Piątek 15 lutego 2019 Wydanie nr 4008
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach z 2015-05-25
Data orzeczenia:
25 maja 2015
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
4 lipca 2015
Sygnatura:
III RC 821/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
Wydział:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Aleksandra Mazik
Protokolant:
Dorota Baron
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
art. 133 krio
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

Sygn. akt III RC 821/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Mazik

Protokolant: Dorota Baron

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 r. w Tarnowskich Górach

na rozprawie sprawy prowadzonej

z powództwa K. N.

przeciwko C. N.

o alimenty

1) zasądza od pozwanego C. N. (N.) tytułem alimentów na rzecz powoda K. N. (N.) 700 (siedemset) złotych miesięcznie, płatne z góry do 10-go dnia każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, począwszy od 12 maja 2015 r.;

2) w pozostałej części oddala powództwo;

3) odstępuje od obciążania stron kosztami postępowania;

4) wyrokowi w punkcie 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 821/13

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 29 listopada 2013 r. powód K. N. wystąpił przeciwko pozwanemu C. N. z powództwem o zasądzenie na jego rzecz alimentów w kwocie po 1.850 (tysiąc osiemset pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, płatnych do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat..

W uzasadnieniu żądania wskazał, iż jest synem pozwanego, jest osobą pełnoletnią, jednakże z uwagi na kontynuację edukacji na uczelni wyższej nie jest w stanie podjąć zatrudnienia, nie posiada również żadnego majątku, dzięki któremu mógłby się samodzielnie utrzymać. W chwili obecnej pozostaje więc na utrzymaniu matki, której stan zdrowia nie pozwala pracować, bowiem matka M. N. choruje na kręgosłup i otrzymuje jedynie zasiłek chorobowy w kwocie 567 złotych. Koszty swojego utrzymania powód określił na kwotę 1.850 zł miesięcznie. Pozwany- ojciec powoda zatrudniony jest w polskiej firmie - (...) spółce jawnej U. i W. C., która to firma świadczy swe usługi na terenie Niemiec, pozwany zarabia 1.500 euro miesięcznie tj. 6285 zł. Dodatkowo ojciec otrzymuje niemiecki zasiłek rodzinny na powoda w kwocie około 200 euro, z F.. Powód leczy się na otyłość i nadciśnienie tętnicze. (k. 2-4).

Pozwany nie wniósł odpowiedzi na pozew, na rozprawie w dniu 12 maja 2015r. C. N. uznał powództwo do kwoty 300 zł, w pozostałym zakresie wnosił o oddalenie powództwa, twierdząc, że nie stać go na płacenie wyższych alimentów. (k.27)

W niniejszej sprawie, na wniosek powoda Sąd postanowieniem z dnia 14 stycznia 2014r. udzielił zabezpieczenia powództwa i zobowiązał pozwanego C. N. do łożenia tytułem alimentów na rzecz powoda K. N. kwoty 1.350 zł miesięcznie, płatnych z góry, do dnia dziesiątego każdego miesiąca, począwszy od dnia 14 stycznia 2014r., do czasu prawomocnego zakończenia postępowania .(k.31-33). Zażalenie pozwanego na powyższe postanowienie Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił - sprawa o sygn. akt: III Cz 1009/14 (k.120).

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2015 roku, sygn. akt III RC 821/13 Sąd zmienił zabezpieczenie w sprawie w ten sposób, iż ustalił kwotę alimentów do wysokości 600 złotych, poczynając od 29 stycznia 2015 r. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (k. 190-190v.).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. N. jest synem pozwanego C. N. i M. N.. Małżeństwo rodziców powoda zostało rozwiązane wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 22 września 2014 roku, sygn. akt XII RC 571/13, rodzice zamieszkują oddzielnie.

