Środa 24 października 2018 Wydanie nr 3894
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu z 2014-02-06
Data orzeczenia:
6 lutego 2014
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
6 lutego 2014
Sygnatura:
III Ca 951/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Maria Tokarz-Polańska
Protokolant:
insp. Jadwiga Sarota
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
art. 133 § 1 kro, 135 § 1 kro i 138 kro
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt III Ca 951/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Wydział III Cywilny Odwoławczy w składzie

następującym:

Przewodniczący:

SSO Ewa Adamczyk

SSO Tomasz Białka

SSR del. Maria Tokarz-Polańska (sprawozdawca)

Protokolant:

insp. Jadwiga Sarota

po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2014r. w Nowym Sączu

na rozprawie

sprawy z powództwa M. L. i E. L. działającej imieniem własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy małoletniej K. L.

przeciwko T. L.

o podwyższenie alimentów i alimenty

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zakopanem

z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt III RC 143/12

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w pkt I powództwo M. L. przeciwko T. L. o alimenty oddala, a w pkt IV kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) zastępuje kwotą 120 zł (sto dwadzieścia złotych),

2.  w pozostałej części apelację oddala,

3.  nie obciąża powoda M. L. kosztami postępowania apelacyjnego na rzecz pozwanego.

Sygn. akt III Ca 951/13

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2013 r. sygn. akt III RC 143/12 Sąd Rejonowy w Zakopanem zasądził od pozwanego T. L.:

- na rzecz syna M. L. ur. (...) kwotę 400 zł miesięcznie tytułem alimentów płatnych z góry, począwszy od dnia 24 października 2012 r. do dnia 5-go każdego następującego po sobie miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia w terminie płatności którejkolwiek z rat do rąk M. L.,

- na rzecz córki K. L. ur. (...) kwotę 1200 zł miesięcznie tytułem alimentów płatnych z góry, począwszy od dnia 24 października 2012 r. do dnia 5-go każdego następującego po sobie miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia w terminie płatności którejkolwiek z rat do rąk przedstawiciela ustawowego małoletniej – E. L. , w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 19 stycznia 2010 r. sygn. IC 1092/09 w kwocie po 1000 zł miesięcznie,

oddalił powództwo w pozostałym zakresie oraz orzekł o kosztach sądowych, nakazując ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 360 zł tytułem opłaty, od ponoszenia której strona powodowa była zwolniona oraz kwotę 6 zł tytułem opłaty kancelaryjnej za klauzulę wykonalności.

Sąd I instancji ustalił , iż wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 19 stycznia 2010r. sygn. I C 1092/09 rozwiązano małżeństwo T. L. i E. L. przez rozwód bez orzekania o winie stron. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką K. powierzono obojgu rodzicom, ustalając miejsce pobytu małoletniej przy matce. Obowiązkiem utrzymania małoletniej K. L. obciążono obydwoje rodziców i zasądzono od powoda T. L. na rzecz małoletniej K. L. alimenty w kwocie po 1.000 zł miesięcznie. W czasie orzekania w sprawie o rozwód T. L. i E. L. prowadzili działalność gospodarczą w ramach firmy (...) sp. z o.o., do której należały dwa sklepy na terenie Z.. Ich dochody wynosiły po 5.500 zł miesięcznie. Małoletnia K. L. uczęszczała do VI klasy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły (...) w Z., gdzie uczyła się nauki gry na skrzypcach. Uczęszczała na dodatkowe lekcje z języka angielskiego i na zajęcia taneczne.

Aktem notarialnym z dnia 9 lutego 2012r. E. L. i T. L. dokonali podziału majątku wspólnego i sprzedaży udziałów. W jej wyniku na wyłączną własność E. L. przypadł samodzielny lokal mieszkalny nr (...) w budynku położonym w Z. przy ul. (...), na parterze o pow. 86,46 m 2 , zaś pozwanemu przypadł na wyłączną własność samodzielny lokal mieszkalny nr (...) położony w tym samym budynku na I piętrze o pow. 70,03 m 2. Małoletnia K. L. miała zamieszkać z matką E. L., zaś M. L. z ojcem T. L..

