Wtorek 26 marca 2019 Wydanie nr 4047
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2015-10-13
Data orzeczenia:
13 października 2015
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
1 grudnia 2015
Sygnatura:
III RC 283/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Barbara Świętochowska
Protokolant:
Anna Słokotowicz
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
art.138 kro
Teza:
podwyższenie alimentów na rzecz pełnoletniego dziecka
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt III RC 283/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 października 2015 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Barbara Świętochowska

Protokolant: Anna Słokotowicz

po rozpoznaniu w dniu 1 października 2015 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z powództwa K. Ł.

przeciwko R. Ł.

o podwyższenie alimentów

I.  Alimenty ostatnio ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie III RC 71/10, od pozwanego R. Ł., na rzecz małoletniego K. Ł., w kwocie po 400 złotych miesięcznie, podwyższa z dniem 31 lipca 2015 roku do kwoty po 500 (pięćset) złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 10-go każdego miesiąca, do rąk powoda wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 8% w stosunku rocznym w razie uchybienia w płatności którejkolwiek z rat alimentacyjnych;

II.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  Odstępuje od obciążania stron kosztami postępowania w sprawie;

IV.  Wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 283/15

UZASADNIENIE

Powód, K. Ł., wystąpił z powództwem przeciwko R. Ł., o podwyższenie alimentów z kwoty po 400,00 złotych miesięcznie do kwoty po 800,00 złotych miesięcznie, płatnych z góry do 10- ego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w terminie płatności rat alimentacyjnych.

Pozwany R. Ł. uznał powództwo do kwoty po 450 złotych miesięcznie i wnosił o jego oddalenie w pozostałym zakresie oraz o zwolnienie pozwanego od ponoszenia kosztów sądowych w całości.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Powód K. Ł. jest synem pozwanego R. Ł. i E. Ł.. Rodzice powoda są rozwiedzeni.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie III RC 71/10, zostały podwyższone alimenty na rzecz powoda z kwoty po 230,00 złotych miesięcznie, do kwoty po 400 złotych miesięcznie.

W dacie ostatniego orzekania o alimentach powód K. Ł. miał 13 lat. Był zdrowym dzieckiem. Mieszkał wraz z matką, jej partnerem oraz siostrą w wieku 11 miesiecy w Ł.. Był uczniem klasy I gimnazjum w N..

W tym czasie jego matka pozwanego E. Ł. miała 35 lat. Pozostawała w nieformalnym związku, z którego miała dziecko w wieku 11 miesięcy. Jej partner nie pracował zarobkowo, zajmował się dzieckiem. Matka powoda prowadziła gospodarstwo rolne o pow. 12, ha. Hodowała 7 krów. Osiągała dochód ze sprzedaży mleka w kwocie około 567,89 złotych miesięcznie. W tym czasie spłacała raty kredytu zaciągniętego na zakup siewnika – w kwocie po 500 złotych miesięcznie. Otrzymywała dopłaty unijne w kwocie 9 tysięcy złotych rocznie oraz dopłaty uzupełniające w kwocie 1940 złotych rocznie. Miesięczne koszty utrzymania syna określała na kwotę 2200 złotych. Podawała, że syn jeździ na wycieczki, interesuje się fotografią. W związku z tym kupiła synowi aparat fotograficzny za kwotę 1500 złotych. Otrzymywała na syna zasiłek rodzinny w kwocie 91 złotych, natomiast na córkę w kwocie 61 złotych.

Pozwany R. Ł. miał w tym czasie 40 lat, wykształcenie średnie. Mieszkał z matką, z którą prowadził wspólne gospodarstwo domowe. Matka pozwanego otrzymywała emeryturę w kwocie 600 złotych miesięcznie. Pozwany pracował w gospodarstwie rolnym, którego był współwłaścicielem, po 1/2 z bratem. Hodował 2 krowy. Ze sprzedaży dwóch cieląt osiągnął dochód w kwocie 1500 złotych. Latem zbierał zioła i z tego tytułu osiąga dochód w kwocie około 300 złotych.

Zgodnie z art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć zarówno istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, jak też istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Z kolei art. 135 kro stanowi, iż zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego; wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Powód K. Ł. ma obecnie 19 lat. W roku szkolnym 2014/2015 roku ukończył szkołę średni. Od 1 października 2015 roku podjął studia dzienne na Politechnice B. w B.. Mieszka w wynajętym pokoju, za który płaci 550 złotych miesięcznie. Za bilet miesięczny płaci 40 złotych. Miesięczne wyjazdy do domu kosztują 50 złotych. W związku z rejestracją na studia opłacił 180 złotych za opłatę rekrutacyjną, 17 złotych za legitymacje studencką.

