Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2016-02-25
Data orzeczenia:
25 lutego 2016
Data publikacji:
11 października 2018
Sygnatura:
VI RC 427/15
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący:
Barbara Ciwińska
Protokolant:
Izabela Katryńska
Hasła tematyczne:
Alimenty
Podstawa prawna:
art. 135 kro
Teza:
zasądzono alimenty na małoletnią w wysokości 1000 zł, w pozostałym zakresie powództwo oddalono, obciążono kosztami postępowania w wysokości 600 zł pozwanego, nadano wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Barbara Ciwińska

Protokolant Izabela Katryńska

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r. w Warszawie

na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej A. S.

reprezentowanej przez matkę K. B.

przeciwko M. S.

o alimenty

1.  zasądza alimenty od pozwanego M. S. na rzecz jego małoletniej córki A. S. urodzonej (...) w kwocie po 1000 (jeden tysiąc) złotych miesięcznie poczynając od dnia 2 grudnia 2015 roku płatne do rak matki dziecka K. B. do dnia 10-go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat,

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

3.  umarza postępowanie zażaleniowe wobec wycofania zażalenia,

4.  kosztami postępowania obciąża pozwanego M. S. i nakazuje pobrać od niego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej,

5.  wyrokowi w punkcie 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 roku K. B. działając w imieniu małoletniej córki A. S. wniosła pozew o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniej od jej ojca M. S. w wysokości 1.280 zł miesięcznie płatnych z góry, do 5 – go dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat.W uzasadnieniu matka małoletniej wskazała, że wraz z pozwanym pozostawała w nieformalnym związku od lipca 2013 r. do sierpnia 2014 r. Z tego związku w dniu (...) urodziła córkę- A. S.. Matka małoletniej jest z wykształcenia muzykologiem, pracuje w kilku placówkach jako rytmik i nauczyciel muzyki. Jej miesięczny dochód stanowi ok. 2000 zł netto. K. B. wynajmuje mieszkanie, którego miesięczny czynsz wraz z opłatami wynosi ok. 2300 zł. Ponadto ponosi koszty przedszkola małoletniej w wysokości 500 zł miesięcznie + opłaty według obecności dziecka (k. 67). Ojciec małoletniej A. S. jest z wykształcenia polonistą, wcześniej był zatrudniony jako nauczyciel, obecnie pracuje w Anglii w sektorze budowlanym. Do jego majątku według wiedzy przedstawicielki ustawowej powódki należą: samochód osobowy F. (...), laptop, gitara lutnicza. Posiada na swoim utrzymaniu córkę pochodzącą z małżeństwa w wieku 1,5 roku.

Do pozwu matka małoletniej dołączyła wykaz miesięcznych wydatków ponoszonych na małoletnie dziecko, w którym wydatki na jedzenie określiła na kwotę 518 zł, na higienę- 236 zł, ubrania -120 zł, zabawki, wynajem mieszkania, koszty opiekunki łącznie- 1600 zł, obuwie, wyjazdy 90 zł. Łącznie koszty utrzymania małoletniej wynoszą 2564 zł miesięcznie.

