Sobota 21 lipca 2018 Wydanie nr 3799
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu z 2016-03-18
Data orzeczenia:
18 marca 2016
Data publikacji:
10 kwietnia 2017
Sygnatura:
I C 1116/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
SSR Grażyna Poręba
Protokolant:
st. sekr. sąd. Katarzyna Chochla
Hasła tematyczne:
Pozbawienie Wykonalności
Podstawa prawna:
art. 840 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt I C 1116/15

Dnia 18 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Grażyna Poręba

Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Chochla

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2016 r. w Nowym Sączu

sprawy z powództwa A. C. (1)

przeciwko M. C.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy - postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 2 lipca 2014 roku sygn. akt I Ns 1367/12 zaopatrzone w klauzulę wykonalności w dniu 30 marca 2015 roku w zakresie punku III, w części tj. w kwocie 11.744,22 (jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery 22/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 13 marca 2015 roku,

II.  zasądza od pozwanego M. C. na rzecz powódki A. C. (1) kwotę 2.988 (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2.400 (dwa tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 1116/15

Z/

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

2016-03-18 SSR:

Sygn. akt I C 1116/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 18 marca 2016 roku

Powódka A. C. (1), w pozwie z dnia 26 października 2015 r., skierowanym przeciwko M. C., domagała się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego – postanowienia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 2 lipca 2014 r., sygn. akt I Ns 1367/12, zaopatrzonego w dniu 30 marca 2015 r. w klauzulę wykonalności w zakresie punktu III, w części, tj. w kwocie 11.744,22 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 13 marca 2015 r. oraz zasądzenia zwrotu kosztów procesu na jej rzecz (k. 1-6).

W uzasadnieniu podała, że postanowieniem z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie o podział majątku wspólnego stron, Sąd zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 50.613,95 zł, tytułem spłaty. Komornik Sądowy A. C. (1), postanowieniem z dnia 30 września 2014 r. dokonała zajęcia wierzytelności A. C. (1) w kwocie 11.744,22 zł, w związku z czym A. C. (1) wpłaciła tą kwotę na konto organu egzekucyjnego w dniu 16 października 2014 r. Powódka wskazała, że pozwany miał wiedzę o zajęciu powyższej wierzytelności, gdyż postanowienie Komornika zostało mu doręczone. Wobec zajęcia powyższej wierzytelności, powódce do spłaty pozwanego z tytułu podziału majątku wspólnego, pozostała kwota 38.869,73 zł, którą powódka wpłaciła na konto pozwanego. Pozwany pomimo tego, iż miał świadomość, że powódka w całości uregulowała spłatę na jego rzecz, wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko powódce co do kwoty 11.744,22 zł u Komornika Sądowego M. S..

W piśmie z dnia 10 listopada 2015 r. powódka wniosła o zabezpieczenie powództwa, poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w N. M. S. z wniosku M. C. przeciwko A. C. (1) w sprawie o sygn. akt KM 295/15 do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (k. 8 – 10).

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2015 r., Sąd zabezpieczył roszczenie powódki w ten sposób, iż na czas trwania postępowania aż do czasu jego prawomocnego zakończenia, zawiesił postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w N. M. S. w sprawie o sygn. KM 295/15 (k. 12 – 13).

Pozwany M. C., w piśmie z dnia 28 grudnia 2015 r., stanowiącym odpowiedź na pozew, wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu, według norm przepisanych (k. 18 – 20).

