Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Sokółce z 2014-02-19
Data orzeczenia:
19 lutego 2014
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Sygnatura:
I C 492/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Sokółce
Wydział:
I Wydział Cywilny
Hasła tematyczne:
Umowa Ubezpieczenia
Podstawa prawna:
art. 805 § 1 k.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

UZASADNIENIE

W pozwie przeciwko pozwanemu W. S., skierowanym do elektronicznego postępowanie upominawczego, powód Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od pozwanego na jego rzecz kwoty 486,00 zł, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 3 listopada 2012 r. do dnia zapłaty.

Dodatkowo powód domagał się zasądzenia od pozwanego na jego rzecz kosztów procesu – z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego, ustalonych wedle norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda wskazał, iż powód zawarł z pozwanym umowę, której przedmiotem było ubezpieczenie pojazdu. Mocą tejże umowy powód zobowiązał się do objęcia pojazdu pozwanego ochroną ubezpieczeniową, zaś pozwany w zamian za to do zapłaty składek. Pomimo upływu ustalonego na dzień 2 listopada 2012 r. terminu płatności pozwany nie uiścił należnej składki. Wystosowane przez powoda wezwanie do zapłaty okazało się bezskuteczne. Do chwili wniesienia pozwu pozwany nie uregulował ciążącego na nim zobowiązania.

Postanowieniem wydanym w dniu 13 listopada 2013 r. referendarz sądowy orzekający w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego L.w L.– w sprawie sygnaturze akt VI Nc-e (...)– stwierdził brak podstaw do wydania w niniejszej sprawie nakazu zapłaty i przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w S.

Zarządzeniem Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Sokółce, wydanym w dniu 19 grudnia 2013 r., niniejsza sprawa została skierowana do postępowania uproszczonego.

W pozwie z dnia 9 stycznia 2014 r., wniesionym do Sądu Rejonowego w Sokółce już na urzędowym formularzu, reprezentujący powoda profesjonalny pełnomocnik powołał się na wypis z umowy o numerze (...) (k. 12-13) oraz wezwanie do zapłaty wystosowane do pozwanego W. S., opatrzone datą 19 kwietnia 2013 r. (k. 14).

Na rozprawie wyznaczonej na dzień 19 lutego 2014 r. od powoda nikt się nie stawił – pełnomocnik powoda został prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy.

Od strony pozwanej nikt się wówczas nie stawił – pomimo należytego zawiadomienia tej strony o terminie rozprawy; strona pozwana nie złożyła żadnych wyjaśnień, ani też nie żądała przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Powód Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. zgłosił do niniejszego procesu żądanie zasądzenia na jego rzecz od pozwanego W. S.kwoty 486,00 zł – wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 3 listopada 2012 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pisma procesowego inicjującego to postępowanie pełnomocnik powoda wskazał, iż dochodzona w tymże procesie od W. S. należność stanowi sumę nieuiszczonej przez pozwanego składki, należnej powodowi w związku z udzieloną ochroną ubezpieczeniową pojazdu stanowiącego własność pozwanego. Z zawartej w dniu 3 października 2012 r. umowy ubezpieczeniowej wynikało, że termin płatności składki upływa w dniu 2 listopada 2012 r.

Pismem z dnia 18 kwietnia 2013 r. powód wystosował do pozwanego W. S.ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

W ocenie Sądu wytoczone przez powoda powództwo podlegało oddaleniu.

Jak już ustalono na etapie elektronicznego postępowania upominawczego, ze wskazanego w pozwie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) (...), przyporządkowanego przez powodowy zakład ubezpieczeń pozwanemu W. S., wynika, że osoba o oznaczonych przez powoda danych osobowych nie istnieje.

Zgodnie z art. 208 1 k.p.c. sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Powyższa regulacja znajduje zastosowanie do postępowań cywilnych wszczętych od dnia 7 lipca 2013 r. [por. art. 2 ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 654)]. Ustalenie numeru PESEL, NIP lub KRS ma na celu bezpośrednią identyfikację osoby fizycznej lub prawnej, zaś pośrednio służy weryfikacji jej zdolności sądowej (i prawnej).

Zasadniczo obowiązek umieszczenia tychże danych spoczywa na stronie wnoszącej pismo sądowe (np. pozew lub wniosek), a ich brak stanowi brak formalne pisma inicjującego postępowanie sądowe. Założeniem ustawodawcy było jednak nałożenie na sąd w znaczeniu instytucjonalnym obowiązku ustalenia numeru PESEL, NIP lub KRS pozwanego (szerzej, każdego uczestnika postępowania cywilnego poza wnoszącym pismo, np. interwenienta ubocznego), zwalniając tym samym powoda z obowiązku podania w piśmie procesowym tych danych i pod rygorem zwrotu pisma w przypadku nieuzupełnienia jego braków w terminie tygodniowym (por. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.).

W wykonaniu zarządzenia sędziego referenta sekretariat I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Sokółce – w związku z wątpliwościami, jakie ujawniły się na etapie elektronicznego postępowania upominawczego, dotykającymi zdolności sądowej pozwanego – dokonał ustalenia w systemie PESEL-SAD Systemu Informatycznego Sądów osoby, która w ramach Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) ma przypisany numer (...). Z wygenerowanego przez tenże system zaświadczenia wynika, że numer PESEL (...) został przypisany W. S., synowi S. i L., urodzonemu w dniu (...) w S., zameldowanemu od dnia 25 lipca 1969 r. w B. pod numerem (...).

Z załączonych do akt sprawy dokumentów w postaci: wypisu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej w dniu 3 października 2012 r., i z ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty wynika natomiast, że powodowe Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. zawarło umowę ubezpieczenia (polisa o numerze (...)) z W. S.. Przeprowadzona przez sędziego referenta weryfikacja numeru PESEL pozwanego, oznaczonego przez powoda w pozwie, uprawnia do konkluzji, że W. S.– któremu w ramach Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) przypisano numer (...) – nie był stroną zawartej w dniu 3 października 2012 r. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, stwierdzonej wystawioną polisą o numerze (...).

Ponieważ powód, mimo wyraźnego oznaczenia w uzasadnieniu postanowienia wydanego przez w Sąd Rejonowy L.w L. VI Wydział Cywilny w dniu 13 listopada 203 r. przeszkody uniemożliwiającej wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, nie zweryfikował tożsamości osoby pozwanego, pozostawiając jego dane osobopoznawcze na etapie postępowania przez sądem według właściwości ogólnej (art. 505 ( 33 ) § 1 k.p.c.) w takim brzmieniu, jak w elektronicznym postępowaniu upominawczym, i nie dokonał sprostowania brzmienia nazwiska pozwanego, przeto Sąd zmuszony był powództwo oddalić – z uwagi na brak po stronie pozwanego W. S.przymiotu legitymacji biernej, na podstawie regulacji z art. 805 § 1 k.c._

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.