T. L.zobowiązał się do stałego łożenia na rzecz swojego syna M. L.do czasu zakończenia przez niego edukacji w sposób udokumentowany, a E. L.zobowiązała się do łożenia na córkę K. L., aż do czasu ukończenia przez nią edukacji w sposób udokumentowany. E. L.posiadała 115 udziałów w spółce (...)o łącznej wartości nominalnej 57.500 zł, które kupił od niej pozwany za kwotę 180.000 zł. Ustalono również, że po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego przez E. L., tj. z dniem 21 marca 2012r. zostanie rozwiązany z nią stosunek pracy na zasadzie art. 53 § 1 pkt. 1 lit. b kp. Lokal nr (...), który przypadł pozwanemu był obciążony wpisem hipoteki umownej na kwotę 500.000 zł na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy kredytu w rachunku bieżącym (przed zawarciem umowy o podział majątku wspólnego cała nieruchomość stron obciążona była wpisem hipoteki umownej na kwotę 350.000 zł na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy kredytu w rachunku bieżącym). Z dniem 21 marca 2012r. rozwiązano z E. L.stosunek pracy z firmą (...). Od 17 grudnia 2012r. pozostaje ona zarejestrowana jako bezrobotna. Choruje na kręgosłup - zwyrodnienia w odcinku szyjnym i lędźwiowym, a ponadto na samoistną małopłytkowość (schorzenie hematologiczne). E. L.wraz z córką zajmuje lokal nr (...)w budynku przy ul. (...)w Z.. Od września 2012 r. do maja 2013 r. mieszkał z nimi powód M. L.. E. L.ponosi koszty ogrzewania ok. 1000 zł miesięcznie, ubezpieczenia lokalu i działki w wysokości 1.000 zł rocznie. Małoletnia powódka K. L.w roku szkolnym 2012/2013 ukończyła gimnazjum. W szkole, do której uczęszczała, co roku we wrześniu organizowane były plenery, których koszt wynosił ok. 1.000 zł. Przez cały okres nauki gimnazjum małoletnia pobierała prywatne lekcje nauki języka angielskiego, których koszt wynosił 160 zł miesięcznie. Małoletnia gra na czterech instrumentach. Wynik na egzaminie kompetencyjnym i świadectwo z paskiem uprawniał K. L.do dostania się do (...) LO w K., gdzie małoletnia będzie kontynuować naukę. Jest to liceum państwowe, a małoletnia będzie się uczyć w klasie dwujęzycznej. Zamieszka u dziadków macierzystych w K., ale będzie przyjeżdżać do Z.na weekendy. Powódka zamierza kontynuować naukę gry na skrzypcach u prywatnego instruktora. K. L.posiada dość dużą wadę wzroku, co wiąże się z koniecznością używania szkieł korekcyjnych i wydatkiem co roku 800 zł za szkła i oprawki. Okresowo wymaga leczenia stomatologicznego. Ostatnie leczenie stomatologiczne kosztowało 1.200 zł. W okresie wakacji 2012r. małoletnia była na obozie letnim, którego koszt wyniósł 1.500 zł, a latem 2013 r. była na obozie gitarowym, którego koszt wyniósł 1599 zł.

