Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-06-27
Data orzeczenia:
27 czerwca 2016
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
19 lipca 2016
Sygnatura:
VIII U 1703/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
I. Matyjas
Hasła tematyczne:
Podleganie Ubezpieczeniom Społecznym
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o systemie ubezp. społ.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt VIII U 1703/15

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 29 maja 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że M. R. od dnia 1 grudnia 2014 r. nie podlega ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu z tytułu zatrudnienia u płatnika składek M. B.. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał na krótki okres pomiędzy zatrudnieniem M. R. (1 grudnia 2014 r.), a wystąpieniem niezdolności do pracy z powodu choroby przypadającej w okresie ciąży (8 stycznia 2015 r.). Organ rentowy wskazał, że w okresie przed zawarciem umowy o pracę tj. od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r. M. R. pobierała stypendium w związku z odbywaniem stażu w ramach skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy i tym samym nie podlegała wówczas ubezpieczeniu chorobowemu. Umowa o pracę między M. R., a płatnikiem została zawarta na czas określony od 1 grudnia 2014 r. do 1 grudnia 2018 r., a w jej treści określono, że M. R. będzie świadczyć pracę na stanowisku pracownika biurowego w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem w wysokości 2.800 zł. W ocenie organu rentowego brak jest w niniejszej sprawie dowodów świadczących o wykonywaniu obowiązków pracowniczych przez M. R., a w szczególności nie jest nim dokument o nazwie (...) z uwagi na jego sporządzenie w dniu 6 stycznia 2015 r., a więc w dniu wolnym od pracy. W ocenie organu rentowego działania polegające na zgłoszeniu do ubezpieczeń M. R. w charakterze pracownika były podyktowane interesem prywatnym tj. uzyskaniem, po krótkim okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zasiłku chorobowego, a następnie zasiłku macierzyńskiego oraz kolejnych świadczeń.

W odwołaniu od powyższej decyzji płatnik składek M. B. wskazał, że nie zgadza się jej treścią.

W odpowiedzi na odwołanie, która wpłynęła do tutejszego Sądu w dniu 29 czerwca 2015 r. organ rentowy wniósł o jego oddalenie.

Odwołanie złożyła również M. R.. Wniosła o zmianę decyzji poprzez stwierdzenie, że od dnia 1 grudnia 2014 r. podlegała ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Zdaniem skarżącej o świadczeniu przez nią pracy świadczą dowody w postaci list obecności, oświadczeń o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi, zasadami bhp, informacjami objętymi tajemnicą, a także sporządzone przez nią osobiste notatki podczas przyuczania się do pełnienia obowiązków na powierzonym jej stanowisku. M. R. wskazała, że argumenty zaprezentowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zaskarżonej decyzji są bezzasadne, a dołączone dokumenty świadczące o wykonywaniu przez nią pracy są w pełni wiarygodne. Podniosła, że organ rentowy nie miał podstaw do uznania zawartej przez nią umowy o pracę za pozorną.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o ich oddalenie i połączenie ze sprawą o sygn. akt VIII U 1703/15.

Postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2015 roku Sąd zarządził połączenie sprawy o sygnaturze akt VIII U 1809/15 ze sprawą o sygnaturze akt VIII U 1703/15 w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz prowadzenie pod sygnaturą VIII U 1703/15.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. R. urodziła się (...)

W chwili zawierania umowy o pracę z dnia 1 grudnia 2014 r. posiadała wykształcenie średnie. W okresie od 21 sierpnia 2013 r. do 20 sierpnia 2014 r., za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Ł., odbywała staż na stanowisku pomocy administracyjnej, a w okresie od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r. za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, odbywała staż na stanowisku pomocy nauczyciela w przedszkolu.

