Czwartek 23 maja 2019 Wydanie nr 4105
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-10-13
Data orzeczenia:
13 października 2014
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
13 października 2014
Sygnatura:
VII Pz 114/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Hasła tematyczne:
Postanowienie
Podstawa prawna:
art. 274 kpc, art. 275 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt VII Pz 114/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgierzu, IV Wydział Pracy w sprawie sygn. akt IV P 39/14 z powództwa M. W. (1) przeciwko (...) Spółce z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości W. o przywrócenie do pracy, skazał M. W. (2) na grzywnę w kwocie 700 zł, za nieusprawiedliwione stawiennictwo w charakterze świadka w dniu 30 lipca 2014 r.

W uzasadnieniu podniesiono, iż świadek pomimo prawidłowego wezwania doręczonego dorosłemu domownikowi w dniu 4 marca 2014 r. nie stawił się na rozprawie w dniu 30 lipca 2014 r. Przy czym na wskazanym posiedzeniu pełnomocnik powoda złożył pismo M. W. (2) z dnia 29 lipca 2014 r. z wnioskiem o usprawiedliwienie jego nieobecności w którym wskazał na konieczności pilnego wyjazdu w sprawie służbowej. Sąd podkreślił, iż świadek nie podał jednak bardziej szczegółowych informacji, które mogłyby uprawdopodabniać przedstawioną okoliczność ani nie przedstawił żadnego dokumentu, który potwierdzał by przyczynę niestawiennictwa. List przewozowy i zlecenie transportowe załączył dopiero do zażalenia. Tymczasem, świadek usprawiedliwiając swoje niestawiennictwo winien przedstawić stosowny dokument, który twierdzenia jego potwierdza. Ponadto w ocenie Sądu świadek został wezwany na rozprawę z wystarczającym wyprzedzeniem, mógł więc tak zorganizować sobie pracę by bez przeszkód stawić się na rozprawie. Przyjęcie zaś dobrowolnego zalecenia na dzień przed rozprawą świadczy o lekceważącym stosunku świadka do sądu. Dodatkowo M. W. (2) nie przedstawił żadnych dowodów, które pozwalałyby na przyjęcie, że odmowa podjęcia zlecenia z uwagi na konieczność stawienia się w sądzie wywołałaby dla niego jakieś drastycznie negatywne skutki. Z tych też względów Sąd Rejonowy na podstawie art. 274 § 1 kpc uznał ukaranie świadka kara grzywny za uzasadnione.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł M. W. (2) wnosząc o jego uchylenie.

W uzasadnieniu swego stanowiska podniósł, iż w dniu 29 lipca 2014 r. w godzinach popołudniowych otrzymał od firmy, z którą stale współpracuje zlecenie transportowe z realizacja na dzień 30 sierpnia godz. Rozładunku 15.00. Z uwagi na brak możliwości zorganizowania zastępstwa w tak krótkim czasie, a nie chcąc utracić w oczach stałego zleceniodawcy wiarygodności i rzetelności musiał wykonać zleconą usługę transportową. W załączeniu przedstawił zlecenie transportowe i list przewozowy

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 274 § 1 kpc. za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie.

Z kolei w myśl art. 275 kpc. świadek w ciągu tygodnia od daty doręczenia mu postanowienia skazującego go na grzywnę lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, może usprawiedliwić swe niestawiennictwo. W razie usprawiedliwienia niestawiennictwa sąd zwolni świadka od grzywny i od przymusowego sprowadzenia. Postanowienia sądu mogą zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Z powyższego istotnie wynika iż w przypadku braku możliwości stawiennictwa świadek powinien usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność i to przed dniem rozprawy. Późniejsze usprawiedliwienie nieobecności nie zapobiega wydaniu przez sąd na rozprawie postanowienia o skazaniu świadka na grzywnę. Jak słusznie wskazał Sąd I instancji, do usprawiedliwienia świadek powinien dołączyć dokument potwierdzający przyczynę jego nieobecności. Usprawiedliwioną przyczyną nieobecności świadka może być jego choroba, ważny wyjazd służbowy lub poważny wypadek losowy.

Przy czym powołany przepis art. 275 kpc wskazuje dwie możliwości usprawiedliwienia niestawiennictwa świadka - bądź w terminie tygodnia od daty doręczenia mu postanowienia skazującego na grzywnę, bądź na pierwszym posiedzeniu, na które świadek zostanie wezwany. Przyjmuje się, że na postanowienie sądu odmawiające zwolnienia świadka z grzywny lub z przymusowego sprowadzenia przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 5), a złożenie tego środka odwoławczego traktuje się jednocześnie jako usprawiedliwienie.

Na gruncie rozpoznawanej sprawy choć świadek przed dniem rozprawy nie usprawiedliwił swojej nieobecności w sposób należyty uczynił to przedstawiając stosowne dokumenty wraz z zażaleniem na postanowienie w przedmiocie ukarania go grzywna. Nie sposób zgodzić się z Sądem Rejonowymi, iż świadek mógł tak zorganizować sobie pracę by bez przeszkód stawić się na rozprawie i nie wykazał ze brak przyjęcia dobrowolnego zlecenia wiązałby się dla niego z negatywnymi konsekwencjami.

Wskazać należy, iż w świetle doświadczenia życiowego wiadomym jest, iż odmowa podjęcia określonej usługi przez zleceniobiorcę stale współpracującym z określonym partnerem stawia go w negatywnym świetle podważa jego wiarygodność i może skutkować brakiem współpracy na przyszłość, a tym samym grozić utratą środków utrzymania. M. W. (2) co potwierdzają przedstawione przez niego dokumenty otrzymał zlecenie transportowe w przeddzień rozprawy. Podkreślenia wymaga, iż jako zleceniobiorca nie miał żadnego wpływu na termin realizacji usługi, a zatem nie mógł zorganizować swej pracy tak by nie kolidowało to z nałożonym na niego obowiązkiem stawiennictwa na rozprawie. Ponadto z uwagi na czas, w którym powierzono mu zlecenie nie był w stanie zorganizować zastępstwa.

Dodatkowo zaznaczyć należy, iż było to pierwsze uchybienie świadka który w żadnym razie nie odnosił się lekceważąco stosunku do sądu. Co prawda początkowo dość nieudolnie usiłował usprawiedliwić swoje niestawiennictwo jednakże później dopełnił wszystkich wymaganych w tym zakresie formalności. Podkreślenia wymaga też iż świadek nie miał wiedzy prawniczej mógł więc także w świetle udzielonego mu pouczenia uznać wskazane usprawiedliwienie za wystarczające.

W związku z powyższym Sąd Okręgowy zgodnie art. 275 kpc uznał nieobecność świadka M. W. (2) na rozprawie za usprawiedliwioną, a zaskarżone postanowienie na podstawie art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc uchylił.

Przewodnicząca:

Z./ Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć M. W. (2).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.