Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-06-04
Data orzeczenia:
4 czerwca 2014
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
26 listopada 2014
Sygnatura:
X GC 553/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
X Wydział Gospodarczy
Hasła tematyczne:
Wynagrodzenie (Przepisy Ogólne)
Podstawa prawna:
art 735 § 1 k.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt X GC 553/13

UZASADNIENIE

W pozwie w postępowaniu nakazowym z dnia 12 kwietnia 2013 roku powód (...) S.i (...) wniósł przeciwko pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w K.o zapłatę kwoty 365.011,64 zł wraz z ustawowymi od setkami liczonymi od kwoty 290.831,04 zł od dnia 13 listopada 2012 roku do dnia zapłaty, od kwoty 3.277,95 zł od dnia 13 listopada 2012 roku do dnia zapłaty, od kwoty 70.902,65 zł od dnia 15 grudnia 2012 roku do dnia zapłaty a także o obciążenie pozwanego kosztami postępowania.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że strony sporu były związane umową współpracy z dnia 21 stycznia 2009 roku, na podstawie której powód reprezentował pozwanego w postępowaniach sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych, prowadził doradztwo prawne oraz bieżącą obsługę prawną pozwanego. Następnie pozwany wypowiedział umowę współpracy z dnia 21 stycznia 2009 roku. W toku dalszych czynności adwokaci i radcy prawni współpracujący z powodem wypowiedzieli udzielone im pełnomocnictwo. W związku z wypowiedzeniem przez pozwanego umowy współpracy powód obciążył pozwanego fakturami VAT po korekcie na kwotę 290.831,04 zł, 3.277,95 zł, 70.902,65 złotych. Powód wskazał, że faktury wystawił zgodnie z § 4 pkt. 2 umowy z dnia 21 stycznia 2009 roku, § 4.2 umowy w zw. z § 5.2 oraz § 8 umowy. Zgodnie z umową pozwany zobowiązany był do zapłaty wynagrodzenia na rzecz powoda w kwocie przyznanej przez Sąd i komorników kosztów zastępstwa procesowego. Wynagrodzenie to miało być płatne w ciągu 7 dni od wyegzekwowania od dłużnika kosztów zastępstwa procesowego na rzecz klienta, a także w razie wypowiedzenia umowy.

(pozew k. 2 – 13)

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 15 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

(nakaz zapłaty k. 407)

Pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty wnosząc o oddalenie powództwa w części dotyczącej zasądzenia na rzecz powoda kwoty w łącznej wysokości 361.733,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz zasądzenia na rzecz powoda kosztów procesu. Zdaniem pozwanego powód konsekwentnie pominął treść § 9.2 umowy, zgodnie z którym sprawy sądowe zabezpieczające i egzekucyjne wniesione przed rozwiązaniem umowy powinny być nadal prowadzone przez powoda, za wynagrodzeniem płatnym na zasadach określonych w § 4 i n. umowy. Taki zapis oznaczał, że pomimo wypowiedzenia umowy przez pozwanego, powód powinien nadal zastępować pozwanego w sprawach sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych przekazanych mu do prowadzenia przed dniem rozwiązania umowy, a należne z tego tytułu wynagrodzenie (ustalone zgodnie z § 4.2) powinno być powodowi wypłacone w terminie 7 dni od wyegzekwowania od poszczególnych dłużników zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego. Zdaniem pozwanego Sąd powinien zbadać jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Zdaniem pozwanego istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy powinien mieć fakt, że treść umowy został skonstruowana w oparciu o wzorzec stosowany przez powoda. To powód zredagował i przygotował umowę do podpisu, a przy zawieraniu umowy strony negocjowały jedynie warunki finansowe. Pozwany podkreślił, że wszelkie wątpliwości interpretacyjne dotyczące tych postanowień umowy, które są kluczowe dla rozstrzygnięcia sprawy (tj. § 4.2, § 5.2, §n9.2 powinny być rozstrzygane na korzyść pozwanego. Pozwany podniósł, że powód początkowo podzielał interpretację i wykładnię postanowień umowy prezentowaną przez pozwanego i to nie tylko w okresie biegnącego już wypowiedzenia, ale również po jego upływie. Ponadto przedstawiciele powoda i pozwanego ustalili zasady dalszej współpracy, po upływie okresu wypowiedzenia umowy, zgodnie z którym powód miał nadal zastępować pozwanego w rozpoczętych już wcześniej sprawach. Wyraźną wolą pozwanego było, by pomimo wypowiedzenia umowy powód doprowadził do końca wszystkie przekazane mu wcześniej sporawy, co powód początkowo bez uwag zaakceptował. Później najwyraźniej zmienił zdanie wypowiadając w dniu 26 listopada 2012 roku wszystkie pełnomocnictwa procesowe w toczących się postępowaniach, prowadzonych dotąd w imieniu pozwanego, rozpoczynając proces sukcesywnego odsyłania do pozwanego dokumentów dotyczących tych spraw. Zatem to nie działania pozwanego lecz samego powoda (wypowiedzenie pełnomocnictw) uniemożliwiły temu ostatniemu doprowadzenie spraw sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych do etapu, który z godnie z § 5.2 uzasadniałby wypłatę dodatkowego wynagrodzenia w wysokości zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego. Zdaniem pozwanego to powód, a nie pozwany w nienależyty sposób wywiązała się ze swojego zobowiązania.

Niezależnie od podniesionych argumentów pozwany podniósł również, że treść § 4.2 umowy nie daje powodowi podstaw do domagania się zasądzenia kwot przyznanych mu kosztów zastępstwa procesowego powiększonych o podatek VAT, inaczej jak strony ustaliły to w przypadku wynagrodzenia wymienionego w § 4.1, § 4.3 lub § 6.2 umowy. W wymienionych paragrafach umowy strony wyraźnie i wprost postanowiły o powiększeniu przewidzianych tam do wypłaty kwot wynagrodzenia o podatek VAT, a skoro nie zrobiły tego w przypadku wynagrodzenia opisanego w § 4.2 umowy, to przyjąć należy, że nie przewidywały w takiej sytuacji doliczenia podatku VAT. Skoro w §4.2 umowy strony ustaliły, że powodowi przysługuje wynagrodzenie w kwotach przyznanych przez Sąd lub komorników kosztów zastępstwa procesowego, to kwoty te powinny już uwzględniać podatek VAT. Powodowi nie przysługuje zatem prawo do dodatkowego powiększenia kwot przyznanych przez organy sądowe i egzekucyjne o podatek VAT, tak ma to miejsce w przypadku kwestionowanych przez pozwanego faktur dołączonych do pozwu.