(zaświadczenie o odbyciu stażu – k.60 akt ZUS, kserokopia świadectwa – k.58 akt ZUS)

Płatnik składek M. B. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą PHU (...) z siedzibą w Ł.. Przedmiotem tej działalności jest sprzedaż okien oraz sprzedaż hurtowa furgonetek i samochodów osobowych. W zakresie sprzedaży samochodów płatnik prowadzi i obsługuje punkt w miejscu swojego zamieszkania. W zakresie sprzedaży okien płatnik prowadził punkt zlokalizowany w K., który to punkt był obsługiwany przez zatrudnionego pracownika R. R. (1). M. B. przybywał do punktu raz w tygodniu, zazwyczaj w środę.

(okoliczności bezsporne, a nadto zeznania M. B. min.00:02:08 – 00:21:06 protokołu rozprawy z dnia 6 kwietnia 2016 r. w zw. z min.00:02:07 – 00:14:18 protokołu rozprawy z dnia 27 stycznia 2016 r.)

R. R. (1) zajmował się sprzedażą stolarki okiennej. W związku z wyrażoną przez R. R. (1) wolą zakończenia współpracy (z uwagi na stan zdrowia) z firmą płatnika, M. B. zdecydował się zatrudnić nowego pracownika w jego miejsce, przy czym uzgodniono, że R. R. (1) ma przyuczyć do pracy nowego pracownika.

(zeznania M. B. min.00:02:08 – 00:21:06 protokołu rozprawy z dnia 6 kwietnia 2016 r. w zw. z min.00:02:07 – 00:14:18 protokołu rozprawy z dnia 27 stycznia 2016 r. oraz zeznania świadka R. R. (1) min. 00:47:46 – 00:53:43 protokołu rozprawy z dnia 27 stycznia 2016 r.)

M. B. zamieścił ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika w witrynie punktu. Płatnik chciał zatrudnić kobietę, z uwagi na fakt, iż kobieta zatrudniona w punkcie przed zatrudnieniem R. R. (1) wypracowywała mu lepszy wynik finansowy. Z uwagi na chęć zatrudnienia pracownika przez dłuższy okres płatnik zdecydował się zaproponować lepsze warunki finansowe niż te które posiadał dotychczasowy pracownik.

(zeznania M. B. min. 00:02:08 – 00:21:06 protokołu rozprawy z dnia 6 kwietnia 2016 r. w zw. z min.00:02:07 – 00:14:18 protokołu rozprawy z dnia 27 stycznia 2016 r.)

W związku z ogłoszeniem, wnioskodawczyni zostawiła swoje CV w punkcie mieszczącym się w K.. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych płatnik zdecydował się zatrudnić wnioskodawczynię.

(zeznania M. B. min. 00:02:08-00:21:06 protokołu rozprawy z dnia 6 kwietnia 2016 r. w zw. z min.00:02:07-00:14:18, zeznania wnioskodawczyni min.00:21:06 – 00:35:46 protokołu rozprawy z dnia 6 kwietnia 2016 r. w zw. z min.00:33:17 – 00:36:04 protokołu rozprawy z dnia 27 stycznia 2016 r.)

Z uwagi na możliwość podjęcia zatrudnienia w firmie płatnika wnioskodawczyni zdecydowała się zakończyć staż realizowany za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

(zeznania wnioskodawczyni min.00:21:06 – 00:35:46 protokołu rozprawy z dnia 6 kwietnia 2016 r. w zw. z min.00:33:17 – 00:36:04 protokołu rozprawy z dnia 27 stycznia 2016 r.)

Zaświadczenie lekarskie z dnia 27 listopada 2014 r. wskazuje na brak przeciwwskazań do wykonywania przez M. R. obowiązków pracowniczych na stanowisku pracownika biurowego.

(zaświadczenie lekarskie k.47 akt ZUS)

W dniu 1 grudnia 2014 r. M. B. zawarł z M. R. umowę o pracę na czas określony od dnia 1 grudnia 2014 r. do 1 grudnia 2018 r. Wnioskodawczyni powierzono obowiązki pracownika biurowego w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem w wysokości 2 800,00 zł brutto.