Matka powoda E. Ł. ma obecnie 40 lat. W maju 2015 roku wydzierżawiła posiadane gospodarstwo rolne (k. 11). Z tego tytułu nie otrzymuje czynszu. Sprawuje osobistą opiekę nad córką G. B. w wieku 6 lat. Córka jest osobą niepełnosprawną. Z tego tytułu matka powoda otrzymuje na córkę zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 złote. Ponadto ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1200 złotych, z tytułu rezygnacji z zatrudnienia (k. 8). Małoletnia G. B. ma zasądzone alimenty w kwocie po 400 złotych miesięcznie. Matka powoda ponosi miesięczne koszty utrzymania domu, takie jak: energia elektryczna – 150 złotych, woda – 75 złotych, śmieci – 24 złote, internet – 108 złotych, telefony powoda i jego matki – 100 złotych, telewizja – 49,90 złotych, gaz- 60 złotych. Rocznie wydaje 3000 złotych na opał oraz opłaca podatek w kwocie 270 złotych. Znaczna część jej dochodów przeznaczona jest na dowożenie córki G. do przedszkola do H. oraz na rehabilitację. E. Ł. choruje na dyskopatię.

Pozwany R. Ł. ma 45 lat. Posiada na współwłasność z bratem gospodarstwo rolne o pow. 4,5 ha. Otrzymuje dopłaty unijne w kwocie 5000 złotych rocznie, co stanowi połowę kwoty dopłat. Nadal mieszka z matką, z którą prowadził wspólne gospodarstwo domowe. Matka pozwanego otrzymuje emeryturę w kwocie 858,11 złotych miesięcznie. Od października 2014 roku pozwany choruje na dyskopatię (k. 23-30). Z tego powodu leczy się w poradni neurologicznej. Od tego też czasu wielokrotnie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim od 16 czerwca 2015 roku. Z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, decyzją KRUS, otrzymuje zasiłek chorobowy w kwocie po 10 złotych dziennie. Korzysta z pomocy finansowej matki.

W odpowiedzi na pozew pozwany wskazał, że powód może studiować w systemie zaocznym. Może tez ubiegać się o przyznacie stypendium.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie doszło do zmiany stosunków, o jakich mowa w art. 138 kro, uzasadniających zmianę wysokości obowiązku alimentacyjnego pozwanego względem powódki.

Od ostatnio zasądzonych alimentów upłynęło 5 lat. W tym okresie zmieniła się sytuacja powoda K. Ł.. Powód ukończył szkolę średnią i od października 2015 roku podjął studia. Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, że powód nie posiada majątku, z którego dochód mógłby być przeznaczony na jego utrzymanie.

Zdaniem Sądu, powód K. Ł., z uwagi na podjecie studiów w systemie stacjonarnym, nie ma możliwości, podjęcia pracy zarobkowej, z której dochód mógłby być przeznaczony na jego utrzymanie.

Wysokość obowiązku alimentacyjnego wyznaczają możliwości majątkowe i zarobkowe osoby zobowiązanej.

Bezspornym w sprawie jest, że od maja 2015 roku zmieniła się sytuacja finansowa matki powoda. W związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad córka G.. Zmuszona była do oddania gospodarstwa w dzierżawę. Obecnie jeją dochód stanowią świadczenia z opieki społecznej w kwocie 1353 złote.

Pozwany również choruje i z tego powodu jego możliwości zarobkowe są ograniczone.

Zdaniem Sądu, rodzice, co do zasady, winni ponosić po połowie koszty utrzymania małoletnich dzieci.

Zdaniem Sądu, na dzień orzekania w niniejszej sprawie, rodzice powoda mają zbliżone możliwości zarobkowe. Pozwany, zdaniem Sadu posiada również możliwości zarobkowe, które pozwalają na uwzględnienie w części roszczenia powoda o podwyższenie alimentów. Podkreślić należy, że w sprawie o alimenty badaniu podlegają możliwości majątkowe i zarobkowe osoby zobowiązanej, a nie faktycznie osiągane dochody.

Przy ustaleniu, miesięcznych kosztów utrzymania powoda, na kwotę 1200,00 złotych miesięcznie, Sąd uznał, że pozwany jest w stanie ponosić te koszty do wysokości po 500 złotych miesięcznie. W takiej samej kwocie koszty utrzymania powoda powinna ponosić jego matka. Powód w okresie wakacji ma możliwość podjęcia dorywczych prac zarobkowych i uzyskane w ten sposób kwoty przeznaczyć na swoje utrzymanie.

Stąd też Sąd na podstawie art. 138 kro i art. 135§1 i 2 kro orzekł jak w wyroku. W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo.

O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 102 kpc.

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano na podstawie art. 333§1 pkt 1 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.