Powód ma 21 lat, legitymuje się średnim wykształceniem, w październiku 2013 roku rozpoczął studia dzienne na kierunku informatyka na Uniwersytecie (...) w K.. Przerwał jednak naukę na tej uczelni, obecnie studiuje zarządzanie usługami zdrowotnymi na Akademii Wychowania Fizycznego w K., są to studia stacjonarne. Poza tym pracuje dorywczo w markecie od kwietnia 2015 roku, osiągając dochód w wysokości 500 złotych miesięcznie. Pracuje w weekendy, zarabia 10 zł na godzinę, umowę ma do końca maja. Wcześniej w grudniu 2014r. też pracował i zarobił 500 zł. Powód nie myślał o wyjeździe za granicę np. w wakacje w celach zarobkowych. Koszty miesięczne ponoszone przez K. N. obejmują dojazd na uczelnię – 75 złotych, pomoce naukowe – 50 złotych, abonament telefoniczny – 50 złotych, odzież – 200 złotych, kosmetyki – 150 złotych. Zamieszkuje wspólnie z matką- M. N. w dwurodzinnym domu, razem z matką zajmują piętro domu, na parterze mieszka siostra matki z rodziną. Koszty utrzymania domu płacą po połowie. Koszty te wynoszą: opłata za wodę - 140 zł miesięcznie, za energię - 180 zł , wywóz śmieci 20 zł miesięcznie, opłata za internet - 45 zł. Dodatkowo ponoszą koszty zakupu opału - 7 ton rocznie (opłaty dotyczą jedynie piętra zajmowanego przez powoda i jego matkę). Aby starczyło na zakup opału muszą odłożyć 400 zł miesięcznie. Koszt wyżywienia K. to około 800 zł, gdyż z uwagi na nadciśnienie, musi być na diecie bezsolnej, z dużą ilością warzyw i owoców i chudego mięsa. Dodatkowo powód cierpi na alergię. Z porad kardiologa i alergologa korzysta w ramach ubezpieczenia w NFZ, są to wizyty bezpłatne. Koszt leków przeciwalergicznych to około 100 zł, nie zawsze stać powoda na ich zakup. Powinien też nosić okulary (340-400 zł), ale ich nie wykupił, bo nie ma za co. Kiedyś uczęszczał na basen i siłownię, celem "zrzucenia" nadwagi, obecnie zaprzestał, bo go nie stać. Korzysta również z usług stomatologa, gdyż ma problemy z tylnymi zębami - są to wizyty prywatne. W skład majątku powoda wchodzi samochód marki S. o wartości 6.000 złotych, dostał go od ojca.

Matka powoda - M. N. ma 42 lata, z zawodu jest sprzedawcą, ale nie pracuje wyuczonym zawodzie z powodu schorzenia kręgosłupa. ma przyznaną rentę ZUS do 2016r., jednakże nie otrzymuje jej (brak w ostatnich 10-ciu latach okresów składkowych.) Niedawno podjęła pracę jako pomoc apteczna, pracuje w Aptece (...) w P. przy ul. (...), wcześniej nie pracowała przez dłuższy czas, gdyż mąż nie chciał, żeby pracowała. W miesiącu kwietniu 2015r. otrzymała wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.286 zł netto. M. N. cierpi na schorzenia kręgosłupa. Przeszła już jedną operację, czekają ją dwie następne. W czerwcu 2015r. musi się poddać zabiegowi usuwania żylaków, gdyż cierpi na niewydolność żylną.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 22 września 2014r. w sprawie o rozwód (sygn. akt: XII RC 571/13) przyznano jej alimenty w wysokości 500 euro od byłego męża C. N.. Powinna dostawać 2.000 zł dostaje 600 zł. (w/w wyrok nie jest prawomocny, gdyż pozwany złożył apelację w części dotyczącej alimentów na byłą żonę). Pozwany nie płacił również w pełnej wysokości alimentów na syna, zasądzonych w ramach zabezpieczenia roszczenia w niniejszej sprawie. Czasami dodatkowo wpłacił 50-100 euro, są to wpłaty nieregularne. Kiedyś K. N. otrzymywał również od ojca 184 euro tzw. kindergeld, obecnie nie przekazuje synowi tego zasiłku, bo go nie otrzymuje.

Aby podołać wszystkim wydatkom, matka powoda zadłużyła się u siostry i u przyjaciół na kwotę około 8.000 zł. Spłaca ją w ratach.