(umowa o pracę k.70 akt ZUS)

W dniu 1 grudnia 2014 r. M. R. zapoznała się z przepisami zakładowymi dotyczącymi, zasadami BHP i zakresem informacji objętych tajemnicą.

(oświadczenie pracownika k.59 akt ZUS)

W dniu 1 grudnia 2014 r. płatnik składek upoważnił M. R. do dokonywania wycen stolarki okiennej i drzwiowej z pełną odpowiedzialnością podawanych kwot, przeprowadzania rozmów handlowych z klientami , sprawdzania rachunków pod względem merytorycznym i formalnym, wystawiania dokumentów wewnętrznych w firmie tj. faktury zakupowe, rozchody wewnętrzne, podpisywania innych dokumentów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

(upoważnienie k.45 akt ZUS)

Płatnik składek w dniu 2 grudnia 2014 r. przekazał do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS dokument zgłoszeniowy (...) za M. R. z datą zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego od dnia 1 grudnia 2014 r.

(okoliczność bezsporna)

R. R. (1) przyuczał wnioskodawczynię do pracy na powierzonym jej stanowisku, uczył obsługi klienta, wskazywał w jaki w sposób należy dokonać prawidłowej wyceny okien.

(zeznania świadka R. R. (1) min. 00:47:46 – 00:53:43 protokołu rozprawy z dnia 27 stycznia 2016 r.)

W ramach przygotowania do świadczenia obowiązków pracowniczych wnioskodawczyni ćwiczyła wykonywanie wycen.

(dokumentacja k.52 – 56 akt ZUS, zeznania M. B. min. 00:02:08 – 00:21:06 protokołu rozprawy z dnia 6 kwietnia 2016 r. w zw. z min.00:19:09 – 00:25:02 protokołu rozprawy z dnia 27 stycznia 2016 r., zeznania wnioskodawczyni min.00:13:13 – 00:19:43 protokołu rozprawy z dnia 23 maja 2016 r.)

Wnioskodawczyni świadczyła pracę w godzinach od 9:00 do 17:00, a jej obowiązki pracownicze sprowadzały się do obsługi klientów firmy tj. do wykonywania na ich rzecz wyceny okien i drzwi (zgodnie z polityką firmy wycena była darmowa). Ponadto M. R. zajmowała się obsługą programu (...) służącego do sporządzania faktur, a także wprowadzaniem faktur wynikających z sprzedaży towaru dokonanej przez firmę we wcześniejszym okresie. Każdy z pracowników firmy miał własne hasło do logowania się w systemie (...).

(zeznania M. B. min. 00:02:08 – 00:21:06 protokołu rozprawy z dnia 6 kwietnia 2016 r. w zw. z min.00:02:07 – 00:14:18 protokołu rozprawy z dnia 27 stycznia 2016 r., zeznania świadka R. R. (2) min. 00:53:43 – 01:03:25 protokołu rozprawy z dnia 27 stycznia 2016 r., zeznania wnioskodawczyni min.00:21:06 – 00:35:46 protokołu rozprawy z dnia 6 kwietnia 2016 r. w zw. z min.00:36:10 – 00:46:44 protokołu rozprawy z dnia 27 stycznia 2016 r.)

M. R. wystawiała faktury celem wprowadzenia towaru do magazynu firmy. Na dokumentach o nazwie rozchód wewnętrzny firmy wystawionych w grudniu 2014 r. widnieje nazwisko M. R. jako osoby, która wystawiła te dokumenty.

