Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-04-25
Data orzeczenia:
25 kwietnia 2014
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
25 kwietnia 2014
Sygnatura:
III Ca 1797/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Hasła tematyczne:
Postępowanie Wieczystoksięgowe (Przepisy Ogólne)
Podstawa prawna:
art. 626 8 § 2 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III Ca 1797/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu, orzekając na skutek sprzeciwu skierowanego do wcześniejszego orzeczenia referendarza sądowego, oddalił wniosek G. M. o wpisanie hipoteki przymusowej łącznej do ksiąg wieczystych (...).

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że G. M., wystąpił o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej łącznej w kwocie 97.398,80 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 czerwca 2011 roku do dnia zapłaty we wskazanych wyżej księgach wieczystych, swoją rzecz, a to na podstawie tytułu wykonawczego - nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 20 września 2011 roku, sygn. akt X GNc 783/11.

Sąd Rejonowy ustalił, że księga wieczysta (...), prowadzona jest dla nieruchomości łożonej w miejscowości G., gmina Z., oznaczonej jako działka nr (...) o obszarze 2,5100 ha. W dziale II. tej księgi jako właściciele wpisani są R. i H. małżonkowie M. na prawach wspólności ustawowej. Z kolei księga wieczysta (...), prowadzona jest dla nieruchomości położonej w miejscowości G., gmina Z., oznaczonej jako działki nr (...) o łącznym obszarze 2,8825 ha. W dziale II tej księgi jako właściciele równie wpisani są R. i H. małżonkowie M. na prawach wspólności ustawowej. Ustalono także pozostałych wpisów w obydwu księgach.

Nakazem zapłaty z dnia 20 września 2011 roku, wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie w postępowaniu nakazowym, w sprawie X GNc 783/11 nakazano pozwanemu R. M., aby zapłacił G. M. 97.398,80 euro z ustawowymi odsetkami od dnia 21 czerwca 2011 roku.

Sąd Rejonowy wskazał, że w myśl przepisu art. 743 1 § 1 kpc postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, a więc także zatem nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym, stanowi stawę do podjęcia czynności związanych z wykonaniem zabezpieczenia na mieniu wchodzącym w skład majątku wspólnego. Wpis hipoteki przymusowej jest równoznaczny z zajęciem ruchomości, który jest zgoła inną czynnością. Wpis hipoteki nie zwalnia wierzyciela z konieczności wszczęcia postępowania egzekucyjnego. ani powoduje zastosowania rygorów przewidzianych choćby w art.930§3 kpc. Nadto Sąd Rejonowy wskazał, że wniosek w wadliwy sposób wskazuje kwotę hipoteki, gdyż w nakazie zapłaty wskazano kwotę w walucie euro, zaś wniosek o wpis wymienia kwotę w złotych polskich.

Powyższe orzeczenie zaskarżył wnioskodawca wnosząc o zmianę zaskarżonego postanowienia i uwzględnienie wniosku.

Skarżący zarzucił Sądowi Rejonowemu naruszenie przepisu art. 110 1 ukwh skutkujące przyjęciem, że suma hipoteki została wskazana w sposób sprzeczny z tym przepisem oraz naruszenie przepisu art. 626 9 kpc przez jego błędną wykładnię i oddalenie wniosku.

Zdaniem skarżącego wadliwe podanie kwoty hipoteki jest brakiem formalnym, do uzupełnienia którego Sąd Rejonowy powinien wezwać wnioskodawcę. Skarżący powołał się przy tym na treść przepisów art. 110 1 ukwh oraz art. 626 9 kpc.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

apelacja nie jest zasadna.

Ustalenia Sądu Rejonowego, stanowiące podstawę orzekania nie były przedmiotem zarzutów. Sąd Okręgowy przyjmuje te ustalenia za własne.

Dla wydania orzeczenia w sprawie wystarczające jest wskazanie, że załączony do wniosku nakaz zapłaty nie może być podstawą żądanego wpisu. Orzeczenie to zawiera wzmiankę, że zostało wydane jako tytuł zabezpieczenia (k. 104 akt księgi wieczystej). W sprawie brak podstaw, by przyjmować, że na podstawie tego orzeczenia zostało wszczęte postępowanie zabezpieczające. W takim bowiem przypadku nakaz zapłaty znajdowałby się w aktach prowadzonych przez organ egzekucyjny, zaś do akt sprawy wpłynąłby jedynie wniosek o dokonanie wpisu wraz z zawiadomieniem dłużnika o wszczęciu egzekucji w celu wykonania tytułu zabezpieczenia. Hipotetyczny wpis, dokonany zostałby na podstawie takiego wniosku, w trybie określonym przez przepisy art. 924 § 1 kpc oraz art. 923 1 kpc, bez względu na to, że nieruchomość należy do wspólności ustawowej małżeńskiej R. M. oraz H. M.. Wpis ten wywoływałby skutek zajęcia nieruchomości, w myśl drugiego z powołanych przepisów. Nie jest natomiast możliwy wpis hipoteki przymusowej, a więc wpis odmienny od tego, o którym mowa w przepisie art. 924 § 1 kpc, jeżeli nieruchomość pozostaje we wspólności ustawowej małżeńskiej, zaś do wniosku załączono tytuł zabezpieczenia dotyczący jedynie jednego z małżonków. Co prawda tytuł ten, stosownie do przepisu art. 492 § 1 kpc z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia bez nadawania mu klauzuli wykonalności, jednak wyłącznie przeciwko osobom w nim wymienionym. W złożonym do akt sprawy niniejszej nakazie zapłaty nie jest wymieniona jako pozwana (dłużniczka) H. M..

Wobec powyższego odnoszenie się do kwestii prawidłowości oznaczenia we wniosku kwoty hipoteki jest bezprzedmiotowe, zaś apelacja podlega oddaleniu na podstawie przepisu art. 385 kpc stosowanego w obecnym postępowaniu za pośrednictwem art. 13 § 2 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.