Sobota 15 grudnia 2018 Wydanie nr 3946
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej z 2015-09-14
Data orzeczenia:
14 września 2015
Data publikacji:
15 lutego 2018
Data uprawomocnienia:
14 stycznia 2016
Sygnatura:
III RC 11/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Zbigniew Lis
Protokolant:
st. sekr. sąd. Beata Szlosek
Hasła tematyczne:
Alimenty
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt III RC 11/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 września 2015 r.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący : SSR Zbigniew Lis

Protokolant : st. sekr. sąd. Beata Szlosek

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 r. w Dąbrowie Tarnowskiej

sprawy z powództwa małoletniej A. M. (1) - reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego – matkę A. S.-V.

przeciwko M. M.

o podwyższenie alimentów

I.  zasądza od pozwanego M. M. na rzecz małoletniej powódki A. M. (1) alimenty w kwotach po 700 zł (siedemset złotych) miesięcznie - płatne począwszy od dnia 27 czerwca 2014 roku do 10. dnia każdego po sobie następującego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty - do rąk A. S.-V. jako przedstawiciela ustawowego małoletniej powódki - w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem tutejszego Sądu z dnia 30 grudnia 2011 roku – sygn. akt: III RC 137/11;

II.  w pozostałej części powództwo oddala;

III. nakazuje ściągnąć od pozwanego M. M. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej kwotę 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych) tytułem części opłaty od pozwu;

IV.  koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie znosi;

V.  nadaje wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności.

Przewodniczący:

Sygn. akt III RC 11/15

UZASADNIENIE WYROKU

Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

z dn. 14 września 2015 r.

A. V. – działając w imieniu małoletniej córki A. M. (1) - wystąpiła do tut. Sądu w dn. 27 czerwca 2014 r. z pozwem przeciwko M. M. o podwyższenie alimentów, w którym domagała się zasądzenia od pozwanego tytułem alimentów na rzecz powódki kwoty po 1.100,00 zł miesięcznie płatnej do rąk A. S.-V. jako ustawowego przedstawiciela małoletniej do dn. 10. każdego następującego po sobie miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat – w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2011 r. do sprawy o sygn. akt III RC 137/11.

Domagała się także zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania wg przepisanych norm.

W uzasadnieniu podała, że powódka jest córką pozwanego ze związku z A. V.. Pozostaje ona na utrzymaniu rodziców, przy czym obowiązek alimentacyjny został określony wyrokiem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej z dn. 30 grudnia 2011 roku do sprawy o sygn. akt III RC 137/11.

W punkcie I powołanego orzeczenia Sąd zobowiązał pozwanego do łożenia na rzecz małoletniej powódki alimentów w kwocie po 550,00 zł miesięcznie.

Od czasu wyrzeczenia o alimentach minęły już ponad dwa lata, w czasie których potrzeby małoletniej powódki znacznie wzrosły i w pełni uzasadniają zasadność pozwu o podwyższenie dotychczasowych świadczeń.

Małoletnia ma 13 lat, zamieszkuje razem z matką, jej mężem oraz przyrodnią siostrą na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i tam też się kształci, uczęszczając obecnie do gimnazjum. Matka powódki ponosi koszty kształcenia córki związane z opłatą czesnego, reguluje też inne opłaty z tym związane w postaci opłat za strój sportowy, księgę rocznika, Komitet Rodzicielski. Wydatki te kształtują się na poziomie 227,25 USD. Dodatkowe koszty są związane z lekcjami religii, co kosztuje 290 USD. Ponosi także opłaty, wynikające z wyjazdów, wycieczek szkolnych i zajęć dodatkowych, które kształtują się na poziomie ok. 200 USD.