(zeznania M. B. min.00:01:05 – 00:13:13 protokołu rozprawy z dnia 23 maja 2016 r. oraz faktura VAT nr (...) z dnia 2 grudnia 2014 r., faktura VAT nr (...) z dnia 3 grudnia 2014 r., faktura VAT nr (...) z dnia 3 grudnia 2014 r., faktura VAT nr (...) z dnia 4 grudnia 2014 r. , faktura VAT nr (...) z dnia 8 grudnia 2014 r. , faktura VAT nr (...) z dnia 8 grudnia 2014 r. , faktura VAT nr (...) z dnia 8 grudnia 2014 r. faktura VAT nr (...) z dnia 10 grudnia 2014 r. , faktura VAT nr (...) z dnia 10 grudnia 2014 r. , faktura VAT nr (...) z dnia 10 grudnia 2014 r. , faktura VAT nr (...) z dnia 16 grudnia 2014 r. – k.6-29 akt ZUS)

Na dokumencie o nazwie (...) wydrukowanym w dniu 6 stycznia 2015 r. widnieje podpis M. R..

(dokumentacja k.35 – 36 akt ZUS)

Wpis w karcie choroby z dnia 20 listopada 2014 r. nie wskazuje, aby tego dnia u wnioskodawczyni stwierdzono ciążę. Wpis w karcie choroby oraz karcie ciąży z dnia 11 grudnia 2014 r. wskazuje, że wnioskodawczyni znajduje się w 8 tygodniu ciąży.

(historia choroby k.51-52 odwrót, karta ciąży k.77)

Wnioskodawczyni była obecna w pracy w następujących dniach: od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., 2 stycznia 2015 r., 5 stycznia 2014 r., 7 stycznia 2014 r.

(lista obecności 34)

Wnioskodawczyni wypłacono wynagrodzenie w następującej wysokości:

- za grudzień 2014 r. w wysokości 2 017,67 zł

- za styczeń 2015 r. w wysokości 2017,67 zł

(listy płac k.34)

W 2014 r. firma płatnika osiągnęła przychód w wysokości 3.215.655,63 zł , a jej dochód (z uwzględnieniem różnicy remanentowej) wyniósł 84.717,15 zł.

(podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za 2014 r.)

Wnioskodawczyni stała się niezdolna do pracy od dnia 8 stycznia 2015 r.

(okoliczność bezsporna)

W związku z faktem, że działalność firmy płatnika związana ze sprzedażą samochodów przynosiła większe zyski, a także z uwagi na konieczność (zgodnie z zaleceniami lekarza) ograniczenia aktywności zawodowej przez płatnika, nieobecność wnioskodawczyni w pracy i zakończeniem faktycznego wykonywania obowiązków pracowniczych przez R. R. (1) z końcem stycznia 2015 r. (formalnie R. R. (1) był pracownikiem firmy płatnika do 28 lutego 2015 r.) M. B. postanowił zakończyć działalność placówki prowadzonej w K..

(zeznania M. B. min. 00:02:08 – 00:21:06 protokołu rozprawy z dnia 6 kwietnia 2016 r. w zw. z min.00:02:07 – 00:14:18 protokołu rozprawy z dnia 27 stycznia 2016 r., świadectwo pracy R. R. (1) z firmy płatnika k.92)

Powyższy stan faktyczny został ustalony na podstawie dowodów z ww. dokumentów, których strony nie kwestionowały.

Zeznania świadka R. R. (1), zeznania wnioskodawczyni i zainteresowanego dotyczące wykonywania przez wnioskodawczynię pracy są spójne i logiczne. Świadek R. R. (1) potwierdził, że ubezpieczona została zatrudniona od grudnia 2014 roku, ponieważ sam zamierzał zakończyć pracę na rzecz M. B.. Świadek zeznał również, że na polecenie pracodawcy przeszkolił ubezpieczoną w zakresie wyceny okien. W ocenie Sądu brak jest podstaw do odmowy wiarygodności zeznaniom świadka. Zeznania te są jasne, mają potwierdzenie w dokumentach – złożonych przez ubezpieczoną projektach wycen. Świadek nie jest obecnie pracownikiem zainteresowanego, nie ma zatem interesu, aby zeznawać na korzyć którejkolwiek ze stron.

