Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2014-06-30
Data orzeczenia:
30 czerwca 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Sygnatura:
XV GC 1120/13
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
XV Wydział Gospodarczy
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt XV GC 1120/13

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 20 listopada 2012 roku (data prezentaty Sądu, k. 2) wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie powód (...) R. W., (...) spółka jawna z siedzibą w Ł. wniósł o zasądzenie od pozwanej J. G., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...).pl” w P., kwoty 10137,66 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od kwot:

484,62 zł od dnia 19 lipca 2011 r. do dnia zapłaty,

703,56 zł od dnia 20 września 2011 r. do dnia zapłaty,

578,10 zł od dnia 18 października 2011 r. do dnia zapłaty,

735,54 zł od dnia 22 listopada 2011 r. do dnia zapłaty,

184,50 zł od dnia 14 grudnia 2011 r. do dnia zapłaty,

686,34 zł od dnia 20 grudnia 2011 r. do dnia zapłaty,

654,36 zł od dnia 15 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty,

691,26 zł od dnia 21 lutego 2012 r. do dnia zapłaty,

747,84 zł od dnia 16 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

610,08 zł od dnia 17 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty,

762,60 zł od dnia 22 maja 2012 r. do dnia zapłaty,

845,01 zł od dnia 20 czerwca 2012 r. do dnia zapłaty,

846,24 zł od dnia 18 lipca 2012 r. do dnia zapłaty,

810,57 zł od dnia 22 sierpnia 2012 r. do dnia zapłaty,

797,04 zł od dnia 18 września 2012 r. do dnia zapłaty,

oraz kosztów sądowych w kwocie 127 zł.

W uzasadnieniu powód wskazał, iż dochodzona wierzytelność stanowi kwotę należną mu od pozwanej z tytułu wykonania łączącej strony umowy (pozew, k. 2-6 i k. 28-29).

Nakazem zapłaty z dnia 4 grudnia 2012 r. wydanym w postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie orzekł zgodnie z żądaniem pozwu (nakaz k. 8-9).

W dniu 17 grudnia 2012 r. (data nadania, k. 15) pozwany złożył sprzeciw od ww. nakazu zapłaty i zaskarżając go w całości wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie na swoją rzecz od powoda kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwana zakwestionowała zawarcie umowy z powodem oraz jej rozwiązanie, a ponadto otrzymywanie od powoda faktur VAT (sprzeciw, k. 10-14 i k. 61-65).

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty mocy w całości oraz przekazał sprawę do rozpoznania tut. Sądowi (k. 21).

Na rozprawie w dniu 07 listopada 2013 roku pełnomocnik powoda wniósł o zasądzenie na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 18 marca 2011 roku V. (...). W. M. (...) spółka jawna z siedzibą w Ł., reprezentowany przez R. W. (2), jako wykonawca i J. G., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...).pl” w P., reprezentowana przez S. G., jako zleceniodawca zawarli umowę o pozycjonowanie serwisu www w wyszukiwarkach internetowych. Na jej podstawie V. (...). W. M. (...) spółka jawna z siedzibą w Ł. zobowiązał się do wykonywania na rzecz J. G. usług polegających na m.in. rejestracji serwisu internetowego www.e-antyki.com w wybranych wyszukiwarkach i katalogach internetowych, pozycjonowaniu serwisu internetowego www.e-antyki.com w wyszukiwarce internetowej google.pl na wskazane frazy oraz monitorowaniu pozycji serwisu internetowego i udzielania J. G. informacji w tym zakresie (§ 1 umowy). Za każdy miesiąc świadczenia ww. usług (...) miała zapłacić V. (...). W. M. (...) spółce jawnej z siedzibą w Ł. kwotę wskazaną w raporcie za dany miesiąc, przygotowanym przez V. (...). W. M. (...) spółkę jawną z siedzibą w Ł. według opisanego w umowie schematu (§ 4 umowy).

( dowód: umowa o pozycjonowanie serwisu www w wyszukiwarkach internetowych, k. 32-33, zeznania przesłuchanego w charakterze powoda R. W. (2), k. 98-102, częściowo zeznania pozwanej J. G., k. 98-102)

Umowa została przez V. (...). W. M. (...) spółka jawna z siedzibą w Ł. wykonana. Z tytułu świadczonych usług polegających na pozycjonowaniu serwisu internetowego V. (...). W. M. (...) spółka jawna z siedzibą w Ł. wystawił na rzecz J. G. w dniu 05 maja 2011 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 99,63 zł, w dniu 02 czerwca 2011 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 399,75 zł, a w dniu 1 sierpnia 2011 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 660,51 zł. J. G. zapłaciła należności wynikające z ww. faktur.

