Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-01-22
Data orzeczenia:
22 stycznia 2014
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
22 stycznia 2014
Sygnatura:
III Ca 1308/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Teresa Kołeczko – Wacławik
Sędziowie:
Tomasz Tatarczyk
Mirella Szpyrka
Protokolant:
Aleksandra Sado-Stach
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
art. 138 k.r.o.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt III Ca 1308/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Teresa Kołeczko – Wacławik

Sędzia SO Mirella Szpyrka (spr.)

Sędzia SO Tomasz Tatarczyk

Protokolant Aleksandra Sado-Stach

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2014 r. w Gliwicach

sprawy z powództwa H. B.

przeciwko P. B. (1)

o podwyższenie alimentów

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 28 maja 2013 r., sygn. akt IV RC 205/12

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 o tyle, że zasądza od pozwanego P. B. (1) na rzecz małoletniego powoda H. B. alimenty w kwocie po 800 zł (osiemset złotych) miesięcznie płatne z góry do dnia 10-go każdego miesiąca do rąk matki małoletniego powoda R. K. począwszy od 9 stycznia 2013r. z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w terminie płatności którejkolwiek z rat w miejsce alimentów zasądzonych w wysokości 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z 27 kwietnia 2011r. wydanym w sprawie I RC 60/11;

2.  nie obciąża pozwanego kosztami postępowania odwoławczego.

SSO Tomasz Tatarczyk SSO Teresa Kołeczko – Wacławik SSO Mirella Szpyrka

Sygn.akt IIICa 1308/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Rejonowy oddalił powództwo H. B. wniesione przeciwko P. B. (1) o podwyższenie alimentów wobec ustalenia , iż wzrost o 50 zł miesięcznie usprawiedliwionych potrzeb powoda w porównaniu z okresem orzekania o ostatnich świadczeniach nie stanowi zmiany stosunków w rozumieniu art.138 kro. Matka małoletniego powoda, z którą ten zamieszkuje, nadal nie pracuje, pozostaje na utrzymaniu obecnego męża , z którym wychowuje także dwoje małoletnich dzieci : pochodzącego z tego związku – (...) i pochodzącego z poprzedniego związku obecnego męża –K. K.. Dochód rodziny powoda ustalony został na 1600 zł miesięcznie, a potrzeby 10-letniego powoda na 900 zł miesięcznie. Dochody pozwanego ustalono w wysokości 5400 zł netto miesięcznie, a jego wydatki związane z utrzymaniem własnym i 14-letniego syna, pochodzącego ze związku (...) i matki powoda - na ok.3.700 zł miesięcznie. Uznając, iż koszt utrzymania P. B. (2) ponoszony przez pozwanego jest wyższy od kosztów utrzymania powoda , które to koszty wzrosły nadto tylko nieznacznie, Sąd Rejonowy oddalił w całości powództwo o podwyższenie alimentów z kwoty po 450 zł miesięcznie, zasądzonej wyrokiem z 27 kwietnia 2011r., do kwoty 800 zł miesięcznie począwszy od 16 marca 2012r.

Wyrok w części oddalającej powództwo zaskarżył powód. Zarzucił naruszenie prawa materialnego, a to art.138 kro prze jego niezastosowanie w sytuacji gdy nastąpił znaczny wzrost usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz naruszenie prawa procesowego, a to art. 233 kpc przez dokonanie oceny dowodów zgromadzonych w sprawie skutkujące ustaleniem, że koszt utrzymania powoda wzrósł jedynie nieznacznie o kwotę około 50 zł , podczas gdy ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że wzrost potrzeb powoda nastąpił o kwotę 300-400 zł miesięcznie. Nadto podniósł sprzeczność ustaleń Sądu z zebranym w sprawie materiałem dowodowym skutkującą ustaleniem, że nastąpił nieznaczny wzrost usprawiedliwionych potrzeb powoda o kwotę około 50 zł miesięcznie podczas gdy Sąd jednocześnie ustalił, że w dacie orzekania o alimentach wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z 27 kwietnia 2011r. koszty utrzymania powoda wynosiły 500-600 zł miesięcznie, natomiast w dacie orzekania zaskarżonym wyrokiem tj.28 maja 2013r. Sąd Rejonowy przyjął, że koszty utrzymania małoletniego powoda wynoszą około 900 zł miesięcznie.