Sąd zważył co następuje:

Odwołanie jest zasadne.

Zgodnie z treścią art.6 ust.1 punkt 1, art.8 ust.1 i art.11 ust.1 i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz.121 ze zm.) pracownicy, to jest osoby pozostające w stosunku pracy, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Definicja pracownika na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych została zawarta w przepisie art.8 ust.1 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, iż za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy. Pojęcie stosunku pracy o jakim mowa w art.8 ust.1 ww. ustawy jest równoznaczne z pojęciem stosunku pracy definiowanego przez art. 22 k.p. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 roku, I UK 296/04, OSNP 2006/9-10/157).

Stosownie do treści art.22§1 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Do cech pojęciowych pracy stanowiącej przedmiot zobowiązania pracownika w ramach stosunku pracy należą osobiste i odpłatne jej wykonywanie w warunkach podporządkowania. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury stosunek ubezpieczeniowy jest następczy wobec stosunku pracy i powstaje tylko wówczas, gdy stosunek pracy jest realizowany. Jeżeli stosunek pracy nie powstał bądź też nie jest realizowany, wówczas nie powstaje stosunek ubezpieczeniowy, nawet jeśli jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia z dnia 17 stycznia 2006 roku III AUa 433/2005, Legalis nr 88987).

W orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntowany jest pogląd, że podleganie pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu jest uwarunkowane nie tyle samym faktem zawarcia umowy o pracę i opłacaniem składek ubezpieczeniowych, ale legitymowaniem się statusem pracownika rzeczywiście świadczącego pracę w ramach ważnego stosunku pracy. Sam bowiem fakt, że oświadczenia stron umowy o pracę zawierają określone w art.22 k.p. formalne elementy umowy o pracę nie oznacza, że umowa taka jest ważna. Jeżeli bowiem strony umowy o pracę przy składaniu oświadczeń woli mają świadomość tego, że osoba określona w umowie o pracę jako pracownik pracy świadczyć nie będzie, a osoba wskazana jako pracodawca nie będzie korzystać z jej pracy i do podjęcia i wykonywania pracy nie doszło a jedynym celem umowy było umożliwienie skorzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, to umowę taką uważa się za zawartą dla pozoru - art.83§1 k.c. Umowa taka nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2008 roku II UK 148/07, Lex nr 846577; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 2005 roku II UK 321/04, OSNP 2006/11-12/190; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2001 roku II UKN 244/00, OSNP 2002/20/496; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2010 roku II UK 204/09, Lex nr 590241).

Sąd podziela pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w uzasadnieniu wyroku z dnia 25 stycznia 2005 roku (II UK 141/04, OSNP 2005/15/235), w którym stwierdza się, iż stronom umowy o pracę, na podstawie której rzeczywiście były wykonywane obowiązki i prawa płynące z tej umowy, nie można przypisać działania w celu obejścia ustawy (art.58§1 k.c. w zw. z art.300 k.p.). Ocena taka nie odnosi się jednak do sytuacji gdy podejmowane czynności w ramach zawartej umowy o pracę nie mają na celu rzeczywistej realizacji tej umowy, a jedynie uwiarygodnienie jej świadczenia – innymi słowy są czynnościami pozornymi, fikcyjnymi - pracownik udaje, że wykonuje jakieś czynności jedynie po to, aby stworzyć dowody jej świadczenia. Nawiązanie umowy o pracę może bowiem wynikać z czynności faktycznych wyrażających się z jednej strony zobowiązaniem pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, z drugiej zobowiązaniem pracodawcy do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art.22§1 k.p.).

