Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2015-06-02
Data orzeczenia:
2 czerwca 2015
Data publikacji:
13 września 2018
Data uprawomocnienia:
14 lipca 2015
Sygnatura:
III RC 82/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Zofia Owierczuk-Radziwoniuk
Protokolant:
Alicja Ławrynowicz
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
138 kro
Teza:
zasady uchylania obowiązku aliemnatcyjnego wobec zmiany rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem.
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt IIIRC 82/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 czerwca 2015r.

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich, w składzie:

Przewodniczący SSR Zofia Owierczuk-Radziwoniuk

Protokolant Alicja Ławrynowicz

po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z powództwa B. P.

przeciwko małoletniemu Ł. P.

o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

I.  Stwierdza, że obowiązek alimentacyjny B. P. wobec jej syna Ł. P. określony wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie I C 1672/13 na kwotę po 100,00 złotych miesięcznie ustał.

II.  Zasądza z sum budżetowych Skarbu Państwa ( Kasa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim) na rzecz radcy prawnego A. S. kwotę 180,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego pozwanego.

III.  Odstępuje od obciążenia stron kosztami sądowymi.

III RC 82/15

UZASADNIENIE

B. P. wniosła o ustalenie wygaśnięcia jej obowiązku alimentacyjnego na rzecz syna Ł. P. określonego przez sąd, albowiem to ona aktualnie sprawuje pieczę nad uprawnionym do alimentacji.

Kurator reprezentujący A. P., nieznanego z miejsca pobytu, radca prawny A. S. wnosiła o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił i zważył co następuje.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 6 maja 2014 roku, w sprawie IC 1672/13 rozwiązano małżeństwo rodziców małoletniego Ł. P.. Władzę rodzicielską nad synem powierzono ojcu A. P. ograniczając ją matce. B. P. zobowiązano też do alimentacji syna w kwocie po 100 złotych miesięcznie.

Ł. P. w sierpniu bieżącego roku ukończy 17 lat. Uczy się. Pozostaje pod bezpośrednią opieką matki. A. P. porzucił rodzinę, wyprowadził się, jego miejsce pobytu nie jest znane. Nie utrzymuje z synem żadnych kontaktów, nie łozy na jego utrzymanie. B. P. utrzymuje się z renty, łozy na syna i opłaca należności związane z utrzymaniem domu.

B. P. wystąpiła jednocześnie do tutejszego sądu z pozwem w imieniu syna o zasądzenie na jego rzecz alimentów od ojca A. P. , sygn.. akt III RC 83/15, oraz o powierzenie jej wykonywania władzy rodzicielskiej nad synem- N. 214 /15.

Powyższych ustaleń dokonano na podstawie wyjaśnień powódki k-3, odpisu aktu urodzenia Ł. P.-4, informacji o stanie majątkowym powódki k 5-8, informacji Prokuratora Rejonowego w Hajnówce k-19.

Zgodnie z treścią art. 138 kro, dopuszczalna jest zmiana orzeczenia określającego obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka w przypadku zmiany stosunków. Zmiana ta może dotyczyć zarówno podwyższenia obowiązku, jego obniżenia bądź też uchylenia dotychczas ustalonego.

Analiza poczynionych ustaleń wskazuje na zasadność żądania B. P.. Spełnione zostały wymogi art. 138 kro, odnośnie zmiany stosunków. Zmiana ta dotyczy osoby sprawującej bezpośrednią pieczę nad małoletnim synem. Sprawuje ją aktualnie matka uprawnionego B. P., wobec pozostawienia rodziny przez A. P.. To matka Ł. P. zajmuje się jego sprawami życiowymi i łoży na utrzymanie syna. Zatem jej obowiązek określony przez sąd podlega uchyleniu.

Podstawę rozstrzygnięcia stanowi art. 138 kro w zw. z art. 133kro i art. 135 kro.

O kosztach rozstrzygnięto odpowiednio do art. 102 kpc i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn.28.09.2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu / D. U. z 2013 roku poz. 490/.

Sędzia

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.