Środa 24 lipca 2019 Wydanie nr 4167
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-05-05
Data orzeczenia:
5 maja 2014
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
5 maja 2014
Sygnatura:
III Ca 39/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Hasła tematyczne:
Postępowanie Wieczystoksięgowe (Przepisy Ogólne)
Podstawa prawna:
art. 626 8 § 2 k.p.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie
(Dz. U. z 1991 r. Nr 22, poz. 91)

Sygn. akt III Ca 39/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 23 lipca 2013 r. , w sprawie Dz.Kw. (...)- (...) Sąd Rejonowy w Zgierzu oddalił wnioski A. W. R. B. o sprostowanie w dziale I księgi wieczystej (...) powierzchni lokalu mieszkalnego na 40 m 2 , sprostowanie udziału w nieruchomości wspólnej do (...), ujawnienie pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 4,50 2 oraz o wpisanie w dziale II wnioskodawców jako współwłaścicieli lokalu mieszkalnego w częściach równych , o dokonanie w księdze wieczystej (...) sprostowania w dziale II udziału w nieruchomości wspólnej związanego z lokalem nr (...) przez wpisanie w miejsce udziału (...) udziału (...) .

Wnioskodawcy jako podstawę swych żądań wskazali protokół z dnia 19 marca 2009 r. Rep. A Nr 1803/2009 sporządzony przez notariusza J. K. , postanowienie Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 4 lutego 2009 r. , w sprawie I Ns 1444/08 oraz umowę sprzedaży z dnia 4 stycznia 2013 r. Rep A Nr 33/2013 zawartą przed notariusz J. C. z Kancelarii Notarialnej w K. .

Ustalenia faktyczne Sądu Rejonowego , Sąd Okręgowy przyjmuje za własne .

Apelację od tego postanowienia złożyli wnioskodawcy . Zarzucili Sądowi Rejonowemu naruszenie prawa materialnego polegające na błędnej ocenie i niewłaściwym zastosowaniu art. 626 9 k.p.c. , a to poprzez uznanie , iż przedłożone do aktu notarialnego – umowy sprzedaży z dnia 4 stycznia 2013 r. dokumenty nie stanowią podstawy do dokonania wpisu prawa własności przez wnioskodawców , w sytuacji przedłożenia wszystkich wymaganych prawem dokumentów potwierdzających stan prawny nieruchomości położonej w Z. , a stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr (...) przy ul. (...) , o powierzchni 40 m 2 , w tym protokołu prostującego oczywistą omyłkę pisarską z dnia 19 marca 2009 r. – jako dokumentu urzędowego i błędne uznanie , że dokument ten nie prostuje niedokładności i innych omyłek pisarskich lecz zmienia oświadczenie woli stron ; naruszenie przepisów postępowania – art. 328 § 2 k.p.c. w zw z art. 13 § 2 k.p.c. poprzez niewskazanie w uzasadnieniu postanowienia z jakiego powodu w istocie oddalono wniosek o wpis prawa własności wnioskodawców w sytuacji gdy Sąd Rejonowy uprzednio przy wykonaniu wniosku z aktu notarialnego z dnia 27 marca 2007 r. sprostowanego protokołem z dnia 19 marca 2009 r. uznał ten protokół za prawidłowy i wystarczający dokument i wezwał właścicieli lokalu do złożenia oświadczeń woli dotyczących sprostowania działu I-0 księgi wieczystej Kw Nr (...) ( co miało stanowić uzupełnienie braków wniosku ) , a tym samym stanowiłoby podstawę wpisu do księgi wieczystej , podczas gdy w analogicznej sytuacji powyższy protokół prostujący oraz oświadczenie woli strony sprzedającej dotyczące sprostowania działu I-o powyższej księgi , a zamieszczone w akcie notarialnym Rep A Nr 33/2013 nie zostało uwzględnione , a mogą stanowić podstawę wpisu . W konkluzji wnieśli o zmianę zaskarżonego postanowienia i dokonanie wnioskowanych wpisów .

Sąd Okręgowy zważył,

co następuje:

Apelacja jest bezzasadna . Jak stanowi przepis art. 626 8 § 2 k.p.c. rozpoznając wniosek o wpis, Sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej.

Księga wieczysta (...) urządzona została dla stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności lokalu mieszkalnego położonego w Z. , przy ul. (...) , lok 25 o powierzchni 35 m 2 , składającego się z dwóch pokoi , kuchni , łazienki i przedpokoju . Udział w nieruchomości wspólnej , przypisany do tego lokalu , a wskazany we wspomnianej księdze wieczystej oraz księdze (...) wynosi (...) części . Umową zawartą w dniu 4 stycznia 2013 r. właściciel lokalu sprzedał wnioskodawcom lokal mieszkalny nr (...) , położony w Z., przy ul. (...) o powierzchni użytkowej 40 m 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym (...) części oraz przynależnym do lokalu mieszkalnego lokalem piwnicznym . Jak z tego wynika , istnieje niespójność pomiędzy wpisem w księdze wieczystej a treścią umowy sprzedaży . To ona uniemożliwia dokonanie wpisu własności na rzecz wnioskodawców , co Sąd I instancji , wbrew zarzutom apelacji jednoznacznie w uzasadnieniu skarżonego postanowienia wyłożył , nie naruszając przeto przepisu art. 328 § 2 w zw z art. 13 § 2 k.p.c.

Nie doszło też w sprawie do naruszenia przepisu art. 626 9 k.p.c. Przepis ten stanowi , że Sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli brak jest podstaw albo istnieją przeszkody do jego dokonania. W tej sprawie przeszkoda taka istnieje . Przede wszystkim nie można uznać za prawidłowe wywodów skarżących dotyczących charakteru prawnego protokołu z dnia 19 marca 2009 r. zawierającego dokonane przez notariusza sprostowanie aktu notarialnego z dnia 27 marca 2007 r. Zgodnie z przepisem art. 80 § 4 (zdanie pierwsze ) ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 164) notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Zmiana w akcie notarialnym wysokości nabywanego udziału w nieruchomości wspólnej , powierzchni nabywanego lokalu i praw z nim związanych w żadnej mierze nie może być uznana za przynależącą do kategorii oczywistych omyłek . Sprostowanie aktu notarialnego w trybie podanego wyżej przepisu jest bezskuteczne . Zarzut , że Sąd Rejonowy przystępując do rozpoznawania wniosku o wpis sprostowania , wezwał właścicieli do uzupełnienia braków wniosku pozostaje w sprzeczności z aktualnie wyrażonym stanowiskiem co do oceny skuteczności sprostowania jest bezzasadny , albowiem z faktu wezwania wnioskodawcy do dokonania określonej czynności nie można wywodzić wniosku , że wniosek odniósłby swój zamierzony cel .

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 w zw z art. 13 § 2 k.p.c. oddalił apelację .

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.