W rozpoznawanej sprawie organ rentowy zakwestionował ważność umowy o pracę zawartej (z datą rozpoczęcia wykonywania obowiązków pracowniczych określoną na 1 grudnia 2014 r.) pomiędzy M. R., a M. B. prowadzącym działalność pod nazwą PHU (...) stojąc na stanowisku, iż jej podpisanie oraz zgłoszenie wnioskodawczyni do ubezpieczeń społecznych było czynnościami pozornymi dokonanymi jedynie w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

W ocenie Sądu Okręgowego, w świetle dokonanych ustaleń faktycznych, nie ma podstaw do uznania, że zawarta między M. R. M. B. umowa o pracę nie była realizowana.

Wskazać należy, że M. R. posiadała, z uwagi na wykształcenie i odbyty staż w zakresie pracy biurowej, kompetencje do wykonywania powierzonych jej obowiązków pracowniczych. Sprowadzały się one głównie do obsługi klienta w zakresie dokonywania wycen, a także do czynności związanych z fakturowaniem towaru. Wnioskodawczyni przez okres gdy świadczyła pracę mogła liczyć na wsparcie innego pracownika, którego zadaniem było wprowadzenie jej w obowiązki, które w przyszłości miała realizować samodzielnie.

Zatrudnienie wnioskodawczyni było podyktowane potrzebami pracodawcy (dotychczasowy pracownik wyraził wolę rozwiązania umowy o pracę), a także faktem realizacji przez płatnika przyjętej przez siebie strategii rozwoju firmy. M. B. chciał zatrudnić pracownika z odpowiednim wynagrodzeniem, gdyż to jego zdaniem było gwarantem wypracowywania przez takiego pracownika odpowiedniego zysku. Podkreślić należy, że płatnik posiadał odpowiednie środki finansowe do zatrudnienia pracownika, a fakt że M. B. zdecydował się z końcem stycznia 2015 r. zakończyć działalność punktu w K. nie może rzutować negatywnie na rozstrzygnięcie kwestii podlegania od 1 grudnia 2014 r. ubezpieczeniom społecznym przez wnioskodawczynię.

Ubezpieczona wykonywała pracę osobiście. Praca jej była nadzorowana bezpośrednio przez R. R. (1) (który wykonywał te czynności na polecenie pracodawcy) oraz M. B.. Ubezpieczona wykonywała pracę w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę, pod jego nadzorem.

Nie można zatem przyjąć, w świetle zgromadzonego w spawie materiału dowodowego, że zawarta umowa jest pozorna.

Nawet gdyby przyjąć, iż rzeczywistym celem zawartej umowy o pracę była wyłącznie chęć uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego to dążenie do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego (bądź uzyskania wyższych świadczeń), jako cel podjęcia zatrudnienia, nie świadczy o zamiarze obejścia prawa, jeżeli umowa o pracę jest faktycznie realizowana, a tak było w przypadku M. R.. Chęć uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, jako motywacja do podjęcia zatrudnienia, nie świadczy o zamiarze obejścia prawa, a dążenie kobiety ciężarnej do uzyskania przez zawarcie umowy o pracę, ochrony gwarantowanej pracowniczym ubezpieczeniem społecznym nie może być uznane za zmierzające do dokonania czynności sprzecznej z prawem albo mającej na celu jego obejście, jeżeli umowa ta prowadzi do faktycznej realizacji zatrudnienia spełniającego cechy stosunku pracy, a zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala stwierdzić (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 25 stycznia 2005 r. II UK 141/2004 OSNP 2005/15 poz. 235; z dnia 28 kwietnia 2005 r. I UK 236/2004 OSNP 2006/1-2 poz. 28, z dnia 8 stycznia 2007 r. I UK 207/2006).

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy, na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c., zaskarżoną decyzję ZUS zmienił i orzekł , że wnioskodawczyni M. R. podlega jako pracownik u płatnika składek M. B. obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu.

ZARZĄDZENIE

1.  Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi ZUS.

2.  Wypożyczyć pełnomocnikowi ZUS akta rentowe, zobowiązując do zwrotu w przypadku złożenia apelacji.

27 czerwca 2016 roku

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.