W odpowiedzi na pozew pozwany M. S. wniósł o oddalenie powództwa w całości, zobowiązanie pozwanego do zapłaty na rzecz małoletniej A. S. tytułem alimentów kwoty po 600 zł miesięcznie płatnych na rachunek bankowy matki małoletniej do 15 tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. Swoje stanowisko uzasadnił tym, iż nie jest w stanie ponosić tak wysokich kosztów utrzymania dziecka, z uwagi na zaciągnięty wspólnie z żoną, kredyt na zakup mieszkania. Obecnie pozwany jak twierdzi, pracuje w Anglii, początkowo był zatrudniony w T., następnie w firmie (...), gdzie montował wykładziny, od kwietnia 2015 r. pracował w firmie (...) jako pracownik fizyczny, od stycznia 2016 r. pracuje na budowie. Zwrócił uwagę także na rozbieżność w przedstawianych przez matkę małoletniej kosztach utrzymania dziecka, gdyż w pozwie podała, iż koszty te wynoszą 1700 zł, zaś w zestawieniu kosztów dołączonym do pozwu-2564 zł. Ponadto wskazał, iż w związku z tym, że małoletnia uczęszcza do przedszkola, otrzymuje tam posiłki, a zatem koszty związane z wyżywieniem dziecka są zawyżone, jak również np. koszty związane z zakupem przedmiotów, których właściwości nie wymagają ich comiesięcznego zakupu jak np. kubek-niekapek. Za bezzasadne uznał również koszt 500 zł na zakup obuwia dla małoletniej czy 400 zł na wyjazdy, albowiem w jego ocenie koszt obuwia rocznie wynosi ok. 300 zł, co do wyjazdów zaś, małoletnia jeździ jedynie do dziadków macierzystych do S.. Pozwany wskazał, że jego zobowiązania stanowią: kredyt mieszkaniowy w wysokości 297 180 zł, którego rata wynosi obecnie 1500 zł oraz kredyt w wysokości 35823, 41 zł, którego miesięczna rata wynosi 549,29 zł. M. S. w maju 2016 r. deklaruje powrót do Polski i do pracy w zawodzie nauczyciela j. polskiego z wynagrodzeniem brutto 2647 zł.

Na rozprawie w dniu 25 lutego 2016 r. przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki zmodyfikowała powództwo żądając alimentów na małoletnią córkę w kwocie 1300 zł miesięcznie.

Pozwany uznał powództwo do kwoty 650 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. B. i M. S. od lipca 2013 r. do sierpnia 2014 r. pozostawali w związku nieformalnym, z którego mają córkę A. S. ur. (...) Małoletnia jest pod opieką matki.

Na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniej A. potrzeba obecnie około 1800 zł miesięcznie, w tym : 500 złotych miesięcznie na pokrycie części kosztów mieszkaniowych, 500 złotych na wyżywienie w kwocie, 500 złotych na opiekę/ żłobek- 500 zł oraz na pozostałe wydatki takie jak odzież, obuwie, zabawki, inne potrzeby- 300 złotych miesięcznie

K. B.ma 34 lata, z wykształcenia muzykolog, rozwiedziona (ale nie z pozwanym) oprócz córki ma jeszcze syna w wieku 6 lat, na którego otrzymuje alimenty w wysokości 500 zł z uwagi na naprzemienną opiekę nad małoletnim wraz z ojcem tego dziecka, oraz z uwagi na partycypowanie z nim w dodatkowych kosztach utrzymania syna. Po ukończeniu studiów pracowała w przedszkolu, z wynagrodzeniem miesięcznym netto 1700 zł. Obecnie jest zatrudniona w kilku placówkach edukacyjnych na umowy zlecenia i o dzieło: w Przedszkolu Niepublicznym (...)z wynagrodzeniem netto miesięcznie 974,33 zł (k.35), w (...)Ministerstwie Inteligentnych (...)z wynagrodzeniem 164 zł (k.36) miesięcznie, w Przedszkolu Niepublicznym (...)z wynagrodzeniem 200 zł miesięcznie (k.37), w (...) sp. z o. o.z wynagrodzeniem 680 zł miesięcznie. Osiągane przez K. B.wynagrodzenie miesięczne łącznie wynosi 2018 złotych. Nie posiada własnego mieszkania, obecnie wynajmuje mieszkanie przy ul. (...)w W., którego koszt wynajmu miesięcznie wynosi 2500 zł. Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki utrzymuje się z oszczędności pozyskanych ze sprzedaży mieszkania w kwocie 230 000 zł. Ponosi również koszty związane z uczęszczaniem córki do niepublicznego żłobka, które wynoszą łącznie 900 zł. Ojciec poza przekazywaniem kwoty 650 zł alimentów nie partycypuje w żadnych dodatkowych kosztach utrzymania małoletniej córki, ani też nie sprawuje nad nią osobistej opieki.

