Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2015-07-23
Data orzeczenia:
23 lipca 2015
Data publikacji:
14 marca 2018
Sygnatura:
VI RC 129/15
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Barbara Ciwińska
Protokolant:
Izabela Katryńska
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
art. 133 par. 1 kro, 135 par. 1 kro
Teza:
zasądza alimenty
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lipca 2015 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Barbara Ciwińska

Protokolant Izabela Katryńska

po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2015 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa M. I.

przeciwko J. I.

o alimenty

1.  zasądza alimenty od pozwanego J. I. na rzecz jego pełnoletniego syna M. I. urodzonego (...) w kwocie po 1500 (jeden tysiąc pięćset) złotych miesięcznie poczynając od 1 lipca 2015 roku płatne do jego rąk do dnia 10-go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat,

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

3.  kosztami postępowania obciąża pozwanego J. I. i nakazuje pobrać od niego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej, a w pozostałym zakresie pozostawia strony przy poniesionych kosztach postępowania,

4.  wyrokowi w punkcie pierwszym nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

M. I. ( lat 18 ) wniósł 16.03.2015 roku pozew o zasądzenie alimentów od swojego ojca J. I. w wysokości po 3. 000 zł miesięcznie, tytułem pokrycia kosztów utrzymania płatne do dnia 10 każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat.

Pozwany J. I. wniósł w piśmie procesowym z dnia 05.05.2015 r. o oddalenie powództwa. Podniósł, że dobrowolnie od 11 lat uiszcza synowi kwotę 1. 000 złotych miesięcznie tytułem alimentów, ponadto partycypuje w kosztach jego utrzymania dokonując zakupu na jego rzecz ubrań, opłacając rachunek za jego telefon oraz pokrywając koszty udzielanych korepetycji. W ostatnim czasie dokonał dla niego zakupu sprzętu komputerowego w postaci laptopa oraz nowego aparatu telefonicznego. Syn także spędza u niego każdy weekend od piątku do niedzieli. Pozwany wyraził zgodę na ustalenie alimentów na syna w drodze ugody na kwotę 1.500 złotych miesięcznie.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

J. I. i B. M. byli w związku nieformalnym od 1995 roku. Z tego związku w dniu (...) urodził się M. I. który obecnie ma już ukończone 18 lat. W 2004 roku związek uległ rozpadowi. Następnie J. I. założył nową rodzinę zaś B. M. wraz synem zamieszkała ze swoją matką.

J. I. , lat 53 posiada wykształcenie średnie, ukończył technikum budowlane. Prowadzi działalność budowlaną, z której w 2014 r. uzyskał dochód w kwocie 216 .170 zł brutto. W dniu 21 stycznia 2009 roku zawarł związek małżeński z E. K., pozostają w ustroju rozdzielności majątkowej ( ksero odpisu skróconego aktu małżeństwa k. 141). Z tego związku ma trójkę dzieci : I. I.((...) W. I.(ur. (...)) i Z. I.(ur. (...)). E. I.przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim. Pozwany mieszka wraz z rodziną w domu jednorodzinnym o powierzchni 180 mkw w H.. Na budowę tego domu pozwany zaciągnął kredyt, w wysokości 1 000 000 zł., który spłaca w kwocie 8 000 zł miesięcznie. Pozwany posiada nieruchomość w S., którą wybudował w celu wynajmu. Jest to budynek o powierzchni 1080 mkw. W celu wybudowania tego budynku pozwany zaciągnął kredyt w kwocie 3 400 000 zł., który spłaca w nieregularnych ratach wynoszących około 30 000 zł. Miesięczny dochód z wynajmu po odliczeniu raty kredytowej to 17 000 zł. Dla celów prowadzenia działalności gospodarczej jest w posiadaniu nieruchomości zabudowanej w L.. Działka ma powierzchnie 2200 mkw, tam znajdują się maszyny budowlane. Oprócz tego ma domek wypoczynkowy w górach. W związku z prowadzoną działalnością posiada 2 samochody dostawcze, 3 ciężarowe, dostawcze, T.z 2008 roku oraz M. (...)z 2003 roku. Jest ubezpieczony w (...) S.A.na kwotę 31 848, natomiast osobami uposażonymi są I. W.oraz I. M. (k. 161). Przez dwa lata opłacał czynsz najmu mieszkania, w którym mieszkał M. I.i jego matka. Obecnie nie jest to możliwe, gdyż jak twierdzi z uwagi na kryzys na rynku budowlanym ma ograniczone możliwości finansowe. Dobrowolnie uiszcza na rzecz syna tytułem alimentów kwotę 1000 zł (przekaz pocztowy- potwierdzenie k. 101-103). Ostatnimi czasy kupił synowi laptopa, nowy aparat telefoniczny. J. I.finansował też korepetycje dla syna (k. 104, k. 105), wizyty stomatologiczne, dwukrotnie organizował mu urodziny w swoim domu. M. I.spędza u ojca każdy weekend, od piątku do niedzieli, gdzie ojciec zapewnia mu wyżywienie i zaspokaja inne potrzeby. Z okazji 18 urodzin opłacił dla syna kurs prawa jazdy (potwierdzenie przelewu k. 106). J. I.na rozprawie w dniu 23 lipca 2015 r. zgodził się na alimenty w wysokości 1500 zł. Nie godzi się na alimenty w wyższej wysokości, ponieważ jego zdaniem doprowadzi to do uzyskania dodatkowego źródła utrzymania przez B. M., a nie do rzeczywistej alimentacji jego syna.

