Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Lesku z 2015-09-23
Data orzeczenia:
23 września 2015
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
27 kwietnia 2016
Sygnatura:
VI K 123/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Lesku
Wydział:
VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Ustrzykach Dolnych
Przewodniczący:
Daniel Radwański
Protokolant:
sekr. sąd. Marcin Szamrej
Hasła tematyczne:
Oszustwo Komputerowe
Podstawa prawna:
art. 286 §1 kk
Teza:
doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w ten sposób, że wystawił do aukcji internetowej telefon komórkowy, a po otrzymaniu wpłaty nie wysłał przedmiotu
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt VI K 123/15

W Y R O K - zaoczny

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 września 2015r.

Sąd Rejonowy w Lesku, Zamiejscowy Wydział VI Karny z siedzibą w Ustrzykach Dolnych w składzie:

Przewodniczący SSR Daniel Radwański

Protokolant sekr. sąd. Marcin Szamrej

po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015r. w Ustrzykach Dolnych

na rozprawie sprawy:

M. S. s. P. i I. z domu S., ur. (...) w Z., obywatelstwa polskiego, karanego, pesel (...)l;

oskarżonego o to, że:

w dniu 27 lutego 2015 r. w miejscowości D. gm. U., pow. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. B. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 1200 zł w ten sposób, że w dniu 26.02.2015 r. wystawił na aukcji internetowej portalu (...) telefon komórkowy marki I. (...), a po otrzymaniu wpłaty od kupującego nie wysłał mu przedmiotowego telefonu wprowadzając M. B. w błąd, co do zamiaru wywiązania się z zawartej transakcji;

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk;

I.  uznaje oskarżonego M. S. za winnego czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, a stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 kk i za to na podstawie art. 286 § 1 kk,

s k a z u j e

go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 46 §1 kk orzeka wobec oskarżonego M. S. obowiązek naprawienia szkody poprzez uiszczenie na rzecz pokrzywdzonego M. B. kwoty 1200,00 (jeden tysiąc dwieście) złotych w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku,

III.  na podstawie art. 624 §1 kpk oraz art. 17 ust. 1 ustawy „o opłatach w sprawach karnych” z dnia 23.06.1973 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z zm.) zwalnia oskarżonego od uiszczenia kosztów sądowych w tym opłaty, a wydatkami obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt VI K 123/15

UZASADNIENIE

Wyroku zaocznego z dnia 23 września 2015r.

Wyrokiem zaocznym z dnia 23 września 2015r. Sąd Rejonowy w Lesku Wydział VI Karny skazał oskarżonego M. S., za to że w dniu 27 lutego 2015 r. w miejscowości D. gm. U., pow. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. B. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 1200 zł w ten sposób, że w dniu 26.02.2015 r. wystawił na aukcji internetowej portalu (...) telefon komórkowy marki I. (...), a po otrzymaniu wpłaty od kupującego nie wysłał mu przedmiotowego telefonu wprowadzając M. B. w błąd, co do zamiaru wywiązania się z zawartej transakcji, tj. za czyn z art. 286 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Ponadto na podstawie art. 46 §1 kk orzekł wobec niego obowiązek naprawienia szkody poprzez uiszczenie na rzecz pokrzywdzonego M. B. kwoty 1200,00 złotych w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku.

Na podstawie art. 624 §1 kpk oraz art. 17 ust. 1 ustawy „o opłatach w sprawach karnych” z dnia 23.06.1973 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z zm.) Sąd zwolnił oskarżonego od uiszczenia kosztów sądowych w tym opłaty, a wydatkami obciążył Skarb Państwa.

W dniu 2 października 2015r. wniosek o uzasadnienie wyroku złożył Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lesku. Na wezwanie Sądu w trybie art. 120§1 kpk oskarżyciel sprecyzował, że wniosek dotyczy rozstrzygnięcia o karze i innych konsekwencjach prawnych czynu.

Oskarżony M. S. był uprzednio trzykrotnie karany za przestępstwa, przy czym wszystkie wyroki obejmowały także czyny z art. 286§1 kk. (...)z dnia 19 sierpnia 2011r. sygn. akt (...) M. S. został skazany między innymi za trzy ciągi przestępstwa z art. 286§1 kk. Wyrokiem tym została wobec niego orzeczona kara łączna dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres czterech lat próby. Następnie wyrokiem tego samego Sądu z dnia 10 października 2012r. sygn. akt (...) oskarżony została skazany za dwa przestępstwa (w tym jeden ciąg) spełniające znamiona czynów z art. 286§1 kk, na karę łączną siedmiu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby. (...)z dnia 2 czerwca 2015r. sygn. akt (...) M. S. został skazany za kolejny czyn z art. 286§1 kk na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby.

Mając na uwadze dotychczasową karalność M. S., w tym przede wszystkim za czyny z art. 286§1 kk uzasadnione było orzeczenie wobec niego kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Dotychczas Sądy orzekały wobec niego kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, co nie odniosło wobec oskarżanego zakładanych celów w zakresie prewencyjnym i wychowawczym. Dlatego kara orzeczona w niniejszej sprawie ma zrealizować wobec oskarżonego funkcję nie tylko wychowawczą, ale także funkcję represyjną. Oskarżony nie odbywał dotychczas kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym, a więc wykonanie kary orzeczonej w tej sprawie może wpłynąć pozytywnie na oskarżonego, w zakresie zrozumienia skutków popełnienia kolejnych przestępstw. Kara pozbawienia wolności orzeczona w wymiarze 6 miesięcy, w dolnym zakresie ustawowego zagrożenia, jest adekwatna do rozmiaru naruszonych dóbr osoby pokrzywdzonej. Przedmiotem przestępstwa była bowiem niska kwota 1200 zł.

Na podstawie art. 46 § 1 kk Sąd zasądził od oskarżonego, na rzecz pokrzywdzonej kwotę 1200 zł tytułem naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Do orzeczenia tego obowiązku stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, a w tym możliwość określenia terminu jego wykonania. Okres trzech miesięcy jest konieczny dla osoby bezrobotnej, aby mogła zapewnić sobie środki konieczne do naprawienia szkody.

Na podstawie art. 624 §1 kpk oraz art. 17 ust. 1 ustawy „o opłatach w sprawach karnych” z dnia 23.06.1973 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z zm.) Sąd zwolnił oskarżonego od uiszczenia kosztów sądowych w tym opłaty, a wydatkami obciążył Skarb Państwa, ponieważ oskarżony jest bezrobotny, bez majątku, a ponadto ciążą na nim obowiązku naprawienia szkody. Ponadto może okazać się, że wobec oskarżonego zarządzone zostaną do wykonania kary pozbawienia wolności orzeczone we wcześniejszych sprawach, co uniemożliwi prowadzenie wobec oskarżonego skutecznego postępowania wykonawczego w zakresie kosztów sądowych.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.