Środa 24 lipca 2019 Wydanie nr 4167
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2015-10-06
Data orzeczenia:
6 października 2015
Data publikacji:
9 listopada 2018
Sygnatura:
IX GC 208/15
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
IX Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
SSR Anna Janas
Hasła tematyczne:
Kary Umowne
Podstawa prawna:
art. 6 k.c.
Teza:
Powód winien był wykazać utrudnianie przez pozwanego demontażu nadajnika, okoliczności tej powód nie wykazał, a zatem powództwo podlegało oddaleniu.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt IX GC 208/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 7 listopada 2014 roku (...) sp. z o.o. Sp. K. w W. wniósł o zasądzenie od S. B. na jego rzecz kwoty 707,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także kosztów procesu według norm przepisanych oraz koszty pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

W uzasadnieniu wskazał, iż wierzytelność wynika z umów o nr (...) zawartych między stronami sporu w dniu 10 czerwca 2013 roku. Przedmiotem pierwszej było wykonywanie monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie przy ul. (...), (...)-(...) M., zaś przedmiotem drugiej - wykonanie montażu nadajnika powiadomienia radiowego GSM. Powód podniósł, iż zgodnie z warunkami w ww. umowach pozwany był zobowiązany do uiszczania ustalonego wynagrodzenia, płatnego zgodnie z wystawionymi fakturami na konto powoda wskazane w fakturach. Pomimo wystawionych faktur za okres od 24 lutego 2014 roku do 28 lutego 2014 roku na łączną kwotę 676,50 zł, pozwany nie dokonał zapłaty. Z powodu braku wpłat powód pismem z dnia 25 kwietnia 2014 r. wezwał pozwanego do ich zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę, tj.684,98 zł. Pozwany pozostawił pismo bez odpowiedzi (pozew, k. 4).

W dniu 21 listopada 2014 roku został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (nakaz zapłaty, k. 22).

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów postępowania wg norm przepisanych. W uzasadnieniu przyznał, że łączyła go z powodem przedmiotowa umowa, jednakże powód nie dołączył do wezwania z dnia 25 kwietnia 2014 roku żadnych faktur ani ich duplikatów , które potwierdzałyby zasadność jego roszczenia . Wskazał ponadto, iż egzemplarz umowy, którą on posiada różni się od egzemplarza dołączonego do pozwu przez powoda , wskutek czego umowa jest nieważna. (sprzeciw, k. 28).

Pismem procesowym z dnia 8 czerwca 2015 r. powód zmodyfikował swoje roszczenie ograniczając powództwo o kwotę 385,56 zł, w pozostałej zaś części, tj. co do kwoty 322,07 zł wraz z odsetkami od dnia 7 listopada 2014 roku do dnia zapłaty, powództwo podtrzymał. W piśmie wniósł również o zwrot kosztów procesu, w tym opłaty administracyjnej od pozwu w wysokości 17 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. (pismo procesowe powoda z dnia 8 czerwca 2015 roku, k.65).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 10 czerwca 2013 roku (...) Sp. z o.o. Sp. K. w W. (zleceniobiorca) zawarł ze S. B. jako zleceniodawcą, umowę nr (...) o wykonywanie monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie przy ul. (...), (...)-(...) M.. Zgodnie z § 5 umowy o świadczenie usług monitorowania, wynagrodzenie zostało ustalone w formie miesięcznego abonamentu i wynosiło 30 zł + 23% VAT płatne zgodnie z otrzymaną fakturą. Nadajnik został użyczony zleceniodawcy na czas realizacji umowy.

Pozwany nie uniemożliwiał demontażu nadajnika. W piśmie z dnia 30.10.2013 r wnosił do powoda o powiadomienie go o dacie i godzinie demontażu nadajnika./ pismo k.32/.

Dowód: umowa nr (...) (k.16).

W tym samym dniu, tj. 10 czerwca 2013 roku strony zawarły również umowę nr (...), której przedmiotem było wykonanie montażu nadajnika powiadomienia radiowego GSM, który miał służyć do świadczenia usług monitorowania, wynikających z umowy M./ (...).

Pozwany nie uniemożliwiał demontażu nadajnika. W piśmie z dnia 30.10.2013 r wnosił do powoda o powiadomienie go o dacie i godzinie demontażu nadajnika./ pismo k.32/.

Powód obciążył pozwanego karą umowną w kwocie 369 zł za uniemożliwienie udostępnienia demontażu nadajnika oraz dokonania jego zwrotu./faktura k.51/.

Zgodnie z § 3 ust.5 umowy w przypadku uniemożliwienia zleceniobiorcy dokonania demontażu nadajnika, zleceniodawca pokryje koszt 650 zł w przypadku oddania do używania nadajnika radiowego, 850 zł w przypadku oddania do używania nadajnika GSM./umowa k.30/.

Pismem z dnia 30 października 2013 roku S. B. wypowiedział umowę nr (...) ze wskazanym w umowie okresem wypowiedzenia.

Dowód: pismo z dnia 30 października 2013 roku ( k. 32).