Powódka wraz z rodziną zamieszkuje na nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym. Z tego tytułu ponoszone są koszty spłaty kredytu. Nadto ponoszone są też opłaty z tytułu mediów: rachunek za prąd i gaz jest regulowany w zależności od zużycia – za styczeń wynosił 104,09 USD, zaś za luty 63,24 USD, rachunek za gaz za styczeń wyniósł 114,84 USD, zaś za luty 137,94 USD. Opłaty za telefon kształtują się na poziomie załączonego do pozwu rachunku – za okres rozliczeniowy grudzień 2013 r. i styczeń 2014 r. opłata ta wynosiła 186,04 USD, zaś za kolejny – tj. styczeń/luty 2014 r. – 199,53 USD. Opłata za Internet jest stała i wynosi 46,00 USD miesięcznie.

Matka powódki opłaca również obowiązkowe ubezpieczenia domu i pojazdów mechanicznych – co w stosunku rocznym kosztuje odpowiednio 417,54 USD i 771,14 USD.

Do kolejnych wydatków związanych z utrzymaniem dziecka należy zaliczyć wydatki za zakup środków czystości, odzież i kosmetyki. Z racji wieku i potrzeb indywidualnych powódki jest to kwota kształtująca się na poziomie 120 USD miesięcznie. Koszty zakupu żywności dla powódki to wydatek 50 USD tygodniowo, co matka powódki wyprowadza z ogólnych kosztów wyżywienia całej rodziny.

Powódka jest ogólnie zdrowa, ale jak każde dziecko zapada na schorzenia dróg oddechowych. Poza leczeniem ortodontycznym nie wymaga innego specjalistycznego leczenia. Ponieważ polisa ubezpieczeniowa matki powódki nie obejmuje wszystkich kosztów leczenia – założenie aparatu ortodontycznego, jaki jest konieczny w przypadku powódki stanowi wydatek 5000 USD.

Pozwany jest zatrudniony w charakterze kierowcy. Osiąga z tego tytułu wysokie wynagrodzenie. Wedle wiedzy matki powódki jest osobą zdrową. Poza powódką nie ma innych osób na utrzymaniu. Zamieszkuje wraz z rodzicami, którzy z racji własnych emerytur nie wymagają jego pomocy.

Natomiast matka powódki obecnie nie pracuje ze względu na to, że w kwietniu urodziła kolejne dziecko. Przebywa na utrzymaniu mężu, który jako jedyny w rodzinie uzyskuje stałe dochody.

Pozwany M. M. ostatecznie wnosił o oddalenie powództwa w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dn. 30 grudnia 2011 r. – sygn. akt III RC 137/11 tut. Sąd zasądził od pozwanego M. M. na rzecz powódki A. M. (1) alimenty w wysokości po 550 zł miesięcznie z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem tut. Sądu z dn. 24 lipca 2008 w kwocie 400 zł miesięcznie.

W tamtym czasie sytuacja stron przedstawiała się następująco:

Małoletnia A. M. (1) miała ukończone 10 lat. Powódka wraz z matką zamieszkiwała w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w miejscowości E.. Matka powódki po orzeczonym wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowie rozwodzie z pozwanym, w tym czasie ponownie wyszła za mąż za G. S. – V. – obywatela W. i Australii. Nie mieli oni wówczas wspólnych dzieci i pozostawali małżeństwem od 6 lat. Od dwóch lat zamieszkiwali w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdyż wylosowali „zieloną kartę”, która dała im prawo stałego pobytu i pracy w tym kraju. Ojczym małoletniej był z zawodu kucharzem, ale z uwagi na to, że stracił pracę, rodzina utrzymywała się jedynie z zarobków matki powódki – 700 USD netto tygodniowo, która pracowała wówczas jako opiekunka dwojga dzieci. Posiadali dwa samochody osobowe – H. (...), rocznik (...). i C., rocznik (...) oraz wynajmowali 3-pokojowe mieszkanie.

