Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2015-06-25
Data orzeczenia:
25 czerwca 2015
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
18 lutego 2016
Sygnatura:
VI RC 352/14
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Barbara Ciwińska
Protokolant:
Izabela Katryńska
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
art. 60 par. 2 kro
Teza:
powództwo oddala
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Barbara Ciwińska

Protokolant Izabela Katryńska

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa J. K.

przeciwko B. R.

o alimenty

1.  powództwo oddala,

2.  pozostawia strony przy poniesionych kosztach postępowania,

3.  oddala wniosek strony pozwanej o zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 1 sierpnia 2014 roku (data wpływu) powódka J. K. wniosła o zasądzenie na swoją rzecz od jej byłego męża B. R. alimentów w kwocie po 7.000 zł miesięcznie, płatnych do dnia 10-go każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, do rąk powódki na wskazany przez nią rachunek bankowy, od dnia wniesienia pozwu. Nadto wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powódki wskazał, że w skutek rozwodu orzeczonego z winy męża powódki B. R., doszło do pogorszenia jej sytuacji materialnej, co uzasadnia zasądzenie na jej rzecz alimentów podstawie art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Dnia 11 grudnia 2014 roku (data wpływu) została złożona odpowiedź na pozew, w której pozwany B. R.wniósł o oddalenie powództwa w całości, oraz zasądzenia od powódki na rzecz pozwanego kosztów procesu. W uzasadnieniu podał, że jego zdaniem nie zostały spełnione przesłanki z art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uzasadniające zasądzenie żądanych alimentów. Pozwany wskazał, że jego była żona ma pracę, osiąga wysokie zarobki, jest osobą aktywną, zaś on sam ponosi wydatki, które prawie przewyższają jego dochód. Zaznaczył, iż w sytuacji powódki nie sposób dopatrzyć się istotnego pogorszenia sytuacji życiowej. (odpowiedź na pozew, k. 68-75)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia (...)roku B. R., urodzony dnia (...)i J. R. (obecnie J. K.), z domu K., urodzona dnia (...)zawarli związek małżeński, który został już zakończony poprzez rozwód orzeczony wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.02.2013r. w sprawie syg. akt VII C 343/12 z winy męża.

J. K. ma wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od 1 października 2007 roku jest zatrudniona na czas nieokreślony w Kancelarii (...) najpierw na stanowisku specjalisty, potem starszego specjalisty. Ma perspektywy awansu do struktur unijnych w B.. Jest oceniana jako pracownik wartościowy, kreatywny i sumienny. W 2009 roku osiągnęła średnie miesięczne zarobki w wysokości 5.285 zł, w 2010 roku jej średnie miesięczne zarobki wyniosły 6.619 zł. W 2011 roku miesięczny dochód sięgnął 7.231 zł, w 2012 roku - 6.328 zł. Jest właścicielką nieruchomości stanowiącej działkę gruntu położonej w S., Gminie P., Miejscowości S.o wartości około 50.000 zł. (dowód: zeznania J. K., k. 130-133, 328-331; PIT-37, k. 170-180; KW nr (...). K. 284-291; akt notarialny, k. 309-313) oraz mieszkania nabytego w czasie małżeństwa z mężem. W latach 2008-2012 J. K.była uczestnikiem stacjonarnych studiów w Kolegium E.-(...) Szkoły (...). W latach 2009-2012 pobierała z tego tytułu stypendium w wysokości 1.500 zł miesięcznie. Dnia 30 czerwca 2011 roku dziekan poinformował doktorantkę o otwarciu jej przewodu doktorskiego. Ma certyfikaty językowe z angielskiego i niemieckiego. (dowód: zaświadczenie, k. 18; pismo z dnia 30 czerwca 2011 roku, k. 20; zaświadczenie z dnia 30 czerwca 2014 roku, k. 21; decyzja, k. 83; opinia, k. 81; podziękowania 26.06.2012 roku, k. 82; zeznania J. K., k. 130-133, 328-331; zeznania A. W., k. 139-143; PIT-37, k. 207-208 ). Od dnia 10 stycznia 2012 roku J. K.ma wykupiony comiesięczny abonament na usługi zdrowotne w (...) Sp. z o.o.w W.. Nadto może korzystać z leczenia NFZ. (dowód: oświadczenie, k. 79-80). Od 31 grudnia 2011 roku do 30 marca 2014 roku J. K.mieszkała nieodpłatnie u znajomego A. W.i jego żony. (dowód: zeznania A. W., k. 139; zeznania powódki, k. 131).