(dowód: sprzeciw k. 412 – 419)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 21 stycznia 2009 roku powód (...) S.i (...) poprzednia nazwa ((...) K.i Spółka Kancelaria Adwokacka Spółka Komandytowa z siedzibą w Ł.) zawarł z pozwanym (...) spółką z ograniczona odpowiedzialnościąz siedzibą w K.umowę współpracy. Przedmiotem umowy była reprezentacja pozwanego przez powoda w postępowaniach sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych, a także doradztwo prawne i bieżąca obsługa prawna pozwanego.

Z tytułu prowadzonych spraw oraz świadczonej obsługi prawnej pozwany zobowiązał się do zapłaty co miesiąc na rzecz powoda wynagrodzenia w kwocie 1.800 zł powiększonej o podatek VAT (§ 4pkt.1). Wynagrodzenie to miało być płatne do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie przedstawionej faktury VAT.

Z tytułu prowadzonych postępowań sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych pozwany zobowiązał się także do zapłaty na rzecz powoda wynagrodzenia w kwocie przyznanych przez Sąd i komornika kosztów zastępstwa procesowego (§ 4 pkt.2). Wynagrodzenie to miało być płatne w ciągu 7 dni od wyegzekwowania od dłużnika kosztów zastępstwa procesowego na rzecz klienta, a także w razie cofnięcia pełnomocnictwa przez pozwanego w sprawie, której dotyczy wynagrodzenie, wypowiedzenia niniejszej umowy, cofnięcia pozwu względnie wniosku o zabezpieczenie lub wszczęcie egzekucji oraz zaniechania przez klienta czynności niezbędnych do prowadzenia postępowania sądowego, zabezpieczającego lub egzekucyjnego lub dokonanie czynności uniemożliwiających ich prowadzenie. (§5 pkt. 2)

Koszty zastępstwa procesowego podlegały zaspokojeniu w pierwszej kolejności do wysokości minimalnej stawki przewidzianej przepisami prawa za daną sprawę gdy następowało ich wyegzekwowanie od dłużnika. W pozostałych przypadkach opisanych w ustępie powyżej podlegały one zaspokojeniu w pierwszej kolejności w wysokości pełnych kosztów przyznanych przez organy prowadzące postępowanie (§ 5 ust. 3).

Poza określonym wyżej wynagrodzeniem pozwany zobowiązał się do zapłaty wynagrodzenia za każdorazowe stawiennictwo pełnomocnika na terminie posiedzenia wyznaczonym przez Sąd. Wynagrodzenie to wynosiło 250 zł (powiększone o podatek VAT) za stawienie się w sądzie położonym w odległości do 250 km od Ł., 500 zł (powiększone o podatek VAT) za stawienie się w sądzie położonym w odległości powyżej 250 km od Ł., z tym jednak zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawach przed Sądem w Krakowie oraz lokalizacjach, gdzie kancelaria posiada współpracujących pełnomocników substytuujących będzie wynosiło 250 zł(powiększone o podatek VAT). Wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności o dużej wadze sprawy dla pozwanego, kwestia wyboru pełnomocników i kosztów stawiennictwa na rozprawie miała być uzgadniana indywidualnie. (§ 4 pkt. 3).

Z tytułu obsługi prawnej świadczonej w miesiącu w wymiarze przekraczającym określony limit pozwany zobowiązał się uiścić wynagrodzenie w wysokości 150 zł powiększone o podatek VAT za każdą kolejną godzinę pracy powoda.(§ 6 pkt. 2).

Pozwany zobowiązał się również do ponoszenia kosztów obsługi prawnej pozostałych spółek Grupy (...), które zawrą z pozwanym odrębne umowy.

Strony postanowiły, że umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za miesięcznym okresem wypowiedzenia. W razie rozwiązania umowy sprawy sądowe, zabezpieczające i egzekucyjne wniesione przed jej rozwiązaniem miały być nadal prowadzone przez powoda, a należne z tego tytułu wynagrodzenie podlegało zapłacie na zasadach określonych w § 4 i następnych niniejszej umowy (§ 9).

Umowę ze strony pozwanego podpisał prokurent J. W. (1).

(dowód: umowa k. 62 – 63)

Podpisujący umowę prokurent pozwanej spółki znał treść umowy i miał świadomość, że w przypadku wypowiedzenia umowy pozwana spółka, będzie musiała zapłacić powodowi zasądzone w tytułach egzekucyjnych koszty zastępstwa procesowego. Natomiast w trakcie obowiązywania umowy płatność tych kosztów miała być odroczona do momentu ich wyegzekwowania od dłużników. W taki sposób rozumiano treść umowy.

(dowód: zeznania świadka J. W. e protokół (...):35:41 min, 0040:09 min, B. K. e protokół z dnia 11 grudnia 2013 roku 00:22:04 min)

Warunki tej umowy były negocjowane przez strony. Tekst umowy został opracowany przez powoda. W trakcie negocjacji pozwany składał propozycje odnośnie zmian istotnych zapisów umowy, te propozycje zostały uwzględniane przez powoda w treści umowy.

(dowód: zeznania świadka J. K. e protokół z dnia 7 maja 2014 roku 00:07:26 min, 00:13:19 min, J. W. e protokół (...):38:59 min.)

Z treścią zawartej umowy przed jej podpisaniem ze strony pozwanej spółki poza prokurentem J. W. zapoznało się kilka osób.

(dowód: zeznania świadka J. W. e protokół (...):41:50 min, )

W czasie trwania współpracy między stronami opartej na wskazanej umowie, pozwany nigdy nie kwestionował treści zawartej umowy.

(dowód: zeznania strony powodowej B. S. e protokół z dnia 7.05.2014 roku 00:25:30 min)

Powód prowadził sprawy pozwanego. Z tego tytułu powód wystawiał pozwanemu faktury VAT obejmujące umówione wynagrodzenie. W tym także wynagrodzenie zasądzone w tytułach egzekucyjnych z tytułu kosztów zastępstwa procesowego ale już wyegzekwowane od dłużników. Wynagrodzenie to określano jako „wynagrodzenie od sukcesu”. Wystawiając faktury z tego tytułu strona powodowa powiększała wartość tego wynagrodzenia o stawkę podatku VAT, a pozwana spółka regulowała te należności w całości.

(dowód: zeznania świadka J. K. e protokół z dnia 7 maja 2014 roku 00:15:46 min., świadka A. N. – S. e protokół z dnia 11 grudnia 2013 roku 00:49:51 min, B. K. e protokół z dnia 11 grudnia 2013 roku 00:22:04 min, I. W. e protokół z dnia 11 grudnia 2013 roku 00:12:44 min)

W dniu 24 września 2012 roku pozwany wypowiedział powodowi umowę z dniem 24 września 2012 roku.