Na utrzymanie rodziny składały się następujące wydatki: czynsz za wynajem mieszkania 850 USD miesięcznie, za prąd i gaz ok. 150 USD miesięcznie, za telewizję 60 USD miesięcznie, za telefon stacjonarny 65 USD miesięcznie, za Internet – 55,46 USD miesięcznie, na dojazdy do pracy ok. 150 USD tygodniowo. Koszty wyżywienia dla całej rodziny – ok. 700-800 USD miesięcznie. Dodatkowo potrzeby powódki, tj. koszty szkolnych wycieczek i szkolnych wyjść córki kształtowany się na poziomie 60 – 70 USD miesięcznie, a ponadto wyjścia organizowane prywatnie do muzeów, na basen i wycieczki ok. 150 USD miesięcznie. Oprócz tego opłata za uczestniczenie na zajęciach z religii – 190 USD na pół roku, odzież i obuwie dla powódki kosztowały ok. 90 USD miesięcznie, opłata szkolna – rejestracyjna oraz za księgę pamiątkową klasy wyniosła jednorazowo 188 USD.

Matka powódki posiadała dług na karcie kredytowej w wysokości 15 000 USD, który spłacała po 450 USD miesięcznie. Spłacała wraz z mężem kredyt zaciągnięty w kwocie 12.000 USD na przeprowadzenie się do Stanów Zjednoczonych. Nie posiadała żadnych oszczędności i całą pensję wydawała na bieżące utrzymanie. Poza tym nie byli oni ubezpieczeni zdrowotnie, co powodowało dodatkowe koszty, jeśli zachodziła potrzeba skorzystania z opieki medycznej. Powódka wówczas była zdrowa.

Pozwany regularnie płacił alimenty zasądzone na rzecz małoletniej.

Pozwany M. M. mieszkał z rodzicami w Ż. w ich domu. Był on w stałym związku z inną kobietą, jednak z uwagi na toczący się proces o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego nie zawarł on wtedy jeszcze związku małżeńskiego ze swoją ówczesną narzeczoną. Oprócz małoletniej nie posiadał żadnych innych dzieci.

Pracował jako kierowca – magazynier. Zatrudniony był w prywatnej firmie: (...) GRUPA „B+ (...) z o.o. w T. na umowę o pracę na czas nieokreślony. Zarabiał wówczas średnio 2.061,19 zł netto miesięcznie. Jego praca polegała na rozwożeniu chemii budowlanej po hurtowniach ciężarówką. Miał stałe godziny pracy – 8 godzin dziennie i nie pracował w nadgodzinach.

Jego rodzice byli na emeryturze i byli schorowani, co łączyło się z dużymi dla nich kosztami. Emerytura jego matki wynosiła wówczas 650 zł miesięcznie, a ojca 920 zł miesięcznie. Większość opłat związanych z utrzymaniem domu ponosił pozwany. Były to koszty rzędu: 120 zł miesięcznie za prąd, 60 zł miesięcznie za gaz, 60 zł miesięcznie za telefon stacjonarny oraz za wodę 120 zł na kwartał. Dom pozwanego ogrzewany był węglem w ilości ok. 4 ton węgla w sezonie zimowym oraz 2 tony miału, przy koszcie za tonę węgla ok. 700-800 zł.

Pozwany dojeżdżał 22,5 km w jedną stronę do pracy swoim samochodem i na paliwo wydawał ok. 150 zł tygodniowo.

Pozwany posiadał samochód marki V. (...), rocznik 1992, działkę rolną o powierzchni 36 arów, na której uprawiał ziemniaki i zboże dla kur.

Jedynymi zadłużeniami pozwanego były: 3.000 zł debetu na rachunku bankowym oraz 900 zł długu na kartach kredytowych.

Pozwany kontaktował się z córką przez Internet poprzez program „skype” – dwa razy w miesiącu. Nie dawał jej żadnych prezentów.

Dowód:

- akta tut. Sądu – sygn. akt III RC 137/11: wyrok z dn. 20.12.2011 r. – k. 27, zeznania przedst. ustawowej małol. powódki A. S. – V. - k. 24v – 25v, zeznania pozwanego – k. 25v – 26, tłumaczenia dokumentów z języka angielskiego przez tłumacz A. M. (2) - k. 23, zaświadczenie UM w Ż. z dnia 28.12.2011 r. – k 23 oraz zaświadczenie (...) z dnia 05.12.2011 r. – k. 23

Obecnie małoletnia powódka ma ukończone 14 lat i nadal mieszka w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mieszka wraz z matką, ojczymem oraz siostrą przyrodnią, którą matka powódki urodziła w kwietniu 2014 roku. Wszyscy wspólnie zamieszkują w domu jednorodzinnym.

