Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2016-01-07
Data orzeczenia:
7 stycznia 2016
Data publikacji:
17 maja 2018
Sygnatura:
III RC 175/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Anna Pienicka
Protokolant:
Lena Konwerska
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
art 135 §1 kpc , art 138 kpc
Teza:
I. uchyla w całości wyrok zaoczny wydany w sprawie w dniu 19 sierpnia 2015 roku; II. podwyższa wysokość alimentów ustalonych ugodą sądową zawartą przed Sądem Rejonowym w Ciechanowie z dnia 9 września 2009 roku w sprawie sygn. akt III RC 250/09 należnych od pozwanego J G na rzecz małoletniego syna I G z dotychczasowej kwoty po 550 (pięćset pięćdziesiąt) zł miesięcznie do kwoty po 650 ( sześćset pięćdziesiąt ) zł miesięcznie, płatnej do rąk matki małoletniego powoda – A G do 10 – go dnia każdego kolejnego miesiąca z góry, poczynając od dnia 5 czerwca 2015 roku wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat; III. w pozostałym zakresie powództwo oddala; IV. odstępuje od obciążania pozwanego J G nieuiszczoną opłatą sądową za I instancję; V. wyrokowi w pkt. II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt III RC 175/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 stycznia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Ciechanowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Pienicka

Protokolant: Lena Konwerska

po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2016 roku w Ciechanowie

na rozprawie sprawy

z powództwa małoletniego I. G.

reprezentowanego przez matkę A. G.

przeciwko J. G.

o podwyższenie alimentów

orzeka:

I.  uchyla w całości wyrok zaoczny wydany w sprawie w dniu 19 sierpnia 2015 roku;

II.  podwyższa wysokość alimentów ustalonych ugodą sądową zawartą przed Sądem Rejonowym w Ciechanowie z dnia 9 września 2009 roku w sprawie sygn. akt III RC 250/09 należnych od pozwanego J. G. na rzecz małoletniego syna I. G. z dotychczasowej kwoty po 550 (pięćset pięćdziesiąt) zł miesięcznie do kwoty po 650 ( sześćset pięćdziesiąt ) zł miesięcznie, płatnej do rąk matki małoletniego powoda – A. G. do 10 – go dnia każdego kolejnego miesiąca z góry, poczynając od dnia 5 czerwca 2015 roku wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

III.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

IV.  odstępuje od obciążania pozwanego J. G. nieuiszczoną opłatą sądową za I instancję;

V.  wyrokowi w pkt. II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 175/15

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda I. G. – matka A. G. wnosiła o podwyższenie alimentów rzecz małoletniego z dotychczasowej kwoty po 550 (pięćset pięćdziesiąt) zł miesięcznie do kwoty 800 (osiemset) zł miesięcznie.

Pozwany J. G. wnosił o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Rodzice małoletniego powoda są po rozwodzie. Ostatnie alimenty w kwocie po 550 ( pięćset pięćdziesiąt)zł miesięcznie zostały ustalone ugodą sądową zawartą w sprawie III RC 290/09 przed Sądem Rejonowy w Ciechanowie w dniu 9 września 2009r.Wówczas małoletni powód miał lat 7lat.

W chwili obecnej sytuacja materialna oraz rodzinna stron przedstawia się następująco.

Małoletni powód I. G. ma lat 13.Małoletni jest zdrowy. Chodzi do klasy I Gimnazjum w C. Dodatkowo uczy się gry w Szkole Muzycznej II stopnia w M. w klasie akordeonu . Jest to szkoła płatna , miesięczny koszt to 80zł puls dojazdy do szkoły i wyjazdy na festiwale. Małoletni tańczy w zespole artystycznym ,,C.,, , miesięczna opłata to 40zł.Chodzi na płatne lekcje j. angielskiego .Miesięczny koszt tych lekcji to 120zł Nie posiada majątku przynoszącego dochód.(k-3-4 i 34-35akt)

Matka małoletniego powoda A. G. ma lat 34.Ma wyższe wykształcenie. Pracuje jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno - (...) w C. oraz dodatkowo w W. na umowę zlecenie .Jest zdrowa i zdolna do pracy. Osiąga miesięcznie dochód (...),26 netto zł. oraz około 600zł netto miesięcznie z pracy na umowę zlecenie. Dodatkowo pełni funkcję kuratora społecznego i jest na liście mediatorów w tut. Sądzie . W stosunku do roku 2009 jej dochody wzrosły o około 2600zł netto. Nie ma innych dzieci na utrzymaniu . Nie posiada majątku przynoszącego dochód. Mieszka wraz z synem w mieszkaniu własnościowym , zakupionym na kredyt. Miesięczna rata kredytu to 780zł.Posiada samochód osobowy R. (...) o pojemności silnika 1,5 z 2015r zakupiony na kredyt . Roczna rata kredytu to 19tys.złotych.Łącznie za ten samochód matka małoletniego powoda musi zapłacić 64 tys.złotych, a zapłaciła dopiero 20 tys.zł. Matka małoletniego powoda wskazała ,że stałe wydatki miesięczne jakie ponosi na syna to nauka j.angielskiego 120zł , opłata za szkołę muzyczna 80zł , opłata z tytułu tańca w Zespole (...) ,,C.,, 40zł. Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda złożyła Sądowi rozliczenie miesięcznych kosztów utrzymania małoletniego powoda i wyliczyła ,że koszt ten wynosi 2803,53zł na oboje rodziców, to jest po 1401,76zł na każdego z nich .(k-34-35 i 49-52akt)

