Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Bolesławcu z 2013-11-20
Data orzeczenia:
20 listopada 2013
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
23 grudnia 2013
Sygnatura:
III RC 277/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Bolesławcu
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Aleksander Kościelski
Protokolant:
Marcin Pawłowicz
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
art.133 i art.135 ustawy z dnia 25 lutegho 1964r kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012r. 788 t.j.)
Teza:
Zmiana wysokości świadczeń alimentacyjnych jest uwarunkowana zmianą okoliczności wyznaczających zakres obowiązku alimentacyjnego tj. zmianą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych. W przypadku stwierdzenia przez sąd, iż okoliczności te, zwłaszcza po stronie osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych uległy zmianie skutkuje to uwzględnieniem powództwa w części.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt III RC 277/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2013 2 r.

Sąd Rejonowy w Bolesławcu, III Wydział rodzinny i Nieletnich w składzie :

Przewodniczący : SSR Aleksander Kościelski

Protokolant : Marcin Pawłowicz

po rozpoznaniu w dniu 20.11.2013 r. w Bolesławcu

sprawy z powództwa W. M.

przeciwko małoletniej L. M. reprezentowanej przez matkę K. K.

o obniżenie alimentów

I-  zasądza od powoda W. M., na rzecz małoletniej pozwanej L. M., obniżone alimenty od ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu, w dniu 25 czerwca 2004 roku w sprawie IIIRC 177/04 z kwoty po 600 złotych miesięcznie do kwoty po 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk pozwanej K. K., jako ustawowej przedstawicielki małoletniej pozwanej, do dnia 10-go każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 20 listopada 2013 roku;

II-  dalej idące powództwo oddala;

III-  nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu pozwanej kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt III RC 277/13

UZASADNIENIE

Powód W. M., skierował w dniu 03 lipca 2013 roku, do Sądu Rejonowego w Bolesławcu, pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego w kwocie po 600 złotych miesięcznie, ustalonego ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu, w dniu 25.06.2004 roku, na rzecz córki L. M.. Na rozprawie w dniu 30.08.2013 roku, zmienił żądanie pozwu i wniósł o obniżenie alimentów na kwotę po 350 złotych (k. 2, 19).

Pozwana pierwotnie poparła powództwo (k. 8-9), po czym wniosła o jego oddalenie k. 19, 26

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strony są rodzicami małoletniej L. M., która obecnie ma 9 lat. W czerwcu 2004 roku małoletnia miała 3 miesiące. Mieszkała wraz z pozwaną w mieszkaniu własnościowym ojca pozwanej. Pozwana była zarejestrowana jako bezrobotna. Ponosiła koszty utrzymania mieszkania w kwocie ok. 400 złotych.

Pozwany w czerwcu 2004 roku mieszkał z rodzicami. Pracował jako (...)w firmie (...). Nie ponosił kosztów utrzymania mieszkania.

Dowód: protokoły i dokumenty zawarte w aktach SR w Bolesławcu,

sygn. akt IIIRC 177/04.

Obecnie powód mieszka w wynajętym mieszkaniu. Nie ma poza małoletnią pozwaną nikogo na utrzymaniu. Pracuje w (...) i zarabia ok. 2000 złotych netto. Oprócz tego uzyskuje dodatkowe wynagrodzenie z racji działalności (...) w kwocie ok. 700 złotych. Powód ponosi miesięczne koszty swojego utrzymania w postaci: kosztów wynajmu mieszkania ok. 550 złotych z ogrzewaniem i czynszem, mediów z internetem ok. 130 złotych, wyżywienia ok. 400 złotych, środków higieny ok. 100 złotych, kosztów ubrań ok. 100 złotych, utrzymania samochodu ok. 300 złotych. Powód rozpoczął budowę domu i spłaca kredyt hipoteczny ok. 460 złotych miesięcznie, kredyt gotówkowy po 453 złote – kredyt ten pozyskał na spłatę zobowiązań względem pozwanej, kredyt w pracy 417 złotych.

Dowód: zeznanie powoda W. M. k. 19, 37, zaświadczenie o

dochodach k. 28, umowa zlecenie k. 30-32.