Dowód:

- zeznania pozwanego - k. 32v – 33, k. 71v - 72

- zeznania przedst. ustawowej powódki – A. S.-V. - k. 55v – 56

Obecnie, w zależności od zużycia rachunki wynoszą: za gaz ok. 143 USD miesięcznie, za prąd ok. 64 USD miesięcznie, za telefony komórkowe ok. 200 USD miesięcznie.

Dowód:

- rachunek za gaz z dn. 26.02.2014 r. wraz z tłumaczeniem – k. 14v - 15

- rachunek za energię elektryczną z dn.07.02.2014 r. wraz z tłumaczeniem - k. 12-13

- rachunek za telefon z lutego 2014 r. wraz z tłumaczeniem - k. 16-17

- zeznania przedst. ustawowej powódki – A. S.-V. - k. 55 - 56

Ponadto matka powódki i jej mąż ponoszą koszty z tytułu opłaty za wodę i wywóz śmieci - ok. 60 USD miesięcznie oraz ubezpieczenia samochodów - ok. 100 USD miesięcznie.

Dowód:

- zeznania przedst. ustawowej powódki – A. S.-V. - k. 55 – 56

- rachunek za energię elektryczną wraz z tłumaczeniem – k. 12-13

- rachunek za gaz wraz z tłumaczeniem – k. 14-15

- rachunek za telefon wraz z tłumaczeniem – k. 16-17

Na zakup domu w USA został zaciągnięty w grudniu 2012 r. kredyt hipoteczny, który w ub. roku wynosił 127.645 USD. Raty kredytu wynoszą obecnie 1.450 USD miesięcznie.

Dowód:

- zeznania przedst. ustawowej powódki – A. S.-V. - k. 55 – 56

- dokument wystawiony przez (...) Sp. z o.o.” wraz z tłumaczeniem - k. 10-11

Powódka od sierpnia 2015 r. rozpoczęła edukację w liceum w F. P..

Dowód:

- zeznania przedst. ustawowej powódki – A. S.-V. - k. 55 – 56

Na wydatki małoletniej składają się wydatki na kształcenie, tj. czesne, opłata za strój sportowy, księga rocznika oraz opłata na komitet rodzicielski – łącznie 227,25 USD rocznie.

Dowód:

- dokument zawierający wykaz opłat za szkołę wraz z tłumaczeniem - k. 8 – 9

Poza wyżej wymienionymi wydatkami szkolnymi są również koszty wypożyczenia książek ze szkoły – 350 USD rocznie oraz koszty zakupu przyborów szkolnych – ok. 300 USD, koszt stroju sportowego – ok. 60 USD oraz obowiązkowy szkolny dres z logo szkoły – ok. 160 USD. Natomiast wydatek na dojazdy autobusem szkolnym wynosi ok. 300 USD rocznie. W czasie trwania roku szkolnego dodatkowo dochodzą ponoszone okresowo koszty wycieczek organizowanych przez szkołę.

Małoletnia A. M. (1) trenuje siatkówkę.

Ponadto wydatki na kosmetyki, środki czystości oraz ubrania małoletniej sięgają ok. 150 USD miesięcznie, w tym środki czystości ok. 40 USD.

Dowód:

- zeznania przedst. ustawowej powódki – A. S.-V. - k. 55 – 56

Powódka ogólnie jest zdrowa, jednak wymaga leczenia ortodontycznego, ponieważ ma wadę zgryzu. Od listopada 2014 r. ma ona założony aparat na zęby, którego koszt wyniósł 4.275 USD i jest spłacany w ratach miesięcznych po 190 USD.

Dowód:

- zeznania przedst. ustawowej powódki – A. S.-V. - k. 55 – 56

- tłumaczenie dokumentu z dn. 01.12.2014 r. – k. 49

Matka powódki pracuje jako opiekunka dzieci, a jej małym dzieckiem zajmuje się jej matka.

