Wtorek 23 lipca 2019 Wydanie nr 4166
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2015-06-10
Data orzeczenia:
10 czerwca 2015
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Sygnatura:
VI Nsm 556/14
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
Hasła tematyczne:
Kontakty Z Dzieckiem
Podstawa prawna:
art. 113 kro
Teza:
zmienia wyrok Sądu Okręgowego w zakresie kontaktów
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

UZASADNIENIE

M. S. wniosła o zmianę wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18.12.2012 roku w sprawie syg. akt II C 2877/12 o rozwód w zakresie kontaktów J. K. z jego małoletnim synem K. K. (1) urodzonym (...) mającym obecnie 9 lat, w ten sposób, iż J. K. będzie miał prawo do zabrania z miejsca zamieszkania małoletniego i odwiedzania go tam po zakończonym kontakcie:

i.  w czwarty weekend miesiąca poczynając od soboty od godziny 9.00 do niedzieli do godziny 19.00;

ii.  w latach parzystych w Święta Bożego Narodzenia w pierwszy dzień Ś. od godziny 9.00 do godziny 19.00 zaś w latach nieparzystych w drugi dzień Ś. od godziny 9.00 do niedzieli do godziny 19.00;

(...).  w latach parzystych w Ś. Wielkanocne w drugi dzień Ś. od godziny 9.00 do niedzieli do godziny 19.00 i w latach nieparzystych w pierwszy dzień Ś. od godziny 9.00 do godziny 19.00;

iv.  w wakacje letnie od 17 lipca od godz. 9.00 do 31 lipca do godz. 19.00 i od 16 sierpnia od godz. 9.00 do 30 sierpnia do godz. 19.00;

v.  w ferie zimowe w każdy pierwszy tydzień ferii zimowych, tj. zaczynający się w poniedziałek od godz. 9.00 a kończący w niedzielę do godz. 19.00, zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej obowiązujący w danym roku szkolnym.

Ponadto, M. S. wnosiła o zabezpieczenie kontaktów na czas trwania postępowania małoletniego K. K. (1) z ojcem J. w ten sposób, że J. K. będzie miał prawo do zabrania z miejsca zamieszkania małoletniego i odwiedzania go tam po zakończonym kontakcie:

i.  w czwarty weekend miesiąca poczynając od soboty od godz. 9.00 do niedzieli do godz. 19.00;

ii.  w wakacje letnie od 17 lipca od godz. 9.00 do 31 lipca do godz. 19.00 i od 16 sierpnia od godz. 9.00 do 30 sierpnia do godz. 19.00

J. K. wnosił o uregulowanie kontaktów z synem w ten sposób, że:

i.  w II i IV weekend miesiąca będzie zabierał małoletniego w piątek po zakończeniu przez niego zajęć szkolnych bezpośrednio ze szkoły i odwiezie go do jego miejsca zamieszkania w niedzielę do godz. 19.00;

ii.  w latach parzystych w Święta Bożego Narodzenia poczynając od 23 grudnia od godz. 18.00 do 01 stycznia roku następnego do godz. 19.00 małoletnia będzie przebywał pod jego opieką, zaś w latach nieparzystych w Ś. Wielkanocne poczynając od Wielkiego Czwartku od godz. 18.00 do Poniedziałku Wielkanocnego do godz. 19.00;

(...).  pierwszy tydzień ferii zimowych J. K. spędzi z małoletnim poczynając od poniedziałku od godz. 9.00 do niedzieli do godz. 19.00;

iv.  w latach nieparzystych „długi weekend majowy” poczynając od 30 kwietnia od godz. 18.00 do 3 maja do godz. 19.00, małoletnia spędzi z J. K., przy czym zaszłość ta będzie zamienna za drugi weekend miesiąca.

Nadto J. K. wnosił o oddalenie wniosku o tymczasowe zabezpieczenie kontaktów na czas trwania postępowania i utrzymanie w mocy dotychczasowych ustaleń poza kontaktami w środy.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny :

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18.12.2012 roku w sprawie syg. akt II C 2877/12 orzeczony został rozwód związku małżeńskiego M. S. i J. K. bez orzekania o winie. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron K. K. (1) urodzonym (...) mającym wtedy 6 lat pozostawiono obu rodzicom, ustalając miejsce pobytu małoletniego przy matce.

Ustalone zostały też kontakty ojca z synem w pkt 4 tego wyroku w :

- każdy drugi i czwarty weekend miesiąca od piątku od godziny 18.30 do niedzieli do godziny 19;

- każdą pierwszą, drugą, trzecią i czwartą środę miesiąca w godzinach 16 a 19.30,

- w latach parzystych w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, zaś w latach nieparzystych w drugi dzień świąt

- w latach parzystych w drugi dzień Ś. Wielkanocnych, zaś w latach nieparzystych w pierwszy dzień Ś. Wielkanocnych

- każdego roku w okresie od 17 lipca od godz. 9.00 do 31 lipca do godz. 19.00 i od 16 sierpnia od godz. 9.00 do 30 sierpnia do godz. 19.00, a także w każdy pierwszy tydzień ferii zimowych od poniedziałku od godz. 9.00 do niedzieli do godz. 19.00

Obecnie małoletni syn stron K. K. (1) urodzony (...) ma 9 lat, mieszka z matką w W. chodzi do szkoły. Małoletni bardzo dobrze radzi sobie z nauką i dobrze funkcjonuje w społeczności, w szkole ma dodatkowe zajęcia i jest ogólnie zdrowy.