Małoletnia pozwana mieszka wraz z matką w wynajętym mieszkaniu. Pozwana nie pracuje. Pozostaje na zasiłku dla bezrobotnych. Utrzymuje się z oszczędności, w tym kwoty 45.000 złotych, jaką przekazał jej powód w maju 2013 roku, tytułem rozliczeń między nimi. Ponosi koszty miesięcznego utrzymania w postaci wynajmu mieszkania ok. 600 złotych z ogrzewaniem i czynszem, media ok. 200 złotych. Koszty utrzymania córki ocenia na ok. 800 złotych miesięcznie, z czego 500 złotych przeznacza na wyżywienie, środki higieny ok. 100 złotych, telefon córki ok. 30 złotych, ubrania ok. 200 złotych, dojazdy do szkoły ok. 150 złotych. Powódka jak twierdzi nie może podjąć pracy z uwagi na brak ofert.

Dowód: zeznania pozwanej K. K. k. 19v, 37-38; kserokopia

decyzji k. 18.

Urząd Pracy w B. dysponuje wieloma ofertami pracy k. 33-36.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo o obniżenie alimentów, oparte jest na zasadzie art. 138 kro, z którego wynika, że w razie zmiany okoliczności można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się między innymi istotne zmniejszenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji, jak też, zmniejszenie się możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania, przez stosowne zmniejszenie świadczeń alimentacyjnych. Zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają bowiem z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, z drugiej zaś możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Zmiana musi być istotna.

W ocenie sądu w przedmiotowej sprawie nastąpiła zmiana stosunków, zwłaszcza po stronie powoda. Wprawdzie powód nie ma nikogo na utrzymaniu, to jednak z racji ponoszonych przez niego wydatków, szczególnie w związku z decyzją o budowie domu, a także w związku z decyzją o przekazaniu pozwanej znacznej kwoty pieniędzy w maju 2013 roku, nastąpiło obniżenie możliwości majątkowych powoda. Oczywistym jest, że z uwagi na upływ czasu od ustalenia wysokości dotychczasowych alimentów, wzrosły usprawiedliwione potrzeby małoletniej L. M.. Wzrosły koszty jej utrzymania związane z wyżywieniem, ubraniem, środkami higieny, a także kosztami nauki. Poprzednie rozstrzygnięcie o wysokości alimentów miało bowiem miejsce przed dziewięciu laty. W dacie poprzedniego rozstrzygnięcia o alimentach matka małoletniej zajmowała się opieką i wychowaniem dziecka, co było uzasadnione wiekiem L. M., która wówczas miała 3 miesiące. Oczywistym jest, że matka małoletniej, K. K., swój obowiązek alimentacyjny realizuje przede wszystkim poprzez osobiste starania w opiekę i wychowanie małoletniej córki. Nie można tracić jednak z pola widzenia faktu, iż K. K. może w chwili obecnej podjąć zatrudnienie bowiem małoletnia córka stron jest już w takim wieku, iż nie wymaga całodobowej opieki. Wielu rodziców pracuje zawodowo wychowując jednocześnie dzieci w wieku małoletniej pozwanej.

Wskazać należy, iż powód winien rozważyć możliwość obniżenia kosztów swojego utrzymania przez rezygnację z zamieszkiwania w wynajętym mieszkaniu. Pozwoli to na bezproblemowe łożenie alimentów na rzecz małoletniej córki stron.

Mając powyższe na uwadze, sąd uznał, iż powództwo W. M. zasługuje na uwzględnienie aczkolwiek nie w całości a jedynie w nieznacznej części i zasądził od powoda W. M., na rzecz małoletniej pozwanej L. M., obniżone alimenty od ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Bolesławcu, w dniu 25 czerwca 2004 roku w sprawie IIIRC 177/04 z kwoty po 600 złotych miesięcznie do kwoty po 500 zł miesięcznie, poczynając od dnia 20 listopada 2013 roku. Ponieważ rozstrzygnięcie o zmianie wysokości alimentów jest orzeczeniem konstytutywnym sąd określił początek trwania tego obowiązku od daty wyrokowania w niniejszej sprawie. Dalej idące powództwo sąd oddalił

Na podstawie art. 100 k.p.c. sąd nie obciążył powoda obowiązkiem zwrotu powódce kosztów zastępstwa procesowego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.