Powód M. L.do lipca 2012r. uczęszczał do (...)Wyższej Szkoły (...)w N.na Wydział (...), kierunek turystyka i rekreacja, kiedy to obronił licencjat. W 2009r. od kwietnia do września pracował w firmie rodziców za wynagrodzeniem 1500 zł miesięcznie. W okresie wakacji 2012r. powód w ramach umowy zlecenia pracował w firmie ojca (...). W sierpniu 2012r. w wyniku remanentu stwierdzono braki kasowe w kwocie około 20.000 zł, za które winę ponosił powód. Powód zawarł z pozwanym w dniu 8 sierpnia 2012r. umowę pożyczki na kwotę 20.000 zł, którą zobowiązał się spłacać w miesięcznych ratach po 1000 zł. W sierpniu 2012 r. z wynagrodzenia została mu potrącona kwota 1000 zł. Pozwany we wrześniu 2012r. nie podpisał już dalszej umowy zlecenia z synem. We wrześniu 2012 r. powód zamieszkał w lokalu matki i od tego czasu pozostaje na utrzymaniu E. L.. We wrześniu 2012r. powód zdecydował się kontynuować naukę w Wyższej Szkole (...)w S.- kierunek zarządzanie w turystyce i rekreacji. Są to studia magisterskie niestacjonarne II stopnia. Zajęcia odbywają się co drugi weekend. Powód zaliczył pierwszy rok studiów II stopnia i obecnie jest na drugim roku studiów. Czesne wynosi 1700 zł za semestr. Podejmując naukę na studiach niestacjonarnych powód zamierzał podjąć pracę. Jednakże w październiku 2012r. odnowiła się mu kontuzja kolana. W listopadzie 2012r. przeprowadzono u powoda zabieg artroskopii, po którym korzystał z licznych zabiegów rehabilitacyjnych. Nadto przeszedł zabieg rekonstrukcji kolana. Po zabiegu ponownie korzystał z zabiegów rehabilitacyjnych i do maja 2013 r. miał nosić ortezę. Powód od września 2012 r. pozostaje zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. We wrześniu i październiku 2012r. powód odbył kurs masażu, którego koszt w kwocie 1300 zł pokryła E. L.. W lipcu 2013 r. powód ukończył kurs (...), który kosztował około 1000 zł. W maju 2013r. powód zajął swój dawny pokój w lokalu ojca. Powód nie posiada żadnego majątku.

Pozwany T. L. od lat 80-tych zajmował się prowadzeniem różnych działalności gospodarczych. Do 9 stycznia 2013 był właścicielem i prezesem firmy (...) sp. z o.o. W październiku 2012r. jego wynagrodzenie zostało obniżone do 2800 zł. Firma pozwanego od 2011 r. ponosiła systematyczne straty. Pozwany 9 stycznia 2013r. sprzedał swoje udziały w firmie za kwotę 3000 zł, kupujący przejął wszystkie zobowiązania spółki i sprzedającego pozwanego oraz zobowiązał się podjąć działania zmierzające do spłaty wierzycieli. Po tej dacie pozwany zarejestrował się jako bezrobotny w Biurze Pracy w W.. Jego zasiłek dla bezrobotnych jest zajęty na rzecz egzekucji komorniczej z tytułu świadczeń alimentacyjnych na córkę K.. Pozostaje na utrzymaniu żony ( ponowne małżeństwo zawarł w kwietniu 2012r.). Pozwany z żoną ma ustanowioną rozdzielność majątkową. Jego jedynym majątkiem jest lokal nr (...) położony w Z. przy ul. (...). Pozwany nadal figuruje w KRS jako prezes spółki

z.o.o. (...). Od 2009r. pozostaje w stałym leczeniu kardiologicznym z powodu niewydolności układu sercowo - naczyniowego. Nie utrzymuje żadnych kontaktów z dziećmi.

W tym stanie rzeczy odwołując się do treści art. 133 § 1, 135 § 1, 138 kro Sąd I instancji uznał odnośnie żądania małoletniej K. L., że od ustalenia alimentów upłynęło trzy lata i w tym okresie wzrosły potrzeby małoletniej powódki związane z jej utrzymaniem, kształceniem i przyjął, iż usprawiedliwiony koszt utrzymania małoletniej wynosi około 2400 zł miesięcznie oraz że obydwoje rodzice małoletniej ponoszą te koszty w równym zakresie.

Odnośnie zasądzenia alimentów na rzecz powoda M. L. Sąd I instancji uznał, że powód dysponuje licencjatem z turystyki i rekreacji, ukończył kurs masażu i zakładania tzw. tapingu, lecz jest zarejestrowany jako bezrobotny. 0d października 2012 r. pozostawał w leczeniu z powodu urazu kolana. W związku z czym powód nie jest zdolny w całości samodzielnie się utrzymać. W jego utrzymaniu pomagają mu matka pozwanego i siostra pozwanego. Jego usprawiedliwione potrzeby wynoszą około 1100 zł -1300zł miesięcznie. Zatem pozwany jak i matka powoda winni go alimentować w tej samej wysokości, pozostałe potrzeby, zdaniem sądu, powód powinien starać się zaspokoić własnym staraniem, świadcząc pracę nie wymagającą wysiłku fizycznego, a odpowiednią do jego wykształcenia i zawodu (korepetycje, telepraca).

