Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim z 2016-04-22
Data orzeczenia:
22 kwietnia 2016
Data publikacji:
11 października 2018
Sygnatura:
III RC 515/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Sędzia Sądu Rejonowego Beata Więckiewicz
Protokolant:
sekretarz Hanna Jankowska
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
art. 135 kro
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygnatura akt IIIRC 515/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodnicząca Sędzia Sądu Rejonowego Beata Więckiewicz

Protokolant sekretarz Hanna Jankowska

po rozpoznaniu w dniu 13.04.2016 roku w Starogardzie Gdańskim

sprawy z powództwa małoletniego M. N. zastępowanego przez ojca K. N. (1)

przeciwko A. G.

o alimenty

I.  Zasądza od pozwanej A. G. na rzecz małoletniego powoda M. N. tytułem alimentów kwotę po 300(trzysta) złotych miesięcznie, płatne do rąk ojca małoletniego powoda K. N. (1) do dnia 10-tego każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności każdej raty, poczynając od dnia 1 marca 2014 roku.

II.  W pozostałym zakresie powództwo oddala.

III.  Odstępuje od obciążania pozwanej A. G. kosztami sądowymi i kosztami zastępstwa procesowego strony przeciwnej.

IV.  Wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

IIIRC 515/15

UZASADNIENIE

K. N. (1) wniósł w imieniu małoletniego syna M. N. pozew przeciwko A. G. o alimenty w wysokości 700 zł miesięcznie oraz wniósł o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania poprzez zasądzenie od pozwanej A. G. na rzecz małoletniego powoda kwoty po 700 zł miesięcznie tytułem alimentów płatnych do rąk ojca K. N. (1) do dnia 10-go każdego miesiąca.

W odpowiedzi na pozew A. G. wniosła o oddalenie powództwa oraz oddalenie wniosku o zabezpieczenie powództwa. Na rozprawie w dniu 13.04.2016 r. A. G. oświadczyła, iż uznaje powództwo do wysokości 200 zł miesięcznie, natomiast po 01.04.2016 r. do wysokości po 150 zł miesięcznie.

Postanowieniem tut. Sądu z dnia 20.05.2014 r. udzielono zabezpieczenia w ten sposób, że do czasu zakończenia postępowania w sprawie zobowiązano pozwaną A. G. do łożenia na utrzymanie małoletniego powoda M. N. kwoty po 300 zł miesięcznie płatnej do rąk ojca małoletniego K. N. (1) do dnia 10-tego każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej raty.

A. G. w dniu 09.06.2014 r. złożyła na powyższe postanowienie zażalenie.

Postanowieniem Sądu Okręgowego w (...) Sekcja do Spraw Rodzinnych Odwoławczych w Wydziale II Cywilnym Rodzinnym sygn. akt (...)oddalił zażalenie pozwanej na postanowienie tut. Sądu z dnia 20.05.2014 r. w przedmiocie zabezpieczenia.

Postanowieniem tut. Sądu z dnia 25.11.2014 r. zawieszono niniejsze postępowanie, z uwagi na toczące się pomiędzy stronami postępowanie w sprawie (...) o ustalenie miejsca pobytu małoletniego M..

Postanowieniem tut. Sądu z dnia 17.07.2015 r. podjęto niniejsze postępowanie, z uwagi na prawomocne zakończenie postępowania w sprawie (...).

W toku postępowania Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ze związku nieformalnego strony posiadają syna M. ur. (...), oprócz małoletniego powoda strony nie posiadają innych dzieci.

Pozwana wyprowadziła się w dniu 13.04.2013 r. z dotychczasowego wspólnego miejsca zamieszkania stron. Od tamtej pory małoletni powód pozostawał na wyłącznym utrzymaniu ojca.

Postanowieniem tut. Sądu z dnia 15.05.2015 r. w sprawie o sygnaturze akt (...) ustalono miejsce pobytu małoletniego przy ojcu.

Małoletni od sierpnia 2015 r. mieszka wraz z ojcem u rodziców K. N. (1). Jest to mieszkanie spółdzielcze, składające się z trzech pokoi. Małoletni powód oraz jego ojciec mają osobne pokoje.

Na miesięczny koszt utrzymania małoletniego powoda składają się: wydatki związane ze szkołą – 70 zł, wyżywienie – 400 zł, leki oraz witaminy – 50 zł, odzież – 150 zł, partycypacja w kosztach mieszkania – 337 zł ( łączną kwotę miesięcznych kosztów utrzymania mieszkania należało podzielić na 4 osoby w nim zamieszkujące) , środki higieniczne – 50 zł. Małoletni uczęszcza również na bezpłatne treningi piłki nożnej. Kiedy wyjeżdża na turnieje, ojciec małoletniego przeznacza kwotę 30 zł na dojazdy. Małoletni ma w tym roku Komunię, koszty związane z uroczystością wynoszą 2.000 zł. Ojciec małoletniego zakupił albę za kwotę 150 zł oraz pamiątkę komunijną za kwotę 50 zł.