B. R. ma wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od 2008 roku rozpoczął pracę w (...) S.A. w W.. W 2009 roku osiągnął średni miesięczny dochód w wysokości 4.589 zł, w 2010 roku jego miesięcznie zarobki wyniosły 5.611, zł, w 2011 roku – 10.226 zł i następnie w 2012 roku - 10.787 i 13.315 zł w 2013 roku. (dowód: zaświadczenie, k. 116; PIT, k. 111-114)

W czasie trwania małżeństwa J. K.i B. R.zamieszkiwali razem we wspólnym mieszkaniu przy ul. (...)w W., zakupionym za pieniądze pochodzące ze wspólnie zaciągniętego kredytu w systemie „rodzina na swoim”. W październiku 2011 roku B. R.wyprowadził się ze wspólnego mieszkania. Od dnia 25 września 2012 roku najmował mieszkanie przy ul. (...)w W.. Lokal przy ul. (...)pozostał do dyspozycji J. K.. (dowód: protokół zdawczo-odbiorczy, k. 117-120; potwierdzenie wykonania przelewu, k. 121-125; zeznania J. K., k. 130-133). W czasie trwania małżeństwa większość wydatków małżonków opłacał B. R., również abonament J. K.w (...). J. K.kupowała sobie kosztowne stroje oraz robiła zakupy spożywcze dla obydwojga małżonków. Małżonkowie odbyli wspólne podróże, w tym : do Kenii za łącznie 6.778 zł, na I.za łącznie 6.194 zł, a także do Egiptu. Wycieczki do Szwajcarii i na Rodos sponsorowali rodzice J. K.. (dowód: zeznania J. K., k. 130-133, 328-331; zeznania B. R., k. 134-139; dokument podróży, k. 256-257; potwierdzenie podróży, k. 258, umowa, k. 259; zeznania B. R., k. 331-333)

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie o syg. akt VII C 343/12 nastąpiło rozwiązanie przez rozwód związku małżeńskiego zawartego w dniu (...)roku przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w m. st. W., za numerem aktu (...), pomiędzy B. R., urodzonym dnia (...), a J. R., z domu K., urodzoną dnia (...)- z winy męża. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2013 roku Sąd oddalił apelację i orzekł o kosztach postępowania. (bezsporne, poparte: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 lutego 2013 roku. sygn. akt VII C 343/12, k. 346 akt sprawy VII C 343/12; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2013 roku, sygn. akt I A Ca 864/13, k. 516 akt sprawy I A Ca 864/13). W roku 2013 średnie miesięczne zarobki J. K.wyniosły 6.250 zł. Obecnie powódka twierdzi, że jej zarobki wynoszą miesięcznie około 3.900 zł netto. Niekiedy ma możliwość dorobić 1000 zł pisząc artykuły. (dowód: zeznania J. K., k. 329). Mieszka ona w lokalu należącym do swojej matki, za który nie musi płacić. Opłaca rachunki za mieszkanie przy ul. (...), które pozostaje do jej dyspozycji oraz ½ raty kredytu za ten lokal w wysokości 750 zł. Może w tego mieszkania korzystać, lecz tego nie robi, nie wynajmuje też tego lokalu (dowód: zeznania J. K., k. 130-133, 328-331; PIT-37, k. 170-180; KW nr (...). K. 284-291; akt notarialny, k. 309-313).