Sąd I instancji uznał, iż możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego pozwalają mu na wywiązanie się z nałożonego obowiązku alimentacyjnego. Pozwany sprzedał udział za 3000 zł, a niecały rok wcześniej odkupił jedynie 50% udziałów firmy od E. L. za kwotę 180.000 zł. Pozwany nadal figuruje w KRS jako prezes Firmy (...). Nadto przez wiele lat funkcjonował on jako zdolny przedsiębiorca, posiada możliwości zarobkowe, mógłby też wynajmować nieruchomość stanowiącą lokal nr (...) położoną w Z. przy ul. (...).

Wyrok powyższy zaskarżył apelacją pozwany w zakresie pkt. I, II, IV wnosząc o jego zmianę poprzez oddalenie powództwa M. L. o alimenty oraz powództwa małoletniej K. L. o podwyższenie alimentów oraz o zasądzenie od powodów na jego rzecz kosztów zastępstwa adwokackiego, względnie o uchylenie wyroku w zaskarżonym zakresie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Zakopanem.

Pozwany zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego art. 133 § 1, 135§1kro przez niewłaściwe ich zastosowanie i zasądzenie w pkt.1 zaskarżonego orzeczenia na rzecz powoda M. L. alimentów w kwocie po 400 zł miesięcznie, podczas gdy powód ma możliwość utrzymać się samodzielnie, a także, że uwzględnienie nawet częściowe powództwa jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Nadto skarżący zarzucił naruszenie art. 138 kro w zw. z art. 133 § 1 i 135 §1kro przez ich niewłaściwe zastosowanie i zasądzenie w pkt. II zaskarżonego orzeczenia na rzecz małoletniej powódki K. L. alimentów w kwocie 1200 zł miesięcznie w sytuacji, gdy na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego powództwo powinno zostać oddalone ze względu na fakt, że zmniejszyły się możliwości zarobkowe pozwanego.

Skarżący zarzucił też sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, która miała wpływ na wynik sprawy,

- mianowicie przyjęcie, że pozwany nie godzi się na zamieszkiwanie powoda M. L. w lokalu nr (...) należącym do pozwanego przy ul. (...) w Z. – w sytuacji, gdy pozwany nigdy nie zmuszał do opuszczenia jego mieszkania, a powód korzysta z pokoju i łazienki znajdujących się w wyżej wymienionym lokalu. Skutkiem czego pozwany dobrowolnie realizuje swój obowiązek alimentacyjny względem syna;

- przyjęcie, że powód M. L. nie jest zdolny utrzymać się samodzielnie w całości – w sytuacji gdy Sąd ustalił, że usprawiedliwione koszty jego utrzymania wynoszą ok. 1100 – 1300 zł miesięcznie, a on sam posiada odpowiednie wykształcenie i ukończone kursy, które pozwoliłyby mu utrzymać się samodzielnie, w szczególności biorąc pod uwagę, że zajęcia na studiach (...) stopnia odbywają się w soboty i niedziele, raz na 2 tygodnie, a jego problemy ze stawem kolanowym nie utrudniają mu podjęcia zatrudnienia – niemożliwość podjęcia przez niego zatrudnienia nie wynika także z przedłożonych przez niego dokumentów lekarskich;

- przyjęcie, że pozwany posiada odpowiednie możliwości zarobkowe i majątkowe, które umożliwiają mu realizowanie obowiązku alimentacyjnego względem małoletniej K. L. w kwocie 1200 zł miesięcznie – w sytuacji, gdy jego potencjalne możliwości zarobkowe uległy zmniejszeniu, bowiem, gdy były ustalane alimenty w 2010 r. sytuacja finansowa jego firmy była dobra, a na przestrzeni ostatnich 3 lat jego sytuacja finansowa uległa drastycznemu pogorszeniu - firma zaczęła przynosić straty i w końcu pozwany musiał sprzedać swoje udziały.

Nadto skarżący podał, że przyjęcie, iż koszt usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki wynosi 2400 zł miesięcznie jest w znacznej mierze zawyżone i nie odpowiada – zgodnie z zasadą równej stopy życiowej rodziców i dzieci – możliwościom zarobkowym i majątkowym E. L. jak i pozwanego.