Pozwany J. G. lat 36 z zawodu jest technikiem mechanikiem. Od 5 miesięcy nigdzie nie pracuje. W 2009 r pracował i osiągał miesięcznie dochód około 2657,25zł netto. Nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Podejmuje prace dorywcze i szuka pracy na własną rękę. Ostatni pracował w Agencji Pracy (...) w C. i zarabiał 1000zł netto. Jest zdrowy i zdolny do pracy . Oprócz małoletniego powoda nie ma innych dzieci na utrzymaniu. Nie posiada majątku przynoszącego dochód. Nie podnosi swoich kwalifikacji zawodowych , aby uzyskać lepsze możliwości zatrudnienia . Mieszka sam w mieszkaniu własnościowym o pow.52m2. Nie ma samochodu ani majątku przynoszącego dochód. Utrzymuje się z pożyczek od osób prywatnych.(k-53-54 akt)

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy, biorąc pod uwagę przede wszystkim zeznania stron (k-34-35 i 53-542akt) oraz zgromadzone w sprawie zaświadczenia i dokumenty (k- 26-30 ,37-52akt) i akta sprawy IIIRC 250/09 .

Sąd dał wiarę zeznaniom stron odnośnie ich sytuacji materialnej, nie były one wzajemnie kwestionowane. Nie budziła wątpliwości Sądu prawdziwość dokumentów złożonych przez strony.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art.138 krio– w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej wysokości obowiązku alimentacyjnego.

Natomiast art.135 krio stanowi, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Sąd rozważając zasadność powództwa uznał, że od ostatniego orzeczenia ustalającego wysokość alimentów ,status ekonomiczny, rodzinny i życiowy stron uległ zmianie.

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda pracuje zawodowo i uzyskuje miesięczne wynagrodzenie około 4800 zł netto .Na utrzymaniu ma tylko małoletniego syna stron . Małoletni powód od 2009r otrzymuje alimenty w kwocie po 550zł miesięcznie .Według matki małoletniego powoda na jego utrzymanie potrzeba średnio miesięcznie 2803,53zł , to jest po 1401,76zł od każdego z rodziców. Jednak przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda wnosiła o podwyższenie alimentów do kwoty po 800zł miesięcznie. Nie ulega również żadnej wątpliwości Sądu ,że sytuacja finansowa i życiowa małoletniego powoda od ostatniego orzeczenia zmieniła się i zachodzi konieczność zmiany orzeczenia w przedmiocie alimentów , albowiem wzrosły jego koszty utrzymania w związku z zajęciami dodatkowymi ,na które dziecko uczęszcza.

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego sytuacja finansowa rodziców małoletniego również uległa zmianie od ostatniego orzeczenia wydanego w przedmiocie alimentów.

Sytuacja przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda od 2009r uległa poprawie , gdyż aktualnie pracuje , jej dochody wzrosły średnio o około 2600zł. Obecnie matka małoletniego powoda wraz z synem mieszka w mieszkaniu własnościowym zakupionym na kredyt i posiada samochód osobowy R. (...) o pojemności silnika 1,5 z 2015r zakupiony na kredyt.

Sytuacja finansowa pozwanego po 20o9r pogorszyła się , albowiem zmniejszyły się jego dochody. Pozwany w czasie orzekania o alimentach w 2009r, pracował i osiągał dochód miesięczny około 2657,25zł netto .Obecnie utrzymuje się prac na umowy tymczasowe , osiąga dochód około 1000zł . Nie jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna poszukująca pracy. Pozwany jest młodym i zdrowym mężczyzno. Utrzymuje z synem sporadyczny kontakt .Mieszka sam w mieszkaniu własnościowym o powierzchni 52m2.Nie posiada samochodu.

Sąd ustalając kwotę podwyższenia alimentów wziął pod uwagę przede wszystkim aktualną sytuacje zdrowotną , edukacyjną i rodzinna małoletniego powoda oraz aktualną sytuację zdrowotną, rodzinną , zawodową i majątkową obojga jego rodziców.

W ocenie Sądu podwyższenie alimentów na rzez małoletniego powoda z dotychczasowej kwoty po 550 złotych miesięcznie do kwoty po 650zł miesięcznie ,na chwilę obecną zabezpieczy podstawowe potrzeby małoletniego. Zdaniem Sądu , jeżeli oboje rodzice przeznaczą miesięcznie na utrzymanie małoletniego syna po 650zł każde z nich , to kwota 1300zł miesięcznie zabezpieczy potrzeby małoletniego powoda określone przez jego matkę w pozwie wniesionym w sprawie .

Sąd uznał ,że podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego powoda o kwotę1o0zł miesięcznie czyli do kwoty 650zł miesięcznie uwzględnia aktualną sytuację zdrowotną ,rodzinną , zawodową i majątkową obojga rodziców małoletniego powoda i jest adekwatne do potrzeb małoletniego powoda określonych przez jego matkę w pozwie.

Z uwagi na powyższe w pozostałym zakresie Sąd oraz na podstawie art.138 krio Sąd orzekł jak w pkt.I-III wyroku.

W pkt.IV wyroku ,zgodnie z art.102 kpc Sąd odstąpił od obciążania pozwanego nieuiszczoną opłatą Sądową biorąc pod uwagę jego aktualną sytuację finansową , rodzinną i zdrowotną.

Wyrokowi w pkt.II Sąd z urzędu nadał rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art.333§1 pkt.1 kpc .

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.