roszczenie w zakresie rewitalizacji akustycznej, to te dane nie były brane pod uwagę przez Sąd. Ustalony przez Sąd stan faktyczny nie był sporny [ns 00:04:47.168] sporna była w zasadzie ta opinia biegłego. Strona pozwana wnosiła w dniu dzisiejszym o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego, jednakże Sąd ocenił tą opinię za wystarczającą z dwóch powodów. Po pierwsze, strona powodowa miała prawo składać... znaczy pozwana przepraszam, miała prawo składać dodatkowe pytanie do tej opinii biegłego, co więcej wnosiła o opinię uzupełniającą, taka opinia została na wniosek strony pozwanej wydana. Co więcej biegły tutaj zmniejszył jakby wartość tego, tego zmniejszenia z 76.900 na 67.000 złotych. W ocenie Sądu ta opinia jest w pełni miarodajna i wiarygodna dla Sądu, dlatego Sąd ustalenia faktyczne oparł na tej opinii i ustalił, że wartość nieruchomości w związku z wejściem w życie uchwały Sejmiku Województwa (...) numer (...) to zmniejszyła się o 67.000. Podstawa prawna rozstrzygnięcia. Mimo, że Sąd ustalił, iż wartość nieruchomości uległa zmniejszeniu Sąd oddalił powództwo z następujących powodów. Otóż zgodnie z artykułem... już chwileczkę, zaraz znajdziemy... zgodnie z artykułem 129 paragraf 1 Ustawy o ochronie środowiska, jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub w istotnym stopniu ograniczone właściciel nieruchomości może żądać wykupienie nieruchomości lub jej części. I paragraf 2, w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomością jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę, szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości. I paragraf 4, z roszczeniem, o którym mowa w ustępie 1-3 można wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodujące ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. I otóż Sąd oddalił to powództwo z dwóch powodów. Pierwsze to jest z powodu tego, że termin zawity, który jest określony w paragrafie 4 artykułu 122 nie został dotrzymany. I otóż rozporządzenie numer (...) Wojewody (...) weszło w życie 24 sierpnia 2007 roku, a zatem 2 lata upływały 24 sierpnia 2009 roku. Powództwo zostało złożone 19 sierpnia 2009 roku, a zatem w okresie obowiązywania tych 2 lat obowiązywania wejścia w życie rozporządzenia wojewody [ns 00:07:52.871] zatem złożone zostało w terminie. Tym nie mniej było to roszczenie opierające, znaczy żądające szkody wynikającej z rewitalizacji akustycznej. Ponieważ to roszczenie zostało przez stronę cofnięte w tym zakresie, (...)... w tym zakresie Sąd umorzył postępowanie. Natomiast jeżeli chodzi o roszczenie dotyczące odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości, jak już Sąd to podkreślił, zostało ono złożone dopiero 13 grudnia 2013 roku, a uchwała województwa uchwała Sejmiku Województwa (...) weszła w życie 3 sierpnia 2011 roku, czyli dwuletni termin upłynął 3 sierpnia 2013 roku. A zatem te roszczenie zostało złożone po terminie ustalonym w tym, w tej... znaczy wynikające z uchwały. Otóż toczy się w tej chwili przed Sądami w orzecznictwie duży spór, czy roszczenie prawda, które... czy, czy to roszczenie powinno być zgłoszone w okresie 2 lat od wejścia w życie rozporządzenia, czy może być ono wniesione w okresie 2 lat od chwili wejścia uchwały. Zostały skierowane 2 pytania do Sądu Najwyższego w tym zakresie, ale akurat w tej sprawie to nie było dylematem dla Sądu, dlatego że jeszcze raz powiadam, pierwotnie roszczenie zostało złożone w terminie przez 2 od dnia wejścia w życie rozporządzenia. I wprawdzie roszczenie dotyczy 100.000 złotych i one jest i podstawa prawna tego roszczenia jest artykuł 129, czy to jest roszczenie o rewitalizację, czy o odszkodowanie, więc podstawa prawna jest taka sama. Tym nie mniej, no jednak w pozwie wyraźnie roszczenie zostało sformułowane tylko i wyłącznie na podst... z tytułu szkody wynikającej z rewitalizacji akustycznej. I w tym zakresie to roszczenie zostało cofnięte. Roszczenie o odszkodowanie inne odszkodowanie, są dwa różne odszkodowania, wprawdzie na tej samej podstawie prawnej, ale dwa różne odszkodowania, zostało złożone 13 grudnia 2013 roku, czyli po okresie obowiązywania dwuletniego okresu od dnia wejścia w życie uchwały numer (...). W związku z tym, Sąd uznał, że jest to roszczenie spóźnione, a termin przewidziany w artykule 4 jest terminem zawitym, a zatem no po tym okresie takie roszczenie nie mogło być sformułowane. Druga podstawa, dla której Sąd oddalił to roszczenie jest taka, że w ocenie Sądu to roszczenie nie jest zasadne merytorycznie. Bo w prawdzie według ustaleń Sądu, wartość nieruchomości zmniejszyła się o 67.000 złotych, jednakże zgodnie z treścią artykułu 129 paragraf 1 i 2, jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości korzystanie z innych lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub w istotny sposób ograniczone. I dopiero paragraf 2 mówi o odszkodowaniach, ale