M. S. ma 33 lata wykształcenie wyższe- polonista, żonaty, z małżeństwa posiada jedną córkę w wieku 2 lat, na którą nie ma zasądzonych alimentów. Wraz z małżonką mają ustanowioną rozdzielność majątkową. W grudniu 2015 r. wziął wraz z żoną kredyt na mieszkanie w wysokości 290 000 zł, z którego środki zostały przeznaczone na zakup mieszkania o pow. 57 m 2 w G.. Poza kredytem na mieszkanie posiada również zobowiązanie na kwotę 35 000 zł, niezbędne do otrzymania kredytu hipotecznego. Żona pozwanego z wykształcenia jest matematykiem, pracuje na pół etatu w szkole oraz dodatkowo w szkole niepublicznej, jej miesięczne zarobki łącznie stanowią kwotę około 1500 zł, przy czym ponosi koszty mieszkania w wysokości 500 zł. Przed wyjazdem z kraju pozwany dorabiał grą na gitarze i dochody z tego tytułu wynosiły od 300 do 1500 zł, jednak nie był to comiesięczny dochód. Poprzednio gdy pracował jako nauczyciel posiadał dochód netto bez dodatków w wysokości 2400 zł, oraz dodatki za nauczanie w szkole wiejskiej- 250 zł, wysługa lat, wychowawstwo.

Obecnie pozwany pracuje na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie jak twierdzi jego wynagrodzenie tygodniowo wynosi 350 funtów, miesięcznie jest to ok. 6000 zł, jest zatrudniony w branży budowlanej jako pomoc, oprócz tego w weekendy uczył j. polskiego w polskiej szkole, gdzie wynagrodzenie za jeden dzień pracy w sobotę wynosiło 30 funtów. W maju 2016 r. planuje wrócić do Polski i podjąć pracę jako nauczyciel i wraz z żoną spłacić w dużej części mniejszy kredyt, w związku z czym pozostanie tylko zobowiązanie kredytowe w wysokości 1500 zł miesięcznie oraz koszty mieszkania, które łącznie z kredytem będą wynosiły około 2000 zł. Oprócz pracy w szkole zamierza dodatkowo udzielać korepetycji. Pozwany nie zgodził się z kosztami utrzymania dziecka przedstawionymi przez przedstawicielkę małoletniej co do kosztów wynajmu mieszkania, czy wyżywienia, kwestionując także wysokość innych wydatków jak np. ubrań, które powódka otrzymywała od znajomych czy kosztów wyjazdów dziecka. Uznał koszty wyżywienia do kwoty 400 zł miesięcznie. Pozwany płacił na córkę A. alimenty w następujących kwotach: od września 2014 r. do grudnia 2014 r. w wysokości po 300 zł miesięcznie, od stycznia 2015 r. do marca 2015 r. po 450 zł miesięcznie, od kwietnia 2015 r. do czerwca 2015 r. po 600 zł, w lipcu 2015 r. 450 zł oraz 65 na szczepienie, w sierpniu i wrześniu 2015 r. po 600 zł.

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił w oparciu o materiał dowodowy zebrany w aktach sprawy oraz dowód z przesłuchania stron w trybie art. 299 i 304 Kodeksu postępowania cywilnego.

Sąd Rejonowy zważył następujący co następuje :

Powództwo należało uwzględnić tak jak w orzeczeniu do kwoty do kwoty po 1.000 złotych miesięcznie poczynając od 02.12.2015roku ( gdy małoletnia poszła do żłobka) zaś w pozostałym zakresie oddalić.