Powołując się na powyższe zarzuty powód wniósł o zmianę wyroku w zaskarżonej części przez zasądzenie alimentów w wysokości 800 zł miesięcznie w miejsce zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z 27 kwietnia 2011r.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Apelacja powoda musiała odnieść oczekiwany skutek aczkolwiek nie z wszystkich przyczyn w niej podniesionych.

Nie podzielił Sąd Okręgowy zarzutu skarżącego co błędnego ustalenia stanu faktycznego w rozpoznawanej sprawie. Sąd Rejonowy prawidłowo przyjął za podstawę rozstrzygnięcia okoliczności faktyczne istotne dla oceny zmiany potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych pozwanego z daty orzekania o ostatnich alimentach w sprawie IVRC 448/11 oraz z daty orzekania w niniejszej sprawie. Wbrew przekonaniu skarżącego oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów wyrokiem z 25 października 2011r. nie pozostaje bez znaczenia dla oceny zasadności żądania zgłoszonego w niniejszej sprawie. Skoro w bowiem w dacie tej Sąd uznał, iż nie nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art.138 kro uzasadniająca zmianę wysokości dotychczasowych alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z 27 kwietnia 2011r. to znaczy , że w tej też dacie kwota 450 zł świadczona przez pozwanego była nadal odpowiednia do potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych zobowiązanego. Wynikająca z art. 365 § 1 kpc moc wiążąca orzeczenia merytorycznego, do którego należy wyrok oddalający powództwo, musi być brana pod uwagę w kolejnym postępowaniu, w jakim pojawia się dana kwestia, nie podlegająca ponownemu badaniu. Związanie orzeczeniem oznacza bowiem niedopuszczalność nie tylko dokonywania ustaleń sprzecznych z nim, ale nawet przeprowadzania postępowania dowodowego w tym zakresie.

Podzielił natomiast Sąd Okręgowy zarzut skarżącego co do błędnego uznania przez Sąd Rejonowy, iż w ustalonej sytuacji rodzinno-materialnej powoda, koszty utrzymania małoletniego mogą być ponoszone w dotychczasowej wysokości przez matkę. Uszło uwadze Sądu , iż urodzenie przez R. K. 9 stycznia 2013r. kolejnego dziecka ( k-47) wpłynęło na zmianę dotychczasowej oceny jej możliwości zarobkowych. Nie sposób bowiem oczekiwać, iż w istniejącej sytuacji możliwe jest podjęcie przez nią pracy zarobkowej , a w sytuacji jej podjęcia – zaspakajanie potrzeb powoda kwotą przekraczającą wysokość świadczeń ojca. Z ustaleń poczynionych w sprawie wynika, iż nadal możliwości zarobkowe matki powoda wyznaczałoby najniższe wynagrodzenie, a koszt zapewnienia N. K. opieki pod nieobecność matki wynosiłby 300-400 zł miesięcznie.

Przy ustalonych przez Sąd Rejonowy i niekwestionowanych przez strony kosztach utrzymania powoda ( 900 zł miesięcznie ) i obciążeniu matki powoda uznanymi przez nią kosztami utrzymania obu synów na poziomie po 100 zł miesięcznie, pokrycie tych kosztów w stosunku do uprawnionego w pozostałym zakresie musi obciążać pozwanego. Dochód pozwanego pozwala na zapewnienie synowi poziomu życia ojca.

Mając powyższe na uwadze wyrok Sądu Rejonowego zmieniono w zaskarżonym zakresie przez uwzględnienie powództwa w zakresie wysokości dochodzonych świadczeń od 9 stycznia 2013r.

( art.386 § 1 kpc ).

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na zasadzie art.102 kpc mając na uwadze charakter sprawy wyznaczony poczynionymi w niej ustaleniami faktycznymi, a w szczególności ponoszeniem przez pozwanego kosztów utrzymania obu synów i determinowaną tym sytuację finansową pozwanego.

SSO Tomasz Tatarczyk SSO Teresa Kołeczko-Wacławik SSO Mirella Szpyrka

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.