M. S. ma 39 lat, jest prawnikiem, mieszka w W. we własnym mieszkaniu, razem z małoletnim i swoją mamą, pracuje jako ekspert (...) i naukowiec. Razem z synem po rozwodzie przeprowadziła się do W., gdzie znalazła pracę. Twierdzi, że kontakty od grudnia były realizowane 2 razy w miesiącu, oraz, że ojciec zrezygnował z kontaktu w Ś. Wielkanocne, z weekendu majowego, zrezygnował z 2 weekendów w miesiącu.

J. K. ma 36 lat, jest żołnierzem zawodowym, mieszka na H.. Twierdzi, że wcześniejsze niezrealizowanie kontaktów wynikało z zobowiązań zawodowych i teraz jest w stanie realizować kontakty, od roku regularnie przyjeżdża po syna zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Wniosek M. S. należało uwzględnić tak jak w postanowieniu z dnia 29 maja 2015 roku, a w pozostałym zakresie oddalić.

Podstawę merytoryczną do orzekania o kontaktach stanowią obecnie art. 113 – 113 6 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Artykuł 113§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się z nim, utrzymywania korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli dziecko przebywa stałe u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy ( art. 113 1§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zgodnie z art. 113 5 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów rodzica z dzieckiem jeśli wymaga tego dobro dziecka.

W niniejszej sprawie kontakty J. K. były już ustalone w wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18.12.2012 roku w sprawie o rozwód syg. akt II C 2877/12, gdy syn stron miał 6 lat. Obecnie ma lat 9, jest starszy i przeprowadził się z matką do W., gdzie mieszka i chodzi do szkoły. Ojciec małoletniego z uwagi na swój czas oraz rodzaj pracy i odległość z H. od W. nie może realizować spotkań z K. w ciągu tygodnia w dotychczas ustalony sposób, dlatego uchylone zostały kontatky ojca z synem w środy.

Matka dziecka wystąpiła z wnioskiem o zmianę kontaktów ojca z małoletnim dzieckiem. Matka chce, żeby kontakty weekendowe zaczynały się w sobotę o godz. 9.00, a nie w piątek o godz. 18.30 oraz aby zmianie uległy kontakty w czasie świąt. Ojciec chciał nadal utrzymać kontakt w weekend od piątku od godz. 18.30.

Sąd Rejonowy uznał jednak, że jest zasadne, aby dalsze weekendowe kontakty ojca z synem odbywały się na zasadach określonych w wyroku rozwodowym i zmiana w tym zakresie nie jest zasadna. Taki sposób określenia kontaktów służy dziecku oraz kontakty w powyższy sposób odbywają się zasadniczo poprawnie. Rozpoczynanie spotkań weekendowych w soboty skracałoby czas spotkań ojca z synem, dziecko traciło by pół soboty na dojazd do ojca, podczas gdy w piątek ojciec wyjeżdża po syna po południu i wieczorem przywozi go do siebie, a sobotę i niedzielę mogą przeznaczyć na odpoczynek i podróż powrotną do matki. Ponadto Sąd zmienił dotychczasowe kontakty ustalone w Święta Bożego Narodzenia i Ś. Wielkanocne i ustalił, że święta te będą spędzane naprzemiennie, o co wnosiły obie strony więc ustalone zostało że ojciec będzie spędzał święta z synem w latach parzystych poczynając od 2016 roku - będzie zabierał syna 23 grudnia o godzinie 18.30 na Święta Bożego Narodzenia i odwoził do matki po tych świętach 27.12 na godzinę 19.00, zaś na Ś. Wielkanocy będzie odbierał syna w wielki piątek o godzinie 18.30 i odwoził w poniedziałek wielkanocny na godzinę 19.00, a w latach nieparzystych poczynając od 2015 r. zaś spędzi z synem czas od 27.12. g. 18.30 do 01 stycznia roku następnego g. 19.00. Takie ustalenie kontaktów z synem będzie też bardziej korzystne dla dziecka. W pozostałym zakresie Sąd postanowił wniosek oddalić, jak również oddalić wniosek o zabezpieczenie roszczenia, z uwagi na brak przesłanek wskazujących na to, ze kontakty nie będą się odbywać, ani, że będą one się odbywać w sposób nieprawidłowy.

Z tych względów orzeczono jak sentencji.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 520 Kodeksu postępowania cywilnego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.