Pozwany C. N. ma 41 lat, z zawodu technik technologii żywienia zbiorowego, zamieszkuje na terenie Niemiec. W przeszłości, od lipca 2012r. pracował jako rzeźnik, na stanowisku wyrywania sadła. zarabiał od 1.000-1.100 miesięcznie. Pracę wykonywał do października 2014r., kiedy to zachorował i przebywał na zasiłku chorobowym. Pozwany choruje na cukrzycę, nadciśnienie, ma guzy na tarczycy. Przeszedł dwie operacje na nadgarstkach (chorował na cieśń nadgarstków) - leczenie nadgarstków zakończyło się w lutym 2015r.. Koszt bieżącego leczenia to 20 euro miesięcznie, dodatkowo pozwany musi kupować pończochy uciskowe przeciwdziałające powstawaniu żylaków - 45 euro miesięcznie (w ostatnim czasie nie stać go na zakup). Firma, w której pracował pozwany zwolniła go z powodu długotrwałych nieobecności w pracy. W okresie kiedy pracował starał się płacić zasądzone alimenty w całości. Do grudnia 2014r. na byłą żonę płacił 400 euro, na syna płaci 100 euro, bo zabezpieczenie roszczenia w niniejszej sprawie o alimenty zostało przez Sąd zmniejszone. C. N. założył w Niemczech nową rodzinę. Od kilku miesięcy mieszka ze swoją partnerką A. Ż., z którą ma dziecko 9-miesięczną córkę A. N.. Na rzecz córki powinien płacić alimenty w kwocie 100 euro, aktualnie płaci tyle ile może, czasami tylko 50 euro. Partnerka pozwanego nie pracuje, zajmuje się dzieckiem, .przed urodzeniem córki pracowała niecały rok, dlatego nie należy jej się zasiłek macierzyński Koszty utrzymania mieszkania to: czynsz - 408 euro (połowę czynszu płaci A. Ż.), opłaty za energię - 111 euro, za telefon z internetem - 30 euro. Koszty mediów ponosi pozwany. Płaci również za żywność dla całej rodziny, gdyż partnerce, przy jej nikłych dochodach (184 euro zasiłku i alimenty na córkę) praktycznie nigdy nie starcza na zakup żywności dla niej i córki. Rodzina spodziewa się kolejnego dziecka - A. Ż. jest w 7-mym miesiącu ciąży. Swoją obecną sytuację finansową pozwany określił jako tragiczną. Od października 2014r. nie pracuje, przebywa na zasiłku dla bezrobotnych -753 euro. Jest zarejestrowany w Urzędzie dla (...). Ze względu na słabą znajomość języka niemieckiego w/w Urząd skierował pozwanego na kurs języka niemieckiego od maja 2015r. do lutego 2016r., zajęcia trwają od 8.00 do 13.00 przez cały tydzień Pozwany nie otrzymuje również zasiłku na syna K., gdyż ten, po zmianie kierunków studiów nie przedłożył mu stosownego zaświadczenia kontynuowaniu nauki, pozwany w ratach musiał nawet zwrócić nadpłacony przez Urząd kindergeld . Po przebytych operacjach pozwany nie może pracować na dotychczasowym stanowisku - szuka pracy, ale ze względu na kurs językowy ma ograniczone możliwości znalezienia pracy. Pozwany obecnie nie posiada samochodu, poprzedni sprzedał za 15.000 zł (samochód był jego majątkiem osobistym). W przeszłości pozwany opłacał synowi ubezpieczenie samochodu, wpłacał mu kieszonkowe, dokładał się do opłat (np. za telewizję kablową). Aktualnie zaniechał tych wpłat, gdyż nie ma środków finansowych.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o następujące dowody: odpis skrócony aktu urodzenia k. 6-7, zaświadczenie Wydziału Matematyki , Fizyki i Chemii (...) w K. k. 7, zaświadczenie z Poradni Kardiologicznej k. 8, potwierdzenie przelewu zasiłku rodzinnego na rzecz powoda k. 25-27, potwierdzenie przelewu alimentów na rzecz powoda k. 66, 125-131 potwierdzenie przelewu alimentów na rzecz matki powoda k.68, potwierdzenie przelewów na rzecz powoda k. 69, 71, 73, decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego w K. k.117, kserokopia aktu urodzenia A. N. k. 176, kserokopia umowy alimentacyjnej k. 177, zaświadczenie o ubezpieczeniu powoda w Niemczech k. 179, decyzja o uchyleniu zasiłku rodzinnego na rzecz powoda k. 180, kserokopia wyroku rozwodowego SO w Gliwicach z dnia 22 września 2014 roku, sygn. akt XII RC 571/13 k . 181, zestawienie wydatków k. 218, zaświadczenia o leczeniu powoda k. 220-223, zaświadczenia o zatrudnieniu M. N. k. 224-225, , wypowiedzenie umowy o prace pozwanemu, zaświadczenie o zatrudnieniu, legitymacja uczniowska, zaświadczenie lekarskie pozwanego, zaświadczenia o niezdolności do pracy, pisma w sprawie zasiłku chorobowego, skierowania na badania specjalistyczne, zaświadczenie o niezdolności do pracy, zaświadczenia o stanie zdrowia partnerki pozwanego, zaświadczenia o przyznaniu zasiłku, dowody wpłat alimentów na rzecz byłej żony i powoda za m-ce I-V 2015r, opłaty za czynsz (oryginały w języku niemieckim wraz z tłumaczeniami) k. 226-260, ponadto zeznania świadka M. N. k. 276-276verte, zeznania powoda k. 277,278, zeznania pozwanego k. 278,279, którym to dowodom dał wiarę w całości.