Łącznie miesięczny koszt utrzymania powoda wynosi około 1.000 zł ( nie wliczając kosztów związanych z Komunią Św. małoletniego ).

Na miesięczny koszt utrzymania mieszkania, w którym zamieszkuje małoletni wraz z ojcem i jego rodzicami składają się: czynsz – 500 zł, energia – 100 zł, woda – 80 zł, gaz – 60 zł, nieczystości – 30 zł, węgiel – 380 zł, drzewo – 150 zł, Internet – 50 zł.

K. N. (1) z zawodu jest stolarzem, nie pracuje, posiadał orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy do dnia 21.03.2016 r. w chwili obecnej oczekuje na wyznaczenie terminu przez komisję lekarską ZUS. Do końca marca 2016 r. ojciec małoletniego otrzymywał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w wysokości 962,15 zł miesięcznie.

Do lutego 2014 r. K. N. (1) zatrudniony był w (...) Sp. z o.o. i otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1390 – 2234 zł netto miesięcznie. K. N. (1) ma problemy z kręgosłupem, oczekuje na operację, jednakże nie ma jeszcze określonego terminu jej przeprowadzenia. Ojciec małoletniego wymaga również rehabilitacji. K. N. (1) finansowo pomagają rodzice, matka pożyczyła mu łącznie kwotę 7.000 zł, na którą wzięła pożyczkę, przekazuje również na wnuka kwotę 700 – 800 zł miesięcznie. F. N. zaciągnęła pierwszą pożyczkę w maju 2013 r. , natomiast drugą w 2015 r. Pierwsza pożyczka została już spłacona, natomiast rata drugiej pożyczki wynosi 158 zł miesięcznie.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w (...)II Wydział Karny z dnia 18.02.2016 r. w sprawie o sygn. akt (...)Sąd warunkowo umorzył postępowanie ( na okres próby wynoszący 1 rok ) przeciwko K. N. (1)oskarżonemu o czyn z art. (...). uznając, iż wina K. N. (1)oraz społeczna szkodliwość czynu nie były znaczne.

Matka K. F. N. otrzymuje emeryturę w wysokości 1.600 zł miesięcznie, natomiast ojciec K. N. (1) pracuje i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.100 – 2.200 zł miesięcznie. Uczestnik dokłada się rodzicom do opłat mieszkaniowych

A. G. posiada wykształcenie średnie – ogólnokształcące, z zawodu jest kucharzem, ukończyła kurs komputerowy, zatrudniona jest jako pomocnik stolarza w P.P.U.H. ‘’ (...)’’ i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1360 zł netto miesięcznie. Pozwana mieszka ze swoimi rodzicami oraz niepełnosprawną, pełnoletnią siostrą, dokłada się rodzicom do opłat mieszkaniowych. Pozwana choruje na astmę oskrzelową, w 2015 r. była czterokrotnie chora na zapalenie oskrzeli.

Na miesięczne koszty utrzymania pozwanej składają się: opłaty mieszkaniowe – 220 zł, leki – 100 zł, Internet i telefon – 130 zł, gaz – 25 zł, żywność – 500 zł, odzież – 500 zł, środki czystości – 40 zł, dojazdy do lekarza -80 zł.

Matka małoletniego spotyka się z synem co 2 tygodnie w szkole. A. G. kupuje małoletniemu słodycze, a także koszulki.

/dowody: zaświadczenie o zarobkach k. 6, k. 122, postanowienie k. 7, k. 11-13, faktury k. 8-9, k. 18, k. 19-28, k. 46-50, k. 52-54, k. 57-61, k. 160-179, k. 199, k. 201-207, k. 212, paragony k. 62, k. 210, dowody wpłaty k. 10, k. 42-45, k. 155-159, k. 181-187, k. 200, k. 213-214, umowa najmu lokalu k. 14-16, spis wydatków k. 17, k. 41, karta wynagrodzeń k. 37-40, decyzja k. 51, zaświadczenie k. 55, dokumentacja medyczna k. 56, k. 208, k. 211, postanowienie k. 68-69, postanowienie k. 95-99, orzeczenie lekarskie k. 123, decyzja k. 124, zeznania K. N. k. 125-126, k. 219-221, zeznania A. G. k. 126, k. 221, rozliczenie k. 154, k. 180, zaświadczenie k. 188, k. 209, zeznania F. N. k. 189-191, wyrok k. 136, harmonogram spłat k. 215-216, pismo k. 217, wydruk wiadomości tekstowych k. 218

Urzędy pracy w G., S. i T. nie dysponowały ofertami pracy z korzystniejszym wynagrodzeniem niż otrzymuje obecnie pozwana.