(okoliczność bezsporna, ponadto dowód: zestawienie faktur wystawionych przez powoda, k. 75, wyciąg z rachunku bankowego, k. 76 zeznania przesłuchanego w charakterze powoda R. W. (2), k. 98-102)

Ponadto z tytułu świadczonych usług polegających na pozycjonowaniu serwisu internetowego V. (...). W. M. (...) spółka jawna z siedzibą w Ł. wystawił na rzecz J. G. w dniu 04 lipca 2011 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 484,62 zł, z terminem płatności w dniu 18 lipca 2011 roku, w dniu 05 września 2011 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 703,56 zł, z terminem płatności w dniu 19 września 2011 roku, w dniu 03 października 2011 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 578,10 zł, z terminem płatności w dniu 17 października 2011 roku, w dniu 07 listopada 2011 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 735,54 zł, z terminem płatności w dniu 21 listopada 2011 roku, w dniu 29 listopada 2011 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 184,50 zł, z terminem płatności w dniu 13 grudnia 2011 roku, w dniu 05 grudnia 2011 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 686,34 zł, z terminem płatności w dniu 19 grudnia 2011 roku, w dniu 31 grudnia 2011 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 654,36 zł, z terminem płatności w dniu 14 stycznia 2012 roku, w dniu 06 lutego 2012 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 691,26 zł, z terminem zapłaty w dniu 20 lutego 2012 roku, w dniu 02 kwietnia 2012 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 610,08 zł, z terminem płatności w dniu 16 kwietnia 2012 roku, w dniu 01 marca 2012 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 747,84 zł, z terminem płatności w dniu 15 marca 2012 roku, w dniu 07 maja 2012 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 762,60 zł, z terminem płatności w dniu 21 maja 2012 roku, w dniu 05 czerwca 2012 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 845,01 zł, z terminem płatności w dniu 19 czerwca 2012 roku, w dniu 03 lipca 2012 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 846,24 zł, z terminem płatności w dniu 17 lipca 2012 roku, w dniu 07 sierpnia 2012 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 810,57 zł, z terminem płatności w dniu 21 sierpnia 2012 roku, a w dniu 03 września 2012 roku fakturę VAT nr (...) na kwotę 797,04 zł, z terminem płatności w dniu 17 września 2012 roku.

(dowód: faktury VAT, k. 34-48, zeznania przesłuchanego w charakterze powoda R. W. (2), k. 98-102)

Dochodzonych należności z ww. faktur J. G. nie zapłaciła.

(okoliczność bezsporna)

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się na twierdzeniach strony powodowej niezakwestionowanych albo wprost przyznanych przez pozwaną (art. 230 k.p.c.). Dodatkowo Sąd oparł się na dowodach z dokumentów załączonych do pozwu oraz dalszego pisma przygotowawczego powoda. Zgromadzone w postępowaniu dowodowym dokumenty prywatne Sąd ocenił jako wiarygodne.

Ustaleń faktycznych w sprawie Sąd dokonał również w oparciu o zeznania przesłuchanego w charakterze powoda R. W. (2) oraz zeznania pozwanej J. G.. Zeznania R. W. (2) Sąd uznał za jasne i spójne i dał im wiarę w całości. Zeznaniom J. G. Sąd natomiast dał wiarę jedynie w części, odmawiając im wiarygodności w zakresie dotyczącym braku udzielenia pełnomocnictwa do działania w jej imieniu męzowi S. G., gdyż w tym zakresie pozostają one w sprzeczności z ustalonymi w sprawie okolicznościami dotyczącymi współpracy pomiędzy stronami postępowania oraz zasadami doświadczenia życiowego, o czym szerzej w dalszej części rozważań. Ponadto Sąd nie dał wiary zeznaniom J. G. w zakresie braku zorientowania jakie faktury płaci, w szczególności według wiedzy Sądu nie jest możliwe dokonanie przelewu bez wprowadzenia danych, które identyfikują odbiorcę przelewu.

Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, gdyż okoliczność na którą dowód z opinii biegłego miała zostać przeprowadzony była bezsporna w niniejszej sprawie. W szczególności powód nie wskazywał, iż umowa o pozycjonowanie serwisu www w wyszukiwarkach internetowych została podpisana osobiście przez pozwaną. Ponadto z treści umowy wynika, że została ona podpisana przez S. G. działającego w imieniu desingsklep.pl, pod którą to firmą pozwana prowadzi działalność gospodarczą.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Roszczenie dochodzone w niniejszym postępowaniu powód wywodził z umowy o pozycjonowanie serwisu www w wyszukiwarkach internetowych.

Umowę tę należy zakwalifikować jako umowę o świadczenie usług. Zgodnie z art. 750 k.c. do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Natomiast zgodnie z art. 734 § 1 k.c. przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy (art. 735 § 1 i 2 k.c.).