(dowód: pismo k. 64, zeznania świadka I. W. e protokół z dnia 11 grudnia 2013 roku 00:11:49 min, zeznania strony pozwanej P. S. 00:46:03 min)

Pismem z dnia 26 listopada 2012 roku współpracujący z powodem adwokaci i radcowie prawni wypowiedzieli udzielone im pełnomocnictwa procesowe w toczących się postępowaniach. Jednocześnie powód zobowiązał się poinformować sądy, organy egzekucyjne oraz organy administracji państwowej, przed którymi toczyły się prowadzone przez powoda sprawy o wypowiedzeniu pełnomocnictwa a mecenasi współpracujący z powodem zobowiązali się zgodnie z dyspozycją przepisu art. 94 § 2 k.p.c. do działania w powyższych sprawach jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że zostaną z tego obowiązku przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwolnieni.

Pracownicy powoda, wypowiadali udzielone im pełnomocnictwa, z uwagi na wypowiedzenie umowy o współpracy przez powoda. Powoływali się na brak podstaw do prowadzenia spraw pozwanej spółki.

(dowód: pismo k. 65, zeznania strony powodowej B. S. e protokół z dnia 7 maja 2014 00:26:38 min)

Powód zwrócił pozwanemu akta prowadzonych spraw jak również zaprzestał prowadzenia tych spraw.

(dowód zeznania świadka B. K. e protokół z dnia 11 grudnia 2013 roku 00:25:45 min)

W związku z wypowiedzeniem przez pozwanego umowy o współpracy powód obciążył pozwanego trzema fakturami VAT nr:

1) (...) z dnia 29 października 2012 roku, opiewającą na kwotę 297 883,86 złotych, z terminem płatności na dzień 12 listopada 2012 roku, skorygowaną przez fakturę korygującą nr (...) z dnia 11 kwietnia 2013 roku opiewającą na kwotę 290.831,04 złotych,

2) (...) z dnia 29 października 2012 roku, opiewającą na kwotę 3.277,95 złotych, z terminem płatności wyznaczonym na dzień 12 listopada 2012 roku,

3) (...) z dnia 30 listopada 2012 roku, opiewającą na kwotę 75.351,56 zł, z terminem płatności wyznaczonym na dzień 14 grudnia 2012 roku, skorygowaną przez Fakturę (...) nr (...) z dnia 11 kwietnia 2013 roku opiewającą na kwotę 70.902,65 zł.

(dowód: faktury VAT k. 33, faktury korygujące k. 35 k. 54 k.)

Podstawą wystawienia faktury opisanej w pkt.1 były następujące koszty przyznane stronie pozwanej – w sprawach prowadzonych przez adwokatów strony powodowej – określone w tytułach egzekucyjnych pochodzących od sądu czy komornika jak następują:

1)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko PPHU (...) w kwocie 300,00 złotych,

2)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) .H.U. (...) w kwocie 150,00 złotych,

3)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) S.C. W. C. (wcześniej J. O., J. L., M. S. (1), M. C. (1)) w kwocie 1 200,00 złotych,

4)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko RAT- INSTALACJE SANITARNE P. M. (1) w kwocie 1 200,00 złotych,

5)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko PHU (...) w kwocie 300 złotych,

6)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...).NET K. S. w kwocie 600.00 złotych,

7)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwu Budowlano – (...) Sp. z o.o. ( (...)) w kwocie 900,00 złotych,

8)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) .H.U. (...) w kwocie 900,00 złotych,

9)  koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko I. (...) P. M. (2) w kwocie 1 200,00 złotych,

10)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko H. G. F. w kwocie 300 złotych,

11)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) lnvestment Sp. z o o. w kwocie 600.00 złotych,

12)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko A. T. W. w kwocie 2 400.00 złotych,

13)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) s. c. T. F., M. S. (2) w kwocie 1 200 zł,

14)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...), A. TECHNIKA (...) w kwocie 600 zł,

15)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) P. B. w kwocie 45,00 złotych,

16)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Zakład Usług (...). J. (...) (poprzednio: Ł. 2 — M. J. (1), A. J. Sp. j.) w kwocie 150.00 złotych,

17)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) w kwocie 600,00 złotych,

18)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu zażaleniowym w sprawie przeciwko Agencja Usługowo Handlowa Ochrona A. S. i Wspólnicy sp.j. Z.P. C.. w Ł. w kwocie 150,00 złotych,

19)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o.o. w kwocie 600,00 złotych,

20)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko FIRMA (...) SA. w kwocie 900 złotych,

21)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) -S Sp. z o.o. w likwidacji (wcześniej (...) sp. z o.o.) w kwocie 600,00 złotych,

22)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...). z o o w kwocie 600 00 złotych,

23)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PRODUKCYJNA (...) w kwocie 600 zł,

24)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowo (...) w kwocie 900 złotych,

25)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) T. K. w kwocie 600,00 złotych,

26)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko INSTALATORSTWO M. W. (1) w kwocie 150,00 złotych,

27)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o.o. w kwocie 600 00 złotych,

28)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko A. R. N. w kwocie 2 400,00 złotych,

29)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko P.H.U. (...) w kwocie 45,00 złotych,

30)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o.o. w kwocie 300 złotych,

31)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o.o. w kwocie 150,00 złotych,

32)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o.o. w kwocie 600.00 złotych,

33)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko PPHU (...) w kwocie 300,00 złotych,

34)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) A. P. w kwocie 600,00 złotych,

35)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...). (...).PL (...) w kwocie 600,00 złotych,

36)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o .o w kwocie 45,00 złotych,

37)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) .H.U. (...) w kwocie 2 400,00 złotych,

38)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko FIRMA (...) w kwocie 45,00 złotych,

39)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) CENTRUM (...) w kwocie 150,00 złotych,

40)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Oferta (...). w kwocie 300,00 złotych,

41)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o.o. w kwoce 300 zł,

42)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko PRZEDSIĘBIORSTWO (...) w kwocie 2 400 zł,

43)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) Wyposażenie Ł. A. K. w kwocie 300,00 złotych,

44)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) L. S. w kwocie 150,00 złotych,

45)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) .H.U. (...) w kwocie 600,00 złotych,

46)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) w kwocie 600,00 złotych,

47)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) P. J.w kwocie 1 200,00 złotych,

48)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) SPÓŁKA Z O.O. w kwocie 600,00 złotych,