/dowód: informacje z PUP k. 150-152/

Reasumując zebrany materiał dowodowy Sąd zważył co następuje.

Zgodnie z treścią art.135§1kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych

możliwości zobowiązanego zaś z art.135§2 kro wynika, że wykonywanie

obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka , które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać także w całości lub w części na osobistych staraniach

o jego utrzymanie lub wychowanie.

Jak wynika z ustaleń Sądu od kwietnia 2013 r. strony zamieszkują oddzielnie i od tego czasu osobistą pieczę i starania dot. wychowania i utrzymania małoletniego syna

wykonuje ojciec małoletniego. Pozwana spotyka się z synem jedynie w co drugi tydzień w szkole.

Sąd dał wiarę zeznaniom ojca powoda dotyczącym jego stanu zdrowia oraz kosztów utrzymania małoletniego, jego usprawiedliwionych potrzeb a także środków finansowych jakimi comiesięcznie dysponuje K. N. (1) . Znajdują one oparcie w przedstawionych dokumentach oraz w doświadczeniu życiowym. Z ustaleń sądu wynika, że usprawiedliwione potrzeby małoletniego oscylują około kwoty 1.000 zł miesięcznie, co jest adekwatne do jego wieku, okresu rozwojowego i wysokości przypadających na małoletniego opłat mieszkaniowych.

Sąd dał również wiarę zeznaniom F. N. na okoliczność sytuacji materialnej i bytowej małoletniego powoda, K. N. (1) oraz zamieszkujących wspólnie z nimi rodziców.

Sąd dał wiarę zeznaniom pozwanej dotyczącym jej dotychczasowej

sytuacji zarobkowej i majątkowej oraz stanu zdrowia.

Z ustaleń poczynionych przez Sąd w toku postępowania wynika, że pozwana

osiąga zarobki w wysokości około 1360 zł netto miesięcznie i w związku z tym ma dostateczne możliwości zarobkowe aby łożyć na syna alimenty w zasądzonej wysokości. Podkreślenia wymaga również fakt, iż zabezpieczona w toku postępowania kwota 300 zł miesięcznie tytułem alimentów nie stanowiła dla pozwanej nadmiernego uszczerbku dla jej utrzymania i wobec powyższego Sąd uznał, iż zasądzenie alimentów w w/w wysokości będzie odpowiadało możliwościom finansowym A. G..

Zdaniem Sądu, kwota dochodzona w pozwie w niniejszej sprawie (700 zł) była zbyt wygórowana. Mając na względzie koszt utrzymania małoletniego powoda, możliwości zarobkowe pozwanej, Sąd uznał za słuszne ustalenie alimentów na poziomie 300 zł miesięcznie i oddalił powództwo w pozostałym zakresie, o czym orzekł na podstawie art. 135 kro (pkt 1 i 2 wyroku). Uwzględniając dochód jaki pozwana osiąga oraz jej usprawiedliwione wydatki, w ocenie Sądu w chwili obecnej pozwana nie jest w stanie uiszczać alimentów ponad kwotę 300 zł miesięcznie. Zasądzenie alimentów ponad tę kwotę, doprowadziłoby do wystąpienia niedostatku po stronie pozwanej. Podkreślenia wymaga również fakt, iż sytuacja rodzinna stron diametralnie się różni. A. G. podobnie jak K. N. (2) zamieszkuje wraz ze swoimi rodzicami, jednakże jest ona jedyną pracującą w rodzinie osobą, która osiąga stały dochód. Ojciec pozwanej zatrudniony jest w ramach prac interwencyjnych i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł miesięcznie, matka A. G. nie pracuje, opiekuje się niepełnosprawną córką – siostrą pozwanej i z tego tytułu otrzymuje świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie.

Sytuacja materialna rodziny pozwanej jest trudna, rodzice A. G. zmuszeni są korzystać ze wsparcia pomocy społecznej.

Na marginesie wskazać należy, iż w chwili orzeczenia obowiązku alimentacyjnego w niniejszej sprawie, ojciec małoletniego nie posiadał już orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy, a więc jego możliwości zarobkowe zwiększyły się od momentu wniesienia powództwa w sprawie.

Z tych względów na Sąd na zasadzie art.135 kro orzekł jak na

wstępie. Na zasadzie art.333§1pkt.1kpc Sąd nadał wyrokowi w pkt I rygor

natychmiastowej wykonalności i z uwagi na sytuacje materialną pozwanej zwolnił ją od kosztów sadowych oraz kosztów zastępstwa procesowego strony przeciwnej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.