J. K.uczęszczała na psychoterapię w Centrum (...). Od 2012 roku leczy się psychiatrycznie z powodu reakcji lękowo depresyjnej mieszanej. Z tej przyczyny zażywała antydepresanty, leki przeciwdepresyjne i uspakajające. (dowód: zaświadczenie lekarskie, k. 11; zaświadczenie, k. 12; notatka, k. 14). Nadto cierpi na zespół jelita drażliwego, zgłosiła się także w lipcu 2014 roku do endokrynologa celem uregulowania problemów hormonalnych. Konsultacja neurochirurga z września 2012 roku wykazała, że J. K.cierpi na bóle lędźwiowe, wobec czego pacjentka powinna odbyć 3 miesięczną rehabilitacje i pozostać pod obserwacją. Badanie radiologiczne wykazało obraz generalnie prawidłowy. Rezonans magnetyczny wykazuje patologie. W 2015 roku u powódki rozpoczęły się także problemy ginekologiczne. W efekcie korzystania z leczenia J. K.poniosła koszty: 370, zł za konsultację neurochirurga, dwa razy po 300, zł za konsultację, 320, zł za konsultację neurochirurga oraz 1.400, zł za karnet rehabilitacyjny, 300, zł tytułem konsultacji ginekologicznej i cztery razy po 160, zł za usługi Instytutu (...). W związku z problemami zdrowotnymi J. K.przebywała co roku na kilku zwolnieniach lekarskich. (dowód: zaświadczenie lekarskie, k. 13; zaświadczenie lekarskie, k. 15; konsultacja neurochirurga, k. 16; faktura VAT, k. 17; notatka, k. 19; rachunek, k. 150 i 246; skierowania, k. 151-152; wynik badania radiologicznego, k. 153,155; USG nadgarstka, k. 154; rtg kręgosłupa, k. 155; wynik badania w rezonansie magnetycznym, k. 156; rezonans, k. 162 i 247; konsultacja ortopedy, k. 164; faktura VAT, k. 249; Faktura VAt, k. 251; faktura (...), k. 271; skierowanie na USG, k. 269; badanie USG, k. 270; skierowanie na tomografię, k. 272; kserokopie rachunków, k. 242)

Średnie miesięczne wynagrodzenie B. R.za okres od 1.01.2014r. do 30.11.2014 roku wynosiło 12.864, zł netto. Od 1 marca 2015 roku B. R.rozpoczął pracę na okres próbny w (...)Bank za wynagrodzeniem 17.000, zł brutto miesięcznie. Następnie od 1 czerwca podjął pracę na ½ etatu w (...)Spółka Akcyjna w W.za wynagrodzeniem miesięcznym 7.500, zł brutto oraz ma ½ etatu w (...)Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W.za wynagrodzeniem miesięcznym 7.500, zł, wobec czego zarabia 15.000, zł brutto, tj. 9.200, zł miesięcznie netto. Wraz ze wzrostem zarobków zwiększała się ciążąca na B. R.ilość należnych do zapłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. (dowód: zaświadczenie, k. 116; umowa o pracę, k. 325-325v.; 326-326v.) Obecnie B. R.spłaca kredyt studencki nr (...), którego miesięczna rata wynosi od 302 do 310 zł. (dowód: zawiadomienie o wysokości raty, k. 92-93). Jednocześnie obciąża go comiesięczna część raty za mieszkanie przy ul. (...)z tytułu umowy kredytu nr (...), w wysokości około 700 zł miesięcznie. Nadto spłaca kredyt hipoteczny nr (...)w łącznej wysokości 59.000 zł, którego miesięczne raty wynoszą 3.000 zł. Z tytułu zawartej dnia 21 października 2014 roku umowy pożyczki B. R.uiszcza na rzecz pożyczkodawcy 1.000 zł miesięcznie. Mieszkanie na kredyt hipoteczny przy ul. (...)w W.pozwany kupił na własne cele mieszkaniowe. Kwota kredytu na zakup tego lokalu wynosiła 594.000 zł, umowę zawarto na 360 miesięcy - od dnia 1 grudnia 2014 roku do dnia 30 listopada 2014 roku, zaś suma zabezpieczenia w postaci wartości mieszkania wynosiła 659.000 zł. (dowód: umowa o kredyt hipoteczny, w szczególności: § 1 pkt 3, § 2, 3; k. 97-108). Dnia 21 października 2014 roku mieszkanie przy ul. (...)w W.przekazał umową darowizny bratu, aby nie stracić uprawnień wynikających z kredytu w systemie „rodzina na swoim”, ale nie przekazał mu zobowiązań z kredytu. Spłaca też kredyt nr (...)- (...)zaciągnięty na zakup samochodu V. (...), w wysokości 700, zł miesięcznie. (dowód: zawiadomienie o wysokości rat, k. 94-95; umowa o kredyt hipoteczny, k. 97-108; umowa pożyczki, k. 127-128; zeznania B. R., k. 134-135; Księga wieczysta nr (...). K. 225-237; pismo z dnia 15 września 2014 roku, k. 96)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów dołączonych do akt, dowodu z zeznań świadków i dowodu z przesłuchania stron w trybie art. 299 i 304 Kodeksu postępowania cywilnego oraz akt sprawy o rozwód stron syg. akt VII C 343 /12

