Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2014-11-13
Data orzeczenia:
13 listopada 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
24 grudnia 2014
Sygnatura:
III RC 297/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Barbara Świętochowska
Protokolant:
Anna Słokotowicz
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
art.138kro
Teza:
podwyższenie alimentów
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt III RC 297/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2014 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Barbara Świętochowska

Protokolant: Anna Słokotowicz

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2014 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie rozpoznał sprawę

z powództwa małoletnich powodów R. P. P. i A. P. (1)

przeciwko G. P.

o podwyższenie alimentów

I.  Alimenty ostatnio ustalone wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie IC 209/13, od pozwanego G. P., na rzecz małoletnich powodów R. P. P. i A. P. (2) w kwotach po 400 złotych miesięcznie, podwyższa z dniem 19 sierpnia 2014 roku do kwoty po 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich powodów, płatne z góry do dnia 10-go każdego miesiąca, do rąk D. P. jako ustawowej przedstawicielki, wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 13% w stosunku rocznym, w razie uchybienia w płatności którejkolwiek z rat alimentacyjnych;

II.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  Odstępuje od obciążania małoletnich powodów kosztami postępowania w zakresie oddalonego powództwa;

IV.  Odstępuje od obciążania pozwanego kosztami postępowania w sprawie;

V.  Wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 297/14

UZASADNIENIE

D. P., ustawowa przedstawicielka małoletnich powodów A. P. (1) i R. P. P., wystąpiła z powództwem przeciwko G. P., o podwyższenie alimentów na rzecz małoletnich powodów, zasądzonych na ich rzecz wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie IC 209/13, z kwoty po 400 złotych miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich powodów, do kwoty po 700 złotych miesięcznie, na rzecz każdego z nich.

Pozwany G. P. wnosił o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił i zważył co następuje.

Małoletni powodowie A. P. (3) i R. P. są dziećmi pozwanego G. P. i ustawowej przedstawicielki D. P.. Związek małżeński rodziców małoletnich powodów został rozwiązany przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie IC 209/13. Zgodnie z orzeczeniem tego Sądu, władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi pozostawiono obojgu rodzicom, ustalając miejsce pobytu małoletnich powodów przy matce. W powyższym orzeczeniu, Sąd Okręgowy w Białymstoku, zasądził od G. P., na rzecz małoletnich dzieci, alimenty w kwotach po 400 złotych miesięcznie.

W chwili orzekania, małoletni powód A. P. (3) - urodzony (...), miał 3 lata, natomiast R. P., urodzona (...) - miała 5 lat. A. P. (3) urodził się ze stopą końsko – szpotawą. Z tego też powodu, orzeczeniem Miejskiego Zespołu (...) o Niepełnosprawności z dnia 1 października 2012 roku, został zaliczony do osób niepełnosprawnych od urodzenia, na okres do 31 października 2015 roku (k. 12 akt sprawy IC 209/13). Z tego tytułu miał prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie po 158 złotych miesięcznie. Matka małoletnich powodów pobierała zasiłki rodzinne na małoletnie dzieci, w kwotach po 77 złotych miesięcznie, dodatkowo otrzymywała 60 złotych dodatku do zasiłku rodzinnego.

Ustawowa przedstawicielka D. P. miała 27 lat, wykształcenie zawodowe, fryzjer. Nie pracowała zarobkowo od stycznia 2013 roku. Do tego czasu pracowała jako fryzjerka z wynagrodzeniem 800 złotych miesięcznie. Zarejestrowana była jako osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku, w Powiatowym Urzędzie Pracy w H.. Wraz z dziećmi mieszkała u swoich rodziców, we wsi I..

Pozwany G. P. miał 31 lata. Posiadał wykształcenie średnie, technik reklamy. Świadczył pracę jako magazynier w firmie (...), w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem 1800 złotych brutto. Mieszkał z matką w B.. Spłacał miesięczną ratę kredytu w kwocie po 450 złotych miesięcznie.

Zgodnie z art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć zarówno istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, jak też istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Nadto według art. 133§1kro, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Małoletnia powódka R. P. ma obecnie 6 lat, a małoletni A. P. (3) - 4 lata. Małoletni A. P. (3) ma nadal orzeczenie o niepełnosprawności (k. 7). Orzeczeniem (...) Zespołu (...) o Niepełnosprawności z dnia 4 lutego 2014 roku, małoletnia R. P. została zaliczona do osób niepełnosprawnych, do dnia 31 października 2015 roku (k. 8). Oboje chodzą do przedszkola. Za przedszkole córki ustawowa przedstawicielka płaci około 20 zł miesięcznie, za przedszkole syna płaci 10-12 zł miesięcznie. Dodatkowo płaci składkę po 5 zł za środki czystości. Za posiłki dzieci w przedszkolu płaci gmina. Matka małoletnich powodów otrzymuje zasiłek rodzinny na dzieci – w kwotach po 80 i 87 zł miesięcznie oraz i zasiłki pielęgnacyjne na dzieci po 158 zł miesięcznie. R. P. choruje na astmę oskrzelową, refluks, alergię wziewną i pokarmową. Pozostaje pod stałą opieką lekarską lekarzy: pulmonologa, alergologa, kardiologa i hematologa.. Dwa, trzy razy w miesiącu jeździ na wizyty lekarskie do B.. Jednorazowy wyjazd to kwota 50 zł. Miesięczne wydatki na leki wynoszą około 68 zł miesięcznie. A. P. (3) ma problemy z migdałami. Przeszedł operację w październiku 2013 roku. Z uwagi na komplikacje, od lutego 2014 roku pozostaje pod opieką Poradni Laryngologicznej w (...) w B.. Jeździ na wizyty co 3 miesiące. Wydatki na leki wynoszą około 200 złotych miesięcznie.