Dowód:

- zeznania pozwanego - k. 32v – 33, k. 71v – 72

Ojczym powódki przeszedł operację serca w dn. 05 marca 2015 r. oraz dwa wylewy i w związku z tym przechodzi rehabilitację. Obecnie nie pracuje i stara się o rentę chorobową.

Matka z zawodu jest technikiem ekonomistą o specjalności finanse i rachunkowość, a ojczym kucharzem – pizza makerem.

Matka i ojczym powódki korzystają z kuponów na zakup żywności („food stamps”) wystawianych na kwotę 640 USD miesięcznie. Do wyżywienia i na środki czystości A. V. dokłada ok. 400 – 500 USD miesięcznie.

Obecnie cała rodzina jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (...). Ubezpieczenie nie pokrywa jednak kosztów leczenia ortodontycznego powódki.

Dowód:

- zeznania przedst. ustawowej powódki – A. S.-V. - k. 55v - 56

Pozwany płaci regularnie zasądzone alimenty na córkę, a w inny sposób nie partycypuje w jej utrzymaniu.

Dowód:

- zeznania przedst. ustawowej powódki – A. S.-V. - k. 55 – 56

- zeznania pozwanego – k. 32v – 33, 71v – 72

- wyciągi z rachunku bankowego pozwanego – k. 30

Pozwany M. M. mieszka w Ż. w domu rodziców, razem z rodzicami oraz z żoną – I. M. z domu U.. Związek małżeński zawarł w dn. 13 września 2014 r.

Dowód:

- zeznania pozwanego - k. 32v – 33, k. 71v - 72

- odpis skrócony aktu małżeństwa pozwanego - k. 30

Wraz z żona zajmują dwa pokoje, a pozostałe dwa jego rodzice, natomiast kuchnia i łazienka są wspólne.

Dowód:

- zeznania pozwanego - k. 32v – 33, k. 71v - 72

Pozwany nadal pracuje jako kierowca-magazynier w firmie: „B+B” M. B., L. B. Sp.j. w T. na umowę o pracę na czas nieokreślony, a jego średnie zarobki netto wynoszą 2.376,12 zł miesięcznie.

Dowód:

- zaświadczenie nr (...) z dn. 02.10.2014 r. – k. 30

- zeznania pozwanego – k. 32v -33, 71v-72

Pozwany nie osiąga innych dochodów. Podpisał aneks do umowy o pracę, w którym zobowiązał się, że nie będzie podejmował dodatkowej pracy w charakterze kierowcy.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 32v -33

Żona pozwanego pracuje jako pracownik biurowy i zarabia do 2.000 zł netto miesięcznie. Rodzice pozwanego pobierają emerytury. Dom, w którym zamieszkują jest własnością rodziców. Pozwany wraz z żoną posiadają jeden samochód – 16-letnie V.. W domu znajdują się jeszcze maszyny rolnicze oraz ciągnik.

Dowód:

- zeznania pozwanego - k. 32v – 33, k. 71v – 72

M. M. figuruje w rejestrze podatku rolnego od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego jako właściciel w całości nieruchomości o powierzchni 0,3532 ha fizycznych. Figuruje obecnie również w rejestrze podatku od nieruchomości jako właściciel w całości nieruchomości o powierzchni 40 m 2.

Dowód:

- informacja Urzędu Miasta w Ż. z dn. 08.10.2014 r. - k. 30

Pozwany nadal ponosi koszty wszystkich rachunków domowych w zamian za możliwość zamieszkiwania w domu rodziców, a jego wydatki wynoszą: za energię elektryczną 120-140 zł miesięcznie, za gaz 140-160 zł co dwa miesiące, za wywóz śmieci 48 zł miesięcznie, za wodę ok. 80 zł co dwa miesiące, za kanalizację 50 zł co dwa miesiące, za telefon stacjonarny i Internet – około 70 zł miesięcznie, za telefon komórkowy – 30 zł miesięcznie. Ma też ubezpieczenie na życie i płaci składkę miesięczną w kwocie 48 zł. Nadal również do pracy dojeżdża samochodem do M., a koszt paliwa wynosi około 350 zł miesięcznie.

