Wtorek 21 maja 2019 Wydanie nr 4103
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2014-03-17
Data orzeczenia:
17 marca 2014
Data publikacji:
18 maja 2018
Data uprawomocnienia:
25 kwietnia 2014
Sygnatura:
III RC 211/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Izabela Łukawska
Protokolant:
Dagmara Pietrzak
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
art. 138 i art. 135 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2012r. 788 t.j.)
Teza:
Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt III RC 211/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 marca 2014 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący : SSR Izabela Łukawska

Protokolant : Dagmara Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2014 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa małoletniego S. M. reprezentowanego przez ojca T. M.

przeciwko A. M. (1)

o zmianę obowiązku alimentacyjnego

oraz z powództwa małoletniego A. M. (2) reprezentowanego przez matkę A. M. (1)

przeciwko T. M.

o podwyższenie alimentów

I-  zmienić sposób realizacji obowiązku alimentacyjnego T. M. i A. M. (1) względem małoletniego S. M. określony w pkt III wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 4 października 2012 r. I C 816/12 w ten sposób, że:

a)  zwalnia T. M. z dniem 1 stycznia 2013 r. z obowiązku łożenia do rąk A. M. (1) alimentów w kwocie po 400 zł miesięcznie;

b)  zasądza od pozwanej A. M. (1) na rzecz małoletniego powoda S. M. alimenty w kwocie po 400 zł (czterysta złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk ojca dziecka T. M., do dnia 10 – go każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 23 maja 2013 r.;

II-  zasądza od pozwanego T. M., na rzecz małoletniego powoda A. M. (2) podwyższone alimenty w kwocie po 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk matki dziecka A. M. (1), do dnia 10-ego każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 17 lutego 2014 roku, w miejsce dotychczasowych alimentów w kwocie po 300 zł miesięcznie, zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 4 października 2012 r., w spraiwe I C 816/12 w kwocie po 300 zł miesięcznie;

III-  zwalnia pozwaną od ponoszenia kosztów sądowych;

IV-  wyrokowi w pkt I b) i pkt II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt IIIRC 211/13

UZASADNIENIE

Małoletni powód S. M. reprezentowany przez ojca T. M. w pozwie z dnia 23.05.2013r. skierowanym przeciwko A. M. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanej alimentów w kwocie po 400 zł miesięcznie oraz zwrotu alimentów za okres styczeń-maj 2013r w kwocie 2000 zł, za okres kiedy małoletni mieszkał z synem. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że od kiedy syn mieszka z ojcem, matka dziecka nie partycypuje w kosztach jego utrzymania, a wszystkie koszty utrzymania pokrywa ojciec ze swojego wynagrodzenia, które wynosi 1600 zł. Powód w dalszym ciągu łoży do rąk matki alimenty w kwocie po 400 zł miesięczne na S. M. i 300 zł miesięcznie na rzecz A. M. (2), który faktycznie mieszka z matką. Pozwana pracuje za wynagrodzeniem 2000 zł netto miesięcznie.

W odpowiedzi na pozew pozwana A. M. (1) wniosła o oddalenie powództwa oraz o zawieszenie postępowania do czasu zakończenie sprawy z wniosku T. M. o zmianę wyroku rozwodowego i przywrócenie mu władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem S. M.. Na rozprawie pozwana przyznała, że w dniu (...) syn S. M. wyprowadził się do ojca.

Pozwem z dnia 23.05.2013r. T. M. wniósł o uchylenie od dnia 27.06.2013r. jego alimentów w kwocie po 400 zł miesięcznie zasądzonych na rzecz S. M. wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 04.10.2012r. wskazując, że od dnia 15.12.2012r. małoletni S. M. mieszka razem z nim. Powód dodał, że od tego momentu w całości ponosi koszty utrzymania syna S., bez pomocy finansowej ze strony jego matki.

Pozwem z dnia 12.02.2014r. małoletni powód A. M. (2) reprezentowany przez matkę A. M. (1) wniósł o zasądzenie od T. M. podwyższonych alimentów z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty po 600 zł miesięcznie (sygn. akt IIIRC 93/14) wskazując, że od czasu poprzedniej sprawy minęło 1,5 roku i w tym czasie wzrosły potrzeby małoletniego. Na samo wyżywienie dziecka potrzeba ok. 600 zł miesięcznie, a od września 2014r. powód rozpocznie naukę w szkole podstawowej.

Na rozprawie w dniu 17 marca 2014r. A. M. (1) wniosła o oddalenie powództwa o zasądzenie od niej alimentów na rzecz Syna S. stwierdzając, że na żadne alimenty jej nie stać. T. M. wniósł o oddalenie powództwa o podwyższenie alimentów na A. M. (2).