49)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. w kwocie 600,00 złotych,

50)  koszty zastępstwa prawego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) K. B. w kwocie 600,00 złotych,

51)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o. o. w kwocie 600,00 złotych,

52)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) PRODUKCYJNO – USŁUGOWO - HANDLOWE (...) w kwocie 600 zł,

53)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko H.- I. (...) M. P. w kwocie 600 zł,

54)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko CENTRUM (...) w kwocie 600,00 złotych,

55)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) S. K. w kwocie 2 400,00 złotych,

56)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE (...) w kwocie 600 złotych,

57)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) z o.o. w kwocie 600,00 złotych,

58)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko R. & Z. E. - łnstal Z. R. w kwocie 600,00 złotych,

59)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) s.c. M. O., T. G. w kwocie 2 400,00 złotych,

60)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o.o. w kwocie 900,00 złotych,

61)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 600,00 złotych,

62)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko P.P.H.U. (...) w kwocie 2 400,00 złotych,

63)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe (...) w kwocie 600,00 złotych,

64)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) FIRMA BUDOWLANO HANDLOWA (...) w kwocie 1 800,00 złotych,

65)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) K. Hurtownia (...) w kwocie 600,00 złotych,

66)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu klauzulowym w sprawie przeciwko FIRMA (...) S.A. (sprawa zażalenia) w kwocie 60,00 złotych,

67)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu klauzulowym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo Budowlano - (...) Sp. z o.o. ( (...)) w kwocie 60,00 złotych,

68)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu klauzulowym w sprawie przeciwko (...).NET K. S. w kwocie 60 złotych,

69)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu klauzulowym w sprawie przeciwko Zakład Usług (...).M. J. Sp. J. (poprzednio: Ł. 2 - M. J. (1), A. J. Sp. j.) w kwocie 77.00 złotych,

70)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu klauzulowym w sprawie przeciwko (...) P. J.w kwocie 60,00 złotych,

71)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu klauzulowym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o.o. w kwocie 60.00 złotych,

72)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu klauzulowym w sprawie przeciwko FIRMA (...) SA. W kwocie 60.00 zł,

73)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu klauzulowym w sprawie przeciwko PPHU (...) w kwocie 60.00 złotych,

74)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu klauzulowym w sprawie przeciwko PPHU (...) w kwocie 60,00 złotych,

75)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu klauzulowym w sprawie przeciwko (...) .H.U. (...) w kwocie 60,00 złotych,

76)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu klauzulowym w sprawie przeciwko DOMINO M. D. (1) w kwocie 60,00 złotych,

77)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu klauzulowym w sprawie przeciwko P.H.U. (...) w kwocie 60,00 złotych,

78)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko FIRMA (...) w kwocie 197,00 złotych,

79)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o.o. w kwocie 2 417,00 złotych,

80)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) w kwocie 2 417,00 złotych,

81)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) .H.U. (...) w kwocie 2 417,00 złotych,

82)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o.o. w kwocie 3 617,00 złotych,

83)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) FIRMA BUDOWLANO HANDLOWA (...) w kwocie 3 617,00 złotych,

84)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) Wyposażenie Ł. A. K. w kwocie 617,00 złotych,

85)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko PRZEDSIĘBIORSTWU (...) I. W. (2) w kwocie 2 400 zł,

86)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) w kwocie 2.417.00 złotych,

87)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko DOMINO M. D. (1) w kwocie 2 417 00 złotych,

88)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko P.H.U. (...) w kwocie 617,00 złotych,

89)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko O. N. P. P. w kwocie 1 217,00 złotych,

90)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo (...) w kwocie 3 617,00 złotych,

91)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko A. T. W. w kwocie 2 .417 złotych,

92)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) -S Sp. z o.o. w likwidacji (wcześniej (...) Sp. z o.o.) w kwocie 2 400,00 złotych,

93)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) s.c. S. i K. P. w kwocie 1 217,00 złotych,

94)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko FIRMA (...) 2 J. K. (2) w kwocie 617,00 złotych,

95)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo Budowlano - (...) Sp. z o.o. ( (...) apelacja) w kwocie 2 700 zł,

96)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o.o. w kwocie 2 400,00 złotych,

97)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...).U. P. A. O. w kwocie 617,00 złotych,

98)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) P. B. w kwocie 197,00 złotych,

99)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) D. G. w kwocie 617,00 złotych,

100)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...).NET K. S. w kwocie 2 417,00 złotych,

101)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko R. & Z. E.-łnstai Z. R. w kwocie 2 417,00 złotych,

102)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) S.C. W. C. (wcześntą J. O.. J. L., M. S. (1), M. C. (1)) w kwocie 2 417,00 złotych,

103)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) A. P. w kwocie 2 417,00 złotych,

104)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) TECHNIKA (...) w kwocie 2 417,00 złotych,

105)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. (II powództwo) w kwocie 217 złotych,

106)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o.o. (p-ko członkom zarządu) w kwocie 2 417,00 złotych,

107)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo Budowlano - (...) Sp. z o.o. w kwocie 7 217,00 złotych,

108)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY (...) w kwocie 2 417,00 złotych,

109)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo Budowlano - (...) Sp. z o.o. (przeciwko członkom zarządu) w kwocie 3 617,00 złotych,

110)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko PPHU (...) w kwocie 1 217,00 złotych,

111)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (przeciwko członkom zarządu) w kwocie 2.417 zł,

112)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko H. G. F. w kwocie 1 217,00 złotych,

113)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe (...) 2 417,00 złotych,

114)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Zakład Usług (...).M. J. Sp. J. (poprzednio: Ł. 2 - M. J. (1), A. J. Sp.j.) w kwocie 617,00 złotych,

115)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o.o. w kwocie 197,00 złotych,

116)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) L. S. w kwocie 617 złotych,

117)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) s.c. T. F., M. S. (2) w kwocie 2.417 zł,

118)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o.o. w kwocie 2. 417,00 zł,

119)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko PRZEDSIĘBIORSTWO (...) Sp. z o.o. w kwocie 2 417,00 złotych,

120)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko CENTRUM (...) w kwocie 2 417,00 złotych,

121)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) R. K. w kwocie 2.417 zł,

122)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowemu (...) w kwocie 2 417,00 złotych,

123)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) I. Sp. z o. o w kwocie 617,00 złotych,

124)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) CENTRUM (...) w kwocie 600,00 złotych,

125)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o.o w kwocie 3 617,00 złotych,

126)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...). z o o w kwocie 2 417,00 złotych,