to odszkodowanie również mówi o tym wyraźnie, że szkody obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości. Ale to odszkodowanie musi mieć związek właśnie z ograniczeniem sposobu korzystania z tej nieruchomości, a tego strona powodowa nie wykazała. I otóż Sąd tutaj się oparł na orzecznictwie, już ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego. I tak będzie to wyrok Sądu Najwyższego z 12 października 2012 roku IV CSK 216/12, będę cytował tylko fragmenty tych orzeczeń. Tutaj Sąd Najwyższy mówi, że to odszkodowanie przysługuje, jeżeli zostanie wykazany związek przyczynowy pomiędzy wprowadzeniem ograniczonym... strefy ograniczonego użytkowania a szkodą. Dalej mamy wyrok Sądu Najwyższego z 27 czerwca 2012 roku IV CSK 28/12 odszkodowanie służy bowiem za konkretną szkodę, która powstała w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, a nie za samo ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Konieczną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej jest więc szkoda, której źródłem jest, źródłem jest rozporządzenie lub akt prawa miejscowego powodujące ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Szkoda ma być normalnym następstwem wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego. I dalej, wyrok Sądu Najwyższego z 25 maja 2012 roku I CSK 509/11 szkoda polegająca naprawieniu... szkoda polegająca... jak? szkoda polegająca naprawieniu na podstawie artykułu 129 ustęp 2 Poś, jest także obniżenie wartości nieruchomości wynikającej z faktu, że właściciel nieruchomości znosić musi dopuszczanie na jej obszar emisji. Już nie będę dalej cytował, bo są one podobne, to jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 marca 2012 roku I ACa 775/11 musi znosić. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 lipca 2011 roku VI ACa 140/11 podstawą do zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych jest ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Dalej, mamy tutaj wyrok, będzie to wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 listopada 2010 roku I ACa 884/10 również znosić musi. Wyrok Sądu Najwyższego z 24 lutego 2010 roku III CZP 128/09 musi znosić.

I tak... no i to powiedzmy tyle, bo jest tych orzeczeń jeszcze więcej. A zatem nie wystarczy samo zmniejszenie wartości nieruchomości, ale to, ta szkoda wynikająca ze zmniejszenia wartości nieruchomości musi wypływać z tego, że jest jakaś uciążliwość dla strony powodowej, a taka uciążliwość w tym postępowaniu nie została wykazana. W związku z tym, Sąd również oddalił powództwo z tego powodu, że nie ma w ocenie Sądu związku między prawda tym znoszeniem a szkodą. Bo sama szkoda o zmniejszenie wartości nieruchomości jest szkodą czysto hipotetyczną, szkodą czysto papierową. Bo to jest tak samo jak kupujemy akcje na przykład na giełdzie, te akcje są dzisiaj warte tyle, jutro są warte tyle, albo mamy szkodę, albo mamy zysk. Ale dopóki tych akcji nie sprzedajemy, to ta szkoda lub ten zysk jest czysto papierowy. Tak samo jeżeli chodzi o wartość nieruchomości jest to szkoda tylko i wyłącznie hipotetyczna, jeżeli dalej w tej nieruchomości mieszkamy. Natomiast zgodnie z przepisem artykułu 129 możemy tą szkodę, to samo zmniejszenie wartości zaliczyć jako szkodę, mówi o tym wyraźnie przepis, ale to ma być jakby odszkodowanie nie za samo zmniejszenie wartości. Bo jeszcze raz powiadam, to jest czysto hipotetyczna szkoda, która w praktyce w zasadzie nie istnieje, bo dopiero kiedy bym sprzedawał nieruchomość to bym tą szkodę mógł odnieść, jeżeli bym ją sprzedał poniżej wartości, prawda. Ale jest to tak zwane właśnie odszkodowanie za to, że znosimy to, że musimy tam mieszkać tam gdzie, gdzie jest ten nadmierny hałas, a tutaj w tej sprawie to nie zostało wykazane. Ta nieruchomość przy rozporządzeniu leżała na granicy strefy M, później ta strefa została rozszerzona w uchwale, ale też ta nieruchomość leży prawda poza strefą Z i poza strefą Z1, więc jest jakaś tam uciążliwość, ale ona jest w sumie niewielka i nie została ona wykazana. A zatem Sąd również z tego powodu powództwo oddalił. Jeżeli chodzi o koszty, to strona pozwana wygrała tutaj proces w całości, a zatem należy jej się 3.617 złotych kosztów adwokackich. Tym nie mniej, Sąd działając w oparciu o artykuł 102 zmniejszył te koszty do jednej dziesiątej, i uznając że jednak strona powodowa jest osobą starszą, ma niskie dochody, jakieś racje były po jej stronie, jakaś tam uciążliwość była, starała się o to odszkodowanie, więc w związku z tym Sąd tutaj zdecydował artykuł 102. Jeżeli chodzi o koszty, które wyłożył Skarb Państwa, to jest 8.389, 07 złotych, to powinien Sąd te koszty, no w tej sytuacji skoro oddalone powództwo jest no to to nikt nie tych kosztów nie ponosi, bo nie ma podstawy żeby obciążyć ich stronę pozwaną. Na tym uzasadnienie zakończono.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.