Zgodnie z art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Sąd Rejonowy w myśl powołanego przepisu ocenia zatem ogólnie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, biorąc pod uwagę warunki społeczne, wiek dziecka, etap rozwoju, na jakim dziecko się znajduje i jego potrzeby, co nie oznacza że zlicza i uznaje za potrzebne wszystkie dotychczasowe wydatki czynione przez rodzica pod opieką którego pozostaje dziecko.

W niniejszej sprawie Sąd uznał za usprawiedliwione wydatki na zaspokojenie potrzeb małoletniej A. S. w zakresie kosztów mieszkaniowych kwocie 500 złotych miesięcznie, na wyżywienie w kwocie 500 zł, na opiekę/ żłobek- 500 zł oraz na pozostałe wydatki takie jak odzież, obuwie, zabawki, inne potrzeby- 300 zł, zatem łącznie usprawiedliwione potrzeby małoletniej uznał do kwoty 1800 zł miesięcznie, które pozwolą na utrzymanie dziecka na prawidłowym dla dziecka poziomie.

Sąd udział ojca w kosztach utrzymania dziecka ustalił na kwotę 1000 zł miesięcznie, albowiem opieka nad małoletnią nie jest sprawowana w sposób proporcjonalny, tylko matka zajmuje się A. S., zatem związku ze sprawowaniem przez K. B. osobistej opieki nad córką jej udział w obowiązku alimentacyjnym Sąd określił na kwotę 800 zł miesięcznie. Alimenty zostały zasądzone od 2 grudnia 2015 r., z uwagi na to, że wówczas rozpoczęły się wydatki ponoszone w związku z uczęszczaniem małoletniej do żłobka (k. 67). Poprzednio zaś alimenty płacone przez ojca zaspokajały w dostatecznym stopniu bieżące potrzeby dziecka.

Sąd ustalając wysokość świadczeń alimentacyjnych wziął pod uwagę możliwości zarobkowe pozwanego M. S., które zdaniem Sądu pozwalają na zasądzenie alimentów w wysokości 1000 zł miesięcznie, albowiem obecnie pozwany uzyskuje wynagrodzenie w kwocie ponad 6000 zł, ponadto, będąc świadomy ciążących na nim obowiązków partycypowania w kosztach utrzymania córki zawarł umowę kredytową i wraz z małżonką nabył mieszkanie, które również podnosi jego standard majątkowy. Pozwany zdecydował się na ponoszenie dużych obciążeń finansowych w związku z umową kredytową i zakupem mieszkania, koniecznością utrzymania tego lokalu, mając świadomość, iż będzie musiał partycypować w kosztach utrzymania dwójki małoletnich dzieci, powinien więc to czynić w zakresie umożliwiającym jego dzieciom zaspokojenie ich potrzeb.

Z uwagi na powyższe, Sąd ocenił, że możliwości zarobkowe pozwanego pozwalają na to, aby utrzymywać zarówno córkę z małżeństwa, jak i dziecko spoza małżeństwa. Pozwany jest młodym człowiekiem, który może pracować zarobkowo, a w związku z wyjazdem za granicę jego możliwości zarobkowe, zdaniem Sądu zwiększyły się. Powrót do kraju, czy też pozostanie za granicą należy do decyzji pozwanego, natomiast nie może on podejmować wyboru, czy uczestniczy w kosztach utrzymania dziecka, czy też nie, bowiem w świetle obowiązujących przepisów musi on partycypować w kosztach utrzymania małoletniej powódki co najmniej w połowie i wykonywać takie prace zarobkowe, które umożliwią mu realizowanie ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka. Sąd uznał kwotę 1000 zł za kwotę odpowiednią, biorąc pod uwagę ustalone koszty utrzymania małoletniej A.. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Sąd obciążył kosztami pozwanego, albowiem strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych jest ustawowo zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych. Zatem z uwagi na powyższe nakazano pobrać od pozwanego kwotę 600 zł stanowiącą 5% wartości przedmiotu sporu (1000 zł x 12 x 5%).

Zgodnie z art. 333 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania cywilnego Sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.