Wskazany materiał dowodowy Sąd uznał za wiarygodny i przekonywujący. Nie sposób odmówić mu logiki i spójności. Prawdziwość wskazanych wyżej dokumentów nie budzi wątpliwości. Zgodne ze sobą, niekwestionowane przez strony dowody dały Sądowi możliwość poczynienia ustaleń odpowiadających, zdaniem Sądu, rzeczywistemu stanowi sprawy.

Sąd dał wiarę zeznaniom przesłuchanych w toku postępowania świadka i stron. Zeznania określające ich sytuację materialną i osobistą korespondują z ujawnionymi w procesie dowodami z dokumentów i zasługują na przymiot wiarygodności.

Sąd oddalił wniosek dowody pozwanego o dopuszczenie jako dowodu w sprawie wydruków zdjęć i wpisów z konta F. K. N. (k. 261-274) z uwagi na słabą jakość wydruków zdjęć oraz fakt, że nie wiadomo jakich sytuacji dotyczą, wobec czego zdaniem Sądu dowody powyższe były nieprzydatne w sprawie.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Powództwo należało uwzględnić w części. Sąd uwzględnił zatem roszczenie powoda do kwoty 700 (siedemset) złotych miesięcznie, płatnych z góry do dnia 10-go każdego miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, począwszy od dnia 12 maja 2015r., a w pozostałej części powództwo oddalił.

Zgodnie z art. 128 kro obowiązek dostarczania środków utrzymania a w miarę potrzeby środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Ponadto na podstawie art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania oraz art. 135 § 1 krio, w myśl którego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Przesłankę powództwa z art. 133 § 1 krio stanowi niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko i brak dochodów z jego majątku wystarczających na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zgodnie z treścią powyższych przepisów na obojgu rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny w sytuacji, gdy dziecko nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać. Rodzice są więc zobowiązani do pokrywania usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu odpowiedni do jego wieku i uzdolnień - prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Potrzeby te Sąd ocenił według wieku powoda, stopnia jego rozwoju intelektualnego, potrzeb, stanu zdrowia, miejsca zamieszkania i jego warunków.

Rodzice są obowiązani dążyć do zapewnienia dziecku właściwych warunków egzystencji nawet kosztem szczególnego wysiłku, odbiegającego od tego jaki normalnie osoba pracująca ponosi. Muszą też sięgnąć do substancji swego majątku. W świetle art. 133 § 1 krio, jedyną okolicznością ograniczającą lub wyłączającą obowiązek alimentacyjny ze strony rodziców jest to, że ma ono wystarczające własne dochody.

Wykładni art. 133 § 1 krio należy dokonywać w nawiązaniu do art. 96 krio, który nakłada na rodziców obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz należyte przygotowanie go do pracy zawodowej. Wyłączenie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka ze względu na zasady współżycia społecznego jest możliwe, ale tylko w wyjątkowych wypadkach (orz. SN z 16 stycznia 2001 r., II CKN 40/99, niepublikowane).

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka obciąża oboje rodziców, przy czym każde z nich obowiązane jest łożyć w ramach tego obowiązku stosownie do swych zarobkowych i majątkowych możliwości.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka, które jeszcze się nie usamodzielniło, podlega regulacji specjalnej, szczególnie dla dziecka korzystnej. To uprzywilejowanie dziecka trwa tak długo, dopóki dziecko nie osiągnie samodzielności, tzn. dopóki nie zdobędzie odpowiadających jego uzdolnieniom i predyspozycjom kwalifikacji zawodowych. Rodzice muszą przeto łożyć na utrzymanie i wykształcenie dziecka, które mimo ukończenia 18 lat nadal zdobywa takie kwalifikacje, pod warunkiem, że wykorzystuje ono ten czas rzeczywiście na naukę (orz. SN z 8 sierpnia 1980 r., OSN 1981, poz. 20). Wyjątkowo obowiązek ich może ustać wcześniej, gdy dziecko uzyskał zawód przed pełnoletniością.