127)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...)/ (...) M. W. (2) w kwocie 2 417,00 złotych,

128)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko M. D. (2) w kwocie 2 417,00 złotych,

129)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) P. J.w kwocie 2 417,00 złotych,

130)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo (...) w kwocie 617,00 złotych,

131)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo (...) z o.o. w kwocie 2 417,00 złotych,

132)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA (...) w kwocie 400 złotych,

133)  koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko PHU (...) w kwocie 617 złotych,

134)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) HANDLOWO - (...) M. J. (3) w kwocie 417 złotych,

135)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko PRZEDSIĘBIORSTWU (...) w kwocie 2 417 zł,

136)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...).KRlSTOF.PL (...) w kwocie 2 417,00 złotych,

137)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) s c M. O., T. G. w kwocie 2 400,00 złotych,

138)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko PPHU (...) w kwocie 2 417,00 złotych,

139)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) .H.U. (...) w kwocie 3 617,00 złotych,

140)  koszty zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) lnvestment Sp. zoo w kwocie 2 417.00 złotych,

141)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) K. B. w kwocie 2.417 zł,

142)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o. w kwocie 1 217,00 złotych,

143)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...).zo.o. w kwocie 1.217 złotych,

144)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko RAT- INSTALACJE SANITARNE P. M. (1) w kwocie 197,00 złotych,

145)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) .H.U. (...) w kwocie 2.417 zł,

146)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) K. Hurtownia (...) w kwocie 2 417,00 złotych,

147)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko PPHU (...) 'W. P. w kwocie 617,00 złotych,

148)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko H.-I. USŁUGI (...) w kwocie 2.417 zł,

149)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o.o. w kwocie 2.417 zł,

150)  koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) .H.U. (...) w kwocie 600 zł,

151)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko R. (...) ŁÓDŹ S. J. w kwocie 2 417,00 złotych,

152)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) spółce z ograniczona odpowiedzialnością w kwocie 2.417 zł,

153)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Firma Usługowo Budowlana (...) w kwocie 2 417,00 złotych,

154)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o.o. w kwocie 3.617 złotych.

155)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) S. K. w kwocie 1 217,00 złotych,

156)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko FIRMA (...) Spółce Akcyjnej (postępowanie zażaleniowe) w kwocie 120,00 złotych,

157)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko INSTALATORSTWO M. W. (1) w kwocie 617,00 złotych,

158)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) T. K. w kwocie 1.217.00 złotych,

159)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Agencja Usługowo Handlowa Ochrona A S. i Wspólnicy Sp. j. Z.P. C.. w Ł. w kwocie 1.851 złotych,

160)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 1.217 zł,

161)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko PRZEDSIĘBIORSTWO (...) Sp. z o.o. w kwocie 3 617,00 złotych,

162)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) s.c. W. F., K. F. w kwocie 2 417,00 złotych,

163)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko PHU (...) w kwocie 600,00 złotych,

164)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) .H.U. (...) (II instancja) w kwocie 1 200,00 złotych,

165)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Budownictwo (...) w kwocie 617,00 złotych,

166)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko A. R. N. w kwocie 2 417,00 złotych,

167)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko I. (...) P. M. (3) w kwocie 617,00 złotych,

168)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko P.P.H.U. (...) w kwocie 2 417.00 złotych,

169)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu zabezpieczającym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwu Budowlano - (...) Sp. z o.o. w kwocie 1 800,00 złotych,

170) koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu zabezpieczającym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Sp. z o.o. ( (...)) w kwocie 900,00 złotych,

171) koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu zabezpieczającym w sprawie przeciwko (...) Sp z o.o w kwocie 600,00 złotych,

172) koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu zabezpieczającym w sprawie przeciwko I. (...) K. H. (1) w kwocie 617,00 złotych,

173) koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu zabezpieczającym w sprawie przeciwko FIRMA (...) SA w kwocie 2 700.00 zł,

174) koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu zabezpieczającym w sprawie przeciwko PRZEDSIĘBIORSTWU (...) Sp. z o.o. w kwocie 900,00 złotych,

175) koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu zabezpieczającym w sprawie przeciwko (...) Sp. z o .o. w kwocie 900.00 zł.

Podstawą wystawienia faktury VAT nr (...) z dnia 30 listopada 2012 roku oraz faktury korygującej nr (...) z dnia 11 kwietnia 2013 roku były następujące koszty przyznane stronie pozwanej – w sprawach prowadzonych przez adwokatów strony powodowej – określone w tytułach egzekucyjnych pochodzących od sądu czy komornika jak następują:

1)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko M. C. (2) w kwocie 150 zł,

2)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością w kwocie 600 zł,

3)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) spółce z ograniczona odpowiedzialnością w kwocie 600 zł,

4)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) .H.U (...) i (...) w kwocie 150 zł,

5)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko C.U.G. Centrum Usług (...) w kwocie 600 zł,

6)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Fabryka (...) spółce z ograniczona odpowiedzialnością w kwocie 300 zł,

7)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko P.H.U. (...) w kwocie 600 zł,

8)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (...) w kwocie 300 zł,

9)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Zakładowi Usługowo Handlowemu (...) 1.200 zł,

10)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 1.800 zł,

11)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko A.M.K. M. S. (3) w kwocie 600 zł,

12)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko S. (...) G. U. w kwocie 150 zł,

13)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Zakładowi Usług (...). (...) spółce jawnej (poprzednio: Ł. 2 – M. J. (1), (...) spółka jawna) w kwocie 150 zł,

14)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Budownictwo (...); w kwocie 150 zł,

15)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 600 zł,

16)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo Handlowemu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 600 zł,

17)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Firma Handlowo – Usługowa (...) w kwocie 150 zł,

18)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Firma (...) w kwocie 150 zł,

19)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko P.U.H. (...) w kwocie 600 zł,

20)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko sprawie przeciwko (...) s.c. S. i K. P. w kwocie 45 zł,

21)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) spółce z ograniczona odpowiedzialnością w kwoce 600 zł,

22)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Firma (...) s.c. A. G. (1), I. J. w kwocie 600 zł,

23)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) P. P. w kwocie 150 zł,

24)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) Grzewcze i CO J. K. (3) w kwocie 600 zł,

25)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) s.c. W. F., K. F. w kwocie 1.200 zł,

26)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko WŁAŚCICIEL PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWEGO (...) w kwocie 900 zł,

27)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) spółce z ograniczona odpowiedzialnością w kwocie 150 zł,

28)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko P.H.U. (...) w kwocie 300 zł,