W odpowiedzi na apelację E. L., działająca imieniem małoletniej powódki K. L. oraz jako pełnomocnik powoda M. L. wniosła o oddalenie apelacji jako bezzasadnej. Do pisemnej odpowiedzi na apelację dołączyła orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 22 października 2013 r. o zaliczeniu jej do stopnia niepełnosprawności lekkiego.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja jest częściowo uzasadniona, a to w zakresie dotyczącym zasądzenia na rzecz powoda M. L. kwot po 400 zł miesięcznie tytułem alimentów.

Na wstępie należy podnieść, że w sprawie nie stwierdza się uchybień skutkujących nieważnością postępowania, które Sąd II instancji jest zobowiązany wziąć pod rozwagę z urzędu.

Sąd Okręgowy podziela ustalenia faktyczne Sądu Rejonowego i przyjmuje je za własne. Jednakże nie podziela argumentacji Sądu I instancji, że powód M. L. nie jest w stanie w pełni utrzymać się samodzielnie. Powód posiada licencjat turystyki i rekreacji. Ma przygotowanie do pracy. Podjęcie studiów niestacjonarnych II stopnia nie uniemożliwia mu podjęcia pracy, tym bardziej, że zajęcia powód ma co dwa tygodnie w weekendy. Powinien wykorzystywać swoje możliwości zarobkowe zwłaszcza, że wcześniej podejmował już prace zarobkowe. Rację ma skarżący, że problemy ze stawem kolanowym nie utrudniają powodowi codziennego funkcjonowania, skoro dojeżdża na zajęcia, uczestniczył w kursach masażu. Nadto zauważyć należy, że powód jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Zarejestrowanie się w urzędzie pracy świadczy o zdolności powoda do podjęcia pracy, tym bardziej, że nie przedłożył on orzeczenia o niezdolności do pracy. Zaznaczyć też należy, że studia zaoczne z reguły odpłatne, przeznaczone są dla osób pracujących i zarabiających, które pragną podnosić swoje kwalifikacje.

Słusznie też podniósł skarżący, że gdyby powód nie nadużył zaufania pozwanego pracując u niego w firmie, to nie było pomiędzy nimi konfliktu i z pewnością powód w dalszym ciągu pozostawałby na utrzymaniu ojca.

Sąd I instancji nie wykazał, dlaczego powód nie jest w stanie w całości zaspokoić swoich potrzeb, skoro z drugiej strony przyjął, że może podjąć on prace nie wymagające wysiłku. Nie wyjaśnił bowiem Sąd I instancji, na jakiej podstawie przyjął, że tego rodzaju prace nie dają powodowi możliwości uzyskania dochodu w całości pokrywającego jego uzasadnione potrzeby.

Zgodzić się też należy ze skarżącym, iż pozwany przyczynia się do kosztów utrzymania syna poprzez udostępnienie mu pokoju w lokalu nr (...) należącym do pozwanego położonym w budynku przy ul. (...) w Z. i w ten sposób realizuje dobrowolnie obowiązek świadczenia alimentacyjnego względem syna.

Już z powyższych względów apelacja w części dotyczącej zasądzenia alimentów na rzecz powoda M. L. zasługiwała na uwzględnienie, zatem zbędne było rozważanie dalszych argumentów w niej podniesionych w tym zakresie.

W pozostałym zakresie apelacja pozwanego tj. co do podwyższenia alimentów na rzecz małoletniej K. L. jest niezasadna.

Stosownie do treści art. 138 kro, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Powyższy przepis formułuje dyrektywę skutkującą tym, że orzekając w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia alimentów, sąd ogranicza się jedynie do badania wspominanych wyżej stosunków w okresie czasu od daty ustalenia wysokości ostatnio zasądzonych alimentów , do daty orzekania w sprawie. Sąd porównuje jakie zaszły zmiany w sytuacji zarówno zobowiązanego do płacenia alimentów, jak i osoby uprawnionej do ich otrzymywania.

Przez zmianę stosunków, o jakiej mowa w treści powyższego przepisu rozumie się istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, co wpływa na ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego. Oboje rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego ( art. 133 § 1 kro i art. 135 § 1 kro).