B. M. , lat 57 posiada wykształcenie podstawowe. Oprócz M. ma jeszcze dorosłą, 32 letnią córkę. Mieszka wraz z synem w wynajmowanym mieszkaniu, za co płaci 800 złotych miesięcznie ( umowa najmu lokalu k. 13) plus media, od października kwota ta będzie wyższa z uwagi na okres grzewczy. B. M. nie pracuje, otrzymuje tylko świadczenie przedemerytalne w kwocie 875 złotych ( decyzja o przyznaniu wypłaty świadczenia przedemerytalnego k. 215) oraz świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 153 zł, z uwagi na orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności (decyzja o przyznaniu świadczenia rodzinno- opiekuńczego k. 55). Wcześniej podejmowała pracę jako ekspedientka w sklepie. Twierdzi, że z powodu na brak środków finansowych zmuszona jest pożyczać pieniądze od znajomych.

M. I. ma lat 18 uczęszcza do Zespołu Szkół nr (...) Technikum Budowlane nr (...) w W. w systemie dziennym. Jest w klasie o profilu budowlanym. W szkole do nauki oprócz podręczników potrzebuje specjalistycznych pomocy i przyborów naukowych. Ma wrodzona wadę kończyn dolnych, zdiagnozowano u niego nawykowe zwichnięcia rzepek, koślawość kolan, deformację stawów łokciowych, zwichnięcia kości promieniowych (zaświadczenie lekarskie k. 19, k.22, k. 27, k. 30, k. 231). Schorzenia te wiążą się z potrzebą rehabilitacji oraz pobytami w szpitalach i sanatoriach (zaświadczenie z Centrum (...) w K. k. 21). Ma problemy hormonalne, co wiąże się z częstymi wizytami w poradni endokrynologicznej. W dniu 15.05.2015 r. stwierdzono u niego niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności k. 17). Z uwagi na problemy zdrowotne nie może dźwigać oraz wykonywać ciężkiej pracy fizycznej (zaświadczenie lekarskie k. 29).

Miesięczny koszt utrzymania M. I. to około 2200 złotych na co składają się : 600 zł to kwota na wyżywienie, 300 zł na odzież i buty, 400 zł na wydatki związane z edukacją, 600 zł tytułem kosztów mieszkaniowych oraz 300 złotych na pozostałe wydatki, to jest rozrywkę, leczenie, kieszonkowe. Matka powoda oceniła miesięczny koszt jego utrzymania syna na kwotę 3.400, którą należy uznać jednak za zawyżoną.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zeznania matki powoda w charakterze świadka B. M. (k. 256-266), pozwanego J. I. (k. 249-255) oraz dokumentów dołączonych do akt w postaci: odpisu skróconego aktu urodzenia M. I. (k. 11), aktu małżeństwa J. I. i E. K. (k. 141), decyzji o przyznaniu wypłaty świadczenia przedemerytalnego (k. 215), decyzja o przyznaniu świadczenia rodzinno- opiekuńczego (k. 55), rachunków i faktur (k. 15, 23, 31, 39-54, k. 178-193), przekazów pocztowych (k. 101-103), pokwitowań (k. 104-105), oświadczenia podatkowego za 2014 rok (k. 145-149), umowy najmu lokalu (k. 13-14), wydruków stanu konta rachunku bankowego (k. 168). Dla Sądu nie miały znaczenia dokumenty z okresu 2005-2013, gdyż Sąd oceniał aktualne potrzeby uprawnionego do alimentacji.