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

W ocenie Sądu Rejonowego powództwo należało oddalić.

Zgodnie z art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Oznacza to, że dla stwierdzenia zasadności roszczenia małżonka niewinnego o alimenty na podstawie art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego niezbędne jest wykazanie następujących przesłanek:

1.  wyłącznej winy w rozkładzie pożycia małżonka zobowiązanego,

2.  istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego na skutek rozwodu,

3.  zakresu usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego,

4.  odpowiedniego zakresu w jakim małżonek winny powinien łożyć na zaspokojenie potrzeb małżonka niewinnego.

Wobec treści wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 lutego 2013 roku. sygn. akt VII C 343/12 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2013 roku, sygn. akt I ACa 864/13 oddalającego apelację pozwanego, nie było wątpliwości, że do orzeczenia rozwodu między powódką a pozwanym doszło z wyłącznej winy B. R.. W związku z tym Sąd analizował czy w sprawie zachodzą kolejne z wyżej wymienionych przesłanek z art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zdaniem Sądu Rejonowego do pogorszenia sytuacji powódki doszło na skutek pogorszenia się jej stanu zdrowia, nie zaś na skutek rozwodu. Jej były mąż nie odpowiada za pogorszenia się jej stanu zdrowia, bowiem stan zdrowia jest indywidualną kondycją osoby fizycznej wynikającą z szeregu okoliczności dotyczących tej osoby. J. K. jest osobą młodą, wykształconą w stopniu ponad przeciętnym – posiada tytuł magistra nauk ekonomicznych, uczęszczała na studia doktoranckie oraz otworzono jej przewód doktorski. Ma certyfikaty znajomości dwóch języków obcych, posiada stałe zatrudnienie, awansuje w pracy, w której jest doceniania i osiąga dobre wyniki z prognozą dalszych sukcesów. Ma bardzo dobre możliwości zarobkowe i majątkowe. Obecnie zajmuje lokal matki , za który nie musi płacić. Może też korzystać ze wspólnego z byłym mężem mieszkania, którego jest współwłaścicielką i które może użytkować lub wynajmować uzyskując dodatkowy dochód rzędu około 1.000 złotych miesięcznie. To mieszkanie może również zostać sprzedane, stanowi istotną wartość majątkową obu stron, lecz żadna ze stron z tego mieszkania nie korzysta, wobec czego dalsze utrzymywanie tego lokalu jest pozbawione sensu. Pensja powódki, zgodnie z jej tylko własnym oświadczeniem wynosi obecnie 3.900 zł netto przewyższa wysokość średniego wynagrodzenia krajowego. Nadto powódka jest właścicielką nieruchomości gruntowej.