29)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe (...) w kwocie 150 zł,

30)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) .H.U. (...) w kwocie 600 zł,

31)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Firma Usługowo – Budowlana (...) w kwocie 600 zł,

32)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko K. A. w kwocie 300 zł,

33)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko WŁAŚCICIELOWI PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO – USŁUGOWEGO (...) w kwocie 300 zł,

34)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko DOMINO M. D. w kwocie 600 zł,

35)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) K. i C.O Sklep (...) w kwocie 150 zł,

36)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) w kwocie 600 zł,

37)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 300 zł,

38)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) A. G. (2) w kwocie 150 zł,

39)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko A. (...) w kwocie 150 zł,

40)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) Ł. K. w kwocie 600 zł,

41)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko I. (...) K. H. (2) w kwocie 60 zł,

42)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 60 zł,

43)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Z. W. w kwocie 60 zł,

44)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko P.U.H. (...) w kwocie 2.417 zł,

45)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 900 zł,

46)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo Handlowemu (...) spółce z ograniczona odpowiedzialnością w kwocie 2.417 zł,

47)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) A. G. (2) w kwocie 617 zł,

48)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) Ł. K. w kwocie 617 zł,

49)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko WŁAŚCICIEL PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWEGO (...) w kwocie 2.417 zł,

50)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 2.417 zł,

51)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko A. (...) w kwocie 617 zł,

52)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) spółce z ograniczona odpowiedzialnością w kwocie 2.417 zł,

53)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko PHU (...) w kwocie 197 zł,

54)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko C.U.G. Centrum Usług (...) w kwocie 2.417 zł,

55)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko P.H.U (...) w kwocie 2.417 zł,

56)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 2.417 zł,

57)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko S. (...) G. U. w kwocie 197 zł,

58)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko K. A. w kwocie 617 zł,

59)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko P.H.U (...) w kwocie 1.200 zł,

60)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...). – K. i C.O Sklep (...) w kwocie 617 zł,

61)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) .H.U (...) i (...) w kwocie 617 zł,

62)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 617 zł,

63)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko A.M.K M. S. (3) w kwocie 2.417 zł,

64)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Fabryka (...) spółce z ograniczona odpowiedzialnością w kwocie 617 zł,

65)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) Grzewcze i CO J. K. (3) w kwocie 2.417 zł,

66)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Firma Handlowo – Usługowa (...) w kwocie 617 zł,

67)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe (...) w kwocie 617 zł,

68)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Z. W. w kwocie 1.800 zł,

69)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE (...) w kwocie 617 zł,

70)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) .H.U. (...) w kwocie 2.417 zł,

71)  koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko (...) .H.U. (...) w kwocie 1.181,43 zł

(okoliczności niesporne, dowód: odpisy postanowień komorniczych k. 68 – k. 142, odpisy sądowych tytułów egzekucyjnych k. 68 – 200, k. 201 – 394)

Wystawiona faktura VAT nr (...) z dnia 29 października 2012 roku na kwotę 3.277,95 zł obejmował wynagrodzenie za obsługę prawną od 1 do 26 października 2012 roku w kwocie 1.565 zł netto (1.924,95 zł brutto), obsługę prawną za nadgodziny za miesiąc październik 2012 roku w wysokości 600 zł (netto) za cztery godziny (738 zł brutto), reprezentację na rozprawie przed Sądem Rejonowym we Włocławku dnia 1 października 2012 roku w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwu (...) w kwocie 250 zł (netto) (307,50 zł brutto), reprezentacja na rozprawie przed Sądem Rejonowym w Krakowie dnia 12 października 2012 roku w sprawie przeciwko M. 2 w kwocie 250 zł (netto) z 307,50 złotych VAT.

(dowód: faktura k. 33)

Pismem z dnia 22 listopada 2012 roku powód wezwał pozwanego do zapłaty wierzytelności w wysokości 301.161,81 zł wynikającej z faktury (...).

(dowód: wezwanie do zapłaty k. 395)

Pozwany odmawiała zapłaty należności wynikającej z wystawionych faktur.

(dowód: pismo k. 437, k. 440, )

Po wypowiedzeniu umowy przez pozwanego strony prowadziły negocjacje odnośnie nawiązania dalszej współpracy. Negocjacje te nie zakończyły się żadnym porozumieniem.

(dowód: e miał k. 416, 417)

Następnie pismem z dnia 11 stycznia 2013 roku powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 376.513,37 zł wynikającej z trzech faktur (...) do dnia 18 stycznia 2013 roku.

(dowód: wezwanie do zapłaty k. 397)

Ustalając powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy oparł się na dowodach z dokumentów załączonych do akt sprawy oraz wiarygodnych zeznaniach stron i świadków.

Oceniając materiał dowodowy zgromadzony w niniejszym postępowaniu Sąd Okręgowy nie dał wiary twierdzeniom strony pozwanej, jak i zeznaniom części zgłoszonych przez nią świadków, w tym zakresie, w którym podała, iż w przypadku wypowiedzenia łączącej strony umowy wynagrodzenie stanowiące koszty zastępstwa prawnego określone w tytułach egzekucyjnych miało być wypłacone powodowi po uzyskaniu należności od dłużnika. Przeczy temu nie tylko treść samej umowy, z której wynika wyraźnie, że wynagrodzenie to płatne będzie w razie wypowiedzenia umowy (§ 5 pkt. 2 w zw. z § 4 pkt. 2 umowy) jak również zeznania strony powodowej, a w szczególności zeznania świadka J. W., który potwierdził, że koszty te powinny być zapłacone powodowi z chwilą wypowiedzenia umowy niezależnie od tego czy zostały wyegzekwowane od dłużnika na rzecz pozwanego (e protokół z dnia 11 grudnia 2013 roku 00:40:09 min).

Jako okoliczność niesporną, wobec braku zarzutów pozwanej w tym zakresie, Sąd potraktował fakt, iż strona powodowa reprezentowała pozwaną w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych wskazanych w ww. fakturach.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W sprawie okolicznością bezsporną jest fakt, że strony pozostawały w stałych relacjach gospodarczych, o czym świadczy załączona do pozwu umowa o współpracy z dnia 21 stycznia 2009 roku.

Umowa ta miała charakter stały, a w jej wykonaniu strona powodowa (przyjmujący zlecenie) zobowiązywała się do dokonania określonej czynności prawnej dla pozwanej spółki (dającego zlecenie) w poszczególnych sprawach sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych przekazanych przez pozwanego do prowadzenia powodowi. W konsekwencji dochodziło do zawarcia poszczególnych umów zlecenia dotyczących poszczególnych spraw (art. 734 § 1 k.c.), a umowa regulowała kwestie ogólne, w tym m.in. zasady wynagrodzenia powoda (art. 735 § 1 k.c. w zw. z art. 353 1 k.c.).