W wyniku przewodu sądowego ustalono następujący stan faktyczny:

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 04 października 2012r. małżeństwo A. M. (1) i T. M. zostało rozwiązane przez rozwód. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron S. M. ur. (...) i A. M. (2) ur. (...) Sąd powierzył matce, ograniczając władzę rodzicielską ojca i zasądził od ojca na rzecz S. alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie, a na rzecz A. w kwocie po 300 zł miesięcznie. Wówczas małoletni S. M. był uczniem szkoły podstawowej, a A. M. (2) , który miał niecałe 3 lata, pozostawał pod opieką opiekunki, której matka płaciła kwotę 600 zł miesięcznie. Matka małoletnich pracowała za wynagrodzeniem netto 1700 zł i wraz z dziećmi mieszkała w swoim domu rodzinnym w K.. Na soboty i niedziele pozwany zabierał synów do swego miejsca zamieszkania. Pozwany zarabiał netto 1116 zł miesięcznie.

(dowód: akta Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze sygn. akt IC 816/12 - w załączeniu ).

W dniu 15.12.2012r. małoletni S. M. zamieszkał z ojcem. W dniu 23.05.2013r. T. M. wniósł do Sądu Rejonowego w Bolesławcu wniosek o przywrócenie mu władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem S. M.. Postanowieniem z dnia 06 lutego 2014r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu zmienił pkt II wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 4.10.2012r. w sprawie IC 816/12 w ten sposób, że wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim S. M. powierzył ojcu, ograniczając władzę matki A. M. (1) do ogólnego wglądu w wychowanie, wykształcenie i sposób leczenia dziecka.

(dowód: akta Sądu Rejonowego w Bolesławcu IIIR Nsm 274/13 – w załączeniu).

Postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2013r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu na czas trwania postępowania uchylił obowiązek alimentacyjny T. M. względem jego syna S. M. określony w pkt III wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Gorze z dnia 4 października 20112r. w sprawie IC 816/12 w kwocie po 400 zł miesięcznie poczynając od dnia 6 sierpnia 2013r.

Małoletni S. M. mieszka z ojcem T. M.. Ma on 13 lat i jest uczniem VI klasy szkoły podstawowej. Ojciec z synem zajmują piętro domu jednorodzinnego. Na parterze mieszka babcia T. M.. T. M. płaci połowę rachunków za energie elektryczną tj. kwotę 100 zł miesięcznie. Dla swojego piętra ma odrębne c.o. Na sezon grzewczy potrzebuje węgla za kwotę ok. 1500 zł. Obiady w szkole dla syna kosztują 280 zł miesięcznie. Bilet miesięczny kosztuje 40 zł. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem syna potrzebuje ok.

300zł miesięcznie. Opłaca telewizje i internet po 50 zł miesięcznie. Pozwany pracuje jako kierowca dźwigu za wynagrodzeniem netto 1254,24 zł miesięcznie.

(dowód: zeznania T. M. k. 56, zaświadczenie o wynagrodzeniu T. M. k. 54).

Małoletni A. M. (2) ma 4 lata i mieszka z matką A. M. (1) w jej domu rodzinnym w K.. Zajmują tam dwa pokoje z kuchnią i łazienką . Mieszkanie to ma osobne liczniki i ogrzewanie. A. M. (1) opłaca następujące rachunki: energia elektryczna - 170 zł za półtora miesiąca, woda - 80 zł za półtora miesiąca, 80 zł butla gazowa - co 2 miesiące. Na opał na sezon grzewczy wydaje ok. 1600 zł. A. M. (1) pracuje w B. za wynagrodzeniem netto 1929 zł ( średnia z ostatnich 6 miesięcy). Na dojazdy do pracy wydaje kwotę 100 zł miesięcznie. Za opiekunkę dla małoletniego A. opłaca kwotę 600 zł miesięcznie. A. M. (1) wzięła kredyt w kwocie 20.000 zł na remont mieszkania na okres do 2018r. Rata miesięczna wynosi 550 zł. Za ta kwotę zrobiła centralne ogrzewanie, wymieniła okna i wyposażyła łazienkę. Na wyżywienie, ubranie i środki higieniczne dla małoletniego A. potrzeba ok. 400 zł miesięcznie. Co dwa tygodnie na niedzielę ojciec zabiera A. do siebie. Od 1 września 2014r. małoletni A. orski bedzie uczęszaczal do przedszkola. Matka będzie dalej musiała jednak korzystać z pomocy opiekunki, ponieważ pracuje w systemie dwuzmianowym.

(dowód: zeznania A. M. (1) k. 57, zaświadczenie o wynagrodzeniu A. M. (1) k. 55).