Na okoliczność zawarcia umowy o pozycjonowanie serwisu www w wyszukiwarkach internetowych, wysokości przysługującego wynagrodzenia z tytułu wykonania usług powód przedstawił dowody w postaci: umowy o pozycjonowanie serwisu www w wyszukiwarkach internetowych, faktur VAT, zestawienia wystawionych przez powoda na rzecz pozwanej faktur VAT z zaznaczeniem, które faktury nie zostały opłacone oraz wyciągu z rachunku bankowego potwierdzającego dokonanie przelewu za część faktur przez pozwaną na rzecz powoda.

Z przedstawionej przez powoda umowy o pozycjonowanie serwisu www w wyszukiwarkach internetowych wynika, iż pozwana zawarła z powodem umowę przedmiotem której było świadczenie usług polegających m.in. na pozycjonowaniu serwisu internetowego we wskazanej wyszukiwarce internetowej. Z tytułu świadczonych usług powód miał natomiast otrzymywać wynagrodzenie ustalane na podstawie comiesięcznych raportów oraz wystawiać faktury, które stanowiły podstawę zapłaty.

W niniejszej sprawie, w ocenie Sądu, nie budził wątpliwości fakt, iż S. G., który podpisał w imieniu pozwanej przedmiotową umowę, posiadał pełnomocnictwo do działania w jej imieniu. Udzielenie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną mocodawcy i poza wyjątkami przewidzianymi w ustawach może być złożone w dowolnej formie. Zgodnie z art. 60 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Z treści umowy o pozycjonowanie serwisu www w wyszukiwarkach internetowych wynika, iż została ona podpisana przez S. G. w imieniu designsklep.pl, pod którą to firmą pozwana prowadzi działalność gospodarczą. Co więcej na umowie znajduje się pieczęć firmy pozwanej, której prawdziwość nie była kwestionowana w niniejszej sprawie. Ponadto, jak wynika z zeznań pozwanej, S. G. mógł posługiwać się pieczątkami firmowymi designsklep, co potwierdza, iż miał on upoważnienie do działania w imieniu pozwanej. Okoliczność działania S. G. w imieniu pozwanej potwierdzają również zeznania przesłuchanego w charakterze strony powodowej R. W. (2). Wynika z nich, iż to S. G. koordynował wszystkie prace związane z zamówionymi usługami przez „desingsklep.pl”.

Ponadto okoliczność działania przez S. G. w imieniu pozwanej w charakterze jej pełnomocnika wynika również z zeznań pozwanej, która, co prawda z jednej strony kategorycznie zaprzecza temu by S. G. był jej pełnomocnikiem, lecz z drugiej strony przyznaje, że miał prawo swobodnie korzystać z jej firmowych pieczęci, a nadto przyznaje, że jej mąż S. G. nie prowadził w tym czasie własnej działalności gospodarczej, był właścicielem domeny www.e-antyki.com, której dotyczy umowa oraz, że wskazana witryna internetowa była elementem składowym jej firmowej witryny internetowej www.designsklep.pl w tym znaczeniu, że następowało przekierowanie w jej witryny internetowej na witrynę www.e-antyki.com. Co więcej pozwana zeznała, że zamówienia składane przez www.e-antyki.com, które następnie podlegały odsprzedaży na rzecz kolejnych kontrahentów, podlegały ewidencjonowaniu jako nabyte i zbyte w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej designsklep.pl . Z zeznań tych pośrednio, acz dobitnie wynika, że wprowadzeniu bieżącej codziennej działalności gospodarczej korzystała z pośrednictwa męża S. G., który działał w je imieniu. Okoliczność, którą podkreślała pozwana, iż nie była właścicielem witryny, której dotyczyła umowa nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, skoro pozwana prowadziła za jej pośrednictwem działalność gospodarczą.

Należy również wskazać, iż pozwana zapłaciła część należności wynikających ze świadczonych przez powoda na jej rzecz usług polegających na pozycjonowaniu serwisu internetowego na podstawie tej (wyżej wymienionej) umowy. Na dowód tego powód przedstawił zestawienie wystawionych faktur (k. 75) oraz wyciąg z rachunku bankowego. Z przedstawionego przez powoda zestawienia faktur wynika, które z należności zostały przez zapłacone, ponadto wyciąg z rachunku bankowego dokumentuje dokonaną przez pozwaną wpłatę za dwie faktury na łączną kwotę 1260,75 zł. Pozwana zgodnie z postanowieniem Sądu, wydanym na rozprawie w dniu 07 listopada 2013 roku, otrzymała w dniu 12 grudnia 2013 roku przedstawione przez powoda pismo zawierające zestawienie wystawionych przez powoda faktur z zaznaczeniem, które z nich zostały opłacone oraz wyciąg z rachunku bankowego z obowiązkiem ustosunkowania się. Pozwana nie ustosunkowała się do przedstawionych przez powoda dowodów, w związku z czym zgodnie z wystosowanym łącznie z zarządzeniem pouczeniem oraz zgodnie z art. 230 k.p.c. Sąd uznał okoliczność te za przyznane przez pozwaną. Podkreślić należy, że pozwana w zeznaniach okoliczność dokonania częściowej spłaty należności wynikających z przedmiotowej umowy potwierdziła. Natomiast Sąd nie dał wiary zeznaniom pozwanej w zakresie dotyczącym braku zorientowania jakie faktury płaci, w szczególności według wiedzy Sądu nie jest możliwe dokonanie przelewu bez wprowadzenia danych, które identyfikują odbiorcę przelewu.