Zleceniobiorca w dniu 24 lutego 2014 roku wystawił zleceniodawcy fakturę VAT nr (...) na kwotę 307,50 zł brutto, łącznie z odsetkami 311, 77 zł, z terminem płatności do 17 marca 2014 roku.

Zleceniobiorca w dniu 28 lutego 2014 roku wystawił zleceniodawcy fakturę VAT nr (...) na kwotę 369,00zł brutto, łącznie z odsetkami 373,21 zł, z terminem płatności do 24 marca 2014 roku.

Pismem z dnia 25 kwietnia 2014 roku (...) Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w W. wezwał S. B. do zapłaty kwoty 676,50 zł, wraz z odsetkami za opóźnienie w kwocie 684,98 zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, które zostało dostarczone pozwanemu w dniu 5 maja 2014 roku. Wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

Dowód: wezwanie przedprocesowe (k. 14).

W piśmie procesowym z dnia 20 lutego 2015 roku powód wskazał, iż powód rozwiązał umowę z dniem 28 lutego 2014 roku. Wskazał, iż rozwiązanie nastąpiło po upływie nie jednomiesięcznego, ale trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, wskazanego w § 8 ust. 2 pkt. b umowy. Ponadto zarzucił pozwanemu, iż uniemożliwił demontaż nadajników.

Dowód: pismo procesowe powoda z dnia 20 lutego 2015 roku (k. 47).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dopuszczonych jako dowód w sprawie powołanych wyżej odpisów dokumentów z akt sprawy oraz okoliczności bezspornych. Strony nie kwestionowały autentyczności tych dokumentów, zaś Sąd również nie miał wątpliwości co do ich wartości dowodowej, stąd były one przydatne dla ustalenia stanu faktycznego.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Bezspornym pomiędzy stronami był fakt zawarcia wskazanych przez powoda umów o nr (...). Pozwany nie podnosił także żadnych zarzutów co do jakości świadczonych przez powoda usług.

Powód w niniejszym postępowaniu dochodził roszczenia z tytułu kary umownej za uniemożliwienie udostępnienia demontażu nadajnika oraz dokonania jego zwrotu w kwocie 369 zł oraz kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy nr (...) na instalację zgodnie z par.5 umowy.

Wskazać należy, iż powód podniósł, iż z §8 ust.2 pkt.b umowy wynika nie jednomiesięczny, a trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy. Powód podnosił, iż prawidłowo rozwiązał umowę z pozwanym z dniem 28 lutego 2014 r. Nadto wskazywał, iż powód nie wykazał, iż zwrócił nadajniki lub wykazywał jakąkolwiek wolę kontaktu z powodem celem umówienia się na demontaż rzeczonych nadajników. Wskazać należy, iż pozwany złożył do sprzeciwu od nakazu zapłaty oryginały umów podpisanych z powodem.Z treści tych umów nie wynika, iż strony umówiły się na karę umowną za przedwczesne rozwiązanie umowy. Pozwany zakwestionował treść umowy załączonej przez powoda i przedstawił oryginał umowy. Powód po wezwaniu sądu do ustosunkowania się odnośnie rozbieżności pomiędzy kopią umowy złożonej przez powoda a oryginałem umowy złożonej przez pozwanego, w piśmie z dnia 8 czerwca 2015 r k.65 cofnął powództwo co do kwoty 385,52 zł. Powód nie wskazał odnośnie, której z dochodzonych roszczeń cofa powództwo zatem należało rozważyć zasadność żądania w odniesieniu do obydwu podstaw faktycznych dochodzonego roszczenia.

Podnieść należy, iż odnośnie żądania kary umownej za wcześniejsze rozwiązania umowy, powód nie wykazał, aby strony zawarły umowę w tej materii. W umowie dołączonej przez pozwanego takiego zapisu umowy brak, albowiem w miejscu, gdzie powinny znaleźć się precyzyjne warunki umowy znajdują się myślniki. Zatem żądanie w tej materii nie mogło zostać uwzględnione.

Odnośnie żądania zapłaty kary umownej za uniemożliwienie demontażu nadajnika, to wskazać należy, iż powód nie wykazał, aby pozwany uniemożliwił demontaż nadajnika. Okoliczność tę powinien zgodnie z art.6 k.c wykazać powód. Z pisma pozwanego z dnia 30.10.2013 r wynika, iż prosi o wskazanie godziny i daty planowanego demontażu. Z wyjaśnień pozwanego wynika, iż w dniu opuszczania lokalu pozwany dzwonił do powoda z prośbą o demontaż nadajnika, ale powód zawarł umowę z kolejnym najemcą. Powód okolicznościom tym nie zaprzeczył. W piśmie procesowym ograniczył się jedynie do wskazania, iż pozwany nie wykazał, aby zwrócił nadajniki lub wykazał wolę kontaktu z powodem. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż to powód winien był wykazać utrudnianie przez pozwanego demontażu nadajnika, okoliczności tej powód nie wykazał, a zatem powództwo w tej części podlegało oddaleniu.

Wobec cofnięcia pozwu co do kwoty 385,56 zł sad na podstawie art.355 k.pc. umorzył postepowanie w sprawie uznając, iż cofniecie pozwu nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego i nie zmierza do obejścia prawa.

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.