Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-03-29
Data orzeczenia:
29 marca 2016
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
19 kwietnia 2016
Sygnatura:
VIII U 2052/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
A. Domańska-Jakubowska
Hasła tematyczne:
Składki Na Ubezpieczenie Społeczne
Podstawa prawna:
art. 1.8 ustawy z dnia 9.11.2012r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działaln
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia 12 czerwca 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził ,że według stanu na dzień 18 grudnia 2014 roku umorzeniu podlegają należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za okres 12/2004 do 12/2005 w łącznej kwocie 11 308,83 zł , ubezpieczenie zdrowotne – nie dotyczy, Fundusz Pracy za okres 12/2004 do 12/2005 w łącznej kwocie 814,07 zł . W uzasadnieniu wskazano ,iż wnioskodawca w dniu 18 grudnia 2014 roku złożył wniosek o umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2012 roku. W związku z powyższym organ rentowy wydał przedmiotową decyzję i wskazane w niej należności umorzył. / decyzja w aktach ZUS/.

W dniu 20 lipca 2015 roku wnioskodawca odwołał się od powyższej decyzji i wskazał ,iż jego wniosek o umorzenie należności obejmował okres znacznie dłuższy tj. od 1 stycznia 1999 roku a organ rentowy nie zawarł w zaskarżonej decyzji rozstrzygnięcia za okres do listopada 2014 roku / odwołanie k- 2-3/.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego odrzucenie albo o oddalenie. W uzasadnieniu podniesiono ,iż odwołanie wnioskodawca wniósł po upływie miesięcznego terminu na jego złożenie. Organ podniósł ,iż decyzję doręczono w dniu 17 czerwca 2015 roku a odwołanie wpłynęło do ZUS w dniu 20 lipca 2015 roku. Merytorycznie organ rentowy podniósł ,iż odwołanie nie jest zasadne. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2012 roku o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (Dz. U z 2012 r poz. 1551) umorzeniu podlegają nieopłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i wypadkowe za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku za osoby obowiązkowo podlegające ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Umorzenie należności na ubezpieczenie społeczne powoduje umorzenie należności na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za ten sam okres. Prawomocną decyzją z dnia 2 stycznia 2015 roku w oparciu o przepisy ustawy umorzono postępowanie za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2005 roku. W dniu 24 grudnia 2015 roku wnioskodawca złożył kolejny wniosek o umorzenie całości zadłużenia za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. Decyzją prawomocną z dnia 26 stycznia 2015 roku organ rentowy umorzył postępowanie w zakresie umorzenia należności składkowych za okres 1999 do 2009 roku. W dniu 18 grudnia 2014 roku wnioskodawca złożył ponownie wniosek o umorzenie należności składkowych za okres objęty ustawą tj. od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku, bowiem została wydana decyzja o obowiązku zwrotu nienależnych zasiłków chorobowych. W ocenie organu rentowego wnioskodawca nie posiada zaległości składkowych za okres do listopada 2004 roku. Wobec czego została wydana zaskarżona decyzja. / odpowiedź na odwołanie k- 4-5/.

Podczas rozprawy w dniu 15 marca 2016 roku pełnomocnik organu rentowego wniósł o oddalenie odwołania. Przyznał ,iż odwołanie zostało nadane na poczcie w ustawowym terminie. Pełnomocnik podtrzymał ,iż wnioskodawca nie posiada zaległości za okres do listopada 2004 roku ( oświadczenie pełnomocnika ZUS CD 00:01: 35).

Podczas rozprawy w dniu 15 marca 2016 roku wnioskodawca cofnął odwołanie za zgodą pełnomocnika ZUS ( oświadczenie wnioskodawcy CD 00:05:25 i pełnomocnika ZUS CD 00:06:24)

Sąd zważył co następuje :

Zgodnie z treścią art. 203 § 1 k.p.c. pozew (odwołanie) może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku. Sąd może jednak uznać cofnięcie pozwu (odwołania) za niedopuszczalne, gdy okoliczności sprawy wskazują, że czynność ta jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, bądź gdy narusza słuszny interes pracownika (ubezpieczonego) (art. 203 § 4 w zw. z art. 469 k.p.c.). W razie skutecznego cofnięcia pozwu (odwołania) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 355 § 1 k.p.c.).

Po rozważeniu wszelkich okoliczności sprawy, Sąd uznał cofnięcie odwołania za skuteczne i dopuszczalne. Okoliczności sprawy wskazują ,iż cofnięcie odwołania w żaden sposób nie narusza słusznego interesu ubezpieczonego, jest zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego oraz nie zmierza do obejścia prawa.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. umorzył postępowanie w sprawie.

ZARZĄDZENIE

Postanowienie wraz z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawcy.

29.03.2015r

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.