Dowód:

- zeznania pozwanego - k. 32v – 33

- wyciągi z rachunku bankowego pozwanego – k. 30

Poza w/w wydatkami w lipcu 2014 roku zaciągnął on kredyt w (...) na kwotę 11.260 zł z przeznaczeniem na remont pokoi. Dług został rozłożony na 3 lata, w ratach po 382 zł miesięcznie. Innych długów nie ma.

Dowód:

- dokumenty wystawione przez (...) - k. 30

- zeznania pozwanego - k. 32v – 33

W dn. 24 lipca 2015 roku pozwany uległ wypadkowi przy pracy. Podczas rozładowywania towarów z samochodu, uległo zerwaniu lewe ścięgno A.. Tego samego dnia pojechał do szpitala, gdzie przebywał 4 dni. W wyniku zerwania ścięgna nie mógł on poruszać stopą ani stanąć na lewej nodze. Od 28 sierpnia 2015 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim – obecnie do 20 października 2015 roku. Noga jest usztywniona przy pomocy szyny, bez której nie ma on możliwości się poruszać i chodzi o kulach. Odbywa ćwiczenia rehabilitacyjne w szpitalu. Nie wiadomo, czy pozwany będzie mógł wrócić do pracy na dotychczasowych zasadach.

Jego dochody pozostały na niezmienionym poziomie, gdyż ma wypłacane świadczenia przez ZUS, które odpowiadają jego wynagrodzeniu.

Pozwany wydaje na leki około 150-200 zł miesięcznie.

Pozwany nadal leczy się na hemoroidy, których koszt leczenia wynosi ok. 80 zł miesięcznie.

Ponadto cierpi na pokrzywkę, na którą zażywa leki, po których nie powinno się prowadzić samochodu.

Dowód:

- kopia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy z dn. 28.08.2015 r.-k. 70

- kopie dokumentacji medycznej pozwanego – k. 66 – 69

- zeznania pozwanego - k. 71v-72

Ma też problemy z żylakami na nogach, które występowały już w 2003 r.

Dowód:

- karta informacyjna Szpitala Wojewódzkiego w T. – k. 30

Pozwany w 2012 roku spotkał się z córką, która przyjechała do Polski, jednak ich spotkanie było kontrolowane przez byłą teściową i nie mógł jej on też zabrać do siebie. Od tamtej pory dwa razy w miesiącu kontaktował się telefonicznie z powódką do końca czerwca br. Od tamtego momentu córka nie odbiera od niego telefonów, a także nie odpisuje na wysyłane kartki.

Pozwany nie kupuje córce żadnych prezentów. Zdarzyło się, że jeden raz kupił jej książkę polsko-angielską, ale nie wzięła jej do USA. Córka ma obecnie nowego laptopa i i-phona, pomimo, że stary laptop miał tylko 2 lata.

Dowód:

- zeznania pozwanego - k. 71v – 72

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów oraz zeznań stron.

Wszystkie dowody z dokumentów zasługiwały w całości na wiarę, bowiem nie ujawniły się żadne okoliczności podważające ich autentyczność lub prawdziwość zawartych w nich treści.

Zeznaniom matki powódki Sąd generalnie dał wiarę odnośnie do jej sytuacji materialnej i rodzinnej, w tym zdrowotnej jej męża. Sąd jednak nie dał jej wiary co do twierdzeń, że nie pracuje i obydwoje z mężem utrzymują się tylko z oszczędności i pomocy socjalnej.

Z zeznań pozwanego wynika bowiem, że wg jego wiedzy, którą nabył od rodziny byłej żony oraz ich wspólnej małoletniej córki - jego byli teściowie wyjechali do Stanów Zjednoczonych Ameryki i matka A. S. – V. pomaga jej poprzez opiekę nad dzieckiem, a matka powódki pracuje.