Wszystkie te okoliczności wykazują, że pozwana udzieliła mężowi – S. G. pełnomocnictwa materialnoprawnego do reprezentowania jej przed osobami trzecimi w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Zapłata przez pozwaną części faktur wystawionych przez powoda z tytułu usług pozycjonowania potwierdza, iż faktury te utrzymała. W niniejszej sprawie brak jest co prawda dowodu doręczenia faktur z których powód domaga się zapłaty w niniejszej sprawie, jednakże jak wynika z strony 4 pozwu złożonego w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz zeznań R. W. (2) podczas prowadzonej przez powoda działalności faktury wysyłane są w taki sam sposób przez cały czas trwania umowy, zależnie od uzgodnień poczynionych przy zawieraniu umowy albo pocztą elektroniczną albo pocztą tradycyjną, każda faktura wysyłana była wraz z raportem. Sąd dał wiarę zeznaniom powoda w całości jako logicznym. W związku z wykonanie usług przez powoda powstał obowiązek zapłaty z tego tytułu wynagrodzenia, a z uwagi na powstanie stanu opóźnienia, który zgodnie z paragrafem 5 umowy powstał po upływie 14 dni od daty wystawienia faktury, Sąd zasądził żądanie odsetkowe zgodnie z żądaniem pozwu.

Pozwana w niniejszej sprawie nie kwestionowała natomiast wysokości przysługującego powodowi wynagrodzenia z tytułu wykonanych usług, a ponadto wykonania umowy aż do rozprawy w dniu 30 maja 2014 roku. Zgłoszenie zarzut dotyczącego nieudowodnienia wykonania umowy dopiero na rozprawie w dniu 30 maja 2014 roku należało uznać za spóźnione na podstawie art. 207 § 6 k.p.c. w związku z czym zarzut ten Sąd pominął.

W ocenie Sądu okoliczność rozwiązania umowy nie miała natomiast znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. W związku z wykonaniem usług przez powoda na rzecz pozwanej powstał obowiązek zapłaty z tego tytułu wynagrodzenia i ustalenie okoliczności późniejszego jej rozwiązania nie miałoby wpływu na konieczność zapłaty wynagrodzenia za wykonane uprzednio usługi. Nadto Sąd ocenił ten dokument w sposób odmienny niż pozwana. Z jego treści wynika bowiem, że wypowiedzenie adresowane jest co prawda do S. G., lecz działającego jako pełnomocnika (w imieniu i na rzecz) pozwanej prowadzącej działalność gospodarczą. D..pl.

Reasumując należy stwierdzić, iż umowa o pozycjonowanie serwisu www w wyszukiwarkach internetowych została skutecznie zawarta i wykonana przez powoda. W związku z tym po stronie pozwanej powstał obowiązek zapłaty wynagrodzenia.

Zgodnie z treścią art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli nie zastrzeżono odsetek umownych, należą się odsetki ustawowe (art. 481 § 2 k.c.). Termin płatności poszczególnych kwot składających się na roszczenie dochodzone w niniejszej sprawie został określonych w fakturach VAT. Pozwana popadła zatem w opóźnienie od dnia następnego po upływie terminu płatności tych faktur. Należy więc stwierdzić, iż termin od którego powód w niniejszej sprawie dochodził odsetek, odpowiada terminom w których pozwana popadł w opóźnienie ze spełnieniem świadczeń pieniężnych wynikających z faktur VAT.

Rozstrzygając o kosztach procesu Sąd oparł się na dyspozycji przepisu art. 98 k.p.c., zasądzając na rzecz powoda od pozwanej – jako przegrywającej proces w całości – poniesione przez niego w toku procesu koszty w postaci: opłaty od pozwu w wysokości 127 zł, kosztów zastępstwa strony przez profesjonalnego pełnomocnika w wysokości 2400 zł, ustalonych na podstawie § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (…) /Dz. U. z 2013 r., poz. 490) oraz koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie wskazanych przepisów, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Sygn. akt XV GC 1120/13

W., dnia 26 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda.

SSR Małgorzata Wiśniewska

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.