Wtorek 26 marca 2019 Wydanie nr 4047
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2014-06-05
Data orzeczenia:
5 czerwca 2014
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Sygnatura:
III RC 23/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Złotoryi
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Tomasz Popiel
Protokolant:
Bartosz Główczyński
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
art. 138 kro
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt: III RC 23/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 czerwca 2014 r.

Sąd Rejonowy w Złotoryi III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Tomasz Popiel

Protokolant : Bartosz Główczyński

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2014 roku w Złotoryi na rozprawie sprawy

z powództwa C. K. działającej w imieniu małoletniego M. K. (1) oraz z powództwa P. K.

przeciwko R. K.

o podwyższenie alimentów

I. podwyższa alimenty od pozwanego R. K. ustalone ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Złotoryi w dniu 5 czerwca 2012 roku w sprawie III RC 182/12 na rzecz małoletniego powoda M. K. (1) z kwoty po 250 złotych miesięcznie do kwoty po 350 (trzysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, płatne z góry do 15 – go dnia każdego kolejnego miesiąca, do rąk matki małoletniego powoda C. K., z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 23 stycznia 2014 roku,

II. podwyższa alimenty od pozwanego R. K. ustalone ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Złotoryi w dniu 5 czerwca 2012 roku w sprawie III RC 182/12 na rzecz powódki P. K. z kwoty po 250 złotych miesięcznie do kwoty po 400 (czterysta) złotych miesięcznie, płatne z góry do 15 – go dnia każdego kolejnego miesiąca, do rąk powódki P. K., z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 23 stycznia 2014 roku,

III. dalej idące powództwo oddala,

IV. nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi, zaliczając je na rachunek Skarbu Państwa,

V. wyrokowi w punkcie I i II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2014 roku przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów P. K. i M. K. (1), C. K. wniosła pozew o podwyższenie alimentów od pozwanego R. K. z kwot po 250 złotych miesięcznie do kwot po 400 złotych miesięcznie na każde z nich.

W uzasadnieniu pozwu C. K. podała, iż zwiększyły się potrzeby małoletnich związane z wykształceniem, leczeniem, zakupem wyżywienia i odzieży.

Przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów wskazała, iż na koszty utrzymania małoletniej P. K. składają się koszty leczenia w specjalistycznej klinice stomatologicznej, koszty dojazdu do szkoły, wyżywienia i zakupu odzieży, co łącznie stanowi kwotę 800 złotych. Jednocześnie podniosła, że koszty utrzymania syna M. K. (1), który jest uczniem Gimnazjum w Ś., wynoszą około 600 złotych miesięcznie.

C. K. wskazała ponadto, iż pozwany nie interesuje się dziećmi i nie płaci terminowo zasądzonych alimentów. Sama zaś jest osobą bezrobotną, która otrzymuje zasiłek w kwocie 560 złotych. Ponadto, przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów wskazała, iż żyje w konkubinacie. W związku tego posiada 2 letniego syna.

Pozwany R. K. wniósł o oddalenie powództwa w całości.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew podał, iż przebywa na zwolnieniu lekarskim. Wskazał, iż po pokryciu opłat związanych z utrzymaniem mieszkania, kosztów wizyt lekarskich i zakupów leków, środków higienicznych, odzieży i obuwia niewiele pozostaje mu na zakup wyżywienia. Podał, iż w utrzymaniu pomaga mu matka. Podniósł, że obecnie nie jest wstanie łożyć alimentów w wyższej kwocie na utrzymanie małoletnich dzieci.

W trakcie toczącego się postępowania, w dniu 2 marca 2014 roku małoletnia P. K. ukończyła 18 lat i na rozprawie złożyła oświadczenie, iż podtrzymuje powództwo wniesione przez matkę C. K..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Na mocy ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Złotoryi w dniu 5 czerwca 2012 roku, w sprawie III RC 182/12, pozwany zobowiązał się podwyższyć alimenty orzeczone wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 9 lutego 2011 roku, w sprawie I RC 1423/10, na rzecz małoletniej wówczas powódki P. K. i małoletniego powoda M. K. (1) z kwot po 150 złotych miesięcznie do kwot po 250 złotych miesięcznie płatnych na rzecz każdego z małoletnich.