Przepis art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyraźnie stanowi o zaspokajaniu usprawiedliwionych potrzeb małżonka, który nie znajduje się w niedostatku. Oznacza to, że małżonek wyłącznie winny powinien zaspokajać potrzeby mieszczące się w kategorii usprawiedliwionych potrzeb. Zdaniem Sądu Rejonowego powódka jest z powodzeniem sama w stanie zaspokoić swoje usprawiedliwione potrzeby i to na dobrym poziomie. Powódkę nie stać co prawda na wyjazdy zagraniczne, ale nie można uznać aby chęć takich wyjazdów uznać za usprawiedliwioną potrzebę. Powódka doskonale daje sobie radę zawodowo i życiowo, nie ma dzieci ani nikogo innego na utrzymaniu i dodatkowo może liczyć na wsparcie matki. Fakt zaś, że obecnie musi sama ponosić koszty swego utrzymania jest naturalną konsekwencją rozwodu, którego powódka chciała. Nie można tracić z pola widzenia, że J. K. stać na prowadzenie więcej niż godnego trybu życia, wobec czego żądanie alimentów jest niezasadne. Trzeba wskazać, że powódka mieszka w lokalu należącym do matki, za który nie musi płacić, pracuje, przysługuje jej państwowa opieka zdrowotna, z której nie korzysta gdyż jest ubezpieczona prywatnie. Posiada abonament w (...) umożliwiający jej prywatne wizyty lekarskie, dzięki czemu regularnie się bada i na bieżąco kontroluje swój stan zdrowia, o czym świadczą przedstawione Sądowi badania i potwierdzenia wizyt. W ocenie Sądu powódka jedynie zbyt dużo i zbyt pochopnie wydaje pieniądze na swoje potrzeby w tym nie zawsze usprawiedliwione, w tym na kolejne konsultacje lekarskie, gdy może korzystać państwowej służby zdrowia. Zgromadzone w aktach sprawy dowody nie wskazują, aby stan zdrowia powódki wymagał szczególnych nakładów przekraczających możliwości finansowe J. K.. Sąd dysponuje rachunkami za usługi medyczne świadczone na rzecz powódki przez okres około 2 lat rzędu poniżej 3.000 zł, na których zapłacenie powódka może sobie swobodnie pozwolić. Choroby może leczyć w ramach NFZ oraz abonamentu (...). W ocenie Sądu wydatków tych nie można zakwalifikować jako obniżających stopę życiową powódki, w porównaniu do standardu życia jaki wiodłaby hipotetycznie u boku męża.

Należy podkreślić jeszcze, że do pogorszenia się sytuacji życiowej w rozumieniu art. 60 § 2 k.r.o. musi dojść na skutek rozwodu, a nie z powodu innych przyczyn, np. przejścia na emeryturę, kryzysu gospodarczego czy pogorszenia się stanu zdrowia (M. Manowska, Komentarz do art. 60 k.r.o.; zob. wyrok SN z 15 lipca 1999 r., I CKN 356/99). Oznacza to, że cała argumentacja powódki oparła na jej pogarszającym się stanie zdrowia, jest nieskuteczna. Powódka przedstawiła Sądowi historię swoich schorzeń, wskazując, iż leczyła się u psychoterapeuty i psychiatry, ma zespół jelita drażliwego, cierpi na bóle lędźwiowe, problemy hormonalne oraz ginekologiczne. Dodatkowo przedstawia wiele wyników badań i skierowań. Schorzenia natury fizycznej i psychicznej powódki są okolicznością przykrą, jednakże fakt, iż J. K. na nie cierpi nie uzasadnia wnioskowania iż dolegliwości te powstały w wyniku rozwodu. Zdaniem Sądu Rejonowego nie można logicznie stwierdzić, że wskazane wyżej choroby i dolegliwości powstały w wyniku rozpadu związku stron. Pokreślić też należy, że to powódka wnosiła o rozwód i chciała rozwodu, musiała więc mieć na względzie jako osoba dorosła i wykształcona zarówno utratę małżonka jak i jego dochodów. Małżeństwo, bowiem wiąże się z określonymi obowiązkami i prawami, zaś brak małżeństwa z brakiem tych obowiązków i praw. Powódka wybrała stan wolny i obecnie ponosi konsekwencje swego wyboru. Nie jest zaś uzasadnione obciążanie tymi konsekwencjami pozwanego ponad potrzebę, bowiem strony rozwodząc się zrezygnowały z łączących je obowiązków i praw małżonków. Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.