Sąd dał wiarę złożonym do akt sprawy dokumentom uwzględniając, że stanowią one jedynie dowód tego, że osoby, które je podpisały złożyły oświadczenia w nich zawarte. Jakkolwiek niektóre z pism zostały złożone w kserokopiach, to jednak nic nie wskazuje na to, by ich treść nie odzwierciedlała wiernie treści dokumentów oryginalnych. Podnieść też należy, że strony wiarygodności i mocy dowodowej tych dokumentów nie kwestionowały.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo należało uwzględnić zasądzając od pozwanego J. I. na rzecz jego 18 – letniego syna M. I. alimenty w kwocie po 1500 (jeden tysiąc pięćset) złotych miesięcznie poczynając od 1 lipca 2015 roku płatne do jego rąk do dnia 10-go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat.

W pozostałym zakresie powództwo należało oddalić.

W myśl przepisu art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Rodzice zobowiązani są w pierwszej kolejności do utrzymania dzieci. Stosownie do art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Ustalając zakres świadczeń alimentacyjnych należy kierować się usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego oraz zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego (art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Konieczne jest ustalenie zarówno, ile potrzeba pieniędzy na utrzymanie powoda w zakresie jego usprawiedliwionych potrzeb oraz ile pieniędzy może płacić zobowiązany rodzic według swoich możliwości zarobkowych i majątkowych.

W ocenie Sądu miesięczne koszty utrzymania M. I. wyliczone przez jego matkę są zawyżone. Dołączone do pozwu dokumenty nie wskazują jakoby M. I. musiał co miesiąc każdego roku korzystać z usług stomatologa. Przedstawione koszty obozów rehabilitacyjnych dotyczą 2008 roku. Nic nie wskazuje, że aktualnie korzysta on z takich obozów. Również ponoszony koszt obuwia profilaktycznego nie jest wiarygodny, ponieważ z dołączonej do pozwu faktury (k.50) wynika, iż M. I. dokonał zakupu obuwia sportowego. Jest to drogie, markowe obuwie, które zdaniem Sądu nie można kwalifikować do kategorii usprawiedliwionej potrzeby, gdyż jego koszt to 399 złotych.

Biorąc pod uwagę doświadczenie życiowe i obecne ceny dóbr i usług uznać należy, że miesięczny koszt utrzymania M. I. to kwota nie wyższa niż 2200 zł, gdzie 600 zł to kwota przeznaczona na wyżywienie, 300 zł na odzież i buty, 400 zł na wydatki związane z edukacją, 600 zł tytułem kosztów mieszkaniowych oraz pozostałe 300 zł na inne wydatki, to jest rozrywkę, leczenie, kieszonkowe. Takie kwoty na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb powoda powinny być wystarczające. Mając na uwadze że powód spędza weekendy u ojca, który kupuje mu również potrzebne mu ubrania i inne rzeczy – zdaniem Sądu Rejonowego należy uznać za wystarczające aby pozwany płacił synowi tytułem alimentów kwotę 1.500 złotych miesięcznie na zaspokojenie kosztów mieszkaniowych, wyżywienia gdy syn jest u matki, kosztów edukacji.

Możliwości finansowe J. I. pozwalają mu w ocenie Sądu na płacenie alimentów na syna w zasądzonej wysokości bowiem prowadzi on działalność budowlaną, z której w 2014 r. uzyskał dochód w kwocie 216 .170 zł brutto. Ponadto uzyskuje dochód z wynajmu lokali po odliczeniu raty kredytowej w wysokości 17 000 złotych miesięcznie. Pozwany wyraził zgodę na ustalenie alimentów w drodze ugody na kwotę 1.500 złotych miesięcznie.

Natomiast zdaniem Sądu matka powoda może podjąć pracę dorywczą w charakterze chociażby opiekunki do dziecka, co na terenie W. pozwala na uzyskanie dochodów rzędu 2.000 – 2.500 złotych miesięcznie.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji.

W sprawach o świadczenia alimentacyjne strona powodowa dochodząca takich świadczeń jest zwolniona z kosztów sądowych, dlatego też Sąd obciążył pozwanego J. I. opłatą sądową w wysokości 900 złotych, która stanowi 5 % procent od wartości przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu w tej sprawie to kwota alimentów w okresie jednego roku czyli 1.500 złotych razy 12 miesięcy równa się 18.000. z czego 5% = 900 zł.

Zgodnie z art. 333 § 1 pkt.1 Kodeksu postępowania cywilnego wyrokowi w pkt 1 nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.