Okoliczności ustalone w niniejszej sprawie dają podstawę do przyjęcia, iż po stronie małoletniej powódki, zaistniała zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro, uzasadniająca podniesienie wysokości dotychczas ustalonych alimentów.

W tym miejscu wskazać należy, że Sąd I instancji nie naruszył art. 138 kro , gdyż jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego wyroku – porównał sytuację istniejącą w dacie ustalania alimentów z obecnie istniejącą.

Nieskuteczny jest zarzut apelującego, że zmniejszyły się jego możliwości zarobkowe od czasu ustalenia ostatnich alimentów, bowiem pozostaje zarejestrowany jako bezrobotny i nie ma perspektywy uzyskania zatrudnienia. Słusznie bowiem zauważył Sąd I instancji, że pozwany w trakcie niniejszego postępowania sprzedał swe udziały w spółce za kwotę bardzo niską oraz że nadal też figuruje w KRS jako prezes firmy (...). Mieć należy na uwadze, że przy ustalaniu możliwości zarobkowych uwzględnia się nie tylko rzeczywistą sytuację, a więc – jak w niniejszej sprawie – fakt, że pozwany jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, ale także możliwości zarobkowe, które powinny być przez zobowiązanego w sposób maksymalnie wykorzystane, a słusznie Sąd I instancji stwierdził, iż pozwany takie możliwości posiada i powinien je wykorzystywać. Pozwany jest wszak osobą w sile wieku, posiada umiejętności organizatorskie – o czym świadczy to, że przez wiele lat prowadził działalność gospodarczą. Przy wykazaniu niezbędnej aktywności jest zatem w stanie znaleźć odpowiednie zatrudnienie.

Pozwany nie wykazał, iż ze względu na stan zdrowia jest niezdolny do pracy, w szczególności nie przedłożył orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy. Natomiast fakt, iż pozwany jest zarejestrowany w urzędzie pracy wręcz świadczy o jego gotowości do podjęcia pracy.

Nietrafny okazał się zarzut apelacji, co do wyliczenia usprawiedliwionych miesięcznych kosztów utrzymania małoletniej powódki. Sąd I instancji szczegółowo wyliczył, co składa się na koszty utrzymania małoletniej powódki oraz jakie doszły nowe wydatki na nią od ustalenia poprzednich alimentów. Sąd Okręgowy te ustalenia w pełni podziela. Wzrosły usprawiedliwione koszty utrzymania powódki związane m.in. z kształceniem, podjęciem nauki w K., rozwijaniem swoich talentów muzycznych. W okolicznościach niniejszej sprawy w pełni zasadne jest podwyższenie alimentów do kwoty ustalonej przez Sąd Rejonowy. Skarżący jak to podano wyżej skutecznie nie wykazał, by jego możliwości zarobkowe i majątkowe uległy obniżeniu. Mając na uwadze powyższe za niezasadne uznać należy zarzuty apelacji, że przyjęcie przez Sąd I instancji kosztów utrzymania małoletniej powódki na poziomie 2400 zł miesięcznie jest w znacznej mierze zawyżone. Zaznaczyć należy, że już w sprawie rozwodowej strony ustaliły wysokość alimentów na kwotę po 1000 zł miesięcznie. Nadto nadmienić należy, że pozwany nie czyni żadnych osobistych starań o wychowanie córki.

Odnośnie zarzutu apelacji, co do możliwości wynajęcia mieszkania stwierdzić należy, że skoro syn pozwanego M. L. zajmuje jeden pokój, a lokal należący do pozwanego składa się z 3 pokoi, to powinien on rozważyć wynajęcie pozostałych pokoi, by w ten sposób wpłynąć na poprawę swojej sytuacji finansowej.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy na zasadzie art. 386 § 1 kpc oraz art. 13 ust.1 i art. 113 ust.1 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U. z 2010 nr 90, poz. 594 t.j ) orzekł jak w pkt. 1 sentencji. W pkt. 2 orzeczono na zasadzie art. 385 kpc. W pkt. 3 orzeczono na zasadzie art. 102 kpc w zw. z art.108 § 1 kpc.

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.