Jak wynika z akt sprawy powód nadal się kształci, jest studentem I roku na (...) Usługami (...) na Akademii Wychowania Fizycznego w K. i zamierza kontynuować naukę. W ostatnim czasie powód podjął pracę dorywczą, jednakże uzyskiwany dochód w wysokości 500 złotych nie jest wystarczający aby mógł on samodzielnie się utrzymać. Powód zamieszkuje wspólnie z matką, która zatrudniona jest w charakterze pomocy aptecznej, posiada stały dochód 1286 złotych, otrzymuje w niepełnym wymiarze alimenty od byłego męża (200 euro). M. N. jednak problemy zdrowotne, które w znaczącym stopniu wpływają na jej sytuację zawodową m.in. czekają ją dwie operacje kręgosłupa i zabieg na żylaki. Aby utrzymać siebie i syna była zmuszona zadłużyć się u swojej siostry i przyjaciół na kwotę 8.000 zł. Koszty miesięczne utrzymania domu (mieszkania na piętrze) wynoszą 785 zł tj. 392, 50 zł na osobę. Do tego dochodzą inne koszty wskazane przez K. N.: m. in. wyżywienie 800 zł, zakup odzieży 200 zł czy kosmetyków 150 zł miesięcznie oraz koszty związane ze studiowaniem (dojazd, kserowanie podręczników, telefon itp.) oraz koszty leczenia - lekarstw 100 zł. .

Pozwany C. N. zamieszkuje wspólnie z konkubiną i jej córką w Niemczech. Ze względu na pozostawanie konkubiny bez zatrudnienia i otrzymywaniem jedynie zasiłku rodzinnego na dziecko w kwocie 184 euro, koszty utrzymania mieszkania i opłat z nim związanych ponosi w większości pozwany. Na koszty te składają się: czynsz – 204 euro (połowa pełnej kwoty, płacona przez pozwanego), prąd – 111 euro, telefon z Internetem – 30 euro, koszty leczenia – 65 euro. Pozwany od dnia 31 stycznia 2015r. nie pracuje (wcześniej przebywał na zasiłku chorobowym), jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku w wysokości 753 euro, który obecnie stanowi jego źródło utrzymania Po przekazaniu z tej kwoty alimentów na rzecz byłej żony, syna K. i córki A., pozwanemu pozostaje niewielka kwota na własne utrzymanie. Możliwości zarobkowe pozwanego, w porównaniu do sytuacji sprzed października 2014r. zdecydowanie pogorszyły się, nie może pracować na dotychczasowym stanowisku, nie może znaleźć pracy a Urząd dla (...) wysłał go na kurs języka niemieckiego, gdyż słaba znajomość tego języka ogranicza szanse na znalezienie dobrej pracy. Przebyte schorzenia nadgarstków i operacje są przeciwwskazaniem do podjęcia przez pozwanego nie wymagającej kwalifikacji ciężkiej pracy fizycznej, a taką można znaleźć najłatwiej. Zmieniła się (w toku prowadzenia niniejszej sprawy) również sytuacja rodzinna pozwanego, urodziło mu się dziecko, spodziewa się drugiego.

Bezspornym w sprawie pozostaje, że obowiązek alimentacyjny wobec powoda K. N. ciąży z mocy ustawy na pozwanym C. N., który w zakresie swoich możliwości zarobkowych i majątkowych powinien przyczyniać się do zaspokajania potrzeb syna. Powód domagał się zasądzenia alimentów w kwocie 1.850 zł miesięcznie, lecz w ocenie Sądu roszczenie w tym kształcie jest wygórowane, zwłaszcza z uwagi na sytuację materialną pozwanego.

Z porównania dochodów i wydatków pozwanego oraz wydatków i dochodów powoda wynika, że kwota 700 złotych miesięcznie zasądzona od pozwanego na rzecz powoda, odpowiednio koreluje z jego możliwościami majątkowymi i zarobkowymi, a także z jego obecnymi wydatkami.