Bezspornym jest również, ze sądy i organy egzekucyjne przyznały koszty zastępstwa prawnego w sprawach sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych, które były prowadzone w imieniu pozwanego przez powoda.

Przedmiotem sporu jest kwestia czy przyznane wynagrodzenie tytułem kosztów zastępstwa prawnego w tytułach egzekucyjnych w przypadku wypowiedzenia umowy o współpracy należy się powodowi w ogóle czy też od momentu wypowiedzenia czy dopiero po wyegzekwowaniu tych kosztów od dłużnika.

Zgodnie z § 4 pkt 2 łączącej strony umowy z tytułu prowadzonych postępowań sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych pozwany zobowiązał się także do zapłaty na rzecz powoda wynagrodzenia w kwocie przyznanych przez Sąd i komornika kosztów zastępstwa procesowego.

Wynagrodzenie to w świetle łączącej strony umowy miało być płatne „w ciągu 7 dni od wyegzekwowania od dłużnika kosztów zastępstwa procesowego na rzecz pozwanego, a także m.in. w razie (…), wypowiedzenia niniejszej umowy (…)” (§ 5 pkt. 2 umowy).

Stwierdzić należy, że rację ma pozwany twierdząc, że wynagrodzenie stanowiące koszty zastępstwa prawnego zasądzone w tytułach egzekucyjnych pełniło funkcję jak określał to pozwany „wynagrodzenia od sukcesu” tzn. otrzymywał je powód dopiero po wyegzekwowaniu należności od dłużnika na rzecz pozwanego.

Jednakże, w świetle łączącej strony umowy, wynagrodzenie stanowiące koszty zastępstwa prawnego zasądzone w tytułach egzekucyjnych pełniło funkcję „wynagrodzenia od sukcesu” wyłącznie w sytuacji kiedy umowa łączyła strony. W sytuacji natomiast wypowiedzenia umowy wynagrodzenie to miało być płatne od wypowiedzenia umowy, niezależnie od tego czy zostało wyegzekwowane czy też nie (§ 5 pkt. 2).

Zdaniem Sądu interpretacja § 5 pkt. 2 łączącej strony umowy nie budzi żadnych wątpliwości.

Wbrew twierdzeniom pozwanego, na sposób interpretacji § 5 pkt. 2 łączącej strony umowy nie ma wpływu treść § 9 tej umowy.

Zgodnie z § 9 umowy o współpracy umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za miesięcznym okresem wypowiedzenia (pkt. 1). W razie rozwiązania umowy sprawy sądowe, zabezpieczające i egzekucyjne wniesione przed ich rozwiązaniem są nadal prowadzone przez kancelarię, a należne z tego tytułu wynagrodzenie podlega zapłacie na zasadach określonych w § 4 i następnych umowy.

Zaproponowana przez pozwanego wykładnia § 9 pkt. 2 umowy w taki sposób, że pomimo wypowiedzenia umowy przez pozwanego powód był zobowiązany w dalszym ciągu zastępować pozwanego w sprawach sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych przekazanych jej do prowadzenia przed dniem rozwiązania umowy nawet po upływie okresu wypowiedzenia jest nielogiczna. Oznaczałoby to, że współpraca stron w dalszym ciągu opierałby się na podstawie umowy, pomimo jej wypowiedzenia przez bliżej nieokreślony czas co pozostawałoby w sprzeczności z wykładnią logiczną przedmiotowego zapisu umowy. Jeżeli pozwany chciał aby powód w dalszym ciągu zastępował go w sprawach sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych wcześniej przekazanych powodowi mógł nie wypowiadać umowy a jedynie zaprzestać przekazywania powodowi nowych spraw.

Nie ma wątpliwości, że zgodnie z § 9.2 umowy powód był zobowiązany do dalszego prowadzenia spraw sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych wniesionych przed jej rozwiązaniem w czasie trwania miesięcznego okresu wypowiedzenia określonego w § 9.1 umowy. Świadczy o tym zarówno usytuowanie ustępu drugiego § 9 pod ustępem pierwszym przewidującym miesięczny okres wypowiedzenia umowy jak również wykładnia funkcjonalna zgodnie, z którą funkcją § 9.2 umowy jest uregulowanie kwestii reprezentacji pozwanego przez powoda po wypowiedzeniu umowy w czasie terminu wypowiedzenia.

Po upływnie okresu wypowiedzenia na skutek rozwiązania umowy wygasała też materialnoprawna podstawa udzielenie adwokatom powoda pełnomocnictwa do prowadzenia spraw pozwanej.

Po upływnie okresu wypowiedzenia adwokaci oraz radcy prawni powoda załączonymi do pozwu pismami z dnia 26 listopada 2012 roku wypowiedzieli pełnomocnictwo.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 94 § 2 k.p.c. radcowie prawni oraz adwokaci powoda byli zobowiązani działać za pozwanego jeszcze przez dwa tygodnie i z tego obowiązku się wywiązali.

Po upływie tego terminu powód rozpoczął proces przesyłania dokumentów pozwanemu.

Sporne faktury VAT zostały wystawione przez powoda dopiero po upływie okresu wypowiedzenia i przewidywały dwutygodniowy termin płatności, co nie sprzeciwiał się treści zawartej między stronami umowy.

Stąd też, i mając na uwadze, że z tytułu zaprzestania przez powoda obsługi prawnej po wskazanym terminie stron pozwana - poza kwestią braku wymagalności roszczenia powoda - nie wywodzi żadnych dalszych skutków, Sąd nie dokonywał szczegółowych ustaleń faktycznych co do ustaleń stron w zakresie ustaleń co do dalszego postępowania po rozwiązaniu umowy jako niemających istotnego znaczenia dla sprawy.

Zdaniem Sądu interpretacja postanowień umowy nie budzi wątpliwości. Należy stwierdzić, że zgodnie z rzymską premią „C. non sunt interpretanda” jasne przepisy umowy, a takimi z pewnością są § 4.2 umowy w związku z § 5.2 umowy, a także § 9 umowy, z których w sposób bezsprzeczny wynikało, że w przypadku odstąpienia od umowy pozwany był zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia określonego w tytułach egzekucyjnym stanowiącego zasądzone koszty zastępstwa prawnego niezależnie od tego czy koszty te zostały wyegzekwowane nie podlegają wykładni.