W chwili zawarcia ugody powódka P. K. miała 16 lat i uczyła się wIII klasie Gimnazjum w Z., natomiast małoletni powód M. K. (1) miał 12 lat i uczęszczał do V klasy Szkoły Podstawowej w Ś.. Według matki powodów, zaspokojenie ich usprawiedliwionych potrzeb wymagało wówczas kwoty około 400-500 złotych miesięcznie na każde z dzieci. Matka powodów przebywała na urlopie macierzyńskim i pobierała zasiłek w kwocie 1.000 złotych. Wraz z P. K. i M. K. (1) zamieszkiwała w domu konkubenta, z którym posiadała wspólne dziecko.

Pozwany R. K. pracował jako murarz i zarabiał 1.700 złotych miesięcznie. Posiadał mieszkania położone w Z. oraz wynajmował kawalerkę w P., za którą płacił comiesięcznie 500 złotych. Nie pozostawał z nikim w związku.

Dowód: akta Sądu Rejonowego w Złotoryi III RC 182/12

Obecnie powódka P. K. ma 18 lat. Jest zdrowa. Uczy się w systemie dziennym w II klasie Technikum Hotelarskiego w Z., gdzie będzie kontynuowała naukę przez kolejne 2 lata. Powódka nie pracuje. Na wyżywienie powódka potrzebuje około 250 złotych miesięcznie, na zakup odzieży około 300 złotych miesięcznie, na środki czystości i kosmetyki około 150 złotych miesięcznie. Powódka wydaje 110 złotych miesięcznie na dojazdy do szkoły. Ponadto, we wrześniu poniosła koszty zakupu wyprawki szkolnej w wysokości 800 złotych.

Małoletni powód M. K. (1) ma obecnie 14 lat. Jest zdrowy. Uczy się w I klasie Gimnazjum w Ś.. Miesięczne usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda wynoszą około 700 złotych. Na kwotę tą składają się wydatki związane z wyżywieniem w wysokości 300-400 złotych miesięcznie, zakupem odzieży w wysokości 250-300 złotych miesięcznie oraz środków higienicznych i kosmetyków w wysokości 150 złotych miesięcznie. W miesiącu wrześniu matka małoletniego powoda poniosła wydatek w wysokości około 700-800 złotych związany z zakupem dla małoletniego wyprawki szkolnej.

P. K. i małoletni M. K. (1) wraz z matką C. K. zamieszkują w domu jej konkubenta, z którym C. K. posiada małoletniego syna. Na koszty utrzymania domu składają się wydatki na energię elektryczną w kwocie 85 złotych miesięcznie, gaz w kwocie 60 złotych miesięcznie, opał w kwocie 1.500 złotych rocznie i opłata wnoszona tytułem podatku od nieruchomości w kwocie 350 złotych rocznie. C. K. jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy. Nie posiada obecnie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Otrzymuje zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego. Łączna kwota wypłaconych świadczeń w okresie od dnia 1 marca 2014 roku do 31 maja 2014 roku wyniosła 1.275 złotych. Konkubent C. K. pracuje dorywczo, jako pracownik budowlany i zarabia około 500 – 600 złotych miesięcznie.

Dowód:

- zaświadczenie o nauce powódki P. K., k. 51

- faktury i rachunki złożone przez C. K., k. 4-9

- zaświadczenie z PUP w Z., k. 52

- zaświadczenie z MOPS w Ś., k. 50

- przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda C. K., k. 53

- przesłuchanie powódki P. K., k. 53-54

Pozwany R. K. ma obecnie 38 lat. Posiada dwoje dzieci: P. K. i M. K. (1). Mieszka sam w mieszkaniu komunalnym. Czynsz za mieszkanie wynosi 250 złotych. Ponadto, pozwany ponosi opłaty za prąd w wysokości 100 złotych miesięcznie, gaz w wysokości 100 złotych miesięcznie, wodę w wysokości 70-80 złotych miesięcznie oraz na opał w kwocie 150 złotych rocznie. Pozwany nie pracuje, jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Pobiera zasiłek dla bezrobotnych w kwocie około 500 złotych netto miesięcznie. Korzysta również z pomocy finansowej matki i znajomych. Nie posiada żadnego majątku. Nie pozostaje z nikim w związku. Pozwany z wykształcenia jest ślusarzem – mechanikiem, jednak nigdy nie wykonywał zawodu. Ostatnio pracował jako murarz i zarabiał około 1.500 złotych netto miesięcznie. Ze względu na chorobę nie została mu przedłużona umowa o pracę. Pozwany wykonywał również pracę w zawodzie magazyniera i brukarza. Pozwany leczył się kardiologicznie i neurologicznie, jednak nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy.