W uzasadnieniu wskazał, że Komornik Sądowy A. C. (2) prowadzi pod sygn. KM 18/12 z wniosku małoletniego P. C., reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego - A. C. (1), postępowanie egzekucyjne, na podstawie tytułu wykonawczego – wyroku Sądu Okręgowego w N. z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie o rozwód, w którym Sąd zasądził od pozwanego na rzecz małoletniego syna stron alimenty w kwocie po 400,00 zł miesięcznie, płatne do rąk A. C. (1). Pełnomocnik powódki w dniu 25 września 2014 r. wystąpił do Komornika A. C. (2) o zajęcie wierzytelności, poprzez zajęcie środków finansowych, które A. C. (1) zobowiązana była zapłacić na rzecz M. C. na mocy postanowienia w sprawie o podział majątku wspólnego. Zajęcie to zostało dokonane w dniu 30 września 2014 r. Na konto organu egzekucyjnego w dniu 16 października 2014 r. została wpłacona kwota 11.744,22 zł, z czego na rzecz wierzyciela – małoletniego – po potrąceniu kosztów egzekucyjnych została przekazana kwota 10.203,01 zł. Pozwany wskazał, że sporna kwota 11.744,22 zł dotyczy podziału majątku pomiędzy A. C. (1), a M. C., natomiast wierzycielem w kwestii alimentów na rzecz małoletniego mógłby był małoletni P. C., jeżeli istniałyby jakiekolwiek zaległości alimentacyjne. Pozwany wyraża chęć dobrowolnej wpłaty należności alimentacyjnych na ręce powódki, których nie chce ona przyjmować. Pozwany podkreślił, że z zarzutu potrącenia ewentualnych wierzytelności strony mogą skorzystać jedynie kiedy zachodzi tożsamość stron oraz po złożeniu oświadczenia o potrąceniu (czego powódka skutecznie nie uczyniła). Ponadto, w dniu kiedy powódka wpłaciła kwotę 11.744,22 zł na konto Komornika A. C. (2), kwota ta nie była jeszcze wymagalna, a dokonana zapłata była przedwczesna. W związku z powyższym, A. C. (1) nie mogła dokonywać potrąceń tej wierzytelności w miesiącu wrześniu, październiku i listopadzie 2014 r., bowiem w znaczeniu kodeksowym wymagalności długu, M. C. w tamtym okresie nie był wierzycielem A. C. (1). Z ostrożności procesowej wskazał, że wierzytelności alimentacyjne nie mogą być umorzone przez potracenie (art. 505 k.c.), nie mogą być przedmiotem egzekucji (art. 831 § 1 pkt 3 k.p.c.) i zastawu (art. 327 k.c.).

Powódka w piśmie z dnia 21 stycznia 2016 r., stanowiącym odpowiedź na stanowisko pozwanego oświadczyła, że podtrzymuje żądanie pozwu w całości, bowiem zostało ono oparte na przesłance spełnienia świadczenia względem pozwanego, a nie na przesłance potrącenia wzajemnych wierzytelności stron, jak wywodzi pełnomocnik pozwanego (k. 38 – 39).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Okręgowego w N.z dnia 19 maja 2011r., wydanym w sprawie o sygn. akt I C 973/09, Sąd Okręgowy w N. orzekł rozwód małżeństwa A. C. (1) i M. C.. W punkcie III wyroku, Sąd zasądził od pozwanego tytułem alimentów na rzecz małoletniego P. C. kwoty po 400,00 zł miesięcznie, płatne z góry, do dziesiątego dnia każdego miesiąca, do rąk matki dziecka – A. C. (1).

Postanowieniem z dnia 2 lipca 2014 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 1367/12, Sąd Rejonowy w Nowym Sączu dokonał podziału majątku wspólnego A. C. (1) i M. C.. W pkt III sentencji postanowienia, Sąd zasądził od A. C. (1) na rzecz M. C. spłatę w kwocie 50.613,95 zł, płatną w terminie sześciu miesięcy od daty prawomocności postanowienia z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w zapłacie.

Dowód : postanowienie z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 1367/12 – k. 164 akt I Ns 1367/12, wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie o sygn. akt I C 973/09 – k. 3 akt Kmp 18/12.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w N. A. C. (2) w sprawie o sygn. akt Kmp 18/12, prowadzi egzekucję należności alimentacyjnych, wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w N., sygn. I C 973/09. W dniu 25 września 2014 r. A. C. (1), działająca jako przedstawiciel ustawowy małoletniego wierzyciela P. C., wniosła o dokonanie zajęcia wierzytelności dłużnika M. C. tj. środków finansowych, które A. C. (1) zobowiązana jest zapłacić na rzecz M. C., na mocy postanowienia w sprawie o podział majątku wspólnego stron, sygn. I Ns 1367/12, tytułem egzekucji alimentów. W dniu 30 września 2014 r. Komornik Sądowy A. C. (2) dokonała zajęcia wierzytelności – środków finansowych, tytułem spłaty na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w N.w sprawie o podział majątku wspólnego (Ns 1367/12).

W dniu 16 października 2014 r. A. C. (1) dokonała wpłaty kwoty 11.744,22 zł na konto organu egzekucyjnego, z czego na rzecz wierzyciela (małoletniego P. C.), po potrąceniu kosztów egzekucyjnych została przekazana w dniu 20 października 2014 r. kwota 10.203,01 zł.