Zważywszy na wiek powoda, wydatki związane z jego edukacją, koniecznością kontynuowania leczenia i utrzymaniem - kwota 700 złotych miesięcznie nie jest kwotą wygórowaną. Powód ma obecnie 21 lat, uczy się, chce zdobyć wykształcenie, aby w przyszłości móc znaleźć dobrą pracę. Ponadto wymaga leczenia przeciwalergicznego a z uwagi na występujące u niego schorzenie w postaci nadciśnienia tętniczego- także odpowiedniej diety. Pozwany winien zatem przyczyniać się do pokrywania części usprawiedliwionych potrzeb powoda. Kwota 700 zł miesięcznie powinna zdaniem Sądu pozwolić na pokrycie, chociaż części, usprawiedliwionych potrzeb powoda, związanych zarówno z jego potrzebami fizycznymi jak i intelektualnymi, jak również powinna pozwolić na pokrycie wydatków związanych z jego dalszą edukacją i leczeniem. Kwota alimentów, których domagał się K. N. - 1850 zł jest zdaniem Sądu zdecydowanie zawyżona, w szczególności wskazane wydatki na zakup odzieży - 200 zł miesięcznie, kosmetyków - 150 zł, a nawet wyżywienia 800 zł miesięcznie. Mając na uwadze trudną sytuację finansową rodziców powoda, ten powinien starać się ograniczyć wydatki w tym zakresie.

Należy również zauważyć, że powód owszem dorabia w weekendy, co pozwala mu zarobić dodatkowo miesięcznie kwotę 500 zł, jednak zdaniem Sądu w obecnych czasach możliwości dorabiania są zdecydowanie wyższe, chociażby poprzez wyjazd za granicę w czasie wakacji do pracy sezonowej, kiedy to w dwa - trzy miesiące można zarobić spore kwoty na utrzymanie w pozostałych miesiącach. Tego typu formy zarobkowania są popularne wśród studentów, a nawet pełnoletnich uczniów szkół średnich. Jak zeznał K. N. nie brał pod uwagę takiej pracy. Ustalając wysokość alimentów Sąd wziął pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego, które to w pełni korespondują z wysokością zasądzonych alimentów, nadto należy podkreślić, iż pozwany zamieszkuje w Niemczech, odbywa kurs językowy mający ułatwić mu zdobycie pracy, posiada uprzednie doświadczenie w pracy jako rzeźnik. Okoliczności te ułatwią pozwanemu zdobycie pracy, dochody z której powinien przeznaczyć na alimentację syna.

Pozwany jako osoba zobowiązana do świadczenia alimentów nie może uchylać się od tego obowiązku na tej podstawie, że jego wykonywanie stanowiłoby dla pozwanego nadmierny ciężar. Jest bowiem obowiązany podzielić się z synem nawet najmniejszymi dochodami.

Z uwagi jednak na sytuację majątkową pozwanego, brak zatrudnienia, Sąd nie mógł w pełni podzielić stanowiska powoda i zasądzić na rzecz powoda całej żądanej przez niego kwoty, poczynając od daty złożenia pozwu - zasądził alimenty w kwocie 700 zł , poczynając od dnia 12 maja 2015r. i w pozostałym zakresie oddalił powództwo. C. N. obecnie otrzymuje zasiłek, który biorąc pod uwagę warunki niemieckie – koszty utrzymania itd., nie jest zbyt wysoki, jednakże w przełożeniu na warunki polskie jest on wystarczający dla materialnego wsparcia syna w orzeczonej przez Sąd wysokości.

Zgodnie bowiem z treścią art. 135 § 1 krio zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Nie można bowiem pojęcia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów (orz. SN z dnia 10 października 1969 r., III CRN 350/69, OSNCP 1970, nr 2, poz. 15). Przez ustawowe określenie "możliwości zarobkowe i majątkowe" rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Podstawę prawną orzeczenia stanowią przepisy art. 133 § 1 i 135 krio.

Na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydawaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa. Wobec powyższego Sąd po myśli art. 333 § 1 pkt 1 kpc nadał wyrokowi w pkt 1 rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U.z 2010r. nr 90 poz. 594 ze zm.) nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych.

Na podstawie art. 113 ustawy, kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić, sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji obciąży przeciwnika, jeżeli istnieją do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu. Jednakże mając na uwadze sytuacją finansową stron Sąd na podstawie art. 102 kpc nie obciążył pozwanej kosztami postępowania ani strony powodowej

kosztami postępowania od oddalonego powództwa

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.