Dowód:

- zaświadczenie o dochodach pozwanego, k. 25

- zaświadczenia lekarskie pozwanego, k. 26-28

- umowa o pracę pozwanego, k. 29

- orzeczenie lekarskie orzecznika ZUS k. 30

- zaświadczenie z PUP w Z., k. 35

- przesłuchanie pozwanego, k. 54

Sąd zważył co następuje:

Powództwo w części wniesionej przez przedstawicielkę ustawową małoletniego powoda M. K. (1) zasługuje częściowo na uwzględnienie, natomiast w części wniesionej przez powódkę P. K. zasługuje na uwzględnienie w całości.

Zgodnie z art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy natomiast od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 kro).

Ostatni raz wysokość alimentów na rzecz powódki P. K. i małoletniego powoda M. K. (1) została ustalona dwa lata temu. W tym czasie usprawiedliwione potrzeby powodów zwiększyły się, co wynika z ich naturalnego rozwoju. Powódka P. K. jest obecnie dorosła. Jednak z uwagi na fakt dalszego kształcenia, którego celem jest uzyskanie w przyszłości konkretnego zawodu, umożliwiającego jej samodzielne utrzymanie, wymaga ona nadal alimentacji ze strony pozwanego R. K.. W ocenie Sądu, miesięczne potrzeby powódki wynoszą nie mniej niż 800 złotych. Na powyższą kwotę składają się koszty wyżywienia, zakupu odzieży, środków czystości i kosmetyków oraz edukacji powódki.

Małoletni powód M. K. (2) ma obecnie 14 lat. Kontynuuje naukę w klasieI Gimnazjum w Ś.. Znajduje się on w okresie wzmożonego rozwoju, w związku z czym koszty związane z jego utrzymaniem, w tym zwłaszcza wyżywieniem, wzrosły.W ocenie Sądu, miesięczne potrzeby małoletniego powoda wynoszą nie mniej niż 700 złotych, na co składają się koszty wyżywienia, zakupu odzieży, środków czystości i kosmetyków oraz edukacji małoletniego powoda.

Zdaniem Sądu, alimenty w kwocie 400 złotych miesięcznie na rzecz powódki P. K. i w kwocie 350 złotych miesięcznie na rzecz małoletniego M. K. (1) winny zaspokoić usprawiedliwione potrzeby powodów oraz leżą w zakresie zarobkowych możliwości pozwanego. Sąd przy określaniu wysokości alimentów miał na uwadze fakt, iż sytuacja materialna R. K. od poprzedniego orzeczenia o wysokości alimentów uległa zmianie i chwili obecnej jest on osobą bezrobotną, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Zważyć jednak należało, iż pozwany nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy, a jego doświadczenie związane z wykonywaniem pracy w zawodzie murarza, brukarza i magazyniera oraz wykształcenie w zawodzie ślusarz – mechanik, daje mu realne możliwość podjęcia pracy, która pozwoli mu łożyć alimenty w zasądzonej kwocie.

Jednocześnie Sąd miał na uwadze fakt, iż to na matce powodów spoczywa przede wszystkim ciężar ich utrzymania i wychowania, sam pozwany utrzymuje bowiem kontakt z dziećmi w sposób nieregularny i ograniczony. Z uwagi na to, koszty utrzymania powódki P. K. i małoletniego powoda M. K. (1) przypadające na ich matkę nie powinny być wyższe niż koszty przypadające na pozwanego.

Orzeczenie o kosztach sądowych oparto o treść art. 102 kpc, a rygor natychmiastowej wykonalności orzeczono na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.