Dowód : wniosek o zajęcie wierzytelności z dnia 25 września 2014 r. – k. 161 – 162 akt Kmp 18/12, zajęcie wierzytelności dokonane przez Komornika w dniu 30 września 2014 r. – k. 169, zaświadczenie Komornik A. C. (2) z dnia 28 października 2014 r. – k. 40 akt Km 295/15

W dniu 31 października 2014 r. A. C. (1) złożyła do Sądu Rejonowego w N. wniosek o wyrażenie zgody na wpłatę kwoty 38.869,73 zł do depozytu sądowego, celem zabezpieczenia należności alimentacyjnych. Postanowieniem z dnia 2 lutego 2015 r., Sąd w punkcie zabezpieczył przyszłe świadczenia alimentacyjne na rzecz małoletniego P. C. wynikające z wyroku Sądu Okręgowego, sygn. I C 973/09, należne od uczestnika M. C., poprzez zezwolenie na wpłatę przez wnioskodawczynię A. C. (1) kwoty 4.800,00 zł do depozytu sądowego wynikającej z wierzytelności A. C. (1) wobec M. C. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie o sygn. I Ns 1367/12, w pozostałej zaś części wniosek oddalił. Postanowieniem z dnia 12 marca 2015 r., Sąd Okręgowy w N., na skutek zażalenia stron, zmienił punkt I zaskarżonego postanowienia w ten sposób, że oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia oraz oddalił zażalenie A. C. (1).

Dowód: wniosek o złożenie do depozytu – k. 3 – 5 akt III Co 1/15, postanowienie Sądu Rejonowego w N., Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich z dnia 2 lutego 2015 r. – k. 57 akt III Co 1/15, postanowienie Sądu Okręgowego w N. z dnia 12 marca 2015 r. – k. 86 akt III Co 1/15

W dniu 30 marca 2015 r. Sąd nadał klauzulę wykonalności co do punktu III postanowienia Sądu Rejonowego w N. z dnia 2 lipca 2014 r. – na wniosek M. C., który w dniu 8 kwietnia 2015 r. złożył wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w N. M. S. na podstawie w/w tytułu wykonawczego. Pismem z dnia 14 kwietnia 2015 r. M. C. ograniczył roszczenie egzekucyjne do kwoty 16.544,22 zł z odsetkami liczonymi od kwoty 50.613,95 zł od dnia 12 marca 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r., z uwagi na dobrowolną wpłatę kwoty 34.069,73 zł. Następnie, pismem z dnia 20 kwietnia 2015 r. M. C. ograniczył żądanie wniosku do kwoty 11.744,22 zł (z uwagi na wpłatę dokonaną przez A. C. (1) – w kwocie 4.800,00 zł) z odsetkami ustawowymi od dnia 11 kwietnia 2015 r. Wskazał również, że odsetki ustawowe od kwoty 50.613,95 zł mają być liczone od dnia 13 marca 2015 r. do dnia zapłaty.

Dowód : postanowienie z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 1367/12 – k. 164 akt I Ns 1367/12, wniosek egzekucyjny z dnia 8 kwietnia 2015 r. – k. 1 akt Km 295/15, pismo stanowiące ograniczenie żądania wniosku egzekucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. – k. 7 akt Km 295/15, pismo modyfikujące wniosek egzekucyjny z dnia 20 kwietnia 2015 r. – k. 9 akt Km 295/15.

Powyższe Sąd ustalił na podstawie dowodów powołanych w opisie stanu faktycznego, a to: materiału dowodowego zebranego w aktach niniejszej sprawy, aktach sprawy o sygn. III Co 1/15, aktach komorniczych Kmp 18/12 i Km 395/15.

Dowody z dokumentów Sąd uznał za wiarygodne z uwagi na okoliczność, iż stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone (art. 244 k.p.c.) oraz tego, że osoby, które je podpisały złożyły zawarte w nich oświadczenia (art. 245 k.p.c.). Korzystają one z domniemania autentyczności i prawdziwości – treść lub forma nie były kwestionowane przez strony, również Sąd po zapoznaniu się z nimi nie powziął co do nich wątpliwości, ponadto nie były one kwestionowane przez żadną ze stron.

Okoliczność uiszczenia przez powódkę kwoty 11.744,22 zł nie była kwestią sporną między stronami. Pozwany podniósł jedynie, że w dniu 16 października 2014 r., kiedy to powódka dokonała wpłaty tej kwoty na konto komornika, zgodnie z zajęciem wierzytelności w sprawie o sygn. Kmp 18/12, wierzytelność ta nie była jeszcze wymagalna, w związku z czym dokonana zapłata była przedwczesna.