W ocenie Sądu w tym zakresie bardziej wiarygodne były zeznania pozwanego, bowiem wydatki, które ponosi matka powódki na codzienne utrzymanie i spłatę wysokiego kredytu hipotecznego nie mogłyby być pokrywane jedynie z oszczędności i zasiłków.

Natomiast relacje pozwanego w całości zasługiwały na wiarę jako logiczne i korespondujące z innymi dowodami.

Sąd zważył, co następuje:

Podstawę prawną obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci stanowi przepis art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają, zgodnie z art. 135 § 1 kro, z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, z drugiej strony zaś możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Współzależność między tymi dwoma elementami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego (por. orz. SN z 10.10.1969 r., III CRN 350/69, OSNPG 1970/2/15).

Natomiast żądanie podwyższenia alimentów jest oparte o treść art. 138 kro, który stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Tak więc przesłanką konieczną do podwyższenia alimentów jest zmiana stosunków od chwili poprzedniego ustalenia wysokości alimentów, przy czym musi to być zmiana istotna oraz winna polegać na zwiększeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionej powódki lub zwiększeniu majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego, tj. pozwanego.

Należy stwierdzić, że od ostatniego podwyższenia alimentów tj. od dnia 30 grudnia 2011 r. upłynęły niemal 4 lata.

Tak więc upłynął długi okres, w którym sytuacja małoletniej powódki uległa zmianie, a koszty jej utrzymania istotnie wzrosły.

Obecnie ma ona 14 lat i ukończyła w tym roku gimnazjum oraz rozpoczęła naukę w liceum, co generuje wyższe wydatki.

Ponadto powódka korzysta z leczenia ortodontycznego, z czym wiąże się wydatek w kwocie 4.275 USD spłacany w ratach miesięcznych po 190 USD.

Pozwany podnosił, że nie powinien ponosić konsekwencji wyboru miejsca zamieszkania jego byłej żony w USA, jednak należy zauważyć, iż również w Polsce leczenie ortodontyczne dziecka w wieku powódki jest kosztowne i nie refundowane.

Od ostatniego zasądzenia alimentów zmieniła się także sytuacja materialna i rodzinna pozwanego – zawarł on kolejny związek małżeński, a jego zarobki w stosunku do 2011 roku zwiększyły się o około 300 zł netto miesięcznie.

Natomiast żona pozwanego pracuje i osiąga stosunkowo dobre dochody, jak na miejscowe realia, tj. od 1400 zł do 2000 zł netto miesięcznie.

Co prawda w ostatnim czasie uległ pogorszeniu stan zdrowia pozwanego, który miał wypadek, jednak jest to sytuacja przejściowa i nie wiąże się z osiąganiem przez pozwanego niższych dochodów.

Biorąc pod uwagę te okoliczności Sąd podwyższył alimenty o 150 zł miesięcznie, tj. do kwoty 700 zł miesięcznie, uznając, że jest to kwota wystarczająca do pokrycia zwiększonych potrzeb małoletniej, a także, że pozwanego stać na płacenie alimentów w tej wysokości.

Należy zwrócić uwagę, iż w toku postępowania pozwany podnosił, że zamierza z obecną żoną starać się o dziecko, jednak Sąd wydając wyrok opiera się na ustaleniach faktycznych z dnia wyrokowania, a aktualnie pozwany nie ma na utrzymaniu innych dzieci niż powódka.

Alimenty zostały zasądzone począwszy od daty wniesienia powództwa wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na podstawie art. 481 kc.

Wobec powyższych rozważań Sąd orzekł jak w pkt I wyroku na podstawie powołanych przepisów prawa.

Ponadto Sąd nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa część opłaty od pozwu w kwocie 90 zł – obliczonej od wysokości zasądzonych alimentów, stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 100 kpc.

Koszty postępowania pomiędzy stronami zostały zaś wzajemnie zniesione na zasadzie art. 100 kpc, gdyż powództwo zostało uwzględnione w części.

Nadto Sąd nadał wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

SSR Zbigniew Lis

S..

- (...)

- (...) (...)

(...)

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.