Ponadto sens oświadczenia woli stron dokonane w formie pisemnej czyli wyrażone w dokumencie, ustala się przede wszystkim na podstawie jego tekstu. (wyrok SN z dnia 12 grudnia 2002 roku, V CKN 1603/00, Lex nr 75350, wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2005 roku, II CK 431/04, Lex nr 145198) Przy wykładni umów zawartych w formie pisemnej pomiędzy przedsiębiorcami w pierwszej kolejności należy się kierować językowymi regułami znaczeniowymi (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2013 roku, I ACa 232/13, Lex nr 1335601).

Umowa o współpracy została zawarta między stronami będącymi przedsiębiorcami, w formie pisemnej a jej treść nie budziła wątpliwości Sądu. Z tego względu Sąd uznał, argumenty pozwanego co to tego, że inny był zamiar stron i cel umowy niż dosłowne jej brzmienie za nieprawdziwe. Podkreślić należy, że obie strony brały udział w negocjowaniu umowy, pozwany miał wpływ na treść tej umowy. Zauważyć należy także, że w trakcie obowiązywania umowy pozwany nie kwestionował jej treści w żaden sposób.

Jako kolejny argument za taka interpretacją umowy trzeba wskazać, iż podobną sytuację strony przewidziały na wypadek wypowiedzenia pełnomocnictwa powódce w poszczególnej sprawie co już samo z siebie powodowała wymagalność omawianego roszczenia powoda. Rozwiązania umowy jako całości, jak już wyżej wskazano, można zaś i należy traktować jako takie wypowiedzenia o charakterze ogólnym.

Wreszcie, zauważyć należy również, iż przy interpretacji umowy proponowanej przez pozwaną, w sytuacji gdy umowa między stronami została rozwiązana, wystąpiła sytuacja, gdy termin wymagalności wynagrodzenia należnego powódce (przyznanego np. prawomocnym orzeczeń sądowym) jest nie tylko nieznany i niepewny, ale nadto także strona powodowa nie miała by żadnej możliwości powzięcia wiedzy czy roszczenie stało się wymagalne (kiedy zostało wyegzekwowane czy kiedy pozwana zaniechała jego egzekucji).

Uznając zasadność i wymagalność roszczenia powódki jako takiego, Sąd nie znalazł jednak podstaw do powiększenia wynagrodzenia ustalonego w tytułach egzekucyjnych stanowiącego koszty zastępstwa prawnego poprzez naliczenie podatku VAT od niego. Podatek od towarów i usług jest elementem cenotwórczym, co oznacza tylko tyle, że sprzedawca towaru lub usługi, kalkulując cenę, jest uprawniony do wliczenia do niej podatku od towarów i usług. O wysokości ceny, jaką zobowiązany jest zapłacić nabywca towaru lub usługi, decyduje jednak treść umowy ze sprzedawcą. Cena nie obejmuje podatku od towarów i usług, jeżeli umowa nie przewiduje jako elementu ceny tego podatku (por. uchwała SN z dnia 21 lipca 2006 roku, III CZP 54/06, Lex nr 188835)

Zgodnie z § 4 pkt. 2 łączącej strony umowy o współpracy z tytułu prowadzonych postępowań sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych pozwany zobowiązał się także do zapłaty na rzecz powoda wynagrodzenia w kwocie przyznanych przez Sąd i komornika kosztów zastępstwa procesowego.

Umowa nie przewidywała, że wynagrodzenie to powinno zostać powiększone o podatek VAT. Okoliczność, że na wcześniejszym etapie współpracy strona powodowa powiększała w ten sposób swoje wynagrodzenia, a pozwana płaci te należności w całości – w świetle zarzutów podniesionych w sprzeciwie, a w szczególności zakwestionowaniu, podstawy do takie postępowania – nie może świadczyć, że nastąpiła w tym zakresie konkludentna zmiana umowy między stronami. Zauważyć bowiem należy, iż w umowie strony wyraźnie zastrzegły rygor nieważności dla wszelkich jej zmian nie dokonanych w formie pisemnej (§10 pkt. 2 umowy)

Zdaniem Sądu kwota należnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonych postępowań sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych stanowiącego koszty zastępstwa prawnego określonego w fakturach powinna zostać pomniejszona o naliczony przez powoda podatek VAT w wysokości 23 % w łącznej wysokości 67.641,26 zł.

Mając na uwadze powyższe Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 297.370,38 zł tytułem wynagrodzenia za prowadzenie spraw pozwanej spółki w oparciu o art. 735 § 1 k.c., a powództwo w zakresie naliczonego podatku VAT od wynagrodzenia z tytułu prowadzonych postępowań sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych oddalił jako niezasadne.

Na zasądzoną należność złożyły się kwoty z dwóch faktur obejmujących wynagrodzenia przyznane w załączonych orzeczeniach (po korektach, tj. faktury (...)) pomniejszone o wskazany tam podatek VAT, oraz pełna kwota należności z faktury (...) (co do należności ujętych w niej strony ustaliły uwzględnienie podatku VAT w postanowieniach § 4 pkt 1, § 4 pkt 3 oraz § 6 pkt 2 umowy).

O odsetkach Sąd orzekł w oparciu o art. 481 k.c. zasądzając je od dnia następnego po upływie terminu płatności określonego na fakturach (art. 455 k.c.), zgodnie z żądaniem pozwu. Termin ten jest późniejszy niż określony w umowie termin 7 dni od wypowiedzenia umowy.

W zakresie kosztów postępowania Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 100 k.p.c.

Sąd uwzględnił żądanie pozwu w 81 % i w tym zakresie pozwany przegrał sprawę. Powód przegrał sprawę w 19 %. Powód poniósł koszty w wysokości 25.468 zł w tym kwotę 18.251 zł tytułem opłaty od pozwu, koszty zastępstwa procesowego radcy prawnego w wysokości 7.217 zł. Pozwany poniósł koszty w wysokości 7.217 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego.

Po dokonaniu rozliczenia kosztów, przy uwzględnieniu w jakim zakresie strony utrzymały się z żądaniem, pozwany winien zwrócić powodowi kwotę 19.268 zł.

O zwrocie pozwanemu kwoty 13.688 zł z tytułu niesłusznie uiszczonej opłaty Sąd orzekł w oparciu o art. 80 ust. 1. Natomiast o zwrocie pozwanemu kwoty 400 zł tytułem niewykorzystanej zaliczki na poczet wydatków (koszty dojazdu świadka) Sąd orzekł w oparciu art. 84 ust. 1 u.o.k.s.c.

z/ odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełn stron. 2014-06-04

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.