D. P., ustawowa przedstawicielka małoletnich powodów ma 28 lat, wykształcenie średnie zawodowe – fryzjer. Nie pracuje zarobkowo. Mieszka z narzeczonym we wsi I., w jego domu. Prowadzi z nim wspólne gospodarstwo domowe. Narzeczony D. P. utrzymuje się z prac w gospodarstwie rolnym o pow. 10 ha. Dochód z tego gospodarstwa, to jest dochód ze sprzedaży mleka, w wysokości około 3 tyś zł miesięcznie.

Z wyjaśnień ustawowej przedstawicielki wynika, że jest zarejestrowana w urzędzie pracy, jako bezrobotna, bez prawa do zasiłku. Nie chce otworzyć własnego zakładu fryzjerskiego w H., z uwagi na dużą konkurencję. Nie proponowano jej przekwalifikowania. Nie pracuje w gospodarstwie rolnym. Zajmuje się domem i dziećmi. Narzeczony opłaca rachunki. D. P. pomagają rodzice, od których otrzymuje około 1000 zł miesięcznie.. Miesięczne koszty utrzymania każdego z dzieci, to kwota około 1300 zł miesięcznie. Wystąpiła o podwyższenie alimentów, ponieważ z uwagi na stan zdrowia dzieci, wzrosły ich koszty utrzymania.

Pozwany G. P. ma 32 lata, wykształcenie średnie - technik reklamy. Obecnie mieszka w G. i pracuje jako magazynier. Świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia. Pracuje od 3 miesięcy, po 8 godzin dziennie. Dostał kolejną umowę zlecenie na okres 6 miesięcy. Dopiero później jest możliwość zwarcia umowy o pracę. Zarabia 1800 zł netto. Nie podejmuje dodatkowego zatrudnienia. Wynajmuje pokój, za który płaci 660 zł. Z wynagrodzenia za pracę komornik dokonuje potraceń na poczet zobowiązań alimentacyjnych, w kwocie alimenty - 1100 zł. Spłaca ratę kredytu po 450 zł. Pomagała mu matka.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie doszło do zmiany stosunków, o jakich mowa w art. 138 kro, uzasadniających zmianę wysokości obowiązku alimentacyjnego pozwanego, względem małoletnich powodów.

Od ostatnio zasądzonych alimentów upłynęło półtora roku. W tym okresie niewątpliwie wzrosły usprawiedliwione potrzeby małoletnich powodów. W szczególności spowodowane są one stwierdzeniem choroby u małoletniej R. P. P. i związanymi z tym kosztami leczenia. Koszty wyjazdów na wizyty lekarskie wynoszą od 100 do 150 złotych miesięcznie oraz 68 złotych na zakup leków. Wzrosły również wydatki na leczenie małoletniego A. P. (1), spowodowane powikłaniami po operacji migdałków oraz wzrostem kosztów zakupu leków niezbędnych do leczenia refluksu. Sąd uznał za uzasadnione koszty zakupu małoletniemu powodowi A. P. (3), obuwia ortopedycznego, w przypadku braku refundacji ze strony NFZ.

Zdaniem Sądu, małoletni powodowie z uwagi na wiek nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, nie posiadają również majątku, z którego dochód mógłby być przeznaczony na ich utrzymanie. W ocenie Sądu, koszty utrzymania każdego z małoletnich powodów oscylują w granicach 800 zł miesięcznie.

Zdaniem Sądu, rodzice, co do zasady, winni ponosić po połowie koszty utrzymania małoletnich dzieci.

Ustawowa przedstawicielka D. P. nie ma obecnie stałej pracy zarobkowej. W okresie świadczenia pracy, jej wynagrodzenie kształtowało się w kwocie niższej, od najniższego wynagrodzenie krajowego netto. Zdaniem Sądu, ustawowa przedstawicielka winna czynić więcej starań o podjęcie pracy zarobkowej. Jest to możliwe, chociażby w mniejszym wymiarze czasu pracy, kiedy dzieci przebywają w przedszkolu. Pozwany podjął pracę zarobkową poza swoim dotychczasowym miejscem zamieszkania. Świadczy to o działaniach pozwanego, który poszukuje lepiej płatnej pracy. Ponadto mieszkanie w dużym mieście, jakim jest G., daje potencjalne możliwości znalezienia lepiej płatnej pracy.

Pozwany obecnie nie sprawuje bezpośredniej opieki nad dziećmi. Ponieważ, w ocenie Sądu, możliwości zarobkowe ojca małoletnich są większe od możliwości zarobkowych matki małoletnich, zasadnym było obciążenie pozwanego, wyższymi kosztami utrzymania małoletnich powodów.

Część obowiązku alimentacyjnego matki jest spełniona przez osobisty wkład w ich wychowanie i utrzymanie. Pomimo tego, że D. P. nie pracuje zarobkowo, posiada środki, które może przeznaczyć na utrzymanie dzieci. Ustawowa przedstawicielka otrzymuje dotychczas kwotę 480 złotych tytułem świadczeń na dzieci z opieki społecznej. Ponadto nie ponosi opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu. Przy ustaleniu, że miesięczne koszty utrzymania każdego z małoletnich powodów, to kwota około 800 zł, należało zasądzić od pozwanego, na rzecz każdego z nich, alimenty w kwocie po 450 zł miesięcznie.

Z tych przyczyn i na podstawie art. 138 kro i art. 135§1 i 2 kro orzeczono, jak w sentencji.

O kosztach procesu orzeczono na zasadzie art. 102 kpc – sąd odstąpił od obciążania stron kosztami postępowania.

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano na podstawie art. 333§1 pkt 1 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.