Sąd zważył co następuje:

Bezsporne w sprawie jest, postanowieniem z dnia 06 lutego 2014r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu zmienił pkt II wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 4.10.2012r. w sprawie IC 816/12 w ten sposób, że wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim S. M. powierzył ojcu, ograniczając władzę matki A. M. (1) do ogólnego wglądu w wychowanie, wykształcenie i sposób leczenia dziecka.

Bezsporne również jest, że od 15.12. 2012r. małoletni S. M. faktycznie przebywa u ojca, który był zobowiązany do łożenia alimentów w kwocie po 400 zł miesięczne oraz, że postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2013r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu na czas trwania postępowania uchylił obowiązek alimentacyjny T. M. względem jego syna S. M. określony w pkt III wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Gorze z dnia 4 października 20112r. w sprawie IC 816/12 w kwocie po 400 zł miesięcznie poczynając od dnia 6 sierpnia 2013r.

Ta sytuacja wymagała zmiany orzeczenia w przedmiocie alimentów i ich zasądzenia na rzecz małoletniego S. M. od matki A. M. (1) zgodnie z treścią art. 133 § 1 krio.

Biorąc pod uwagę dochody pozwanej i jej stan rodzinny Sąd uznał, że jest ona w stanie łożyć alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie. Miesięczny koszt utrzymania małoletniego wynosi ok. 800 zł. Ojciec małoletniego powoda T. M. zarabia netto 1254 zł miesięcznie. Dochód pozwanej A. M. (1) to netto kwota ok. 1900 zł miesięcznie. Do łożenia na utrzymanie dziecka obowiązani są oboje rodzice.

Ponieważ postanowieniem z dnia 06 lutego 2014r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu zmienił pkt II wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 4.10.2012r. w sprawie IC 816/12 w ten sposób, że wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim S. M. powierzył ojcu, ograniczając władzę matki A. M. (1) do ogólnego wglądu w wychowanie, wykształcenie i sposób leczenia dziecka, a faktycznie juz od 15.12.2012r. S. M. mieszka wraz z ojcem , Sąd zmienił sposób realizacji dotychczasowego obowiązku alimentacyjnego względem małoletniego powoda S. M. w ten sposób, że z dniem 01 stycznia 2013r. zwolnił T. M. z obowiązku łożenia alimentów na rzecz S. M. w kwocie po 400 zł miesięcznie do rąk matki powoda i jednocześnie zasadził od niej na rzecz syna S. M. alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie płatne do rąk ojca poczynając od dnia 23 maja 2013r. tj. od dnia kiedy został wniesiony przeciwko niej pozew.

Ponieważ Sąd z dniem 01 stycznia 2013r. zwolnił T. M. z obowiązku łożenia alimentów na rzecz S. M. w kwocie po 400 zł miesięcznie do rąk matki powoda to jednocześnie po stronie T. M. powstało prawo do wyegzekwowania uiszczonych przez niego alimentów w kwocie 2000 zł na rzecz S. M. za okres od stycznie do maja 2013r. do rak A. M. (1).

Odnośnie roszczenia małoletniego A. M. (2) reprezentowanego przez matkę A. M. (1) o podwyższenie alimentów to stwierdzić należy, że zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków może ulec zmianie wysokość zasądzonych alimentów. Dotyczy to zarówno wzrostu potrzeb uprawionego, jak i wzrostu możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów. Dla stwierdzenia czy nastąpiła zamiana stosunków w rozumieniu art. 138 kro należy brać pod uwagę czy istniejące warunki i okoliczności - na tle sytuacji ogólnej - mają charakter trwały i dotyczą okoliczności zasadniczych i ilościowo znacznych. Przy czym należy porównać stosunki obecne z okolicznościami uprzednio istniejącymi.

Od czasu ustalenia alimentów na kwotę po 300 zł miesięcznie upłynęły ponad dwa lata. W tym czasie potrzeby małoletniego zwiększyły się. Również wzrosła część opłat za mieszkanie przypadająca na małoletniego, ponieważ wcześniej wszystkie opłaty były dzielone na trzy osoby, ponieważ z matką mieszkał również małoletni S. M.. Obecnie te opłaty muszą być dzielone na dwie osoby. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności i uwzględniając, że koszty utrzymania małoletniego powoda A. M. (2) wynoszą ok. 1200 zł miesięcznie ( koszt samej opiekunki to 600 zł miesięcznie) oraz uwzględniając dochody obojga rodziców, Sąd zasądził od T. M. na rzecz małoletniego A. M. (2) podwyższone alimenty z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty po 600 zł miesięcznie poczynając od dnia 17.02.2014r. tj. od dnia wniesienia pozwu, uznając, że każdy z rodziców powinien ponosić polowe kosztów utrzymania dziecka,

Na podstawie art. 333§1 pkt 1 kpc Sąd nadał wyrokowi w pkt I b rygor natychmiastowej wykonalności.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.