Sąd oddalił wniosek dowodowy o przesłuchanie świadka A. C. (2), z uwagi na jego bezprzedmiotowość, gdyż okoliczności na które miałby zostać przesłuchany świadek, znajdują swoje potwierdzenie w aktach egzekucyjnych.

Sąd oddalił również wnioski o przesłuchanie powódki i pozwanego w charakterze stron, jako bezprzedmiotowe, gdyż okoliczności na które mieliby oni przesłuchiwani zostały w sprawie wyjaśnione w sposób nie budzący wątpliwości.

Sąd zważył co następuje :

Zgodnie z art. 840 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli :

1)  przeczy zdarzeniom na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu, albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście

2)  po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło, albo nie może być egzekwowane, gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

W niniejszej sprawie powódka domagała się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, jakim jest postanowienie Sądu Rejonowego w N. z dnia 2 lipca 2014 r. wydane w sprawie o sygn. akt I Ns 1367/12 zaopatrzone w klauzulę wykonalności w dniu 30 marca 2015 r. w zakresie punktu III w części, tj. w kwocie 11.744,22 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 13 marca 2015 r. Okoliczności jakie powoływała wskazywały, iż żądanie swoje opiera na fakcie spełnienia świadczenia, jakie miało miejsce w dniu 16 października 2014 r. (w kwocie 11.744,22 zł).

Bezspornym było, że powódka dokonała wpłaty do sprawy o sygn. Kmp 18/12 w kwocie 11.744,22 zł na rachunek organu egzekucyjnego z tytułu wierzytelności przysługującej M. C. od A. C. (1), na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w N.w sprawie o sygn. I Ns 1367/12, która to wierzytelność została przez Komornika zajęta w dniu 30 września 2014 r. Bezspornym było również, że powódka uiściła na rzecz pozwanego kwotę 38.869,73 złotych – co do której wniosek egzekucyjny został przez pozwanego cofnięty w pismach z dnia 14 i 20 kwietnia 2015 r.

Kwestią sporną było ustalenie czy wpłata w kwocie 11.744,22 zł, doprowadziła do częściowego wygaśnięcia zobowiązania, czy też nie.

W ocenie sądu dokonana przez powódkę wpłata doprowadziła do wygaśnięcia zobowiązania, albowiem świadczenie zostało spełnione - wpłata dokonana została przez powódkę na konto Komornik A. C. (2) w wyniku zajęcia przez nią wierzytelności przysługującej dłużnikowi od A. C. (1) na mocy postanowienia z dnia 2 lipca 2014 r. Należy w tym miejscu podkreślić, że spełnieniem świadczenia jest także zapłata należności na rzecz wierzyciela w trakcie toczącego się przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego i na skutek dokonanego przez organ egzekucyjny zajęcia wierzytelności.

Sąd nie podziela argumentacji przytoczonej przez pełnomocnika pozwanego, że skutek w postaci wygaśnięcia zobowiązania nie został osiągnięty z uwagi na to, że powódka wpłaciła kwotę 11.744,22 zł. wobec jej zajęcia na konto komornika w momencie kiedy kwota ta nie była jeszcze wymagalna, w związku z czym dokonana zapłata była przedwczesna. Powódka nie miała obowiązku dokonywać zapłaty dopiero po upływie pół roku po uprawomocnieniu się postanowienia, gdyż mogła to zrobić wcześniej. Istotne jest również, że powódka dokonała zapłaty kwoty 11.744,22 zł, z uwagi na zajęcie wierzytelności przez Komornika Sądowego A. C. (2) w sprawie Kmp 18/12, która to czynność Komornika nie została skutecznie przez M. C. zaskarżona.

W związku z powyższym, twierdzenie, że nie doszło do spełnienia świadczenia w sytuacji gdy środki pieniężne zostały przez powódkę wpłacone z uwagi na zajęcie wierzytelności dokonane przez Komornika Sądowego z tytułu należności alimentacyjnych pozwanego, stoi w sprzeczności z rozumieniem pojęcia wygaśnięcia zobowiązania na skutek jego spełnienia, którym jest także świadczenie do rąk organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia wierzytelności.

Mając to na uwadze, Sąd powództwo uwzględnił, o czym orzeczono jak w pkt I sentencji wyroku.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c., mając na uwadze wynik procesu. Na koszty te złożyła się uiszczona przez powódkę opłata od pozwu w kwocie 588,00 zł oraz koszt wynagrodzenia pełnomocnika powódki w kwocie 2.400,00 zł.

Sędzia

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

N., dnia (...)

Sędzia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.